Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
EEll uunniivveerrssoo
FFoorrmmaacciióónn ddeell uunniivveerrssoo 
EEll uunniivveerrssoo eessttáá ffoorrmmaaddoo ppoorr:: 
GGaallaaxxiiaass 
CC...
MMaatteerriiaa vviissiibbllee 
EEss ssóólloo eell 55%% ddee llaa ccoommppoossiicciióónn ddeell 
UUnniivveerrssoo.. 
PPuu...
MMaatteerriiaa oossccuurraa 
EEss llaa mmaatteerriiaa qquuee nnoo eemmiittee 
ssuuffiicciieennttee rraaddiiaacciióónn eel...
EEnneerrggííaa oossccuurraa 
EEss uunnaa ffoorrmmaa ddee mmaatteerriiaa oossccuurraa 
oo eenneerrggííaa qquuee eessttaarr...
CCoommppoossiicciióónn ddeell uunniivveerrssoo.. 
EEll uunniivveerrssoo eessttaa ccoommppuueessttoo ppoorr:: eenneerrggíí...
OOrrggaanniizzaacciióónn ddeell uunniivveerrssoo 
EEll uunniivveerrssoo eessttáá oorrggaanniizzaaddoo ppoorr ggrruuppooss...
LLaass GGaallaaxxiiaass..
OOrriiggeenn.. 
 SSee ppiieennssaa qquuee ssee ffoorrmmaarroonn eenn llooss pprriimmeerrooss mmoommeennttooss ddee vviidd...
TTiippooss ddee ggaallaaxxiiaass..
 GGaallaaxxiiaass eellííppttiiccaass:: ssoonn ggaallaaxxiiaass ccoonn ffoorrmmaa ddee eelliippssee.. NNoo ttiieenneenn 
u...
 GGaallaaxxiiaass iirrrreegguullaarreess:: ssoonn llaass qquuee nnoo ttiieenneenn ffoorrmmaa eessppiirraall nnii 
eellííp...
CCoommppoonneenntteess.. 
EEss uunn ccoonnjjuunnttoo mmaassiivvoo ddee:: 
** PPllaanneettaass 
** PPoollvvooccóóssmmiiccoo...
LLaass eessttrreellllaass
EESSTTRREELLLLAASS 
TTeenniieennddoo eenn ccuueennttaa eell ttaammaaññoo ddee nnuueessttrroo 
ffaasscciinnaannttee uunnii...
TTIIPPOOSS DDEE EESSTTRREELLLLAASS 
 PPrroottooeessttrreellllaa:: 
TTaall ccoommoo ssuu nnoommbbrree lloo iinnddiiccaa,, ...
 EEssttrreellllaa ddee sseeccuueenncciiaa pprriinncciippaall 
EEssttee ttiippoo ddee eessttrreellllaass ccoommppoonnee ll...
 EEnnaannaa bbllaannccaa 
CCuuaannddoo llaass eessttrreellllaass yyaa nnoo ttiieenneenn mmááss hhiiddrróóggeennoo 
eenn s...
CCiicclloo ddee vviiddaa ddee uunnaa eessttrreellllaa 
 EEnn ccaaddaa ggaallaaxxiiaa,, ssee ffoorrmmaann ccoonnttiinnuuaa...
 La etapa siguiente en la vida de una estrella se llama ggiiggaannttee rroojjaa.. LLaa 
eessttrreellllaa eess aahhoorraa ...
hhttttppss:://// 
wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==RR33--OOccZZFF88--FFcc
TTeeoorrííaa ddeell BBiigg BBaanngg 
SSuuppoonnee qquuee,, hhaaccee uunnooss 1133770000 mmiilllloonneess 
ddee aaññooss,,...
LLaa tteeoorrííaa hheelliiooccéénnttrriiccaa 
SSee bbaassóó eenn mmeeddiiddaass sseenncciillllaass ddee llaa ddiissttaann...
LLaa tteeoorrííaa ccooppeerrnniiccaannaa 
CCooppéérrnniiccoo eemmpplleeaa ccáállccuullooss mmaatteemmááttiiccooss ppaarraa...
LLaa tteeoorrííaa ccrreeaacciioonniissttaa 
""DDiiooss"" ffuuee ffoorrmmaannddoo llaa ttiieerrrraa,, 
ccrreeaannddoo llaa...
LLaa tteeoorrííaa ddee llaa rreellaattiivviiddaadd 
PPllaanntteeaa qquuee eell ttiieemmppoo yy eell eessppaacciioo nnoo 
...
EEll ssiisstteemmaa ssoollaarr
EEll oorriiggeenn ddeell SSiisstteemmaa SSoollaarr 
LLaa iiddeeaa qquuee ssee tteennííaa ddeell SSiisstteemmaa SSoollaarr ...
3. Todos llooss ppllaanneettaass mmaayyoorreess mmeennooss UUrraannoo yy 
VVeennuuss eeffeeccttúúaann eell mmoovviimmiieen...
EEll ssaattéélliittee ddee llaa TTiieerrrraa eess llaa 
LLuunnaa
CCoommppoonneenntteess ddeell ssiisstteemmaa ssoollaarr 
11.. LLaa eessttrreellllaa cceennttrraall,, eell SSooll.. 
22.. P...
11.. EELL SSOOLL 
EEll ssooll eess uunnaa eessttrreellllaa aammaarriillllaa ddee ttaammaaññoo 
mmeeddiiaannoo,, llaa mmáá...
22.. LLOOSS PPLLAANNEETTAASS  HHaayy ddooss ttiippooss:: 
AA)) PPllaanneettaass eexxtteerriioorreess:: JJúúppiitteerr,, S...
33.. SSAATTÉÉLLIITTEESS 
SSoonn aassttrrooss ssóólliiddooss qquuee ggiirraann aallrreeddeeddoorr ddee 
llooss ppllaanneet...
44.. AASSTTEERROOIIDDEESS 
LLllaammaaddooss ttaammbbiiéénn ppllaanneettooiiddeess,, ssoonn aassttrrooss 
ooppaaccooss dde...
55.. CCOOMMEETTAASS 
EEssttáánn ffoorrmmaaddooss ppoorr uunnaa 
mmeezzccllaa ddee ssuubbssttaanncciiaass dduurraass 
yy g...
66.. MMEETTEEOORRIITTOOSS 
UUnn mmeetteeoorriittoo eess uunn mmeetteeoorrooiiddee qquuee 
aallccaannzzaa llaa ssuuppeerrf...
DDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOOSS 
EEll ppllaanneettaa,, ddeemmaassiiaaddoo lleejjaannoo ccoommoo ppaarraa 
sseerr ddeetteec...
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Trabajo cmc
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Trabajo cmc

114 visualizaciones

Publicado el

CMC, IES Joaquín Rodrigo

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Trabajo cmc

 1. 1. EEll uunniivveerrssoo
 2. 2. FFoorrmmaacciióónn ddeell uunniivveerrssoo EEll uunniivveerrssoo eessttáá ffoorrmmaaddoo ppoorr:: GGaallaaxxiiaass CCúúmmuullooss eesstteellaarreess yy eessttrreellllaass NNeebbuulloossaass PPllaanneettaass yy ssaattéélliitteess AAsstteerrooiiddeess yy ccoommeettaass
 3. 3. MMaatteerriiaa vviissiibbllee EEss ssóólloo eell 55%% ddee llaa ccoommppoossiicciióónn ddeell UUnniivveerrssoo.. PPuueeddee eessttaarr eenn ccuuaattrroo eessttaaddooss:: ssóólliiddoo,, llííqquuiiddoo,, ggaasseeoossoo yy ppllaassmmaa..
 4. 4. MMaatteerriiaa oossccuurraa EEss llaa mmaatteerriiaa qquuee nnoo eemmiittee ssuuffiicciieennttee rraaddiiaacciióónn eelleeccttrroommaaggnnééttiiccaa ppaarraa sseerr ddeetteeccttaaddaa ccoonn llooss mmeeddiiooss ttééccnniiccooss aaccttuuaalleess..
 5. 5. EEnneerrggííaa oossccuurraa EEss uunnaa ffoorrmmaa ddee mmaatteerriiaa oossccuurraa oo eenneerrggííaa qquuee eessttaarrííaa pprreesseennttee eenn ttooddoo eell eessppaacciioo,, pprroodduucciieennddoo uunnaa pprreessiióónn qquuee ttiieennddee aa aacceelleerraarr llaa eexxppaannssiióónn ddeell UUnniivveerrssoo..
 6. 6. CCoommppoossiicciióónn ddeell uunniivveerrssoo.. EEll uunniivveerrssoo eessttaa ccoommppuueessttoo ppoorr:: eenneerrggííaa oossccuurraa((7722%%)),, mmaatteerriiaa oossccuurraa((2233%%)) yy mmaatteerriiaa oorrddiinnaarriiaa((55%%))..
 7. 7. OOrrggaanniizzaacciióónn ddeell uunniivveerrssoo EEll uunniivveerrssoo eessttáá oorrggaanniizzaaddoo ppoorr ggrruuppooss ddee ggaallaaxxiiaass,, llaa vvííaa lláácctteeaa yy eell ssiisstteemmaa ssoollaarr.. EEnn eell uunniivveerrssoo mmeeddiimmooss llaass ddiissttaanncciiaass eenn:: aaññooss--lluuzz uunniiddaaddeess aassttrroonnóómmiiccaass
 8. 8. LLaass GGaallaaxxiiaass..
 9. 9. OOrriiggeenn..  SSee ppiieennssaa qquuee ssee ffoorrmmaarroonn eenn llooss pprriimmeerrooss mmoommeennttooss ddee vviiddaa ddee nnuueessttrroo uunniivveerrssoo,, uunnooss 11..000000 mmiilllloonneess ddeessppuuééss ddeell BBiigg BBaanngg,, eenn aaqquueell eennttoonncceess eexxiissttííaann rreeggiioonneess ccuuyyaa ddeennssiiddaadd eerraa mmaayyoorr qquuee llaa mmeeddiiaa,, eerraann ccoommoo ppoozzooss ggrraavviittaacciioonnaalleess ddoonnddee ssee aaccuummuullóó llaa mmaatteerriiaa.. CCoonn eell ttiieemmppoo eessttaass rreeggiioonneess ffuueerroonn eevvoolluucciioonnaannddoo hhaassttaa ffoorrmmaarr llaass eennoorrmmeess eessttrruuccttuurraass qquuee aahhoorraa vveemmooss ccoommoo ggaallaaxxiiaass..
 10. 10. TTiippooss ddee ggaallaaxxiiaass..
 11. 11.  GGaallaaxxiiaass eellííppttiiccaass:: ssoonn ggaallaaxxiiaass ccoonn ffoorrmmaa ddee eelliippssee.. NNoo ttiieenneenn uunnaa eessttrruuccttuurraa bbiieenn ddeeffiinniiddaa,, eenn eellllaass ssee oobbsseerrvvaa mmuuyy ppooccoo mmaatteerriiaall iinntteerreesstteellaarr yy llooss ccúúmmuullooss aabbiieerrttooss ddee eessttrreellllaass ssoonn mmááss bbiieenn rraarrooss.. SSoonn llaass qquuee eessttáánn ppoobbllaaddaass ppoorr eessttrreellllaass vviieejjaass..
 12. 12.  GGaallaaxxiiaass iirrrreegguullaarreess:: ssoonn llaass qquuee nnoo ttiieenneenn ffoorrmmaa eessppiirraall nnii eellííppttiiccaa,, ddeell ttoottaall ddee ggaallaaxxiiaass ssoolloo uunn 55%% ppeerrtteenneecceenn aa eessttaa ccllaassiiffiiccaacciióónn.. HHaayy ddooss ttiippooss ddee ggaallaaxxiiaass iirrrreegguullaarreess::  LLaass ggaallaaxxiiaass eennaannaass iirrrreegguullaarreess ssuueelleenn eettiiqquueettaarrssee ccoommoo ddII..
 13. 13. CCoommppoonneenntteess.. EEss uunn ccoonnjjuunnttoo mmaassiivvoo ddee:: ** PPllaanneettaass ** PPoollvvooccóóssmmiiccoo ** MMaatteerriiaa oossccuurraa ** SSaattéélliitteess nnaattuurraalleess ** CCoommeettaass ** NNeebbuulloossaass ((eennttrree oottrrooss)) ** UUnniiddooss ggrraavviittaattoorriiaammeennttee..
 14. 14. LLaass eessttrreellllaass
 15. 15. EESSTTRREELLLLAASS TTeenniieennddoo eenn ccuueennttaa eell ttaammaaññoo ddee nnuueessttrroo ffaasscciinnaannttee uunniivveerrssoo,, nnoo eess ddiiffíícciill iimmaaggiinnaarr qquuee eexxiissttaann ddiivveerrssooss ttiippooss ddee eessttrreellllaass ddiiffeerreenntteess.. DDeessddee llaass ppeeqquueeññaass eennaannaass mmaarrrroonneess hhaassttaa llaass eessttrreellllaass ssuuppeerrggiiggaanntteess rroojjaass yy aazzuulleess..
 16. 16. TTIIPPOOSS DDEE EESSTTRREELLLLAASS  PPrroottooeessttrreellllaa:: TTaall ccoommoo ssuu nnoommbbrree lloo iinnddiiccaa,, ssee ttrraattaa ddee uunnaa eessttrreellllaa eenn eessttaaddoo ddee eevvoolluucciióónn.. EEss uunn ccúúmmuulloo ddee ggaass qquuee hhaa ccoollaappssaaddoo ddeessddee uunnaa nnuubbee mmoolleeccuullaarr ggiiggaanntteessccaa..  EEssttrreellllaa TT TTaauurrii:: SSoonn aaqquueellllaass eessttrreellllaass eenn eessttaaddoo ddee eevvoolluucciióónn.. LLaa ffaassee TT TTaauurrii ooccuurrrree aall ffiinnaall ddee llaa ffaassee pprroottooeessttrreellllaa,, ccuuaannddoo llaa pprreessiióónn ggrraavviittaacciioonnaall qquuee ccoonnttiieennee aa llaa eessttrreellllaa eess llaa ffuueennttee ddee ssuu eenneerrggííaa.. EEssttee ttiippoo ddee eessttrreellllaass nnoo ttiieenneenn llaa pprreessiióónn nnii llaa tteemmppeerraattuurraa ssuuffiicciieennttee eenn ssuuss nnúúcclleeooss ccoommoo ppaarraa ggeenneerraarr uunnaa ffuussiióónn nnuucclleeaarr..
 17. 17.  EEssttrreellllaa ddee sseeccuueenncciiaa pprriinncciippaall EEssttee ttiippoo ddee eessttrreellllaass ccoommppoonnee llaa ggrraann mmaayyoorrííaa ddee llaass eessttrreellllaass,, ttaannttoo ddee nnuueessttrraa ggaallaaxxiiaa ccoommoo ddeell rreessttoo ddeell uunniivveerrssoo eenn ggeenneerraall yy uunn ccllaarroo eejjeemmpplloo ddee eessttaa ccllaassee ddee eessttrreellllaass eess nnuueessttrroo mmiissmmííssiimmoo SSooll.. UUnnaa eessttrreellllaa eenn eessttaa ffaassee ssee eennccuueennttrraa eenn eessttaaddoo ddee eeqquuiilliibbrriioo hhiiddrroossttááttiiccoo,, llaa mmaassaa ddee eessttaass eessttrreellllaass vvaarrííaann eennoorrmmeemmeennttee..  GGiiggaannttee rroojjaa LLaass ffaasseess ddee ggiiggaannttee rroojjaa ssee ddaa ccuuaannddoo uunnaa eessttrreellllaa hhaa ccoonnssuummiiddoo ttooddoo eell hhiiddrróóggeennoo ddee ssuu nnúúcclleeoo,, lloo qquuee pprroovvooccaa qquuee llaa ffuussiióónn ssee vveeaa iinntteerrrruummppiiddaa yy llaa eessttrreellllaa yyaa nnoo ppuueeddaa ggeenneerraarr pprreessiióónn.. UUnnaa ccaappaa ddee hhiiddrróóggeennoo aallrreeddeeddoorr ddeell nnúúcclleeoo ssee eenncciieennddee ppeerrmmiittiieennddoo llaa ccoonnttiinnuuiiddaadd ddee llaa vviiddaa ddee llaa eessttrreellllaa,, ppeerroo eessttee pprroocceessoo ccaauussaa qquuee llaa mmiissmmaa ssee vveeaa rreedduucciiddaa eenn ttaammaaññoo..
 18. 18.  EEnnaannaa bbllaannccaa CCuuaannddoo llaass eessttrreellllaass yyaa nnoo ttiieenneenn mmááss hhiiddrróóggeennoo eenn ssuu nnúúcclleeoo,, eess ccuuaannddoo ssee ccoonnvviieerrtteenn eenn uunnaa eennaannaa bbllaannccaa.. UUnnaa eennaannaa bbllaannccaa bbrriillllaa ppoorrqquuee aallgguunnaa vveezz ffuuee uunnaa eessttrreellllaa rraaddiiaannttee,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, yyaa nnoo hhaayy nniinnggúúnn ttiippoo ddee rreeaacccciióónn ssuucceeddiieennddoo eenn eellllaass..  EEnnaannaa rroojjaa LLaass eennaannaass rroojjaass ssoonn llaass eessttrreellllaass mmááss ccoommuunneess ddeell uunniivveerrssoo.. SSoonn uunn ttiippoo ddiiffeerreennttee ddee eessttrreellllaass ddee sseeccuueenncciiaa pprriinncciippaall,, llaa ddiiffeerreenncciiaa eess qquuee ttiieenneenn ppooccaa mmaassaa yy ssoonn mmuucchhoo mmááss ffrrííaass qquuee,, ppoorr eejjeemmpplloo,, eell SSooll..
 19. 19. CCiicclloo ddee vviiddaa ddee uunnaa eessttrreellllaa  EEnn ccaaddaa ggaallaaxxiiaa,, ssee ffoorrmmaann ccoonnttiinnuuaammeennttee nnuueevvaass eessttrreellllaass aa llaa vveezz qquuee oottrraass vviieejjaass eessttrreellllaass mmuueerreenn..  UUnnaa nnuubbee ddee ggaass,, ssii eess lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee ggrraannddee,, ccoommiieennzzaa aa ccoonnttrraaeerrssee.. LLaa ddeennssiiddaadd yy llaa tteemmppeerraattuurraa aauummeennttaann,, ddee mmaanneerraa qquuee llaa ffuussiióónn nnuucclleeaarr ppuueeddee ccoommeennzzaarr.. EEssttoo eess ccuuaannddoo eell HHiiddrróóggeennoo ssee ccoonnvviieerrttee eenn HHeelliioo.. AAll ""qquueemmaarrssee"" eell HHiiddrróóggeennoo,, llaa ccoonnttrraacccciióónn ssee ddeettiieennee.. EEnn eessttee mmoommeennttoo,, eell ggaass ssee ccoonnvviieerrttee eenn eessttrreellllaa.. EEssttee eess eell eessttaaddoo eenn qquuee ssee eennccuueennttrraa nnuueessttrroo SSooll..
 20. 20.  La etapa siguiente en la vida de una estrella se llama ggiiggaannttee rroojjaa.. LLaa eessttrreellllaa eess aahhoorraa mmuucchhoo mmaayyoorr qquuee aall pprriinncciippiioo.. CCuuaannddoo aa llaa eessttrreellllaa rroojjaa ggiiggaannttee ssee llee aaccaabbaa eell ccoommbbuussttiibbllee,, llaa eessttrreellllaa ccoommiieennzzaa aa ccoonnttrraaeerrssee nnuueevvaammeennttee.. EEssttaa ccoonnttrraacccciióónn ccaalliieennttaa mmuucchhoo eell nnúúcclleeoo ddee llaa eessttrreellllaa,, ddee mmaanneerraa qquuee ssee ffoorrmmaann eelleemmeennttooss mmááss ppeessaaddooss .. CCuuaannddoo aa llaa eessttrreellllaa ssee llee aaccaabbaa eessttee úúllttiimmoo ttiippoo ddee ccoommbbuussttiibbllee,, hhaa lllleeggaaddoo aall ffiinnaall ddee ssuu vviiddaa..  LLaa eessttrreellllaa ccoommiieennzzaa aa ddeesspprreennddeerr ccaappaass ppoorrqquuee nnoo ppuueeddee ccoonntteenneerrllaass ppoorr mmaass ttiieemmppoo.. EEssttoo ssee llllaammaa nneebbuulloossaa ppllaanneettaarriiaa.. EEll cceennttrroo ddee llaa eessttrreellllaa ssee ccoonnvviieerrttee eenn uunnaa eennaannaa bbllaannccaa.. EEssttaa eess uunnaa eessttrreellllaa eexxttrreemmaaddaammeennttee ddeennssaa qquuee ttiieennee eell ttaammaaññoo ddee uunn ppllaanneettaa.. FFiinnaallmmeennttee,, ccuuaannddoo llaa eennaannaa bbllaannccaa hhaa uuttiilliizzaaddoo ttooddaa ssuu eenneerrggííaa,, ppaarraa ddee bbrriillllaarr yy ssee ccoonnvviieerrttee eenn uunnaa ""eennaannaa nneeggrraa"",, eess ddeecciirr,, uunnaa eessttrreellllaa mmuueerrttaa.. SSee eessppeerraa qquuee eessttaa sseeaa llaa úúllttiimmaa eettaappaa ddee nnuueessttrroo SSooll..  PPaarraa llaass eessttrreellllaass ccoonn mmaassaass mmaayyoorreess qquuee eell SSooll,, llaass ccaappaass eexxtteerrnnaass ddee llaa eessttrreellllaa ppuueeddeenn sseerr aarrrroojjaaddaass ccoonn mmááss ffuueerrzzaa.. EEssttoo eess uunnaa ssuuppeerrnnoovvaa.. EEssttee ttiippoo ddee eessttrreellllaa ccoollaappssaa aa uunn ttaammaaññoo mmuuyy ccoommppaaccttoo.. AA eessttoo eess lloo qquuee llee llllaammaann uunnaa ""eessttrreellllaa nneeuuttrróónniiccaa"".. LLaass eessttrreellllaass mmááss ddee 4400 vveecceess mmaayyoorreess qquuee eell SSooll ppuueeddeenn ccoonnvveerrttiirrssee eenn uunn ""aagguujjeerroo nneeggrroo"" ..
 21. 21. hhttttppss:://// wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==RR33--OOccZZFF88--FFcc
 22. 22. TTeeoorrííaa ddeell BBiigg BBaanngg SSuuppoonnee qquuee,, hhaaccee uunnooss 1133770000 mmiilllloonneess ddee aaññooss,, ttooddaa llaa mmaatteerriiaa ddeell UUnniivveerrssoo eessttaabbaa ccoonncceennttrraaddaa eenn uunnaa zzoonnaa mmuuyy ppeeqquueeññaa ddeell eessppaacciioo,, yy eexxpplloottóó.. LLaa mmaatteerriiaa ssaalliióó iimmppuullssaaddaa ccoonn ggrraann eenneerrggííaa eenn llaass ttooddaass ddiirreecccciioonneess..
 23. 23. LLaa tteeoorrííaa hheelliiooccéénnttrriiccaa SSee bbaassóó eenn mmeeddiiddaass sseenncciillllaass ddee llaa ddiissttaanncciiaa eennttrree llaa TTiieerrrraa yy eell SSooll..
 24. 24. LLaa tteeoorrííaa ccooppeerrnniiccaannaa CCooppéérrnniiccoo eemmpplleeaa ccáállccuullooss mmaatteemmááttiiccooss ppaarraa ssuusstteennttaarr ssuu hhiippóótteessiiss yy pprreeddeecciirr llooss mmoovviimmiieennttooss ddee llooss ppllaanneettaass.. EEnn 11660099 ggrraacciiaass KKeepplleerr yy GGaalliilleeoo GGaalliilleeii eemmppeezzaarroonn aa aappooyyaarr ppúúbblliiccaammeennttee llaa tteeoorrííaa ccooppeerrnniiccaannaa.. KKeepplleerr eessttaabblleecciióó ttrreess lleeyyeess ffuunnddaammeennttaalleess ssoobbrree eell mmoovviimmiieennttoo ddee llooss ppllaanneettaass:: 11°° LLooss ppllaanneettaass ggiirraann aallrreeddeeddoorr ddeell SSooll ddeessccrriibbiieennddoo óórrbbiittaass eellííppttiiccaass.. 22°°LLaa vveelloocciiddaadd ccoonn qquuee llooss ppllaanneettaass ggiirraann eenn ttoorrnnoo aall SSooll vvaarrííaa aa lloo llaarrggoo ddee ssuu óórrbbiittaa,, 33°° EEll ttiieemmppoo qquuee ddeemmoorraa uunn ppllaanneettaa eenn rreeccoorrrreerr ssuu óórrbbiittaa rreellaacciioonnaaddaa ddiirreeccttaammeennttee ccoonn llaa ddiissttaanncciiaa mmeeddiiaa qquuee lloo sseeppaarraa ddeell SSooll..
 25. 25. LLaa tteeoorrííaa ccrreeaacciioonniissttaa ""DDiiooss"" ffuuee ffoorrmmaannddoo llaa ttiieerrrraa,, ccrreeaannddoo llaass eessppeecciieess yy llooss sseerreess vviivvooss,, eennttrree eellllooss llooss aanniimmaalleess..
 26. 26. LLaa tteeoorrííaa ddee llaa rreellaattiivviiddaadd PPllaanntteeaa qquuee eell ttiieemmppoo yy eell eessppaacciioo nnoo ppuueeddeenn eexxiissttiirr ssiinn eell rreessttoo ddeell UUnniivveerrssoo.. AAllbbeerrtt EEiinnsstteeiinn ddeemmoossttrróó qquuee llaass ffuueerrzzaass ddee ggrraavveeddaadd ddee llooss ppllaanneettaass yy llaass eessttrreellllaass,, aalltteerraann eell ttiieemmppoo yy ddeeffoorrmmaann eell eessppaacciioo..
 27. 27. EEll ssiisstteemmaa ssoollaarr
 28. 28. EEll oorriiggeenn ddeell SSiisstteemmaa SSoollaarr LLaa iiddeeaa qquuee ssee tteennííaa ddeell SSiisstteemmaa SSoollaarr eerraa eell ddee uunnaa eessttrruuccttuurraa ccoonn uunnaass cciieerrttaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass uunniiffiiccaaddaass:: 11.. TTooddooss llooss ppllaanneettaass mmaayyoorreess ddaann vvuueellttaass aallrreeddeeddoorr ddeell SSooll aapprrooxxiimmaaddaammeennttee eenn eell ppllaannoo ddeell eeccuuaaddoorr ssoollaarr.. 22.. TTooddooss llooss ppllaanneettaass mmaayyoorreess ggiirraann eennttoorrnnoo aall SSooll eenn llaa mmiissmmaa ddiirreecccciióónn,, eenn sseennttiiddoo ccoonnttrraarriioo aall ddee llaass aagguujjaass ddeell rreelloojj..
 29. 29. 3. Todos llooss ppllaanneettaass mmaayyoorreess mmeennooss UUrraannoo yy VVeennuuss eeffeeccttúúaann eell mmoovviimmiieennttoo ddee rroottaacciióónn aallrreeddeeddoorr ddee ssuu eejjee.. 44.. LLooss ppllaanneettaass ssee hhaallllaann eessppaacciiaaddooss aa ddiissttaanncciiaass uunniiffoorrmmeemmeennttee ccrreecciieenntteess aa ppaarrttiirr ddeell SSooll yy ddeessccrriibbeenn óórrbbiittaass ccaassii cciirrccuullaarreess.. 55.. TTooddooss llooss ssaattéélliitteess ccoonn mmuuyy ppooccaass eexxcceeppcciioonneess ddaann vvuueellttaass aallrreeddeeddoorr ddee ssuu rreessppeeccttiivvoo ppllaanneettaa yy ssiieemmpprree eenn sseennttiiddoo ccoonnttrraarriioo aa llaass aagguujjaass ddeell rreelloojj..
 30. 30. EEll ssaattéélliittee ddee llaa TTiieerrrraa eess llaa LLuunnaa
 31. 31. CCoommppoonneenntteess ddeell ssiisstteemmaa ssoollaarr 11.. LLaa eessttrreellllaa cceennttrraall,, eell SSooll.. 22.. PPllaanneettaass.. 33.. SSaattéélliitteess.. 44.. AAsstteerrooiiddeess.. 55.. CCoommeettaass.. 66.. MMeetteeoorriittooss..
 32. 32. 11.. EELL SSOOLL EEll ssooll eess uunnaa eessttrreellllaa aammaarriillllaa ddee ttaammaaññoo mmeeddiiaannoo,, llaa mmááss cceerrccaannaa aa llaa TTiieerrrraa,, rreepprreesseennttaa eell 9999%% ddee llaa mmaatteerriiaa eexxiisstteennttee eenn eell ssiisstteemmaa..
 33. 33. 22.. LLOOSS PPLLAANNEETTAASS  HHaayy ddooss ttiippooss:: AA)) PPllaanneettaass eexxtteerriioorreess:: JJúúppiitteerr,, SSaattuurrnnoo,, UUrraannoo yy NNeeppttuunnoo.. BB)) PPllaanneettaass iinntteerriioorreess:: MMeerrccuurriioo,, VVeennuuss,, TTiieerrrraa yy MMaarrttee.. TTaammbbiiéénn eennccoonnttrraammooss ppllaanneettaass eennaannooss ccoommoo ppoorr eejjeemmpplloo PPlluuttóónn..
 34. 34. 33.. SSAATTÉÉLLIITTEESS SSoonn aassttrrooss ssóólliiddooss qquuee ggiirraann aallrreeddeeddoorr ddee llooss ppllaanneettaass.. TTiieennee mmoovviimmiieennttoo ddee rroottaacciióónn yy ttrraassllaacciióónn.. LLooss ssaattéélliitteess mmááss iimmppoorrttaanntteess ddeell SSPPSS,, ssoonn:: GGaanníímmeeddeess,, TTiittáánn,, TTrriittóónn,, NNeerreeiiddaa yy llaa LLuunnaa..
 35. 35. 44.. AASSTTEERROOIIDDEESS LLllaammaaddooss ttaammbbiiéénn ppllaanneettooiiddeess,, ssoonn aassttrrooss ooppaaccooss ddee nnaattuurraalleezzaa rrooccoossaa yy mmeettáálliiccaa,, ccoonn óórrbbiittaass ppllaanneettaarriiaass,, eejjeemmppllooss:: PPaallaass,, VVeessttaa,, GGaassppaarraa,, eettcc..
 36. 36. 55.. CCOOMMEETTAASS EEssttáánn ffoorrmmaaddooss ppoorr uunnaa mmeezzccllaa ddee ssuubbssttaanncciiaass dduurraass yy ggaasseess ccoonnggeellaaddooss..
 37. 37. 66.. MMEETTEEOORRIITTOOSS UUnn mmeetteeoorriittoo eess uunn mmeetteeoorrooiiddee qquuee aallccaannzzaa llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee uunn ppllaanneettaa ddeebbiiddoo aa qquuee nnoo ssee ddeessiinntteeggrraa ppoorr ccoommpplleettoo eenn llaa aattmmóóssffeerraa.. LLaa lluummiinnoossiiddaadd ddeejjaaddaa aall ddeessiinntteeggrraarrssee ssee ddeennoommiinnaa mmeetteeoorroo..
 38. 38. DDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOOSS EEll ppllaanneettaa,, ddeemmaassiiaaddoo lleejjaannoo ccoommoo ppaarraa sseerr ddeetteeccttaaddoo ppoorr tteelleessccooppiiooss,, ddeellaattaa ssuu pprreesseenncciiaa aall «aalltteerraarr llaass óórrbbiittaass ddee llooss oobbjjeettooss ddeell cciinnttuurróónn ddee KKuuiippeerr»,, aaffiirrmmaa RRooddnneeyy GGoommeess,, aassttrróónnoommoo ddeell OObbsseerrvvaattoorriioo NNaacciioonnaall ddee BBrraassiill,, eenn RRííoo ddee JJaanneeiirroo..

×