Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
2 / 9
คู่มือสำำหรับประชำชน : กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร
สถำนีบริกำรนำ้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญำต)
หน่วยง...
2 / 10
จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ...
2 / 11
หมำยเหตุ (กำรชำำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ๑๕.๓๐น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำำขอ และในกำร
พิจำ...
2 / 12
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำาขอได้ตรวจ
สอบคำาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น...
2 / 13
ที่
ประเภทขั้น
ตอน
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ
ระยะ
เวลาให้
บริการ
ส่วนงาน
/ หน่วย
งานที่รับ
ผิดชอบ
หมายเหตุ
ชอ...
2 / 14
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
รายการ
เอกสาร
ยืนยันตั...
2 / 15
ที่
รายการ
เอกสาร
ยื่นเพิ่ม
เติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้
ออก
เอกสาร
จำานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
จำานวน
เอกสาร
สำาเนา
หน่วย
นั...
2 / 16
ที่
รายการ
เอกสาร
ยื่นเพิ่ม
เติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้
ออก
เอกสาร
จำานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
จำานวน
เอกสาร
สำาเนา
หน่วย
นั...
2 / 17
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ –
2) หากมีการติ...
2 / 18
3) ช่องทางการร้องเรียน ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลนำ้าทรง ม.6
ตำาบลนำ้าทรง อำาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ โทร...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2

tt

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

2การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2

 1. 1. 2 / 9 คู่มือสำำหรับประชำชน : กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร สถำนีบริกำรนำ้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญำต) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลนำ้ำทรง อำำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กระทรวง : มหำดไทย 1. ชื่อกระบวนงำน : กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำร นำ้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญำต) 2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำำนักควำมปลอดภัยธุรกิจนำ้ำมัน 3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 5. กฎหมำยที่ให้อำำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) กฎกระทรวงกำำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำร อนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรนำ้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 2) กฎกระทรวงควบคุมไอนำ้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ ประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้ำและระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำของสถำนที่ ประกอบกิจกำรนำ้ำมันพ.ศ. 2556 4) กฎกระทรวงสถำนีบริกำรนำ้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกำศที่ออก ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 5) ประกำศกรมธุรกิจพลังงำนเรื่องกำำหนดสถำนที่แจ้งกำรประกอบกิจกำร ควบคุมประเภทที่ 2 สถำนที่ยื่นแบบคำำขอและแบบใบอนุญำตของกำร ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 6) ประกำศกระทรวงพลังงำนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำร ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิด
 2. 2. 2 / 10 จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 7) พระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น 8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกำำหนด หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำ ธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรนำ้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 ระยะเวลำที่กำำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำำหนด ฯลฯ 30 วัน 9. ข้อมูลสถิติ จำำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จำำนวนคำำขอที่มำกที่สุด 0 จำำนวนคำำขอที่น้อยที่สุด 0 10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สำำเนำคู่มือประชำชน] กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำ้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก ใบอนุญำต) 12/05/2015 12:26 11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 1) สถำนที่ให้บริกำร ที่ทำำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลนำ้ำทรง ม.6 ตำำบลนำ้ำทรง อำำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสำร 0-5620-5100/ติดต่อด้วยตนเองณ หน่วยงำน ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวัน หยุดที่ทำงรำชกำรกำำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
 3. 3. 2 / 11 หมำยเหตุ (กำรชำำระค่ำธรรมเนียมปิดรับเวลำ๑๕.๓๐น.) 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำำขอ และในกำร พิจำรณำอนุญำต ๑. กำรพิจำรณำออกใบอนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรจะกระทำำ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญำตได้ดำำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนประกอบกำรแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตำมที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำำหนดมีผลกำรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บนำ้ำมันระบบท่อนำ้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำระบบป้องกันอันตรำยจำก ฟ้ำผ่ำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว ๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่ง แวดล้อมแห่งชำติเป็นต้น ๓. กำรก่อสร้ำงผลกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยต้องมีลักษณะ เป็นไปตำมกฎกระทรวงสถำนีบริกำรนำ้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ หมำยเหตุ : ๑. หำกเห็นว่ำคำำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใดและไม่อำจ แก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำำขอและผู้ยื่นคำำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำม บกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมกำำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่น คำำขอดำำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำำขอไม่ดำำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ภำยในระยะเวลำที่กำำหนดผู้รับคำำขอจะดำำเนินกำรคืนคำำขอและเอกสำรประกอบ กำรพิจำรณำ ๒. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำำขอจะดำำเนินกำรแก้ไขคำำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำม บันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
 4. 4. 2 / 12 ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำาขอได้ตรวจ สอบคำาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในคู่มือประชาชน ๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำาขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่ พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่ง ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติด แสตมป์สำาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำากัด กำาหนด 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้น ตอน รายละเอียดของ ขั้นตอนการ บริการ ระยะ เวลาให้ บริการ ส่วนงาน / หน่วย งานที่รับ ผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบ เอกสาร เจ้าหน้าที่รับ หนังสือหรือคำาขอ และตรวจสอบ ความครบถ้วนของ เอกสารตาม รายการเอกสาร หลักฐานที่กำาหนด และส่งเรื่องให้ สำานักความ ปลอดภัยธุรกิจ นำ้ามัน 1 วัน กรมธุรกิจ พลังงาน - 2) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด 27 วัน สำานักความ -
 5. 5. 2 / 13 ที่ ประเภทขั้น ตอน รายละเอียดของ ขั้นตอนการ บริการ ระยะ เวลาให้ บริการ ส่วนงาน / หน่วย งานที่รับ ผิดชอบ หมายเหตุ ชอบพิจารณา/ ตรวจสอบ - สถานที่และสิ่ง ก่อสร้าง - ผลการทดสอบ ถังเก็บนำ้ามันระบบ ท่อนำ้ามันและ อุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้าระบบ ป้องกันอันตราย จากฟ้าผ่าระบบ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย - เอกสารหลักฐาน ประกอบ ปลอดภัย ธุรกิจนำ้ามัน 3) การลงนาม/ คณะกรรมการมี มติ ลงนามในใบ อนุญาต 2 วัน สำานักความ ปลอดภัย ธุรกิจนำ้ามัน - ระยะเวลาดำาเนินการรวม 30 วัน 14. งานบริการนี้ผ่านการดำาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติ ราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดำาเนินการลดขั้นตอน
 6. 6. 2 / 14 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการ เอกสาร ยืนยันตัว ตน หน่วยงาน ภาครัฐผู้ ออก เอกสาร จำานวน เอกสาร ฉบับจริง จำานวน เอกสาร สำาเนา หน่วย นับ เอกส าร หมายเหตุ ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 15.2) เอกสารอื่น ๆ สำาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการ เอกสาร ยื่นเพิ่ม เติม หน่วยงาน ภาครัฐผู้ ออก เอกสาร จำานวน เอกสาร ฉบับจริง จำานวน เอกสาร สำาเนา หน่วย นับ เอกส าร หมายเหตุ 1) ผลการ ทดสอบถัง เก็บนำ้ามัน ระบบท่อ นำ้ามันและ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบ ป้องกัน อันตราย จากฟ้าผ่า ระบบ ป้องกันและ ระงับอัคคี ภัย - 1 0 ชุด -
 7. 7. 2 / 15 ที่ รายการ เอกสาร ยื่นเพิ่ม เติม หน่วยงาน ภาครัฐผู้ ออก เอกสาร จำานวน เอกสาร ฉบับจริง จำานวน เอกสาร สำาเนา หน่วย นับ เอกส าร หมายเหตุ 2) สำาเนา หนังสือ อนุญาต พร้อมด้วย สำาเนา แผนผังที่ ได้รับ อนุญาตทำา ทางเชื่อม ถนน สาธารณะ หรือ ทางหลวง หรือถนน ส่วนบุคคล หรือสำาเนา หนังสือ อนุญาต พร้อมด้วย สำาเนา แผนผังที่ ได้รับ - 0 1 ชุด (รับรอง สำาเนาถูก ต้องทุก หน้า)
 8. 8. 2 / 16 ที่ รายการ เอกสาร ยื่นเพิ่ม เติม หน่วยงาน ภาครัฐผู้ ออก เอกสาร จำานวน เอกสาร ฉบับจริง จำานวน เอกสาร สำาเนา หน่วย นับ เอกส าร หมายเหตุ อนุญาตทำา สิ่งล่วงลำ้า ลำานำ้า 3) สำาเนา สัญญา ประกันภัย ภัยหรือ กรมธรรม์ ประกันภัย ความรับผิด ชอบตาม กฎหมาย แก่ผู้ได้รับ ความเสีย หายจากภัย อันเกิดจาก การ ประกอบ กิจการ ควบคุม ประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (รับรอง สำาเนาถูก ต้องทุก หน้า) 4) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -
 9. 9. 2 / 17 16. ค่าธรรมเนียม 1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท หมายเหตุ – 2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุนำ้ามันเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตอยู่ ก่อนเดิมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุ นำ้ามันในส่วนที่เพิ่มเติมด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำ้ามันเชื้อเพ ลิงพ.ศ. 2556 ค่าธรรมเนียม 0 บาท หมายเหตุ - 17. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน สำานักความปลอดภัยธุรกิจนำ้ามันกรมธุรกิจ พลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนน วิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ หมายเหตุ- 2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจ พลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบี ชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ หมายเหตุ-
 10. 10. 2 / 18 3) ช่องทางการร้องเรียน ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลนำ้าทรง ม.6 ตำาบลนำ้าทรง อำาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5620-5100 / www.namsong.go.th 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำาหนดสถานที่ แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำาขอและแบบ ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕ - 19. หมายเหตุ -

×