Dia li

Thiên Đường Tình Yêu
Thiên Đường Tình YêuTHPT Tô Hiến Thành Nam Định
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10
BAN CƠ BẢN - TRƯỜNG PTTH CHUYÊN NGOẠI NGỮ
PHẦN II: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI
STT
Tên
chương, bài
Số
tiết
Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện
1
CHƯƠNG
V:
DÂN SỐ
VÀ SỰ
GIA TĂNG
DÂN SỐ
1
I- Dân số thế giới và tình hình
phát triển dân số thế giới
II- Gia tăng dân số:
1- Gia tăng tự nhiên
2- Gia tăng cơ học
3- Gia tăng dân số:
- Học sinh đọc sách giáo khoa, mục
1, rút ra nhận xét về dân số thế giới.
Dẫn chứng
-Học sinh làm việc theo cặp.Đọc
mục 1, nghiên cứu hình 22.2 và
22.3, cho biết thông tin một số khái
niệm gia tăng dân số
Phân tích sơ đồ sách giáo khoa nêu
hậu quả gia tăng dân số ở các nước
đang phát triển.
- d
luô
-P
tín
gia
tăn
-
nh
đồ
2
CƠ CẤU
DÂN SỐ
1
I- Cơ cấu sinh học:
1- Cơ cấu dân số theo giới:
2- Cơ cấu dân số theo độ tuổi:
II- Cơ cấu xã hội:
1- Cơ cấu dân số theo lao
động:
2- Cơ cấu dân số theo trình độ
văn hóa
Chia thành các nhóm nghiên cứu về
từng nhóm cơ cấu sinh học (khái
niệm,đặc điểm)
Phân biệt:
Ba nhóm tuổi, ý nghĩa
Ba kiểu tháp tuổi (đáy, đỉnh và
cạnh), ý nghĩa
Tạ
dâ
đư
thọ
Họ
va
vớ
lao
3
PHÂN BỐ
DÂN CƯ,
CÁC LOẠI
HìNH
QUẦN CƯ
VÀ
ĐÔ THỊ
HÓA
1
I- Phân bố dân cư
Khái niệm, Đặc điểm, Các
nhân tố ảnh hưởng đến sự phân
bố dân cư.
II- Các loại hình quần cư: Khái
niệm, Phân loại và đặc điểm.
III- Đô thị hóa
Khái niệm, Đặc điểm, ảnh
hưởng của đô thị hóa đến phát
triển kinh tế - xã hội và môi
trường.
Học sinh làm việc cá nhân, nêu tiêu
chí phân bố dân cư, dựa vào các
bảng để nhận xét phân bố dân cư và
sự thay đổi tỉ trọng phân bố dân cư
thế giới theo thời gian.
Dựa vào các bảng và hình để nhận
xét sự thay đổi dân cư và phân bố
dân cư ở các châu lục.
- H
ph
và
hư
dâ
- H
và
hó
4 Thực hành:
PHÂN
TÍCH BẢN
ĐỒ PHÂN
BỐ DÂN
CƯ THẾ
GIỚI
1 1- Xác định khu vực thưa dân
và khu vực dân cư tập trung
đông đúc.
2- Nhận xét, giải thích
Học sinh nêu yêu cầu bài thực hành
Giáo viên hướng dẫn
Vì sao có vùng đông dân, có vùng
thưa dân ? Lấy ví dụ về một số nước
cụ thể
--> Gọi học sinh trả lời
- Giáo viên củng cố
--> Học sinh hoàn thành bài thực
- C
ph
hìn
thị
-
đọ
STT
Tên
chương, bài
Số
tiết
Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện
hành xé
5
CHƯƠNG
VI:
CƠ CẤU
NỀN KINH
TẾ
1
I- Các nguồn lực phát triển
kinh tế
1- Khái niệm
2- Các nguồn lực
3- Vai trò của nguồn lực đối
với sự phát triển kinh tế.
II- Cơ cấu nền kinh tế:
1- Khái niệm
2- Các bộ phận hợp thành cơ
cấu kinh tế.
Cơ cấu ngành kinh tế, Cơ cấu
thành phần kinh tế, Cơ cấu
lãnh thổ.
Chia nhóm, dựa vào sơ đồ sgk, phân
tích các nguồn lực phát triển kinh tế,
đưa ví dụ minh họa. khai thác lợi
thế, khắc phục khó khăn của từng
nguồn lực.
Từ sơ đồ sách giáo khoa, xác định
các bộ phận cơ cấu thành phần kinh
tế và cơ cấu lãnh thổ.
-
ng
củ
kh
tế
thà
toá
hiệ
nh
6
CHƯƠNG
VII ĐỊA
LÝ NÔNG
NGHIỆP
VAI TRÒ,
ĐẶC
ĐIỂM…
NÔNG
NGHIỆP
1
I- Vai trò và đặc điểm của
nông nghiệp
II- Các nhân tố ảnh hưởng tói
sự phân bố và phát triển nông
nghiệp
1- Nhân tố tự nhiên
2- Nhân tố kinh tế - xã hội
III- Một số hình thức tổ chức
lãnh thổ nông nghiệp
cá nhân: Nông nghiệp xuất hiện từ
khi nào ? Bao gồm những ngành nào
? Nông nghiệp có vai trò gì đối với
đời sống và sản xuất
Nêu các đặc điểm của sản xuất nông
nghiệp, giải thích
Dựa vào sơ đồ sgk nêu các nhóm
nhân tố, ảnh hưởng tới sự phân bố
và phát triển nông nghiệp. Lấy ví dụ
Kẻ bảng, nêu những điểm khác nhau
cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh
thổ nông nghiệp
- H
củ
nh
tới
ph
- P
hìn
tổ
7
ĐỊA LÝ
NGÀNH
TRỒNG
TRỌT,
CHĂN
NUÔI
2
I Vai trò của ngành trồng trọt:
các cây lương thực chính và
các cây lương thực phụ.
Vai trò của một số cây công
nghiệp trên thế giới
II Vai trò và đặc điểm ngành
chăn nuôi
Các ngành chăn nuôi chính
trên thế giới.
Ngành nuôi trồng thủy sản.
Chia nhóm từ trước, mỗi nhóm thảo
luận về vai trò, một loại cây, con
sau đó trình bày và tổng kết thành
bảng.
Học sinh chuẩn bị nội dung, tranh
ảnh, máy tính ….cử đại diện 2-3
người lên trình bày.
Nh
vớ
tri
Lư
đố
So
Gi
nh
8 THỰC
HÀNH
1 1- Vẽ biểu đồ thể hiện sản
lượng lương thực và dân số các
nước.
2- Tính bình quân lương thực
theo đầu người của một số
nước và thế giới.
3- Nhận xét
1: Học sinh nêu yêu cầu của bài thực
hành
2: Học sinh nêu cách vẽ biểu đồ.
3: Công thức tính bình quân lương
thực theo đầu người.
Viết công thức và lập bảng số liệu
cho từng nước. Vẽ và hoàn tất biểu
- R
biể
-
qu
đầ
Lư
STT
Tên
chương, bài
Số
tiết
Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện
đồ.
4: Học sinh tự nhận xét, giáo viên
củng cố.
-->
9
CHƯƠNG
VIII
ĐỊA LÝ
CÔNG
NGHIỆP
VAI TRÒ,
ĐẶC
ĐIỂM…
CÔNG
NGHIỆP
1
II- Vai trò:
II- Đặc điểm:
1Gồm hai giai đoạn, 2-Sản
xuất công nghiệp có tính chất
tập trung cao độ, 3-gồm nhiều
ngành phức tạp, được phân
công tỉ mỉ và có sự phối hợp
giữa các ngành để tạo ra sản
phẩm cuối cùng, 4-chia thành
hai nhóm chính
III- Các nhân tố ảnh hưởng tới
sự phát triển và phân bố công
nghiệp
cá nhân nêu
+ Vai trò của ngành công nghiệp
+ Cho ví dụ cụ thể. Trình bày các
đặc điểm của ngành công nghiệp.
+ Cho ví dụ chứng minh
Chia nhóm dựa vào sách giáo khoa,
vốn hiểu biết, cho ví dụ từng nhân
tố, rút ra ảnh hưởng của nó đến sự
phát triển, phân bố công nghiệp.
- H
củ
ph
cô
- B
xé
-H
đư
ta
đò
thế
10
ĐỊA LÝ
CÁC
NGÀNH
CÔNG
NGHIỆP
3
Gồm các ngành: Khai thác,
luyện kim, cơ khí, hóa chất,
điện tử, sản xuất hàng tiêu
dùng và chế biến lương thực
thực phẩm.
Vai trò, đặc điểm kỹ thuật,
kinh tế, phân loại, tình hình
sản xuất, phân bố của từng
ngành
Chia nhóm thuyết trình từ trước,
giáo viên hướng dẫn mỗi nhóm thảo
luận về nội dung một ngành công
nghiệp sau đó trình bày và tổng kết
thành bảng.
Học sinh chuẩn bị nội dung, tranh
ảnh, máy tính ….cử đại diện 2-3
người lên trình bày.
Các nhóm đặt câu hỏi để nhóm trình
bày trả lời.
S
củ
nh
và
hệ
Gi
ch
bà
11
MỘT SỐ
HÌNH
THỨC
CHỦ YẾU
CỦA TỔ
CHỨC
LÃNH
THỔ
CÔNG
NGHIỆP
VÀ THỰC
HÀNH
1
I- Vai trò của tổ chức lãnh thổ
công nghiệp
II- Một số hình thức của tổ
chức lãnh thổ công nghiệp
Điểm công nghiệp. Khu công
nghiệp tập trung. Trung tâm
công nghiệp. Vùng công
nghiệp.
Phần thực hành:
I- Yêu cầu:
1- Vẽ trên cùng một hệ tọa độ
các đồ thị thể hiện tốc độ tăng
trưởng các sản phẩm công
nghiệp: Than, dầu mỏ, điện,
thép.
2- Nhận xét biểu đồ và giải
thích.
- Chia 4 nhóm
Nêu khái niệm, đặc điểm, vị trí,ảnh
hưởng, mối liên hệ sản xuất của các
hình thức tổ chức lãnh thổ công
nghiệp.
Lấy ví dụ, liên hệ Việt Nam
Xác định vị trí của hình thức này ở
hình 33
Giáo viên hướng dẫn học sinh cách
làm.
Học sinh hoàn thành bài thực hành ở
nhà.
Ph
hìn
thổ
Gi
bà
thà
12 CHƯƠNG 1 I- Cơ cấu, vai trò của ngành - Hình thành khái niệm ngành dịch Bi
STT
Tên
chương, bài
Số
tiết
Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện
IX
ĐỊA LÝ
DỊCH VỤ
VAI TRÒ,
ĐẶC
ĐIỂM…
DỊCH VỤ
dịch vụ
II- Các nhân tố ảnh hưởng tới
sự phân bố, phát triển ngành
dịch vụ:Trình độ phát triển và
năng suất lao động xã hội, Quy
mô, cơ cấu dân số, Phân bố
dân cư, mạng lưới quần cư,
Truyền thống văn hóa, phong
tục tập quán, Mức sống, thu
nhập thực tế, Tài nguyên thiên
nhiên.
III- Đặc điểm phân bố các
ngành dịch vụ trên thế giới
vụ. Học sinh dựa vào sách giáo
khoa, thảo luận về các ngành dịch
vụ. Nêu sự khác nhau về các ngành
này
Phân tích ảnh hưởng, tìm ví dụ cho
từng nhân tố.
Học sinh dựa vào hình 35, nhận xét
về tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ
cấu GDP của các nước.
- Lấy ví dụ chứng minh trên lược đồ
trò
vụ
nh
vụ
- Đ
ng
giớ
-Đ
đồ
tâm
giớ
13
VAI TRÒ,
ĐẶC
ĐIỂM …
GIAO
THÔNG
VẬN TẢI
1
I- Vai trò, đặc điểm ngành vận
tải:
II- Các nhân tố ảnh hưởng đến
sự phát triển, phân bố ngành
GTVT.
Điều kiện tự nhiên
Các điều kiện kinh tế - xã hội.
So sánh sự khác biệt giữa giao thông
vận tải ở đồng bằng và miền núi, các
nước có lãnh thổ hẹp và rộng… từ
đó nêu vai trò ngành giao thông vận
tải.
Nêu các ảnh hưởng của điều kiện tự
nhiên, kt-xh đến sự phát triển ngành
giao thông vận tải ? Lấy ví dụ.
-V
ng
ch
-
nh
độ
tiệ
- C
mộ
trì
14
ĐỊA LÝ
CÁC
NGÀNH
GIAO
THÔNG
VẬN TẢI
2
Vai trò, ưu nhược điểm, tình
hình phát triển, phân bố, một
số cải tiến của các ngành vận
tải.
Chia 6 ngành vận tải cho 6 nhóm
chuẩn bị thuyết trình.
Học sinh có thể trình bày trên power
point hoặc chuẩn bị hình ảnh về hoạt
động của các phương tiện vận tải.
Các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm
thuyết trình trả lời để tăng phần hấp
dẫn cho bài.
Li
vậ
đư
ph
ng
15
ĐỊA LÍ
NGÀNH
THÔNG
TIN LIÊN
LẠC
1
I-Vai trò của ngành thông tin
liên lạc
II-Tình hình phát triển và phân
bố ngành thông tin liên lạc.
1-Đặc điểm chung
2-Viễn thông
Nêu vai trò của ngành TTLL trong
đời sống và sản xuất( so sánh với
sản phẩm của GTVT)
HS đọc sgk kết hợp những kiến hiểu
biết, kẻ bảng về:
các thiết bị viễn thông, năm ra đời
của TTLL, chức năng chính và
những cải tiến thay đổi, phục vụ
chính trong các lĩnh vực nào?
Dựa vào hình 39 sgk nêu nhận xét
phân bố điện thoại trên thế giới
- Giải thích?
Nh
ph
TT
STT
Tên
chương, bài
Số
tiết
Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện
16
ĐỊA LÍ
THƯƠNG
MẠI
1
I Khái niệm về thị trường
II- Ngành thương mại
1- Vai trò
2- Cán cân xuất nhập khẩu và
cơ cấu xuất nhập khẩu
III- Đặc điểm của thị trường
thế giới
IV- Các tổ chức thương mại
thế giới
- HS trình bày hiểu biết về thị
trường.Dựa vào sơ đồ nêu khái niệm
hàng hoá, dịch vụ, vật ngang giá.
- GV chia nhóm: Tìm hiểu về vai trò
ngành thương mại, dịch vụ, nội
thương, ngoại thương, cán cân xuất
nhập khẩu , cơ cấu hàng xuất nhập
khẩu các nhóm nước.
-Dựa vào hình 40 HS nhận xét tình
hình xuất nhập khẩu.
So
ho
củ
(li
17
CHƯƠNG
X
MÔI
TRƯỜNG
MÔI
TRƯƠNG
VÀ TÀI
NGUYÊN
THIÊN
NHIÊN
1
I. Môi trường
+ Môi trường tự nhiên
+ Môi trường xã hội
+ Môi trường nhân tạo
II. Chức năng của môi trường ,
vai trò của môi trường đối với
sự phát triển xã hội loài người
III. Tài nguyên thiên nhiên
-Phân loại:
+ Theo thuộc tính tự nhiên,
Theo công dụng kinh tế, Theo
khả năng có thể hao kiệt, Tài
nguyên không bị hao kiệt .
HS nêu hiểu biết về môi trường sau
đó rút ra khái niệm.
So sánh môi trường tự nhiên và môi
trường nhân tạo .Ví dụ
Cá nhân - HS kể tên các loại tài
nguyên thiên nhiên , Xếp chúng vào
các loại, giải thích.
- N
cơ
sự
mô
ch
mô
ph
ng
-
ng
loạ
- L
18
MÔI
TRƯỜNG
VÀ SỰ
PHÁT
TRIỂN
BỀN
VỮNG
1
I-Sử dụng hợp lí tài nguyên,
bảo vệ môi trường là điều kiện
để phát triển.
II- Vấn đề môi trường và phát
triển ở các nước phát triển.
Sự phát triển của công nghiệp,
đô thị -> Môi trường ô nhiễm,
thủng tầng ô zôn, hiệu ứng nhà
kính, mưa axít...
Làm trầm trọng thêm môi
trường ở các nước đang phát
triển.
III. Vấn đề môi trường và phát
triển ở các nước đang phát
triển.
1. Là nơi tập trung nhiều vấn
đề.
2. Khai thác và chế biến
khoáng sản, việc khai thác tài
nguyên nông-lâm nghiệp.
GV nêu rõ: sự phát triển bền vững
qua: Nghị định Kiôtô
Nêu vấn đề về môi trường ở các
nước phát triển
Nhấn mạnh trách nhiệm của các
nước phát triển.
Chia nhóm trình bày về các vấn đề
môi trường ở các nước đang phát
triển trong đó có Việt Nam.
- H
hệ
sự
ở
và
riê
-H
thu
mà
tri
tro
mô
tri
STT
Tên
chương, bài
Số
tiết
Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện
19
ÔN TẬP
KIỂM
TRA HỌC
KÌ II
1
Các bài từ chương V đến
chương X
chương 5: địa lí dân cư-chương
6: cơ cấu nền kinh tế.
chương 7: địa lí nông nghiệp.
chương 8: địa lí công nghiệp.
chương 9: địa lí dịch vụ.
chương 10: môi trường và sự
phát triển bền vững.
Chuẩn bị ở nhà: học sinh làm đề
cương ở nhà, trả lời các câu hỏi
trong bài.
Sơ đồ hóa kiến thức, lập bảng chi
tiết về nội dung từng chương.
Trên lớp: gọi từng học sinh hoặc cặp
lên trình bày về những nội dung đã
chuẩn bị, các học sinh khác theo dõi
và bổ sung.
Gi
lưu
liê
STT
Tên
chương, bài
Số
tiết
Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện
19
ÔN TẬP
KIỂM
TRA HỌC
KÌ II
1
Các bài từ chương V đến
chương X
chương 5: địa lí dân cư-chương
6: cơ cấu nền kinh tế.
chương 7: địa lí nông nghiệp.
chương 8: địa lí công nghiệp.
chương 9: địa lí dịch vụ.
chương 10: môi trường và sự
phát triển bền vững.
Chuẩn bị ở nhà: học sinh làm đề
cương ở nhà, trả lời các câu hỏi
trong bài.
Sơ đồ hóa kiến thức, lập bảng chi
tiết về nội dung từng chương.
Trên lớp: gọi từng học sinh hoặc cặp
lên trình bày về những nội dung đã
chuẩn bị, các học sinh khác theo dõi
và bổ sung.
Gi
lưu
liê

Recomendados

Dạy học theo chủ đề đông nam á đa dạng và thống nhất por
Dạy học theo chủ đề đông nam á  đa dạng và thống nhấtDạy học theo chủ đề đông nam á  đa dạng và thống nhất
Dạy học theo chủ đề đông nam á đa dạng và thống nhấtjackjohn45
203 vistas14 diapositivas
Giao an 11 cb por
Giao an 11 cbGiao an 11 cb
Giao an 11 cbduyngunhi
24K vistas78 diapositivas
De thi thu dh 2013 khoi c dia por
De thi thu dh 2013 khoi c  diaDe thi thu dh 2013 khoi c  dia
De thi thu dh 2013 khoi c diaadminseo
1.1K vistas8 diapositivas
Vai tro đặc điểm gtvt an por
Vai tro đặc điểm gtvt anVai tro đặc điểm gtvt an
Vai tro đặc điểm gtvt antrungpvd
4.2K vistas32 diapositivas
Phòng tránh rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh Xuất nhập khẩu por
Phòng tránh rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh Xuất nhập khẩuPhòng tránh rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh Xuất nhập khẩu
Phòng tránh rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh Xuất nhập khẩuCÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
526 vistas11 diapositivas
Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS por
Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCISSlide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS
Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCISCÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
2.9K vistas103 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Chuong10 por
Chuong10Chuong10
Chuong10na
768 vistas32 diapositivas
An toan thong tin por
An toan thong tinAn toan thong tin
An toan thong tinTrung Quan
4K vistas28 diapositivas
Phan loai hang hoa XNK theo TT 14 por
Phan loai hang hoa XNK theo TT 14Phan loai hang hoa XNK theo TT 14
Phan loai hang hoa XNK theo TT 14CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
1K vistas10 diapositivas
Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.com por
Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.comTài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.com
Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.comAntoree.com
20.5K vistas7 diapositivas
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại por
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mạiThủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mạiTrung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu- Việt Nam IBC
8.3K vistas80 diapositivas
Chuyen de 3 giao nhan van tai quoc te por
Chuyen de 3 giao nhan van tai quoc teChuyen de 3 giao nhan van tai quoc te
Chuyen de 3 giao nhan van tai quoc tePhạm Đức Cường
2.5K vistas56 diapositivas

Destacado(20)

Chuong10 por na
Chuong10Chuong10
Chuong10
na768 vistas
An toan thong tin por Trung Quan
An toan thong tinAn toan thong tin
An toan thong tin
Trung Quan4K vistas
Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.com por Antoree.com
Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.comTài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.com
Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Antoree.com
Antoree.com20.5K vistas
Thủ tục Hải quan por kennho2928
Thủ tục Hải quanThủ tục Hải quan
Thủ tục Hải quan
kennho292817.5K vistas
An toàn thông tin cho ngành hàng không por Anh Dam
An toàn thông tin cho ngành hàng khôngAn toàn thông tin cho ngành hàng không
An toàn thông tin cho ngành hàng không
Anh Dam627 vistas
Bài tiểu luận hàng air por Tamhoang Hoang
Bài tiểu luận hàng airBài tiểu luận hàng air
Bài tiểu luận hàng air
Tamhoang Hoang10.2K vistas
Tiếng anh thường dùng trong hàng hải por thuonglindo
Tiếng anh thường dùng trong hàng hảiTiếng anh thường dùng trong hàng hải
Tiếng anh thường dùng trong hàng hải
thuonglindo118.1K vistas
Phân Loại container por Cậu Mèo
Phân Loại containerPhân Loại container
Phân Loại container
Cậu Mèo19.8K vistas
Quản trị dự án công nghệ thông tin 02 por Anh Dam
Quản trị dự án công nghệ thông tin 02Quản trị dự án công nghệ thông tin 02
Quản trị dự án công nghệ thông tin 02
Anh Dam869 vistas
Giao nhan-van-tai-hang-hoa-bang-duong-bien por Haiyen Nguyen
Giao nhan-van-tai-hang-hoa-bang-duong-bienGiao nhan-van-tai-hang-hoa-bang-duong-bien
Giao nhan-van-tai-hang-hoa-bang-duong-bien
Haiyen Nguyen2.6K vistas
Oda giao thong van tai por newlife9x225
Oda giao thong van taiOda giao thong van tai
Oda giao thong van tai
newlife9x225641 vistas
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không por Quyen Thuy
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
Quyen Thuy8.3K vistas
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận por Haiyen Nguyen
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhậnCác loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Haiyen Nguyen31.7K vistas
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu por Luan Nguyen
Chứng Từ Xuất Nhập KhẩuChứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Luan Nguyen36.8K vistas

Similar a Dia li

Giao an dia ly 8 3 cot chuan por
Giao an dia ly 8 3 cot chuanGiao an dia ly 8 3 cot chuan
Giao an dia ly 8 3 cot chuanthuyquynh6686
10.3K vistas125 diapositivas
Tailieu.vncty.com 5249 5591 por
Tailieu.vncty.com  5249 5591Tailieu.vncty.com  5249 5591
Tailieu.vncty.com 5249 5591Trần Đức Anh
1K vistas100 diapositivas
Dccthp LHSPDL por
Dccthp LHSPDLDccthp LHSPDL
Dccthp LHSPDLLong Tran Huy
348 vistas23 diapositivas
Giao an hoat dong huong nghiep 12 por
Giao an hoat dong huong nghiep 12Giao an hoat dong huong nghiep 12
Giao an hoat dong huong nghiep 12Hoa Phượng
178 vistas17 diapositivas
Giao an hoat dong huong nghiep 12 por
Giao an hoat dong huong nghiep 12Giao an hoat dong huong nghiep 12
Giao an hoat dong huong nghiep 12Hoa Phượng
1.1K vistas17 diapositivas
Giáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả năm por
Giáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả nămGiáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả năm
Giáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả nămKenyatta Lynch
6 vistas253 diapositivas

Similar a Dia li(20)

Giao an dia ly 8 3 cot chuan por thuyquynh6686
Giao an dia ly 8 3 cot chuanGiao an dia ly 8 3 cot chuan
Giao an dia ly 8 3 cot chuan
thuyquynh668610.3K vistas
Giao an hoat dong huong nghiep 12 por Hoa Phượng
Giao an hoat dong huong nghiep 12Giao an hoat dong huong nghiep 12
Giao an hoat dong huong nghiep 12
Hoa Phượng178 vistas
Giao an hoat dong huong nghiep 12 por Hoa Phượng
Giao an hoat dong huong nghiep 12Giao an hoat dong huong nghiep 12
Giao an hoat dong huong nghiep 12
Hoa Phượng1.1K vistas
Giáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả năm por Kenyatta Lynch
Giáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả nămGiáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả năm
Giáo án Địa lí Lớp 7 soạn theo CV5512 - Chương trình cả năm
Kenyatta Lynch6 vistas
Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. por nguyentuan123
Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước.Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước.
Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước.
nguyentuan12318.6K vistas
Tieu luan dia li kinh te nong lam ngu nghiep por Ngọc Hưng
Tieu luan dia li kinh te nong lam ngu nghiepTieu luan dia li kinh te nong lam ngu nghiep
Tieu luan dia li kinh te nong lam ngu nghiep
Ngọc Hưng4K vistas
03 eco102 bai1_v2.0013107216 por Yen Dang
03 eco102 bai1_v2.001310721603 eco102 bai1_v2.0013107216
03 eco102 bai1_v2.0013107216
Yen Dang16.6K vistas
[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt por TuyetHa9
[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt
[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt
TuyetHa98 vistas
[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt por TuyetHa9
[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt
[123doc] - ly-luan-day-hoc-hien-dai.ppt
TuyetHa919 vistas

Más de Thiên Đường Tình Yêu

Giao an am nhac 9 moi day du luon por
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonThiên Đường Tình Yêu
932 vistas29 diapositivas
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn por
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknThiên Đường Tình Yêu
679 vistas60 diapositivas
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang por
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
1.3K vistas29 diapositivas
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc por
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucThiên Đường Tình Yêu
1.2K vistas57 diapositivas
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du por
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duThiên Đường Tình Yêu
1.1K vistas31 diapositivas
Giao an am nhac 7 por
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7Thiên Đường Tình Yêu
596 vistas117 diapositivas

Más de Thiên Đường Tình Yêu(20)

Dia li

 • 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10 BAN CƠ BẢN - TRƯỜNG PTTH CHUYÊN NGOẠI NGỮ PHẦN II: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI STT Tên chương, bài Số tiết Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện 1 CHƯƠNG V: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ 1 I- Dân số thế giới và tình hình phát triển dân số thế giới II- Gia tăng dân số: 1- Gia tăng tự nhiên 2- Gia tăng cơ học 3- Gia tăng dân số: - Học sinh đọc sách giáo khoa, mục 1, rút ra nhận xét về dân số thế giới. Dẫn chứng -Học sinh làm việc theo cặp.Đọc mục 1, nghiên cứu hình 22.2 và 22.3, cho biết thông tin một số khái niệm gia tăng dân số Phân tích sơ đồ sách giáo khoa nêu hậu quả gia tăng dân số ở các nước đang phát triển. - d luô -P tín gia tăn - nh đồ 2 CƠ CẤU DÂN SỐ 1 I- Cơ cấu sinh học: 1- Cơ cấu dân số theo giới: 2- Cơ cấu dân số theo độ tuổi: II- Cơ cấu xã hội: 1- Cơ cấu dân số theo lao động: 2- Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa Chia thành các nhóm nghiên cứu về từng nhóm cơ cấu sinh học (khái niệm,đặc điểm) Phân biệt: Ba nhóm tuổi, ý nghĩa Ba kiểu tháp tuổi (đáy, đỉnh và cạnh), ý nghĩa Tạ dâ đư thọ Họ va vớ lao 3 PHÂN BỐ DÂN CƯ, CÁC LOẠI HìNH QUẦN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA 1 I- Phân bố dân cư Khái niệm, Đặc điểm, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. II- Các loại hình quần cư: Khái niệm, Phân loại và đặc điểm. III- Đô thị hóa Khái niệm, Đặc điểm, ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Học sinh làm việc cá nhân, nêu tiêu chí phân bố dân cư, dựa vào các bảng để nhận xét phân bố dân cư và sự thay đổi tỉ trọng phân bố dân cư thế giới theo thời gian. Dựa vào các bảng và hình để nhận xét sự thay đổi dân cư và phân bố dân cư ở các châu lục. - H ph và hư dâ - H và hó 4 Thực hành: PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI 1 1- Xác định khu vực thưa dân và khu vực dân cư tập trung đông đúc. 2- Nhận xét, giải thích Học sinh nêu yêu cầu bài thực hành Giáo viên hướng dẫn Vì sao có vùng đông dân, có vùng thưa dân ? Lấy ví dụ về một số nước cụ thể --> Gọi học sinh trả lời - Giáo viên củng cố --> Học sinh hoàn thành bài thực - C ph hìn thị - đọ
 • 2. STT Tên chương, bài Số tiết Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện hành xé 5 CHƯƠNG VI: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ 1 I- Các nguồn lực phát triển kinh tế 1- Khái niệm 2- Các nguồn lực 3- Vai trò của nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế. II- Cơ cấu nền kinh tế: 1- Khái niệm 2- Các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế. Cơ cấu ngành kinh tế, Cơ cấu thành phần kinh tế, Cơ cấu lãnh thổ. Chia nhóm, dựa vào sơ đồ sgk, phân tích các nguồn lực phát triển kinh tế, đưa ví dụ minh họa. khai thác lợi thế, khắc phục khó khăn của từng nguồn lực. Từ sơ đồ sách giáo khoa, xác định các bộ phận cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ. - ng củ kh tế thà toá hiệ nh 6 CHƯƠNG VII ĐỊA LÝ NÔNG NGHIỆP VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM… NÔNG NGHIỆP 1 I- Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp II- Các nhân tố ảnh hưởng tói sự phân bố và phát triển nông nghiệp 1- Nhân tố tự nhiên 2- Nhân tố kinh tế - xã hội III- Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cá nhân: Nông nghiệp xuất hiện từ khi nào ? Bao gồm những ngành nào ? Nông nghiệp có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, giải thích Dựa vào sơ đồ sgk nêu các nhóm nhân tố, ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển nông nghiệp. Lấy ví dụ Kẻ bảng, nêu những điểm khác nhau cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp - H củ nh tới ph - P hìn tổ 7 ĐỊA LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI 2 I Vai trò của ngành trồng trọt: các cây lương thực chính và các cây lương thực phụ. Vai trò của một số cây công nghiệp trên thế giới II Vai trò và đặc điểm ngành chăn nuôi Các ngành chăn nuôi chính trên thế giới. Ngành nuôi trồng thủy sản. Chia nhóm từ trước, mỗi nhóm thảo luận về vai trò, một loại cây, con sau đó trình bày và tổng kết thành bảng. Học sinh chuẩn bị nội dung, tranh ảnh, máy tính ….cử đại diện 2-3 người lên trình bày. Nh vớ tri Lư đố So Gi nh 8 THỰC HÀNH 1 1- Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và dân số các nước. 2- Tính bình quân lương thực theo đầu người của một số nước và thế giới. 3- Nhận xét 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài thực hành 2: Học sinh nêu cách vẽ biểu đồ. 3: Công thức tính bình quân lương thực theo đầu người. Viết công thức và lập bảng số liệu cho từng nước. Vẽ và hoàn tất biểu - R biể - qu đầ Lư
 • 3. STT Tên chương, bài Số tiết Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện đồ. 4: Học sinh tự nhận xét, giáo viên củng cố. --> 9 CHƯƠNG VIII ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM… CÔNG NGHIỆP 1 II- Vai trò: II- Đặc điểm: 1Gồm hai giai đoạn, 2-Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ, 3-gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa các ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng, 4-chia thành hai nhóm chính III- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp cá nhân nêu + Vai trò của ngành công nghiệp + Cho ví dụ cụ thể. Trình bày các đặc điểm của ngành công nghiệp. + Cho ví dụ chứng minh Chia nhóm dựa vào sách giáo khoa, vốn hiểu biết, cho ví dụ từng nhân tố, rút ra ảnh hưởng của nó đến sự phát triển, phân bố công nghiệp. - H củ ph cô - B xé -H đư ta đò thế 10 ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 3 Gồm các ngành: Khai thác, luyện kim, cơ khí, hóa chất, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực thực phẩm. Vai trò, đặc điểm kỹ thuật, kinh tế, phân loại, tình hình sản xuất, phân bố của từng ngành Chia nhóm thuyết trình từ trước, giáo viên hướng dẫn mỗi nhóm thảo luận về nội dung một ngành công nghiệp sau đó trình bày và tổng kết thành bảng. Học sinh chuẩn bị nội dung, tranh ảnh, máy tính ….cử đại diện 2-3 người lên trình bày. Các nhóm đặt câu hỏi để nhóm trình bày trả lời. S củ nh và hệ Gi ch bà 11 MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC HÀNH 1 I- Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp II- Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp Điểm công nghiệp. Khu công nghiệp tập trung. Trung tâm công nghiệp. Vùng công nghiệp. Phần thực hành: I- Yêu cầu: 1- Vẽ trên cùng một hệ tọa độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: Than, dầu mỏ, điện, thép. 2- Nhận xét biểu đồ và giải thích. - Chia 4 nhóm Nêu khái niệm, đặc điểm, vị trí,ảnh hưởng, mối liên hệ sản xuất của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Lấy ví dụ, liên hệ Việt Nam Xác định vị trí của hình thức này ở hình 33 Giáo viên hướng dẫn học sinh cách làm. Học sinh hoàn thành bài thực hành ở nhà. Ph hìn thổ Gi bà thà 12 CHƯƠNG 1 I- Cơ cấu, vai trò của ngành - Hình thành khái niệm ngành dịch Bi
 • 4. STT Tên chương, bài Số tiết Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện IX ĐỊA LÝ DỊCH VỤ VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM… DỊCH VỤ dịch vụ II- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố, phát triển ngành dịch vụ:Trình độ phát triển và năng suất lao động xã hội, Quy mô, cơ cấu dân số, Phân bố dân cư, mạng lưới quần cư, Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, Mức sống, thu nhập thực tế, Tài nguyên thiên nhiên. III- Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới vụ. Học sinh dựa vào sách giáo khoa, thảo luận về các ngành dịch vụ. Nêu sự khác nhau về các ngành này Phân tích ảnh hưởng, tìm ví dụ cho từng nhân tố. Học sinh dựa vào hình 35, nhận xét về tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước. - Lấy ví dụ chứng minh trên lược đồ trò vụ nh vụ - Đ ng giớ -Đ đồ tâm giớ 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM … GIAO THÔNG VẬN TẢI 1 I- Vai trò, đặc điểm ngành vận tải: II- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố ngành GTVT. Điều kiện tự nhiên Các điều kiện kinh tế - xã hội. So sánh sự khác biệt giữa giao thông vận tải ở đồng bằng và miền núi, các nước có lãnh thổ hẹp và rộng… từ đó nêu vai trò ngành giao thông vận tải. Nêu các ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kt-xh đến sự phát triển ngành giao thông vận tải ? Lấy ví dụ. -V ng ch - nh độ tiệ - C mộ trì 14 ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 2 Vai trò, ưu nhược điểm, tình hình phát triển, phân bố, một số cải tiến của các ngành vận tải. Chia 6 ngành vận tải cho 6 nhóm chuẩn bị thuyết trình. Học sinh có thể trình bày trên power point hoặc chuẩn bị hình ảnh về hoạt động của các phương tiện vận tải. Các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình trả lời để tăng phần hấp dẫn cho bài. Li vậ đư ph ng 15 ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC 1 I-Vai trò của ngành thông tin liên lạc II-Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc. 1-Đặc điểm chung 2-Viễn thông Nêu vai trò của ngành TTLL trong đời sống và sản xuất( so sánh với sản phẩm của GTVT) HS đọc sgk kết hợp những kiến hiểu biết, kẻ bảng về: các thiết bị viễn thông, năm ra đời của TTLL, chức năng chính và những cải tiến thay đổi, phục vụ chính trong các lĩnh vực nào? Dựa vào hình 39 sgk nêu nhận xét phân bố điện thoại trên thế giới - Giải thích? Nh ph TT
 • 5. STT Tên chương, bài Số tiết Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện 16 ĐỊA LÍ THƯƠNG MẠI 1 I Khái niệm về thị trường II- Ngành thương mại 1- Vai trò 2- Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu III- Đặc điểm của thị trường thế giới IV- Các tổ chức thương mại thế giới - HS trình bày hiểu biết về thị trường.Dựa vào sơ đồ nêu khái niệm hàng hoá, dịch vụ, vật ngang giá. - GV chia nhóm: Tìm hiểu về vai trò ngành thương mại, dịch vụ, nội thương, ngoại thương, cán cân xuất nhập khẩu , cơ cấu hàng xuất nhập khẩu các nhóm nước. -Dựa vào hình 40 HS nhận xét tình hình xuất nhập khẩu. So ho củ (li 17 CHƯƠNG X MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯƠNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1 I. Môi trường + Môi trường tự nhiên + Môi trường xã hội + Môi trường nhân tạo II. Chức năng của môi trường , vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người III. Tài nguyên thiên nhiên -Phân loại: + Theo thuộc tính tự nhiên, Theo công dụng kinh tế, Theo khả năng có thể hao kiệt, Tài nguyên không bị hao kiệt . HS nêu hiểu biết về môi trường sau đó rút ra khái niệm. So sánh môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo .Ví dụ Cá nhân - HS kể tên các loại tài nguyên thiên nhiên , Xếp chúng vào các loại, giải thích. - N cơ sự mô ch mô ph ng - ng loạ - L 18 MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1 I-Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển. II- Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển. Sự phát triển của công nghiệp, đô thị -> Môi trường ô nhiễm, thủng tầng ô zôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axít... Làm trầm trọng thêm môi trường ở các nước đang phát triển. III. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển. 1. Là nơi tập trung nhiều vấn đề. 2. Khai thác và chế biến khoáng sản, việc khai thác tài nguyên nông-lâm nghiệp. GV nêu rõ: sự phát triển bền vững qua: Nghị định Kiôtô Nêu vấn đề về môi trường ở các nước phát triển Nhấn mạnh trách nhiệm của các nước phát triển. Chia nhóm trình bày về các vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. - H hệ sự ở và riê -H thu mà tri tro mô tri
 • 6. STT Tên chương, bài Số tiết Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện 19 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 1 Các bài từ chương V đến chương X chương 5: địa lí dân cư-chương 6: cơ cấu nền kinh tế. chương 7: địa lí nông nghiệp. chương 8: địa lí công nghiệp. chương 9: địa lí dịch vụ. chương 10: môi trường và sự phát triển bền vững. Chuẩn bị ở nhà: học sinh làm đề cương ở nhà, trả lời các câu hỏi trong bài. Sơ đồ hóa kiến thức, lập bảng chi tiết về nội dung từng chương. Trên lớp: gọi từng học sinh hoặc cặp lên trình bày về những nội dung đã chuẩn bị, các học sinh khác theo dõi và bổ sung. Gi lưu liê
 • 7. STT Tên chương, bài Số tiết Kết quả cần đạt Cách thức thực hiện 19 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 1 Các bài từ chương V đến chương X chương 5: địa lí dân cư-chương 6: cơ cấu nền kinh tế. chương 7: địa lí nông nghiệp. chương 8: địa lí công nghiệp. chương 9: địa lí dịch vụ. chương 10: môi trường và sự phát triển bền vững. Chuẩn bị ở nhà: học sinh làm đề cương ở nhà, trả lời các câu hỏi trong bài. Sơ đồ hóa kiến thức, lập bảng chi tiết về nội dung từng chương. Trên lớp: gọi từng học sinh hoặc cặp lên trình bày về những nội dung đã chuẩn bị, các học sinh khác theo dõi và bổ sung. Gi lưu liê