Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Les oracions simples i les oracions compostes

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Les oracions simples i les oracions compostes (20)

Anuncio

Más de Fàtima (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Les oracions simples i les oracions compostes

  1. 1. LES ORACIONS SIMPLES I LES ORACIONS COMPOSTES
  2. 2. <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>1. Definició d’oració </li></ul><ul><li>2. Tipus d’oracions </li></ul><ul><li>2.1. Oracions simples </li></ul><ul><li>2.2. Oracions compostes </li></ul><ul><li>a) Coordinades </li></ul><ul><li>b) Juxtaposades </li></ul><ul><li>c) Subordinades </li></ul>
  3. 3. <ul><li>1. Definició d’oració </li></ul><ul><li>Un enunciat amb un verb (o més) en forma personal. </li></ul><ul><li>2. Tipus d’oracions </li></ul><ul><li>• Simples </li></ul><ul><li>Un verb en forma personal. </li></ul><ul><li>• Compostes </li></ul><ul><li>Més d’un verb en forma personal. </li></ul><ul><li>2.1. Oracions simples </li></ul><ul><li>Les oracions simples es classifiquen segons tres criteris: </li></ul><ul><li>▫ Segons la naturalesa del verb </li></ul><ul><li>a) Oracions de predicat nominal </li></ul><ul><li>Construïdes amb els verbs copulatius: ser , estar i semblar o parèixer . </li></ul><ul><li>Exemple: En Pep sembla simpàtic . </li></ul><ul><li>Atribut </li></ul><ul><li>b) Oracions predicatives (o de predicat verbal) </li></ul><ul><li>El nucli de la predicació és el verb (amb o sense complements). </li></ul><ul><li>Es classifiquen en: </li></ul><ul><li>• Transitives </li></ul><ul><li>Presència obligatòria de complement directe (objecte damunt del qual recau l’acció expressada pel verb). </li></ul><ul><li>Exemple: El meu company escriu articles d’opinió . </li></ul>
  4. 4. <ul><li>• Intransitives </li></ul><ul><li>Absència de complement directe. </li></ul><ul><li>Exemple: Viu a Girona . </li></ul><ul><li>Verbs bivalents: Verbs que poden tenir funció transitiva o intransitiva: beure , llegir ... </li></ul><ul><li>Exemple: Beu aigua. ( transitiu ) / Beu poc . ( intransitiu ) </li></ul><ul><li>CD </li></ul><ul><li>• Reflexives </li></ul><ul><li>El subjecte i el CD/CI és la mateixa persona; l’acció realitzada per l’agent recau sobre ell mateix. </li></ul><ul><li>Presència d’un pronom feble amb funció sintàctica. </li></ul><ul><li>Exemple: El noi es renta. / El noi es renta la cara . </li></ul><ul><li>CD reflexiu CI reflexiu CD </li></ul><ul><li>• Recíproques </li></ul><ul><li>El subjecte i el CD/CI s’intercanvien les accions. </li></ul><ul><li>Presència d’un pronom feble amb funció sintàctica. </li></ul><ul><li>Exemple: L’Anna i l’Albert s ’ajuden . </li></ul><ul><li>CD recíproc </li></ul><ul><li>• Passives pronominals </li></ul><ul><li>Formades per un subjecte pacient, el pronom es / se (sense funció sintàctica) i el verb. Aquestes oracions tenen un verb amb forma activa però amb un significat passiu. </li></ul><ul><li>Exemple: Es construeixen nous habitatges . </li></ul><ul><li>Subjecte </li></ul>
  5. 5. <ul><li>▫ Segons la relació entre sintagma nominal i sintagma verbal </li></ul><ul><li>• Oracions impersonals </li></ul><ul><li>Sense subjecte gramatical: fenòmens meteorològics; construccions amb el verb haver-hi i el verb semblar +(que)+oració subordinada; impersonals pronominals (pronom es / se i un verb intransitiu). </li></ul><ul><li>Exemples: Plou. / Hi ha vint alumnes en aquesta classe . / Sembla que plourà avui . / Es viu prou b é en aquest poble . </li></ul><ul><li>▫ Segons la modalitat oracional </li></ul><ul><li>Segons l’actitud o la intenció de l’emissor, tenim: </li></ul><ul><li>a) Enunciatives (o declaratives) </li></ul><ul><li>Informen sobre un fet (presenten un fet, un pensament..., com a real). </li></ul><ul><li>• Afirmatives </li></ul><ul><li>Exemple: Avui hem fet un examen de llengua. </li></ul><ul><li>• Negatives </li></ul><ul><li>Exemple: Avui no he vist la Maria. </li></ul><ul><li>b) Interrogatives </li></ul><ul><li>Plantegen una pregunta. Es classifiquen en: </li></ul><ul><li>• Directes </li></ul><ul><li>Tenen forma interrogativa, amb signe d’interrogació. </li></ul><ul><li>Exemple: Què vols? </li></ul>
  6. 6. <ul><li>• Indirectes </li></ul><ul><li>Sense signes d’interrogació, però amb un contingut interrogatiu. </li></ul><ul><li>Exemple: Vol saber si estudies prou. </li></ul><ul><li>• Totals </li></ul><ul><li>Pregunten sobre la totalitat de l’oració. La resposta pot ser sí o no . </li></ul><ul><li>Exemple: Has dormit bé? </li></ul><ul><li>• Parcials </li></ul><ul><li>Demanen sobre un aspecte de l’oració. La pregunta es formula amb elements interrogatius ( què , quan ...) i, per tant, la resposta no pot ser sí o no . </li></ul><ul><li>Exemple: Què penses fer amb la teva vida? </li></ul><ul><li>(Les oracions interrogatives directes i indirectes poden ser totals o parcials.) </li></ul><ul><li>c) Exclamatives </li></ul><ul><li>Expressen els sentiments dels parlants. </li></ul><ul><li>Exemple: Estic tan content avui! </li></ul><ul><li>d) Optatives </li></ul><ul><li>Expressen un desig. </li></ul><ul><li>Exemple: Tant de bo aprovi l’examen de llengua. </li></ul><ul><li>e) Dubitatives o de possibilitat </li></ul><ul><li>Expressen un dubte (amb adverbis de dubte: potser , tal vegada ...). </li></ul><ul><li>Exemple: El meu germà potser anirà a viure a Barcelona. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>f) Imperatives o exhortatives </li></ul><ul><li>Expressen un manament o un prec (o una invitació). </li></ul><ul><li>Exemple: Calla! / Tasteu-lo, si us plau. </li></ul><ul><li>2.2. Oracions compostes </li></ul><ul><li>Classificació segons els principis sintàctics de jerarquia i relació: </li></ul><ul><li>a) Oracions coordinades </li></ul><ul><li>Oracions amb el mateix nivell jeràrquic i amb independència sintàctica. </li></ul><ul><li>Nexes coordinants. </li></ul><ul><li>Es classifiquen en: </li></ul><ul><li>• Coordinades copulatives </li></ul><ul><li>Expressen suma, addició. </li></ul><ul><li>Conjuncions: i , * ni (*en oracions negatives). </li></ul><ul><li>Exemple: En Xavier canta i la Marta balla. </li></ul><ul><li>• Coordinades disjuntives </li></ul><ul><li>Expressen alternativa (tria obligada) entre dues opcions. </li></ul><ul><li>Conjuncions: o , o bé </li></ul><ul><li>Exemple: Estudia o suspendràs l’examen. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>• Coordinades adversatives </li></ul><ul><li>Expressen una oposició. </li></ul><ul><li>Conjuncions: però , en canvi , amb tot , sinó , sinó que , tanmateix , no obstant això , això no obstant , altrament , més aviat , així i tot , ara , ara bé ... </li></ul><ul><li>Exemple: Estudia molt, però té dificultats per aprovar totes les matèries. </li></ul><ul><li>• Coordinades distributives </li></ul><ul><li>Expressen distribució o alternança sense exclusió. </li></ul><ul><li>Nexes (elements correlatius): ara ... ara , sigui ... sigui , l’un ... l’altre , aquí ... allí , no solament ... sinó ... </li></ul><ul><li>Exemple: Ara riu, ara plora. </li></ul><ul><li>• Coordinades il·latives </li></ul><ul><li>Una oració expressa una conseqüència o una conclusió de l’oració anterior. </li></ul><ul><li>Conjuncions: doncs , per t ant , en conseqüència , així . </li></ul><ul><li>Exemple: Plou; per tant, avui no sortiré de casa . </li></ul><ul><li>• Coordinades explicatives </li></ul><ul><li>Una oració aclareix el significat de l’altra. </li></ul><ul><li>Nexes: és a dir , això és , o sigui . </li></ul><ul><li>Exemple: És odontòleg; és a dir, és un especialista en salut dental . </li></ul><ul><li>• Coordinades continuatives </li></ul><ul><li>Expressen continuïtat entre les dues oracions. </li></ul><ul><li>Nexes: a més , a més d’això , fins i tot , encara més , així mateix , demés . </li></ul><ul><li>Exemple: Aquest comerciant té els productes molt cars i, demés, cobra el transport . </li></ul>
  9. 9. <ul><li>b) Oracions juxtaposades </li></ul><ul><li>Sense nexe explícit, unides per mitjà de signes de puntuació. </li></ul><ul><li>Relació de coordinació o de subordinació. </li></ul><ul><li>Exemples: </li></ul><ul><li>L’esperaven; no es va presentar -> L’esperaven, però no es va presentar . (relació de coordinació) </li></ul><ul><li>Es va refugiar a la cova: nevava molt -> Es va refugiar a la cova perquè nevava molt . (relació de subordinació) </li></ul><ul><li>c) Oracions subordinades </li></ul><ul><li>Desigualtat sintàctica entre l’oració principal i l’altra oració inserida (subordinada), que hi desenvolupa una funció sintàctica (subjecte, CD...). </li></ul><ul><li>Nexe subordinant. </li></ul><ul><li>Exemple: La Mireia pensa que el seu company té moltes qualitats . </li></ul><ul><li>Oració subordinada </li></ul>

×