Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a ++05.10.2018 pp reviw meeting [autosaved](20)

Último(20)

Publicidad

++05.10.2018 pp reviw meeting [autosaved]

 1. “हर घर दस्तक अभियान” उप-विकास आयुक्त, बााँका –सह- अध्यक्ष जिला िल एिं स्िच्छता सभितत ददनांक- 05.10.2018 / पूिााहन- 10.30 बिे  सम्बंधित सिी वििाग की जिला स्तरीय पदाधिकारी  सिी प्रिारी िरीय पदाधिकारी, बांका  सिी प्रखंड विकास पदाधिकारी  सिी पंचायत प्रिारी, सिी प्रखंड, बांका -प्रततिागी- जिला स्तरीय सिीक्षा बैठक -सिीक्षा बैठक अध्यक्षता-
 2. Glimpse of Good Practices “हर घर दस्तक अभियान” Door to Door Visit by BDO , Amarpur Door to Door Visit Approach by Motivators Door to Door Visit Approach by Motivators Door to Door Visit Approach by Motivators
 3. Implementation Hierarchy “हर घर दस्तक अभियान”
 4. Human Resource Deployment Deployed Structure “हर घर दस्तक अभियान” Panchyat Prabhari  ICDS : CDPO, Leady Supervisor  Supply : Block Marketing Officers  Education : Block Education Officers  Jeevika : BPMs  Agriculture : Block Agriculture Officers  Animal Husb. : BVHO  Panchyati-Raj : BPRO  DRDA : PTA  DRDA : Gram Awas Praywekshak (GAP)  DRDA : PO / JE Line Department’s Support Panchyat Swachhta Sahyogi  Welfare : Vikas Mitr  DRDA : Awas Sahayak  DRDA : Panchyat Rozgar Sahayak
 5. Process of Implementations “हर घर दस्तक अभियान” Detail Guide Line from District: ज्ञापांक-1827 ददनांक- 04.09. 20 18
 6. Process of Implementations
 7. SI. No. BLOCK NAME PHYSICAL Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 SHAMBHUGANJ 29875 22394 19105 7481 74.96 2 AMARPUR 31558 23037 14891 8521 73.00 3 BELHAR 31688 22606 17441 9082 71.34 4 BAUSI 28040 19512 12321 8528 69.59 5 BARAHAT 25859 17448 11769 8411 67.47 6 FULLIDUMAR 19383 12904 8314 6479 66.57 7 CHANDAN 24185 15034 11033 9151 62.16 8 DHURAIYA 34231 19080 9765 15151 55.74 9 BANKA 27211 14926 9342 12285 54.85 10 RAJAUN 33535 17774 11026 15761 53.00 11 KATORIA 29536 10414 6422 19122 35.26 TOTAL :- 315101 195129 131429 119972 61.93 District’s Progress: Block wise
 8. Progress: Block- Amarpur BLOCK-AMARPUR PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 BALLIKITTA 1690 1690 1513 0 100.00 2 FATEHPUR 936 936 810 0 100.00 3 GARIBPUR 1298 1298 988 0 100.00 4 MAHADEOPUR 1568 1568 1225 0 100.00 5 SOBHANPUR 1121 1121 812 0 100.00 6 SULTANPUR 1860 1860 736 0 100.00 7 BHARKO 727 705 512 22 96.97 8 BISANPUR 834 797 561 37 95.56 9 RATANPUR MAKDUMA 2390 2150 81 240 89.96 10 BAIJUDIH 2235 1818 861 417 81.34 11 KOLBUJURG 1706 1122 874 584 65.77 12 BHIKHANPUR 2592 1508 1018 1084 58.18 13 GORGAMA 2047 1160 736 887 56.67 14 KUSHMAHA 1496 842 673 654 56.28 15 SALEMPUR 2172 1221 1025 951 56.22 16 PAWAI 1542 826 649 716 53.57 17 LAKSHMIPUR CHIRAIYA 2000 1043 785 957 52.15 18 TARDIH 1556 693 597 863 44.54 19 BHADARIYA 1788 679 435 1109 37.98 TOTAL :- 31558 23037 14891 8521 73.00
 9. Progress: Block- Banka Sadar BLOCK-BANKA PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 BAHERA 2832 2832 2187 0 100 2 DARA 1605 1389 705 216 86.54 3 DUDHARI 1251 1073 204 178 85.77 4 TELIYA 1094 787 697 307 71.94 5 KAKWARA 1386 938 434 448 67.68 6 KARMA 1977 1257 1074 720 63.58 7 LAKRIKOLA 1733 1060 671 673 61.17 8 CHHATRAPAL 2144 1195 1049 949 55.74 9 JAMUA 1459 810 478 649 55.52 10 RANIYA JOGDIHA 2356 825 579 1531 35.02 11 SAMUKHIYA 1629 536 279 1093 32.90 12 LAKHNAUDI 2320 756 443 1564 32.59 13 SOUTH KATELI 944 286 109 658 30.30 14 KAJHIYA 1590 469 235 1121 29.50 15 DOMUHAN 1881 544 150 1337 28.92 16 LODHAM 1010 169 48 841 16.73 TOTAL :- 27211 14926 9342 12285 54.85
 10. Progress: Block- Barahat BLOCK-BARAHAT PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 AURIYA 1517 1311 840 206 86.42 2 MIRJAPUR 1780 1483 1425 297 83.31 3 KHARHARA 2056 1665 1277 391 80.98 4 LODIYA KHURD 2030 1571 723 459 77.39 5 PANJWARA 1930 1459 844 471 75.60 6 SONDIHA SOUTH 1720 1289 609 431 74.94 7 GHODGHAWAR 1951 1435 1254 516 73.55 8 SABALPUR 2341 1706 713 635 72.87 9 SONDIHA NORTH 1800 1271 937 529 70.61 10 BHURNA 1427 870 544 557 60.97 11 MAHUAWA 1547 824 462 723 53.26 12 PATHARA 1508 746 649 762 49.47 13 NARAYANPUR 1576 775 586 801 49.18 14 KHARIYARA 1544 727 675 817 47.09 15 BHABHANGAMA 1132 316 231 816 27.92 TOTAL :- 25859 17448 11769 8411 67.47
 11. Progress: Block- Bausi BLOCK-BOUNSI PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 BAGDUMBA 1692 1692 1120 0 100.00 2 KASWA MANDAR 2745 2745 2403 0 100.00 3 KUDRO 1508 1508 1303 0 100.00 4 ANGARU JABDA 1917 1474 757 443 76.89 5 DALIYA 2352 1769 789 583 75.21 6 SIKANDARPUR 2053 1483 986 570 72.24 7 CHILKARA 525 379 299 146 72.19 8 DAHUA 1128 800 572 328 70.92 9 KAIRI 1477 1027 600 450 69.53 10 FAGA 1768 1137 615 631 64.31 11 ASNAHA 1831 1105 437 726 60.35 12 BABHANGAMA 2033 1156 565 877 56.86 13 SANPDAHAR 1910 970 680 940 50.79 14 SARUA 1057 532 236 525 50.33 15 SANGA 2222 995 698 1227 44.78 16 GOKULA 1822 740 261 1082 40.61 TOTAL :- 28040 19512 12321 8528 69.59
 12. Progress: Block- Belhar BLOCK-BELHAR PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 BAHORNA 584 584 471 0 100.00 2 DUMARIYA 2218 2218 2059 0 100.00 3 NIMIYA 1608 1608 1373 0 100.00 4 SAHEBGANJ 1029 1029 623 0 100.00 5 SRINAGAR 1224 1224 804 0 100.00 6 SURYKANA- BELDIHA 1384 1384 1284 0 100.00 7 TARAIYA 1519 1519 1266 0 100.00 8 BELHAR 2001 1657 1550 344 82.81 9 RANGA 1748 1366 863 382 78.15 10 GHORBAHIYAR 2259 1645 1567 614 72.82 11 DHOURI 2562 1783 1454 779 69.59 12 HATHIYA DARA 2070 1306 1029 764 63.09 13 JHUKILIYA 1968 1106 927 862 56.20 14 RAJPUR 1685 945 662 740 56.08 15 TELIYA KUMRI 3000 1679 649 1321 55.97 16 BASMATA 1460 661 306 799 45.27 17 LOUDIYA 2014 802 508 1212 39.82 18 RAGHUNATHPUR 1355 90 46 1265 6.64 TOTAL :- 31688 22606 17441 9082 71.34
 13. Progress: Block- Chandan BLOCK-CHANDAN PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 CHANDAN 2011 2011 1477 0 100.00 2 SILJORI 1104 1104 1085 0 100.00 3 BIRNIYA 1322 1161 1107 161 87.82 4 KASWABALIYA (NORTH) 1168 1016 478 152 86.99 5 BERFERA TETARIYA 1570 1295 1056 275 82.48 6 KORIYA 1315 910 782 405 69.20 7 ASURAHA 1584 1082 531 502 68.31 8 GOURIPUR 1195 739 514 456 61.84 9 KASWABALIYA (SOUTH) 1763 1010 814 753 57.29 10 DHANUBSAR 1781 1018 881 763 57.16 11 BODA SUIYA 1440 689 588 751 47.85 12 CHANDAWARI 1736 825 328 911 47.52 13 KATSAKARA (WEST) 1156 537 257 619 46.45 14 KUSUMJORI 1318 469 312 849 35.58 15 WARNEY (NORTH) 1421 491 362 930 34.55 16 KATSAKARA (EAST) 957 284 171 673 29.68 17 WARNEY (SOUTH) 1344 393 290 951 29.24 TOTAL :- 24185 15034 11033 9151 62.16
 14. Progress: Block- Dhauriya BLOCK-DHURAIYA PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 MAKAITA BABURA 1029 976 541 53 94.85 2 CHANDADIH 1971 1620 424 351 82.19 3 JAIPUR 1092 882 396 210 80.77 4 KURMA 2052 1655 634 397 80.65 5 SAINCHAK 1826 1449 796 377 79.35 6 BATSAR 1769 1356 836 413 76.65 7 KARHARIYA 1795 1273 610 522 70.92 8 AHIRO 1097 749 536 348 68.28 9 KHAROUNDHA JHOTHA 2122 1254 732 868 59.10 10 GHASIYA 2005 1082 839 923 53.97 11 GACHIYA BASBITTA 1895 1009 536 886 53.25 12 KATHBANGAON BIRBALPUR 1899 1008 443 891 53.08 13 RANGAON 1284 625 402 659 48.68 14 MAHILA BISANPUR 1912 796 266 1116 41.63 15 BHELAI 1573 557 223 1016 35.41 16 TAHIRPUR GOURA 1478 515 343 963 34.84 17 CHALNA 1386 449 324 937 32.40 18 SIJHAT BALIYAS 1931 613 392 1318 31.75 19 PAIR 2087 624 299 1463 29.90 20 LOGAIN 2028 588 193 1440 28.99 TOTAL :- 34231 19080 9765 4462 55.74
 15. Progress: Fullidumar BLOCK-FULLIDUMAR PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 KENDUAR 1256 1207 872 49 96.10 2 RATA 2095 2012 1326 83 96.04 3 SADPUR 1189 1084 915 105 91.17 4 UTTARI KOJHI 1565 1310 921 255 83.71 5 KAITHA 1747 1309 942 438 74.93 6 BHITIYA 2070 1252 546 818 60.48 7 KHESHAR 2580 1557 1131 1023 60.35 8 TELIYA PAHAR 2186 1297 797 889 59.33 9 DAKSHINI KOJHI 694 338 177 356 48.70 10 PATHDDA 1548 608 290 940 39.28 11 FULLIDUMAR 2453 930 397 1523 37.91 TOTAL :- 19383 12904 8314 6479 66.57
 16. Progress: Block- Katoriya BLOCK-KATORIYA PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 HARDHAR 841 796 425 45 94.65 2 KATHOUN 1267 1170 899 97 92.34 3 KATORIA 2350 2115 1444 235 90.00 4 GHORMARA 2456 1169 756 1287 47.60 5 DEWASI 1481 609 479 872 41.12 6 JAIPUR 1653 645 543 1008 39.02 7 MANIYA 2949 1005 299 1944 34.08 8 BASMATTA 1808 587 195 1221 32.47 9 KATIYARI 1142 289 215 853 25.31 10 JAMDAHA 2025 463 318 1562 22.86 11 BADWASNI 795 159 129 636 20.00 12 BHORSAR BHELWA 2024 394 249 1630 19.47 13 KOLHASAR 1726 296 163 1430 17.15 14 DAMODARA 2154 258 113 1896 11.98 15 MOTHAWARI 2077 246 100 1831 11.84 16 LAKRAMA 2788 213 95 2575 7.64 TOTAL :- 29536 10414 6422 19122 35.26
 17. Progress: Block- Rajoun BLOCK-RAJOUN PHYSICAL SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERED Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 1 SINGHNAN 1810 1372 1020 438 75.80 2 MORAMA BANGAON 1816 1326 727 490 73.02 3 RAJAUN 1228 893 841 335 72.72 4 BHAWANIPUR-KATHOUN 1684 1209 383 475 71.79 5 DHOUNI-BAMDEO 2032 1214 611 818 59.74 6 TILAKPUR 1846 1095 965 751 59.32 7 SANJHA SHYAMPUR 1762 1039 990 723 58.97 8 ORHARA 1710 989 698 721 57.84 9 KHAIRA 1799 1002 559 797 55.70 10 MAJHGAIN DARPA 1342 736 653 606 54.84 11 KATHCHATAR LILATARI 1957 1015 768 942 51.87 12 CHILKAWAR ASOUTA 2022 1035 296 987 51.19 13 DHAYAHARNA MAHGAMA 2354 1172 405 1182 49.79 14 NAWADA KHAROUNI 2032 856 515 1176 42.13 15 SAKAHARA 1909 713 553 1196 37.35 16 RAJABAR 1796 631 298 1165 35.13 17 PARGHARI-LAKRA 1981 689 336 1292 34.78 18 HARCHANDI AMHARA 2455 788 408 1667 32.10 TOTAL :- 33535 17774 11026 15761 53.00
 18. Progress: Block- Shambhuganj BLOCK- SHAMBHUGANJ PHYSICAL GEO TAGGING FINANCIAL GEO TAGGING - PAYMENT SI. No. GP Name Total Households Details TOTAL HH COVERE D Total HH Covered after BLS Remaining Households % covered No. of Toilets (only approved) reported since 2nd Oct. 2014 TOTAL HH COVERE D Remainin g GEO TAGGIN G % of Uploaded Photograp hs TOTAL PAYMEN T Remaining PAYMENT 1 2 3 4 5 6=(4 - 5) 7 8 9 10=(8 - 9) 11 12 13=(5 - 12) 14=(9 - 12) 1 BHATTSHILA 1849 1849 1782 0 100.00 1700 1061 639 62.41 807 975 254 2 CHATRAHAR 1236 1236 1079 0 100.00 1073 889 184 82.85 822 257 67 3 PARMANANDP UR 1139 1091 773 48 95.79 773 420 353 54.33 175 598 245 4 CHUTIYA BELARI 1579 1460 1184 119 92.46 1182 200 982 16.92 49 1135 151 5 BAIDPUR 1479 1313 1202 166 88.78 1202 601 601 50.00 324 878 277 6 KARSOP 2638 2288 1746 350 86.73 1731 1137 594 65.68 559 1187 578 7 KASWA 1937 1611 1431 326 83.17 1421 397 1024 27.94 280 1151 117 8 GULNI 1421 1178 1117 243 82.90 1114 667 447 59.87 259 858 408 9 KAMATPUR 890 721 708 169 81.01 708 369 339 52.12 195 513 174 10 BARSAWAD 1257 1004 739 253 79.87 732 73 659 9.97 54 685 19 11 MIRJAPUR 1680 1327 1191 353 78.99 1187 314 873 26.45 66 1125 248 12 KURMA 1480 1121 1048 359 75.74 1037 541 496 52.17 260 788 281 13 BIRNOUDHA 1326 885 756 441 66.74 755 389 366 51.52 139 617 250 14 RAMCHUA 1554 1001 768 553 64.41 763 324 439 42.46 85 683 239 15 MALDIH 1899 1213 1028 686 63.88 1028 309 719 30.06 231 797 78 16 JHAKARA 1632 832 749 800 50.98 749 262 487 34.98 94 655 168 17 PAKARIYA 1138 553 513 585 48.59 513 157 356 30.60 58 455 99 18 PARARIYA 1436 674 485 762 46.94 471 145 326 30.79 20 465 125 19 PAKOURI 2305 1037 806 1268 44.99 806 277 529 34.37 80 726 197 TOTAL :- 29875 22394 19105 7481 74.96 18945 8532 10413 45.04 4557 8237 2290
 19. Periodic Reporting:  PSS to PP &  PP to Block & DRDA Reporting Format: 1. Daily monitoring Sheet 2. Today’s Reporting Format
 20. Coming together is a Beginning, Keeping together is a Progress & Working together is a Success. Thank You… Together towards ODF Banka
Publicidad