Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sociální sítě a komunitní sítě

2.350 visualizaciones

Publicado el

výzkum Mediaresearch, prosinec 2008

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Sociální sítě a komunitní sítě

 1. 1. A Step Ahead Sociální sítě a komunitní servery PROSINEC 2008 Hana Friedlaenderová – Project Manager Tomáš Polák - Research Analysts Alena Ivánková – Research Specialist Eliška Vydrová - Research Specialist Petr Fridrich – Business Development Manager Ivana Musilová – Fieldwork Manager
 2. 2. SOCIÁLNÍ SÍTĚ – co si pod tím představujeme… „propojuje nějakou skupinu lidí“ „propojení lidí se stejnými názory“ „seznam, facebook, lide.cz, spoluzaci.cz, xchat.cz, youtube…“ „diskusní fóra, „budování kontaktů“ chaty…“ „nemám tušení, ale zřejmě něco ohledně lidí a komunikace…“ © MEDIARESEARCH, a.s. 2
 3. 3. Obsah 1 Hlavní cíle výzkumu 5 2 Cílová skupina, technika a terénní sběr 7 3 Charakteristiky výběrového souboru 10 4 Shrnutí 12 5 Vytváření profilŧ na sociálních sítích 15
 4. 4. Obsah 6 Nejvíce používaná sociální síť 21 7 Postoje ke sdílení informací o produktech či službách 26
 5. 5. 1 HLAVNÍ CÍLE VÝZKUMU
 6. 6. HLAVNÍ CÍLE VÝZKUMU Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo získat základní aktuální informace o fungování sociálních/komunitních sítí v ČR a možnostech jejich potenciálního marketingového využití. Výzkum slouží jako vstupní informace pro plánovanou podrobnější studii komunitních sítí v ČR plánovanou na první polovinu roku 2009. V rámci výzkumu se zjišťovaly následující informace:  Jaký podíl internetové populace celkem je dnes zapojen do sociálních/komunitních sítí  Jací lidé jsou zapojení do komunitních sítí  Co si lidé představují pod tímto pojmem…  Kolik sociálních/komunitních sítí lidé aktivně využívají  Jaké sociální sítě jsou českou internetovou populací nejčastěji využívané (otevřená otázka)  Preference jednotlivých socio-demografických skupin při výběru sociálních sítí..  Potenciál sociálních/komunitních sítí pro marketingové využití …  Ochota přijímat informace o značkách, výrobcích, službách v rámci KS  Ochota aktivně předávat informace o značkách, výrobcích, službách v rámci KS  Ochota zapojit se přímo do KS určité značky, výrobku či služby…. © MEDIARESEARCH, a.s. 6
 7. 7. 2 CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR
 8. 8. CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR  Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 503 respondentŧ. Tento vzorek reprezentuje 3 921 198 lidí.  Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru.  Terénní sběr probíhal v době od 5. do 8. prosince 2008 na webovém rozhraní Mediaresearch po e-mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu.  Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat.  Respondenti jsou součástí e-panelu společnosti Mediaresearch. Rekrutace do e-panelu probíhá kombinací několika metod s cílem vyloučit falešné identity respondentů. Těmito metodami jsou: F2F rekrutační rozhovor tazatele s respondentem a banner/pop-up dotazník na internetu v kombinaci s telefonickým ověřením vyplněných údajů, které položením stejných otázek jednoznačně vyloučí falešné identity respondentů.  E-panel byl založen roku 2006, je kontinuálně obměňován a rozšiřován, jeho socio- demografické údaje jsou minimálně 1x ročně aktualizovány. Aktuální počet respondentů v e-panelu je přibližně 6000 osob. © MEDIARESEARCH, a.s. 8
 9. 9. CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR  Instrukce respondentŧm byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu umístěných v e-mailu a na webu e-panelu. Respondenti měli k dispozici taktéž bezplatnou zelenou linku pro zodpovězení jejich dotazů k výzkumu.  Systém automatické kontroly průběžně vyhodnocuje správnost vyplňování dotazníků a zajišťuje první stupeň čištění dat. Elektronická forma dotazníku umožňuje kontrolovat automaticky výraznou část vazeb mezi jednotlivými otázkami.  Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou.  Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku v základních socio-demografických proměnných. Zkoumaný vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, věk a vzdělání respondentů na internetovou populaci ČR. Váhy mají dobré charakteristiky (rozmezí 0,363 až 2,723).  Zpracování dat bylo uskutečněno v software SPSS.  U jednotlivých dílčích socio-demografických proměnných je nutno při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. © MEDIARESEARCH, a.s. 9
 10. 10. 3 CHARAKTERISTIKY VÝBĚROVÉHO SOUBORU
 11. 11. CHARAKTERISTIKY VÝBĚROVÉHO SOUBORU © MEDIARESEARCH, a.s. 11
 12. 12. 4 SHRNUTÍ
 13. 13. SHRNUTÍ  Sociální/komunitní sítě jsou dnes již zcela běžnou součástí internetového prostředí, 70% internetové populace 15+ má vytvořen svŧj vlastní profil na některé z těchto sítí, pouze 25% profil vytvořen nemá a ani o tom v nejbližší době neuvažuje. Konzervativní v tomto ohledu jsou především lidé nad 45let.  Je zcela běžné mít vytvořeno více profilů (průměrně 3 na jednoho uživatele) a také jich více než jeden aktivně používat (prŧměrně 2). V počtu používaných profilů jsou však velké rozdíly z hlediska věkových kategorií, kdy nejmladší generace má vytvořeno více profilů (4 profily) a více jich také ve srovnání se staršími generacemi využívá.  Čeští internetoví uživatelé zatím zdá se nejvíce preferují české (nebo lokalizované) komunitní sítě. Spontánně nejvíce využívanou sociální sítí v Čechách je komunitní síť Spolužáci.cz následovaná komunitním webem Lidé.cz. Třetí nejsilnější je server Líbímseti.cz. © MEDIARESEARCH, a.s. 13
 14. 14. SHRNUTÍ  Přes některé skeptické vize ohledně marketingového využití těchto sítí a množství otázek kolem monetizace této oblasti se zdá, že samotní členové komunit jsou sdílení informací o značkách, výrobcích či službách a dokonce i aktivnímu předávání a přijímání těchto informací nakloněni možná více, než je obecné očekávání.  Zhruba 40% respondentů, kteří mají vytvořený profil, spíše souhlasí se sdílením těchto informací více než polovina z těchto respondentů by se dokonce byla ochotna zapojit do komunity, která by sdružovala lidi se zájmem o určitou značku, produkt či službu. © MEDIARESEARCH, a.s. 14
 15. 15. 5 VYTVÁŘENÍ PROFILU NA KOMUNITNÍCH SÍTÍCH
 16. 16. SUMMARY – VLASTNÍ PROFIL I.  Téměř 70% internetové populace má dnes vytvořen svŧj vlastní profil na internetu. Zhruba 4% respondentŧ se chystá svŧj vlastní profil vytvořit, čtvrtina internetové populace se však staví k vytváření vlastního profilu konzervativně – profil vytvořen dosud nemá a ani se jej nechystá vytvořit.  Jak je patrné z demografického rozložení v následujícím grafu, byli v oblasti vytváření vlastního profilu na internetu, tak zvanými „early adopters“ mladí muži – viz. vyšší podíl těch, kteří mají vytvořen profil déle než 5 let. V současné době je však podíl těch, co mají vytvořen profil z hlediska pohlaví již zcela vyrovnán, naopak v tomto ohledu začínají převažovat ženy (71%) před muži (66%).  Rozdíl z hlediska věku je však stále velmi silný – více než polovina respondentŧ nad 45 let profil vytvořen nemá a ani se jej nechystá vytvořit. Výrazný úbytek v podílu lidí, mající vytvořen vlastní profil na internetu je patrný již ve věkové kategorii 35-44let, i když mít vytvořen vlastní profil na internetu dnes již naprosto není pouze doménou mladé generace. Na druhou stranu právě v kategorii lidí nad 45 let je největší potenciál k vytváření nových profilŧ – 7%.  Také lidé s VŠ vzděláním mají méně často vytvořen svůj vlastní profil na internetu. © MEDIARESEARCH, a.s. 16
 17. 17. SUMMARY – VLASTNÍ PROFIL II.  Průměrný počet profilů na jednoho uživatele je 3, aktivně jsou v prŧměru používány 2 profily.  Muži mají vytvořeno více profilŧ než ženy a také jich více aktivněji používají.  S odstupem, nejvíce profilů má vytvořeno mladá generace 15-24, průměrně 4 profily a také nejvíce profilů aktivně využívá, i když rozdíly v množství profilů a množství aktivně využívaných profilů svědčí o tom, že mladá generace častěji profily vytváří než je všechny užívá.  Nejméně profilů mají z hlediska vzdělání vytvořeno vysokoškoláci. Více než třetina má vytvořen pouze jeden profil, většina (70%) dva profily. Drtivá většina vysokoškoláků (90%) také aktivně používá pouze 2 profily. © MEDIARESEARCH, a.s. 17
 18. 18. VLASTNÍ PROFIL NA INTERNETU © MEDIARESEARCH, a.s. 18
 19. 19. POČET VYTVOŘENÝCH PROFILŦ © MEDIARESEARCH, a.s. 19
 20. 20. POČET AKTIVNĚ VYUŽÍVANÝCH PROFILŦ © MEDIARESEARCH, a.s. 20
 21. 21. 6 NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÁ SOCIÁLNÍ SÍŤ
 22. 22. SUMMARY – NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÁ SOCIÁLNÍ SÍŤ  Spontánně uváděnou a nejvíce využívanou sociální sítí v Čechách je komunitní síť Spolužáci.cz následovaná komunitní sítí Lidé.cz. Třetí nejsilnější komunitní sítí je server Líbímseti.cz.  Ze zahraničních komunitních sítí je zde nejvíce využívanou sítí Facebook, následován YouTube – pozor nejedná se zde však o návštěvnost webové stránky, ale využívání její komunitní části. Také je nutné zdůraznit to, že obě tyto sítě jsou již lokalizovány do českého jazyka.  Je patrné, že jednotlivé nejsilnější komunitní sítě jsou z hlediska socio-demografických charakteristik poměrně silně vyprofilované. Například ženy dávají ve srovnání s muži přednost komunitní síti Spolužáci.cz, která je také více oblíbená (pochopitelně) u starších generací (nejsilnější 35-44). Naopak nejmladší generace vyhledává nejvíce komunity typu líbímseti.cz, lidé.cz a v této věkové kategorii je také nejčastěji jmenován Facebook.  Vysokoškoláci preferují Spolužáci.cz a naopak jejich preference Líbímseti.cz je nejnižší ze všech vzdělanostních skupin. © MEDIARESEARCH, a.s. 22
 23. 23. NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÁ KOMUNITNÍ SÍŤ © MEDIARESEARCH, a.s. 23
 24. 24. NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÁ KOMUNITNÍ SÍŤ © MEDIARESEARCH, a.s. 24
 25. 25. NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÁ KOMUNITNÍ SÍŤ © MEDIARESEARCH, a.s. 25
 26. 26. 7 POSTOJE KE SDÍLENÍ INFORMACÍ O PRODUKTECH ČI SLUŽBÁCH
 27. 27. SUMMARY – POSTOJE KE SDÍLENÍ INFORMACÍ  Více než dvě pětiny uživatelů sociálních sítí jsou nakloněny tomu, sdílet v rámci sociálních sítí, kde mají vytvořený profil, informace o značkách, službách nebo výrobcích.  Nejvíce nakloněni sdílení informací o značkách, službách či výrobcích jsou především mladí lidé ve věku 15-24 let.  Více než polovina respondentů by se také klidně zapojila do nějaké komunity sdružující příznivce určité značky či výrobku. V tomto ohledu jeví muži větší ochotu než ženy a naopak lidé s VŠ vzděláním menší ochotu než lidé s nižším vzděláním.  Více než čtvrtina lidí s vytvořeným vlastním profilem se již stala v rámci své komunity příznivcem nějaké značky či služby, či se stala přímo členem komunity dané značky či služby.  „Early adopters“ je v tomto ohledu opět mladá generace 15-24 let.  Dvě pětiny (40%) členů sociálních sítí již také poslalo některému ze členů komunity, kde je zaregistrován, odkaz na reklamu, či službu a tři pětiny (60%) naopak od některého člena komunity nějaký odkaz na reklamu či službu obdrželo. © MEDIARESEARCH, a.s. 27
 28. 28. SDÍLENÍ INFORMACÍ V RÁMCI KOMUNITNÍ SÍTĚ S PROFILEM © MEDIARESEARCH, a.s. 28
 29. 29. OCHOTA ZAPOJENÍ DO KOMUNITY ZNAČEK, PRODUKTŦ ČI SLUŽEB © MEDIARESEARCH, a.s. 29
 30. 30. STÁVAJÍCÍ PŘÍZNIVCI ZNAČEK, SLUŽEB, PRODUKTŦ V RÁMCI KOMUNIT © MEDIARESEARCH, a.s. 30
 31. 31. ZASLÁNÍ ODKAZU NA REKLAMU, ZNAČKU V RÁMCI KOMUNITY © MEDIARESEARCH, a.s. 31
 32. 32. OBDRŽENÍ ODKAZU NA ZNAČKU REKLAMU OD KOMUNITY © MEDIARESEARCH, a.s. 32
 33. 33. SDÍLENÍ INFORMACÍ O PRODUKTECH ČI SLUŽBÁCH  Respondenti by se v rámci komunity nejčastěji přihlásili (poskytovali a přijímali informace) ke značkám (výrobkům, službám) z následujících oblastí: o 21% počítače, sw, elektronika, fotoaparáty, hry o 15% auta, motorky o 14% značkové oblečení a obuv „asus, obecně značky z oblasti o 14% kosmetika, parfémy. hw a elektroniky - canon a sony“ „žádnou, internet používám výhradně k „Jesenka, Nike, práci a hledání Pilsner Urquell, potřebných info“ Reserved“  11% respondentů uvedlo, že by se k žádné značce (výrobku, službě) v rámci své komunitní sítě nepřihlásili… © MEDIARESEARCH, a.s. 33
 34. 34. E-PANEL INTERNETOVÉ POPULACE  ELEKTRONICKÝ SBĚR DAT ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPU NOVÝCH TECHNOLOGIÍ  PERSPEKTIVNÍ SEGMENT (STÁLÝ NÁRŮST OSOB S PŘÍSTUPEM NA INTERNET)  RYCHLÝ A LEVNÝ SBĚR DAT (SBĚR SOCIODEMOGRAFIE PŘI REKRUTACI, LOGICKÉ VAZBY PŘI KONSTRUKCI DOTAZNÍKU)  KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VYLOUČENÍ FALEŠNÝCH IDENTIT  KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VALIDITY ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ (NEZÁVISLÉ VZORKY S VYŠŠÍ OBMĚNOU PANELU)  KONTROLA ONLINE SBĚRU DAT  DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI MEDIARESEARCH S VEDENÍM PANELU © MEDIARESEARCH, a.s. 34
 35. 35. Děkujeme Vám za pozornost Mediaresearch, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: info@mediaresearch.cz A Step Ahead

×