Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası

Tanju Ayse Oflaz
Tanju Ayse OflazExecutive Consultant, Mentor (MentorEge/Tübitak), Professional Coach, Trainer, Lecturer, Keynote Speaker
1 
İİHHRRAACCAATT KKRREEDDİİ SSİİGGOORRTTAASSII 
TTaannjjuu AAyyşşee OOffllaazz
2
3 
CCOOFFAACCEE FFrraannccee CCoommppaaggnniiee FFrraannççaaiissee 
dd''AAssssuurraannccee ppoouurr llee CCoommmmeerrccee EExxtteerriieeuurr 
EEHH GGEERRMMAANNYY GGeerrmmaannyy EEuulleerr HHeerrmmeess 
KKrreeddiittvveerrssiicchheerruunnggss--AAGG 
TTHHAAII TThhaaiillaanndd EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff 
TThhEEXXIIMMBBAANNKK aaiillaanndd
4 
UUSS EEXXIIMMBBAANNKK UUSSAA 
EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff tthhee UUnniitteedd 
SSttaatteess 
MMEEXXIIMM MMaallaayyssiiaa 
EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff MMaallaayyssiiaa BBeerrhhaadd 
EEXXIIMMBBAANNKKAA SSRR SSlloovvaakk RReeppuubblliicc 
EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff tthhee SSlloovvaakk 
RReeppuubblliicc
5
6 
 Türk Eximbank 1980 ‘li yılların başlarında Türkiye’de 
oluşan ihracat büyüme stratejisinin bir sonucudur 
 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 
 Tamamen bir devlet bankasıdır. 
 1994 Nisan ayından beri Berne Union ’a tam üye ,2009 
yılından beri de Aman Union’un kurucu üye sıfatını 
taşımaktadır. 
 1996 yılına AB ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması 
sonrası OECD toplantılarında Türkiye’yi gözlemci üye 
olarak temsil etmektedir.
7 
OOrrggaanniizzaassyyoonn
8
9 
İhracat KKrreeddii SSiiggoorrttaassıı
10 
 İhracat Kredi Sigortası; mal 
ve hizmet ihracatında ticari 
ve/veya politik risklere karşı 
tahsilat güvencesi sağlayan 
bir sigorta türüdür. 
 İhracat Kredi Sigortası, 20. 
yy.’ın başından itibaren, 
dünya ticaretinin 
gelişmesinde ve 
finansmanında kullanılan 
etkin araçlardan bir 
tanesidir.
11 
KKrreeddii ssiiggoorrttaassıınnıınn iillkk öörrnneekklleerrii:: 1199.. yyyy.. 
1917 => ALMANYA / HERMES 
1919 => İNGİLTERE / ECGD 
1921 => BELÇİKA / OND 
1925 => HOLLANDA / NCM 
GGeelliişşmmeekkttee oollaann üüllkkeelleerr:: 1199550’’lleerr 
İhracatın hem doğrudan krediler, hem de sigorta / garanti faaliyetleriyle 
desteklenmesi. 
GGeelliişşmmiişş üüllkkeelleerr:: 
Ticari bankalar => ihracatın finansmanı 
İhracat destek kuruluşları => sigorta ve garanti hizmetleri 
•Bugün itibariyle 26 ülkede 28 ihracat kredi, sigorta ve garanti kuruluşu 
mevcuttur.
12
13 
 Dünya çapında 49 adet ihracat destek 
kurumu veya kredi sigortası şirketinin 
üye olduğu Uluslararası İhracat Kredi 
ve Yatırım Sigortası Kuruluşları Birliği 
–Berne Union – verilerine göre 2013 
yılında dünya ticaretinin 1.9trilyon 
USD tutarında ki kısmı kredi sigortası 
teminatı altında gerçekleşmiştir 
 Bu tutarın %86,4’lük kısmı kısa vadeli 
işlemlerden oluşmaktadır. Pazarın 
%80’den fazlasına uluslararası ölçekte 
faaliyet gösteren üç büyük sigorta 
grubu “Euler Hermes – Atradius – 
Coface” hakimdir. 
 Birlik üyelerince verilen 
sigorta/garanti hizmetinin toplam 
dünya dış ticaretinin %10’una tekabül 
ettiği göz önüne alındığında kredi 
sigortası hizmetinin işlevi daha açık 
olarak ortaya çıkmaktadır.
14 
İhracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik 
risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı 
firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak 
alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse 
kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk 
Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda 
iskonto ettirmek suretiyle düzenli finansman imkanına erişmeleri 
amaçlanmaktadır. 
Bu program çerçevesinde, ihracatçılarımızın bir yıl içinde, Türk 
Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılara 
yapacağı 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatlar 
sigortalanmaktadır. 
Kısa Vadeli İhracat Kredi Programı kapsamında 7 farklı risk 
grubunda değerlendirilen 238(Nisan 2012) ülkeye yapılacak 
sevkiyatlar sigorta teminatı altına alınmaktadır.
15 
Mevcut uygulamada ülkeler 
kapsam koşullarına göre 4 gruba ayrılmıştır: 
1.grup ülkeler, özel şart aranmayan ülkeler, 
2.grup ülkeler, belirli tutarı aşan işlemler için 
gayrikabili rücu akreditif veya banka garantisi şartı 
aranan ülkeler, 
3.grup ülkeler, gayrikabili rücu akreditif veya banka 
garantisi ile kapsanan ülkeler, 
4.grup ülkeler, 1. grup ülke bankalarından açılacak 
gayrikabili rücu akreditif veya ilgili 
bankaların garantisi şartı aranan ülkelerdir
16 
 Türkiye’de yerleşik bir bankanın teyit verdiği gayrikabili rücu 
akreditif çerçevesinde gerçekleştirilen, 
 Ülke anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilen, 
 Menfaat ilişkisi bulunan alıcılara yapılan, 
 Peşin ödemeli, 
 Başka firma adına sigortalı olan, 
 Kapsam dışı ülkeye yapılan, 
 Factoring-Forfaiting yoluyla garanti sağlanan, 
 Konsinye satış olarak gerçekleştirilen, 
 Transit ticarete konu olan, 
 Prefinansman kapsamında bedeli ödenmiş olan, 
 Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde belirlenen ödeme 
şeklinden farklı bir ödeme şekliyle gerçekleştirilen, 
 Türk Eximbank tarafından limit verilmesi uygun görülmeyen 
alıcılara yapılan sevkiyatlar kapsam dışındadır
17
18 
Türk Eximbank bünyesinde halihazırda uygulanmakta 
olan Sigorta Programları; 
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı 
• 1 yıllık poliçe süresi içerisinde gerçekleştirilecek tüm ihracat 
portföyü (whole-turnover) bazında sigorta kapsamı 
Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları 
olmak üzere iki grupta toplanmaktadır 
•İşlemler spesifik sigorta kapsamı dahilinde değerendirilmekte 
•1-5 yıl vadeli ihracat işlemleri 
•Sermaye / yarı-sermaye malı ihracı 
•%50 oranında minimum yerli katkı oranı 
•Ticari & politik risk kapsamı 
•Finansman sağlayan bankalar lehine garanti mektubu 
uygulaması
19 
Ayrıca 2004 yılı başından 
itibaren müteahhitlik 
hizmetlerimizin desteklenmesi 
amacıyla "Yurt Dışı Müteahhitlik 
Hizmetleri Teminat 
Mektuplarının Haksız Nakde 
Çevrilme Sigorta Programı" 
uygulamaya geçirilmiştir.
20 
 Kapsam  Poliçe süresi içerisinde gerçekleştirilecek 
tüm Türk menşeli ihracat portföyü 
 Poliçe Süresi  1 yıl 
 Azami Vade  360 gün 
 Zarar Tazmin Oranı  Aksi belirtilmedikçe % 90 
 Zararın Kesinleşmesine İlişkin Bekleme Süresi  
Azami 4 ay 
 Kapsam Dahilindeki Ülke Sayısı  204 
 Prim Oranları  Alıcının türü, ihracatın ödeme şekli ve 
vadesi ile alıcının ülkesinin risk grubu dikkate alınarak 
ülke bazında %0.2 - % 4 aralığı 
 Ortalama Prim Maliyeti  %3.8 (10/2008) 
 Kapsanan Riskler  ticari + politik
21 
Sigorta kapsamına alınan riskler, ticari ve 
politik olmak üzere iki kategoride 
değerlendirilmektedir. 
Ticari Riskler 
Alıcının iflas etmesi, 
Alıcı hakkında konkordato kararı alınması, 
Alıcının borçlarını ödeyememesi nedeniyle 
tasfiye kararı alınması, 
Mal bedelinin ödenmemesi, 
Malın ihracatçıdan kaynaklanmayan 
nedenlerle kabul edilmemesidir.
22 
Politik Riskler 
Savaş hali 
İhtilal, 
İç savaş, 
İsyan, 
Ayaklanma, 
Alıcının ülkesinin ithal yasağı, 
Alıcının ithal izninin iptali, 
Alıcı bir devlet ya da devlet garantisine 
haiz bir kuruluş ise ödeme yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi, 
Transfer güçlüğüdür.
23 
 Her bir alıcı için ortaya çıkabilecek zararlarla ilgili 
olarak ödemeyi yüklendiği azami tutardır, 
 Alıcı Limiti onayları 2 yıl süre ile geçerlidir, 
 Alıcı Limiti onay tutarı rotatiftir
24 
 Türk Eximbank tarafından her ülke için ayrı ayrı belirlenen 
kapsam şart ve koşulları 
 Alıcı hakkında temin edilen enformasyon raporu ve diğer 
kaynaklardan elde edilen bilgiler 
 Alıcının ülkesindeki genel ekonomik ve politik durum ile 
alıcının faaliyet gösterdiği sektörün genel durumu 
 İhracatçının alıcıya ilişkin geçmiş performansı ile geleceğe 
ilişkin hedeflediği performans,ölçeği ve sermaye yapısı 
 Sigortalının diğer alıcılarına ilişkin tüm performansı 
(ödeme,taahhüt yerine getirme vs) 
 Tazminat Bölümü’nden edinilen bilgiler 
 Tasfiye olan firmalara ilişkin Berne Union deklarasyonları 
 Berne Union üyeleri arasındaki bilgi akışı ile edinilen bilgiler 
 Türk Eximbank’ın değerlendirmeye konu alıcı ve alıcının 
ülkesi üzerinde taşıdığı toplam risk 
 Reasürans limitleri
25 
Kayıtlar da dünyanın çeşitli ülkelerinde yerleşik 
yaklaşık 170bin civarında firma hakkında bilgi 
mevcuttur. 
Başlıca Kaynaklar; 
Yurtiçi / Yurtdışı bankalar 
Dünyanın önde gelen enformasyon kuruluşları 
Diğer ihracat sigortası kurumları 
Uluslararası Kredi Sigortası Kurumları Birliği 
(Berne Union) (Türkiye tam üyeliği -1994)
26 
 Alıcının iflas, tasfiye, konkordato vb. sebeplerle 
ödeyememesi durumunda vade tarihinden 1-4 ay sonra, 
 Alıcı tarafından kabul edilen ve onaylanan malların 
bedellerinin ödenmemesi durumunda vade tarihinden 4 
ay sonra, 
 Malların kapsanan riskler sebebiyle alıcıya teslim 
edilememesi durumunda sigortalının elinden çıktığı 
tarihten 1 ay sonra, 
 Döviz transferinin engellenmesi ya da geciktiği 
durumlarda vade tarihinden veya Türkiye’ye transfer 
yapılabilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanma 
tarihinden 4 ay sonra zarar kesinleşmiş sayılır.
27 
 Sigortalı, vadesi geçmiş olan alacaklarını, Vadesi geçmiş Alacak 
Bildirim Formu Eximbank'a bildirir, 
 Tazminat Müdürlüğü, sevkiyatın poliçe hükümlerine uygunluğunu 
inceler, 
 Sigortalı, zararın kesinleşmesini izleyen 2 ay içinde Tazminat Talep 
Formu ile Eximbank’a tazminat ödemesi için başvuru yapar 
 Talep Formu ve ekler incelenir, 
 Tazminat Talebi Sigorta Komitesi’ne sunulur. 
 Sigorta Komitesi onayından sonra, zararın %90’ı ile ,bekleme süresi 
için uygulanan Libor faizi sigortalı ’ya ödenir, 
 Tazmin edilen alacağın hukuki takibatı için işlemler başlatılır. 
TÜM FORMLARA www.eximbank.gov.tr ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
28
29 
 T.Eximbank’ın 2013 yılı itibariyle; 
 Aktif Büyüklüğü : 24,8 milyar TL 
 Ödenmiş Sermayesi : 2,2 milyar TL 
 Destek Birimleri ile birlikte 2013 yıl sonu itibariyle 483 
personel istihdam etmektedir. 
 2013 yılı itibariyle : 19,7 milyar USD Nakdi Kredi 
: 8,4 milyar USD Sigorta/Garanti 
imkanı 
 2014 yılı Hedefi : 22 milyar USD Nakdi Kredi 
: 11,8 milyar USD Sigorta/Garanti imkanı 
 YANİ %20’LİK BİR ARTIŞ İLE 33,8 MİLYAR USD 
HEDEFLENMEKTEDİR.
30 
Global Kriz nedeni ile son dönemlerde ; 
 Limit karar süreçleri ve tazminat talebi değerlendirme 
süreçlerinde yavaşlama yaşanıyor. 
 Hizmet Yaklaşımı : Sigortayı sadece kriz zamanlarında 
değil kurumsal kültürünün parçası olarak kullanan 
firmalara teminatlandırma konusunda öncelik tanınıyor.
31
32
33
34
1 de 34

Más contenido relacionado

Similar a Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası

Emtia Nakliyat SigortasıEmtia Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat SigortasıMGC Legal
153 vistas8 diapositivas
Ihracat rehberiIhracat rehberi
Ihracat rehberiNaimahin
70 vistas7 diapositivas
5. Mevduat Dışı Kaynaklar5. Mevduat Dışı Kaynaklar
5. Mevduat Dışı KaynaklareFinans
6.1K vistas35 diapositivas
 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat SigortalarıBAZGRM
4 vistas10 diapositivas

Similar a Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası(20)

Emtia Nakliyat SigortasıEmtia Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat Sigortası
MGC Legal 153 vistas
Ihracat rehberiIhracat rehberi
Ihracat rehberi
Naimahin70 vistas
5. Mevduat Dışı Kaynaklar5. Mevduat Dışı Kaynaklar
5. Mevduat Dışı Kaynaklar
eFinans6.1K vistas
Eximbank- 2010 Kredi ProgramlarıEximbank- 2010 Kredi Programları
Eximbank- 2010 Kredi Programları
Ege Ihracatci Birlikleri783 vistas
 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
BAZGRM4 vistas
Borcu yokturBorcu yoktur
Borcu yoktur
rmznyldz2.8K vistas
Peşin ödeme yöntemiPeşin ödeme yöntemi
Peşin ödeme yöntemi
Gizem K.492 vistas
Dış TicaretDış Ticaret
Dış Ticaret
Gökhan Mert2.6K vistas
Dış Ticaret ve akreditifDış Ticaret ve akreditif
Dış Ticaret ve akreditif
Tanju Ayse Oflaz1.7K vistas
65026502
6502
Aliye Altunkan314 vistas
EİB- TURKISH BANK TRADE FINANCE SUNUMUEİB- TURKISH BANK TRADE FINANCE SUNUMU
EİB- TURKISH BANK TRADE FINANCE SUNUMU
Ege Ihracatci Birlikleri4.4K vistas
DIŞ TİCARET VE ÖDEME ŞEKİLLERİDIŞ TİCARET VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
DIŞ TİCARET VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Tanju Ayse Oflaz3.5K vistas
Gözetim şirketleriGözetim şirketleri
Gözetim şirketleri
Ferhat Yalın1.9K vistas

Más de Tanju Ayse Oflaz(11)

Visa policyVisa policy
Visa policy
Tanju Ayse Oflaz776 vistas
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satışEtki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satış
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satış
Tanju Ayse Oflaz1.6K vistas
Etki̇n satış i̇çi̇n etki̇n pazarlama Etki̇n satış i̇çi̇n etki̇n pazarlama
Etki̇n satış i̇çi̇n etki̇n pazarlama
Tanju Ayse Oflaz1.7K vistas
Stres Yöneti̇mi̇nde DKBY ModeliStres Yöneti̇mi̇nde DKBY Modeli
Stres Yöneti̇mi̇nde DKBY Modeli
Tanju Ayse Oflaz7.2K vistas
İleri̇ Fi̇nans ve Fi̇nansal Anali̇zİleri̇ Fi̇nans ve Fi̇nansal Anali̇z
İleri̇ Fi̇nans ve Fi̇nansal Anali̇z
Tanju Ayse Oflaz934 vistas
İş yaşaminda profesyonelli̇kİş yaşaminda profesyonelli̇k
İş yaşaminda profesyonelli̇k
Tanju Ayse Oflaz1.8K vistas
GAD- GENDER AND DEVELOPEMENTGAD- GENDER AND DEVELOPEMENT
GAD- GENDER AND DEVELOPEMENT
Tanju Ayse Oflaz14.4K vistas
EximbankEximbank
Eximbank
Tanju Ayse Oflaz723 vistas
SATIŞ PAZARLAMA VE ETKİN İLETİŞİMSATIŞ PAZARLAMA VE ETKİN İLETİŞİM
SATIŞ PAZARLAMA VE ETKİN İLETİŞİM
Tanju Ayse Oflaz434 vistas

Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası

 • 1. 1 İİHHRRAACCAATT KKRREEDDİİ SSİİGGOORRTTAASSII TTaannjjuu AAyyşşee OOffllaazz
 • 2. 2
 • 3. 3 CCOOFFAACCEE FFrraannccee CCoommppaaggnniiee FFrraannççaaiissee dd''AAssssuurraannccee ppoouurr llee CCoommmmeerrccee EExxtteerriieeuurr EEHH GGEERRMMAANNYY GGeerrmmaannyy EEuulleerr HHeerrmmeess KKrreeddiittvveerrssiicchheerruunnggss--AAGG TTHHAAII TThhaaiillaanndd EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff TThhEEXXIIMMBBAANNKK aaiillaanndd
 • 4. 4 UUSS EEXXIIMMBBAANNKK UUSSAA EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff tthhee UUnniitteedd SSttaatteess MMEEXXIIMM MMaallaayyssiiaa EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff MMaallaayyssiiaa BBeerrhhaadd EEXXIIMMBBAANNKKAA SSRR SSlloovvaakk RReeppuubblliicc EExxppoorrtt--IImmppoorrtt BBaannkk ooff tthhee SSlloovvaakk RReeppuubblliicc
 • 5. 5
 • 6. 6  Türk Eximbank 1980 ‘li yılların başlarında Türkiye’de oluşan ihracat büyüme stratejisinin bir sonucudur  1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.  Tamamen bir devlet bankasıdır.  1994 Nisan ayından beri Berne Union ’a tam üye ,2009 yılından beri de Aman Union’un kurucu üye sıfatını taşımaktadır.  1996 yılına AB ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması sonrası OECD toplantılarında Türkiye’yi gözlemci üye olarak temsil etmektedir.
 • 8. 8
 • 9. 9 İhracat KKrreeddii SSiiggoorrttaassıı
 • 10. 10  İhracat Kredi Sigortası; mal ve hizmet ihracatında ticari ve/veya politik risklere karşı tahsilat güvencesi sağlayan bir sigorta türüdür.  İhracat Kredi Sigortası, 20. yy.’ın başından itibaren, dünya ticaretinin gelişmesinde ve finansmanında kullanılan etkin araçlardan bir tanesidir.
 • 11. 11 KKrreeddii ssiiggoorrttaassıınnıınn iillkk öörrnneekklleerrii:: 1199.. yyyy.. 1917 => ALMANYA / HERMES 1919 => İNGİLTERE / ECGD 1921 => BELÇİKA / OND 1925 => HOLLANDA / NCM GGeelliişşmmeekkttee oollaann üüllkkeelleerr:: 1199550’’lleerr İhracatın hem doğrudan krediler, hem de sigorta / garanti faaliyetleriyle desteklenmesi. GGeelliişşmmiişş üüllkkeelleerr:: Ticari bankalar => ihracatın finansmanı İhracat destek kuruluşları => sigorta ve garanti hizmetleri •Bugün itibariyle 26 ülkede 28 ihracat kredi, sigorta ve garanti kuruluşu mevcuttur.
 • 12. 12
 • 13. 13  Dünya çapında 49 adet ihracat destek kurumu veya kredi sigortası şirketinin üye olduğu Uluslararası İhracat Kredi ve Yatırım Sigortası Kuruluşları Birliği –Berne Union – verilerine göre 2013 yılında dünya ticaretinin 1.9trilyon USD tutarında ki kısmı kredi sigortası teminatı altında gerçekleşmiştir  Bu tutarın %86,4’lük kısmı kısa vadeli işlemlerden oluşmaktadır. Pazarın %80’den fazlasına uluslararası ölçekte faaliyet gösteren üç büyük sigorta grubu “Euler Hermes – Atradius – Coface” hakimdir.  Birlik üyelerince verilen sigorta/garanti hizmetinin toplam dünya dış ticaretinin %10’una tekabül ettiği göz önüne alındığında kredi sigortası hizmetinin işlevi daha açık olarak ortaya çıkmaktadır.
 • 14. 14 İhracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. Bu program çerçevesinde, ihracatçılarımızın bir yıl içinde, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılara yapacağı 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatlar sigortalanmaktadır. Kısa Vadeli İhracat Kredi Programı kapsamında 7 farklı risk grubunda değerlendirilen 238(Nisan 2012) ülkeye yapılacak sevkiyatlar sigorta teminatı altına alınmaktadır.
 • 15. 15 Mevcut uygulamada ülkeler kapsam koşullarına göre 4 gruba ayrılmıştır: 1.grup ülkeler, özel şart aranmayan ülkeler, 2.grup ülkeler, belirli tutarı aşan işlemler için gayrikabili rücu akreditif veya banka garantisi şartı aranan ülkeler, 3.grup ülkeler, gayrikabili rücu akreditif veya banka garantisi ile kapsanan ülkeler, 4.grup ülkeler, 1. grup ülke bankalarından açılacak gayrikabili rücu akreditif veya ilgili bankaların garantisi şartı aranan ülkelerdir
 • 16. 16  Türkiye’de yerleşik bir bankanın teyit verdiği gayrikabili rücu akreditif çerçevesinde gerçekleştirilen,  Ülke anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilen,  Menfaat ilişkisi bulunan alıcılara yapılan,  Peşin ödemeli,  Başka firma adına sigortalı olan,  Kapsam dışı ülkeye yapılan,  Factoring-Forfaiting yoluyla garanti sağlanan,  Konsinye satış olarak gerçekleştirilen,  Transit ticarete konu olan,  Prefinansman kapsamında bedeli ödenmiş olan,  Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde belirlenen ödeme şeklinden farklı bir ödeme şekliyle gerçekleştirilen,  Türk Eximbank tarafından limit verilmesi uygun görülmeyen alıcılara yapılan sevkiyatlar kapsam dışındadır
 • 17. 17
 • 18. 18 Türk Eximbank bünyesinde halihazırda uygulanmakta olan Sigorta Programları; Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı • 1 yıllık poliçe süresi içerisinde gerçekleştirilecek tüm ihracat portföyü (whole-turnover) bazında sigorta kapsamı Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları olmak üzere iki grupta toplanmaktadır •İşlemler spesifik sigorta kapsamı dahilinde değerendirilmekte •1-5 yıl vadeli ihracat işlemleri •Sermaye / yarı-sermaye malı ihracı •%50 oranında minimum yerli katkı oranı •Ticari & politik risk kapsamı •Finansman sağlayan bankalar lehine garanti mektubu uygulaması
 • 19. 19 Ayrıca 2004 yılı başından itibaren müteahhitlik hizmetlerimizin desteklenmesi amacıyla "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Programı" uygulamaya geçirilmiştir.
 • 20. 20  Kapsam  Poliçe süresi içerisinde gerçekleştirilecek tüm Türk menşeli ihracat portföyü  Poliçe Süresi  1 yıl  Azami Vade  360 gün  Zarar Tazmin Oranı  Aksi belirtilmedikçe % 90  Zararın Kesinleşmesine İlişkin Bekleme Süresi  Azami 4 ay  Kapsam Dahilindeki Ülke Sayısı  204  Prim Oranları  Alıcının türü, ihracatın ödeme şekli ve vadesi ile alıcının ülkesinin risk grubu dikkate alınarak ülke bazında %0.2 - % 4 aralığı  Ortalama Prim Maliyeti  %3.8 (10/2008)  Kapsanan Riskler  ticari + politik
 • 21. 21 Sigorta kapsamına alınan riskler, ticari ve politik olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Ticari Riskler Alıcının iflas etmesi, Alıcı hakkında konkordato kararı alınması, Alıcının borçlarını ödeyememesi nedeniyle tasfiye kararı alınması, Mal bedelinin ödenmemesi, Malın ihracatçıdan kaynaklanmayan nedenlerle kabul edilmemesidir.
 • 22. 22 Politik Riskler Savaş hali İhtilal, İç savaş, İsyan, Ayaklanma, Alıcının ülkesinin ithal yasağı, Alıcının ithal izninin iptali, Alıcı bir devlet ya da devlet garantisine haiz bir kuruluş ise ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi, Transfer güçlüğüdür.
 • 23. 23  Her bir alıcı için ortaya çıkabilecek zararlarla ilgili olarak ödemeyi yüklendiği azami tutardır,  Alıcı Limiti onayları 2 yıl süre ile geçerlidir,  Alıcı Limiti onay tutarı rotatiftir
 • 24. 24  Türk Eximbank tarafından her ülke için ayrı ayrı belirlenen kapsam şart ve koşulları  Alıcı hakkında temin edilen enformasyon raporu ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler  Alıcının ülkesindeki genel ekonomik ve politik durum ile alıcının faaliyet gösterdiği sektörün genel durumu  İhracatçının alıcıya ilişkin geçmiş performansı ile geleceğe ilişkin hedeflediği performans,ölçeği ve sermaye yapısı  Sigortalının diğer alıcılarına ilişkin tüm performansı (ödeme,taahhüt yerine getirme vs)  Tazminat Bölümü’nden edinilen bilgiler  Tasfiye olan firmalara ilişkin Berne Union deklarasyonları  Berne Union üyeleri arasındaki bilgi akışı ile edinilen bilgiler  Türk Eximbank’ın değerlendirmeye konu alıcı ve alıcının ülkesi üzerinde taşıdığı toplam risk  Reasürans limitleri
 • 25. 25 Kayıtlar da dünyanın çeşitli ülkelerinde yerleşik yaklaşık 170bin civarında firma hakkında bilgi mevcuttur. Başlıca Kaynaklar; Yurtiçi / Yurtdışı bankalar Dünyanın önde gelen enformasyon kuruluşları Diğer ihracat sigortası kurumları Uluslararası Kredi Sigortası Kurumları Birliği (Berne Union) (Türkiye tam üyeliği -1994)
 • 26. 26  Alıcının iflas, tasfiye, konkordato vb. sebeplerle ödeyememesi durumunda vade tarihinden 1-4 ay sonra,  Alıcı tarafından kabul edilen ve onaylanan malların bedellerinin ödenmemesi durumunda vade tarihinden 4 ay sonra,  Malların kapsanan riskler sebebiyle alıcıya teslim edilememesi durumunda sigortalının elinden çıktığı tarihten 1 ay sonra,  Döviz transferinin engellenmesi ya da geciktiği durumlarda vade tarihinden veya Türkiye’ye transfer yapılabilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanma tarihinden 4 ay sonra zarar kesinleşmiş sayılır.
 • 27. 27  Sigortalı, vadesi geçmiş olan alacaklarını, Vadesi geçmiş Alacak Bildirim Formu Eximbank'a bildirir,  Tazminat Müdürlüğü, sevkiyatın poliçe hükümlerine uygunluğunu inceler,  Sigortalı, zararın kesinleşmesini izleyen 2 ay içinde Tazminat Talep Formu ile Eximbank’a tazminat ödemesi için başvuru yapar  Talep Formu ve ekler incelenir,  Tazminat Talebi Sigorta Komitesi’ne sunulur.  Sigorta Komitesi onayından sonra, zararın %90’ı ile ,bekleme süresi için uygulanan Libor faizi sigortalı ’ya ödenir,  Tazmin edilen alacağın hukuki takibatı için işlemler başlatılır. TÜM FORMLARA www.eximbank.gov.tr ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
 • 28. 28
 • 29. 29  T.Eximbank’ın 2013 yılı itibariyle;  Aktif Büyüklüğü : 24,8 milyar TL  Ödenmiş Sermayesi : 2,2 milyar TL  Destek Birimleri ile birlikte 2013 yıl sonu itibariyle 483 personel istihdam etmektedir.  2013 yılı itibariyle : 19,7 milyar USD Nakdi Kredi : 8,4 milyar USD Sigorta/Garanti imkanı  2014 yılı Hedefi : 22 milyar USD Nakdi Kredi : 11,8 milyar USD Sigorta/Garanti imkanı  YANİ %20’LİK BİR ARTIŞ İLE 33,8 MİLYAR USD HEDEFLENMEKTEDİR.
 • 30. 30 Global Kriz nedeni ile son dönemlerde ;  Limit karar süreçleri ve tazminat talebi değerlendirme süreçlerinde yavaşlama yaşanıyor.  Hizmet Yaklaşımı : Sigortayı sadece kriz zamanlarında değil kurumsal kültürünün parçası olarak kullanan firmalara teminatlandırma konusunda öncelik tanınıyor.
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. 33
 • 34. 34