Giao an am nhac 9 moi day du luon

Thiên Đường Tình Yêu
Thiên Đường Tình YêuTHPT Tô Hiến Thành Nam Định
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
****************************************
TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN ÂM NHẠC 9
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2013-2014)
LỚP 9
Học trong 1 học kỳ (học kỳ I hoặc học kỳ II) : 19 tuần = 18 tiết
Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
Tiết 2:
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1
Tiết 3:
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
Tiết 4: Học hát: Bài Nụ cười
Tiết 5:
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2
Tiết 6:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
Tiết 10:
- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3
Tiết 11:
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
Tiết 12: Học hát: Bài Lí kéo chài
Tiết 13:
- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4
Tiết 14:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
Tiết 15: Dạy bài hát do địa phương tự chọn
Tiết 16-17: Ôn tập
Tiết 18: Kiểm tra cuối học kì
GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9 ĐẦY ĐỦ CÁC KỸ NĂNG CHI TIẾT ĐÃ
GIẢM TẢI THEO SÁCH CHUẨN NĂM HỌC 2013-2014
Tieát 1 Ngaøy soaïn:
Ngaøy
Hoïc haùt:
Boùng daùng moät ngoâi
tröôøng
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc
-Daïy HS baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng.
2. Kỹ năng
-Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt Boùng
daùng moät ngoâi tröôøng. Hoïc sinh bieát trình baøy baøi
haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt
lónh xöôùng.
3 Thái độ
-Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù nhöõng tình
caûm gaén boù vaø yeâu meán maùi tröôøng, tình caûm gaén boù
vôùi thaày, coâ giaùo vaø baïn beø.
II. Chuẩn bị của gv và hs
1/ Chuẩn bị của gv
- Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh
- Nhaïc cuï
- Baêng nhaïc; Baûng phuï baøi haùt “ Boùng daùng moät
ngoâi tröôøng “
- Söu taàm moät soá baì haùt veà ñeà taøi thaày coâ vaø nhaø
tröôøng.
2/ Chuẩn bị của hs
SGK + vôû ghi cheùp
III Hoạt động dạy học :
1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra
taùc phong.
2/ Kieåm tra baøi cuõ: (Khoâng )
3/ Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt )
- Naêm 1985, nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc baøi Boùng
daùng moät ngoâi tröôøng döïa vaøo nhöõng kí öùc veà moät maùi
tröôøng maø oâng töøng gaén boù thaân thieát. Ñoù laø tröôøng
THPT Nguyeãn Hueä( thò xaõ Haø Ñoâng- tænh Haø Taây). Hai
nhaïc só Hoaøng Long – Hoaøng Laân laø taùc giaû cuûa nhöõng ca
khuùc quen thuoäc nhö:
-Em ñi thaêm Mieàn Nam( 1959), Baùc Hoà –Ngöôøi cho em
taát caû (1975), phoûng thô Phong Thu, Töø röøng xanh chaùu veà
thaêm Laêng Baùc(1978), Chuùng em caàn hoøa bình(1985)…
b. Tiến trình dạy học
TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán
thöùc
35
ph
Hoạt động 1
-Gv: Viết bảng
- Gv: Treo baûng phuï
Hoûi :Baøi haùt ñöôïc vieát
ôû nhòp maáy ? ( Hs Yeáu)
Hoûi : Baøi haùt ñöôïc
vieát ôû gioïng gì ? (Hs Khaù,
Gioûi)
Hoûi : Trong baøi söû duïng
nhöõng kí hieäu gì ? (HsTb)
- Hs : Viết bài
- Hs : Traû lôøi :
Nhòp 4/4 vaø sau
chuyeån sang
nhòp 2/4
- Hs : Traû lôøi :
Gioïng pha tröôûng
( F )
- Hs : Traû lôøi :
Daáu luyeán ;
Hoïc baøi hatù
Boùng daùng
moät ngoâi
tröôøng
Nhaïc vaø
lôøi: Hoaøng
Laân
- Gv: Ñaøn vaø höôùng
daãn
- Gv: Chæ ñònh
- Gv: Haùt maãu hoaëc
môû maùy haùt .
- Gv: Höôùng daãn chia
caâu: Ñoaïn 1 chia laøm 4
caâu, caâu 1 vaø caâu 3
(coù 4 nhòp) .Ñoaïn 2 coù
3 caâu
- Gv: Tieán haønh taäp
töøng caâu theo loái moùc
xích
Moãi caâu GV ñaøn giai
ñieäu 3 laàn sau ñoù cho
HS haùt cöù theá cho
ñeán heát baøi .
- Gv: Chia töøng toå ,
nhoùm luyeän taäp vaø
phaùt hieän nhöõng choå
sai ñeå söûa sai ( neáu
coù )
- Gv: Chuù yù khi taäp
haùt yeâu caàu HS theå
hieän saéc thaùi ñoaïn a
soâi noåi, linh hoaït,ñoaïn
daáu noái ; khung
thay ñoåi ; daáu
quay laïi …
- Hs : Luyeän
thanh
- Hs : Ñoïc lôøi ca
- Hs : Laéng nghe
baøi haùt maãu
vaø caûm nhaän
- Hs : Chuù yù vaø
nhaéc laïi
- Hs : Haùt theo
söï höôùng daãn
cuûa GV
- Hs : Luyeän taäp
vaø söûa nhöõng
choå sai
- Hs : Theå hieän
5 ph
b tha thieát, loâi cuoán,
höôùng daãn caùch phaùt
aâm, söûa sai , nhaän
xeùt sau moãi laàn haùt
ñeå HS kòp thôøi söûa
chöõa
* Ñoái vôùi nhöõng HS
khaù, gioûi coù theå cho
bieåu dieãn baøi haùt vôùi
hình thöùc caù nhaân
* Cuûng coá :
Gv: -Cho HS haùt laïi baøi
haùt “ Muøa thu ngaøy
khai tröôøng “
ñuùng saéc thaùi
baøi haùt theo
yeâu caàu cuûa
GV
- Hs : Hs: thöïc
hieän
4/ Daën doø (1 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt
+ Ñoïc nhieàu laàn baøi ñoïc theâm trang 7 SGK
IV. BOÃ SUNG - RUÙT KINH NGHIEÄM:
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Tieát 2 Ngaøy soaïn:
Ngày dạy:
Nhaïc Lí:
Giôùi thieäu veà quaõng
Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng son tröôûng
TÑN soá 1
……..……..
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức
-HS hoïc phaàn nhaïc lí, taäp ñoïc nhaïc gioïng son tröôûng.
-HS tìm hieåu veà quaõng trong aâm nhaïc. Kieán thöùc naøy
ñöôïc cuûng coá vaø naâng cao hôn so vôùi lôùp7. HS bieát
coâng thöùc gioïng son tröôûng, taäp ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi
baøi taäp ñoïc nhaïc soá 1- Caây saùo.
2.Kỹ năng
-Theå hieän ñuùng tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi , moùc
keùp trong baøi TÑN.
-Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng ñoïc moùc
ñôn chaám doâi , moùc keùp .
3 Thái độ
-Giúp học sinh lạc quan hơn trong cuộc sống, yêu âm nhạc biết
sống đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
II. Chuẩn bị của thầy và trò
1/ Chuẩn bị của thầy
- Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh
- Nhaïc cuï
- Baûng keû phuï baøi TÑN soá 1
2/ Chuẩn bị của trò
- SGK + vôû ghi cheùp
III.Hoạt động day học :
1. OÅn ñònh tình hình lớ: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra
taùc phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
- HS theå hieän baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng”
- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
3. Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt)
-ÔÛ lôùp 7 caùc em ñaõ döôïc giôùi thieäu veà quaõng laø gì ,qua
tieát hoïc hoâm nay caùc em ñöôïc oân laïi kieán thöùc cuõ vaø
hieåu ñöôïc tính chaát cuûa töøng quaõng sau ñoù ñoïc baøi TÑN :
gioïng Son tröôûng, TÑN soá 1
b.Tiến trình dạy học
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng
cuûa HS
Noäi dung kieán
thöùc
10
ph
8
ph
Hoaït ñoäng 1:
-Gv: Viết bảng
- Gv: Giôùi thieäu: ÔÛ
lôùp 7(tieát
19),chuùng ta ñaõ
tìm hieåu sô löôïc
veà quaõng trong
aâm nhaïc.
-Hoûi (HsTb ) quaõng laø
gì?
- Gv: Minh hoaï baèng
aâm thanh:Teân cuûa
moãi quaõng ñöôïc caên
cöù theo soá löôïng cung
giöõa hai aâm thanh.
- Gv: Ñöa ra 1 soá ví duï
veà quaõng .
- Gv: Chæ ñònh
Hoaït ñoäng 2:
- Hs : Viết bài
-HS: laéng nghe
- HS: Quaõng
laø khoaûng
caùch veà cao
ñoä giöõa 2
aâm thanh.
- HS: Laéng
nghe vaø ruùt
ra nhaän xeùt .
- HS: Chuù yù
vaø phaân bieät
ñöôïc quaõng
tröôûng – thöù –
ñuùng …
- HS: Thöïc
hieän moät soá
baøi taäp veà
quaõng:
I.Giôùi thieäu
veà quaõng:
-Quaõng laø
khoaûng caùch
veà cao ñoä
giöõa hai aâm
thanh,aâm
thaáp goïi laø
aâm goác, aâm
cao goïi laø aâm
ngoïn.
Q3 T Q3 t
Q8 Ñ
II. Taäp ñoïc
nhaïc:
15
ph
4
ph
- Gv: Chæ ñònh :
- Gv: Ghi coâng thöùc
son tröôûng
Hoûi:( Hs Kh,G )Haõy so
saùnh gioïng Son tröôûng &
gioïng Ñoâ tröôûng?
- Gv: Ñaøn gam Ñoâ
tröôûng & gam Son
tröôûng ñeå HS nghe &
caûm nhaän söï gioáng
nhau & khaùc nhau.
- Gv: Ñaøn gam son
tröôûng
- Gv: Treo baûng phuï
ñaõ cheùp saün.
Hoûi :(Hs Tb) Baøi
TÑN soá 1 vieát ôû nhòp
maáy ?
Hoûi :( Hs Kh) Baøi naøy
vieát ôû gioïng gì vaø vì sao
nhaän bieát ñöôïc gioïng
ñoù ?
2,3,4,5,6?
- HS: Ghi
coâng thöùc
gioïng tröôûng.
- HS: Chuù yù
- HS: Hai gioïng
naøy coù coâng
thöùc gioáng
nhau nhöng
aâm chuû vaø
daáu hoùa
bieåu khaùc
nhau( cao ñoä
khaùc nhau ).
- HS: Nghe &
caûm nhaän.
- HS: Ñoïc gam
son tröôûng
- HS: Ghi baøi
TÑN vaøo vôû
- HS: Traû lôøi :
1/ Gioïng Son
tröôûng
Coù aâm chuû
laø Son . Hoaù
bieåu coù moät
daáu
thaêng(pha
thaêng)
TÑN Soá
1
Caây
saùo
(Trích )
Nhaïc
Ba Lan
Ñaït
lôøi: Hoaøng
Anh
Hoûi :( Hs Tb)Veà cao ñoä
goàm coù nhöõng teân noát
gì ?
Hoûi : Veà tröôøng ñoä
goàm coù nhöõng aâm hình
noát gì ?
- Gv: Cho HS thöïc
hieän tieát taáu baøi
TÑN.
- Gv: Ñaøn gam son
tröôûng
- Gv: Höôùng dẫn
- Gv: Ñaøn giai ñieäu
baøi TÑN
- Gv: Giôùi thieäu:Baûn
nhaïc Caây saùo coù 4
caâu & moãi caâu goàm
4 nhòp. Caâu 1 & caâu 3
coù hình tieát taáu
gioáng nhau.
Nhòp 2/4
- HS: Traû lôøi :
Gioïng son
tröôûng vì aâm
chuû laø noát
son vaø daáu
hoùa bieåu coù
1 daáu pha
thaêng .
- HS: Traû lôøi :
Reâ, pha, son,
la, si, ñoâ, reâ
- HS: Traû
lôøi : Moùc
keùp, moùc
ñôn, ñôn chaám
doâi, noát ñen
vaø traéng
- HS: Thöïc
hieän tieát taáu
theo höôùng
daãn GV.
- HS: Ñoïc gam
son tröôûng
- HS: Ñoïc teân
- Gv: Tieán haønh taäp
töøng caâu theo loái
moùc xích . Ñaøn moãi
caâu ba laàn sau ñoù
cho HS ñoïc cöù theá
cho ñeán heát baøi .
- Gv: Sau khi ñoïc
hoaøn chænh cho HS
gheùp lôøi ca.
- Gv: Chia thaønh töøng
nhoùm hoaëc toå ñoïc
baøi ñeå kieåm tra vaø
phaùt hieän nhöõng
choå sai ñeå söûa sai
( Neáu coù )
- Gv: Ñaùnh giaù –
nhaän xeùt
* Chuù yù : Ñoái vôùi
nhöõng em coù khaû
naêng cho caùc em vaø
ñaùnh nhòp 2/4
* Cuûng coá :
- Gv: Chia lôùp thaønh 2
nhoùm : Nhoùm 1 ñoïc
noát nhaïc vaø nhoùm 2
gheùp lôøi ca vaø sau
ñoù ngöôïc laïi
noát nhaïc
- HS: Laéng
nghe
- HS: Laéng
nghe & nhaéc
laïi caáu truùc
caâu
- HS: Ñoïc baøi
theo söï höôùng
daãn cuûa GV
- HS: Ñoïc
nhaïc vaø
gheùp lôøi ca.
- HS: Chia
thaønh töøng
toå luyeän taäp
vaø söûa sai
theo höôùng
daãn cuûa GV
- HS: Laéng
nghe
-Hs: thực hiện
4/ Dặn dò (1 phuùt)
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt.
+ Ñoïc nhaïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1
+Chuaån bò baøi môùi.
IV/ Rút kinh nghiệm:
----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Tieát 3 Ngaøy soaïn :
Ngày dạy:
OÂn baøi haùt :
Boùng daùng moät ngoâi tröôøng
OÂn taäp ñoïc nhaïc soá 1: Caây
saùo
AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
Ca khuùc thieáu nhi phoå thô
……..……..
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức
-HS oân baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, oân TÑN,
hoïc aâm nhaïc thöôøng thöùc.
2.Kỹ năng
- Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt Boùng daùng moät
ngoâi tröôøng. HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch
haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. Ñoïc chính
xaùc cao ñoä baøi TÑN. Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS
ñöôïc giôùi thieäu ca khuùc thieáu nhi phoå thô.
-HS coù theâm kieán thöùc aâm nhaïc phoå thoâng qua baøi
“Ca khuùc thieáu nhi phoå thô”.
3.Thái độ
-Giáo dục các em biết yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng
học tập, biết yêu âm nhạc, lạc quan hơn trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị của thầy và trò
1/ Chuẩn bị của thầy
-Phöông phaùp : thuyeát trình- vaán ñaùp
- Nhaïc cuï – baêng nhaïc moät soá ca khuùc thieáu nhi phoå
thô.
2/ Chuẩn bị của trò
SGK + vôû ghi cheùp.
III.Hoạt động day học :
1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra
taùc phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ: Tieán haønh khi oân taäp
3. Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt )
-Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta
ñöôïc giôùi thieäu veà ca khuùc thieáu nhi phoå thô. Tröôùc khi tìm
hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi
tröôøng vaø baøi TÑN soá 1.
b.Tieán trình daïy hoïc
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng
cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
15
ph
10
ph
*Hoaït ñoäng 1:
- Gv: Viết bảng
- Gv: Höôùng daãn
HS luyeän thanh.
- Gv: Cho HS haùt
laïi toaøn boä baøi
haùt coù nhaïc ñeäm.
- Gv: Trong quaù
trình oân caàn naâng
cao chaát löôïng
gioïng haùt nhö
höôùng daãn phaùt
aâm chuaån, laáy hôi
ñuùng vaø söûa sai
kòp thôøi.
- Hs: Viết bài
- Hs: Luyeän
thanh
- Hs: OÂn
luyeän baøi
haùt theo phaàn
nhaïc ñeäm,
theå hieän
ñoäng taùc.
- Hs: Taäp
bieåu dieãn ñôn
ca, song ca,
I.OÂn baøi haùt:
Boùng daùng moät
ngoâi tröôøng
Nhaïc vaø lôøi:
Hoaøng Laân
II. OÂn taäp ñoïc
nhaïc:
Caây saùo
Nhaïc Ba
Lan
17
ph
- Gv: Ñaùnh giaù –
ghi ñieåm
*Hoaït ñoäng 2:
- Gv: Viết bảng
Hoûi:( Hs Kha)Baøi
TÑN ñöôïc chia laøm
maáy caâu ?
- Gv: Ñaøn gam Son
tröôûng
- Gv: Ñaøn laïi baøi
TÑN
- Gv: Baét nhòp caû
lôùp ñoïc baøi TÑN
keát hôïp gheùp lôøi
ca
- Gv: Phaùt hieän
nhöõng choå sai
ñeåsöûa sai ( neáu
coù )
- Gv: Chæ ñònh
- Gv: trong quaù trình
chæ ñònh neáu em
naøo ñoïc toát coù
theå ghi ñieåm
toáp ca.
- Hs: Laéng
nghe
-Hs:Viết bài
- Hs: Traû lôøi :
4 caâu
- Hs: Ñoïc gam
son tröôûng
- Hs: Laéng
nghe vaø nhôù
laïi baøi TÑN.
- Hs: Ñoïc baøi
vaø gheùp lôøi
ca.
- Hs: Laéng
nghe vaø söûa
nhöõng choå sai
- Hs: Coù theå
ñoïc caû lôùp,
töøng daõy, caù
nhaân.
Ñaït lôøi:
Hoaøng Anh
III. AÂm nhaïc
thöôøng thöùc:
Ca khuùc thieáu nhi
phoå thô
+Ca khuùc thieáu
nhi coù nhieàu baøi
ñöôïc hình thaønh
töø nhöõng baøi
thô.Phoå nhaïc theo
thô laø moät phöông
phaùp saùng taùc
baøi haùt ñöôïc söû
duïng coù hieäu
quaû vaø khaù phoå
bieán.
Trong daân ca Vieät
Nam haàu heát caùc
laøn ñieäu ñöôïc
hình thaønh töø
nhöõng caâu thô:
VD:Baøi lí caây
khuyeán khích.
*Hoaït ñoäng 3:
- Gv: Viết bảng
- Gv: Chæ ñònh
-Hoûi: ( Hs Tb )Theá
naøo laø ca khuùc phoå
thô?
Hỏi: ( Hs Kh, Giỏi)
Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng
ca khuùc thieáu nhi
phoå thô?
- Gv: Giaûi thích:
Ngöôøi phoå thô ñoâi
khi phaûi thay ñoåi
lôøi baøi thô(thay
ñoåi chuùt ít veà lôøi,
boû bôùt caâu thô
hoaëc vieát theâm
caâu môùi…)
- Gv: Giôùi thieäu:
-Hs:Viết bài
- Hs: Ñoïc
phaàn giôùi
thieäu trong
SGK
- Hs: Laø baøi
haùt ñöôïc hình
thaønh töø baøi
thô coù tröôùc.
- Hs: Giai ñieâuï
vaø lôøi ca theå
hieän söï gaén
keát nhuaàn
nhuyeãn, aâm
nhaïc taïo ñieàu
kieän cho baøi
thô bay
boång.Lôøi ca
coù chaát löôïng
ngheä thuaät
toát, bôûi baûn
thaân noù laø
baøi thô coù
giaù trò.
- Hs: Laéng
nghe
boâng baét nguoàn
töø caâu thô:
Boâng xanh, boâng
traéng, boâng vaøng
Boâng leâ, boâng
löïu , ñoá naøng
maáy boâng…
Trong caùc ca khuùc
thieáu nhi coù khaù
nhieàu ca khuùc
phoå thô.VD:
 Haït gaïo laøng
ta
 Buïi phaán
 Baùc Hoà- Ngöôøi
cho em taát ca.û..
Baøi Haùt gaïo laøng
ta, ñoaïn a, taùc giaû
Traàn Vieát Bính khi
phoå nhaïc ñaõ giöõ
nguyeân lôøi baøi thô
cuøng teân cuûa
Traàn Ñaêng Khoa:
Haït gaoï laøng ta
Coù vò phuø sa
Cuûa soâng kinh
Thaày
Coù höông sen
thôm
Trong hoà nöôùc
ñaày…
- Gv: Môû baêng
nhaïc coù baøi haùt
Haït gaïo laøng ta,
Baøi Daøn ñoàng ca
muøa haï , baøi Baùc
Hoà- Ngöôøi cho em
taát caû.
* Chuù yù : Ñoái vôùi
nhöõng em khaù ,
gioûi coù theå trình
baøy moät vaøi baøi
- Hs: Laéng
nghe vaø ghi
nhôù
- Hs: Thöôûng
thöùc vaø caûm
nhaän.
- Hs: Trình baøy
baøi haùt maø
em bieát.
haùt thieáu nhi phoå
thô maø em bieát?
- Gv: Ñaùnh giaù
phaàn trình baøy
cuûa HS
* Cuûng coá :
- Gv: Cho HS haùt laïi
baøi haùt vaø baøi
TÑN.
- Hs: Laéng
nghe
- Hs: thực hiện
4/ Daën doø (1 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt.
+ Ñoïc nhieàu laàn baøi
+ Söu taàm moät soá baøi haùt thieáu nhi phoå thô.
+ Chuaån bò baøi môùi
IV/ Rút kinh nghiệm:
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo án âm nhạc 6,7,8, 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9 SOẠN THEO
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI
( GIẢI NÉN)
ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI
NĂM HỌC 2013-2014

Recomendados

Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang por
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
192 vistas29 diapositivas
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi por
Giao an am nhac lop 9 tuyet voiGiao an am nhac lop 9 tuyet voi
Giao an am nhac lop 9 tuyet voiThiên Đường Tình Yêu
286 vistas29 diapositivas
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15 por
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15Thiên Đường Tình Yêu
218 vistas61 diapositivas
Giao an am nhac 7 por
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7Thiên Đường Tình Yêu
596 vistas117 diapositivas
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn por
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknThiên Đường Tình Yêu
206 vistas60 diapositivas
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2 por
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Thiên Đường Tình Yêu
287 vistas101 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015 por
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Thiên Đường Tình Yêu
1.2K vistas29 diapositivas
Tieng viet por
Tieng vietTieng viet
Tieng vietHạnh Nguyễn
164 vistas197 diapositivas
Giao an vat li 7 ca nam por
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namHoa Phượng
262 vistas80 diapositivas
Giao an am nhac 820142015 por
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Thiên Đường Tình Yêu
310 vistas77 diapositivas
Ga lop 1 tuan 14 por
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14Nguyễn Tiến Thắng
288 vistas32 diapositivas
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du por
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duThiên Đường Tình Yêu
631 vistas31 diapositivas

Similar a Giao an am nhac 9 moi day du luon

Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2 por
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Thiên Đường Tình Yêu
492 vistas29 diapositivas
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2 por
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Thiên Đường Tình Yêu
2.8K vistas101 diapositivas
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 por
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Thiên Đường Tình Yêu
222 vistas70 diapositivas
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2 por
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Thiên Đường Tình Yêu
292 vistas70 diapositivas
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc por
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucThiên Đường Tình Yêu
1.2K vistas57 diapositivas
Giao an am nhac 7 du bo por
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boThiên Đường Tình Yêu
320 vistas31 diapositivas

Similar a Giao an am nhac 9 moi day du luon(20)

Chu De 5 Ng Minh Hoang por nhxp2001
Chu De 5 Ng Minh HoangChu De 5 Ng Minh Hoang
Chu De 5 Ng Minh Hoang
nhxp2001280 vistas
Giao an buoi chieu lop 1 por Trần Việt
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1
Trần Việt165 vistas
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat por trungtinh
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
trungtinh1.5K vistas

Más de Thiên Đường Tình Yêu

Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang por
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
1.3K vistas29 diapositivas
Giao an am nhac lop 8 mau por
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauThiên Đường Tình Yêu
3.9K vistas13 diapositivas
Giao an 7 2015 por
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Thiên Đường Tình Yêu
1.9K vistas144 diapositivas
Giao an am nhac 720142015 por
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Thiên Đường Tình Yêu
389 vistas78 diapositivas
Nhac 9 2015 por
Nhac 9 2015Nhac 9 2015
Nhac 9 2015Thiên Đường Tình Yêu
3.8K vistas76 diapositivas
Giao an nhac 8 ca nam por
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namThiên Đường Tình Yêu
281 vistas109 diapositivas

Giao an am nhac 9 moi day du luon

 • 1. VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC **************************************** TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC 9 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2013-2014) LỚP 9 Học trong 1 học kỳ (học kỳ I hoặc học kỳ II) : 19 tuần = 18 tiết Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường Tiết 2: - Nhạc lí: Giới thiệu về quãng - Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ Tiết 4: Học hát: Bài Nụ cười Tiết 5: - Ôn tập bài hát: Nụ cười
 • 2. - Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2 Tiết 6: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 - Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki Tiết 7: Ôn tập Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Tiết 9: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn Tiết 10: - Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng - Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3 Tiết 11: - Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con Tiết 12: Học hát: Bài Lí kéo chài Tiết 13: - Ôn tập bài hát: Lí kéo chài - Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4 Tiết 14: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca Tiết 15: Dạy bài hát do địa phương tự chọn Tiết 16-17: Ôn tập Tiết 18: Kiểm tra cuối học kì GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9 ĐẦY ĐỦ CÁC KỸ NĂNG CHI TIẾT ĐÃ GIẢM TẢI THEO SÁCH CHUẨN NĂM HỌC 2013-2014 Tieát 1 Ngaøy soaïn: Ngaøy Hoïc haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng
 • 3. I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc -Daïy HS baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. 2. Kỹ năng -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3 Thái độ -Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù nhöõng tình caûm gaén boù vaø yeâu meán maùi tröôøng, tình caûm gaén boù vôùi thaày, coâ giaùo vaø baïn beø. II. Chuẩn bị của gv và hs 1/ Chuẩn bị của gv - Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc; Baûng phuï baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng “ - Söu taàm moät soá baì haùt veà ñeà taøi thaày coâ vaø nhaø tröôøng. 2/ Chuẩn bị của hs SGK + vôû ghi cheùp III Hoạt động dạy học : 1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
 • 4. 2/ Kieåm tra baøi cuõ: (Khoâng ) 3/ Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt ) - Naêm 1985, nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng döïa vaøo nhöõng kí öùc veà moät maùi tröôøng maø oâng töøng gaén boù thaân thieát. Ñoù laø tröôøng THPT Nguyeãn Hueä( thò xaõ Haø Ñoâng- tænh Haø Taây). Hai nhaïc só Hoaøng Long – Hoaøng Laân laø taùc giaû cuûa nhöõng ca khuùc quen thuoäc nhö: -Em ñi thaêm Mieàn Nam( 1959), Baùc Hoà –Ngöôøi cho em taát caû (1975), phoûng thô Phong Thu, Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc(1978), Chuùng em caàn hoøa bình(1985)… b. Tiến trình dạy học TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 35 ph Hoạt động 1 -Gv: Viết bảng - Gv: Treo baûng phuï Hoûi :Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? ( Hs Yeáu) Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì ? (Hs Khaù, Gioûi) Hoûi : Trong baøi söû duïng nhöõng kí hieäu gì ? (HsTb) - Hs : Viết bài - Hs : Traû lôøi : Nhòp 4/4 vaø sau chuyeån sang nhòp 2/4 - Hs : Traû lôøi : Gioïng pha tröôûng ( F ) - Hs : Traû lôøi : Daáu luyeán ; Hoïc baøi hatù Boùng daùng moät ngoâi tröôøng Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân
 • 5. - Gv: Ñaøn vaø höôùng daãn - Gv: Chæ ñònh - Gv: Haùt maãu hoaëc môû maùy haùt . - Gv: Höôùng daãn chia caâu: Ñoaïn 1 chia laøm 4 caâu, caâu 1 vaø caâu 3 (coù 4 nhòp) .Ñoaïn 2 coù 3 caâu - Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi . - Gv: Chia töøng toå , nhoùm luyeän taäp vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( neáu coù ) - Gv: Chuù yù khi taäp haùt yeâu caàu HS theå hieän saéc thaùi ñoaïn a soâi noåi, linh hoaït,ñoaïn daáu noái ; khung thay ñoåi ; daáu quay laïi … - Hs : Luyeän thanh - Hs : Ñoïc lôøi ca - Hs : Laéng nghe baøi haùt maãu vaø caûm nhaän - Hs : Chuù yù vaø nhaéc laïi - Hs : Haùt theo söï höôùng daãn cuûa GV - Hs : Luyeän taäp vaø söûa nhöõng choå sai - Hs : Theå hieän
 • 6. 5 ph b tha thieát, loâi cuoán, höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa * Ñoái vôùi nhöõng HS khaù, gioûi coù theå cho bieåu dieãn baøi haùt vôùi hình thöùc caù nhaân * Cuûng coá : Gv: -Cho HS haùt laïi baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ ñuùng saéc thaùi baøi haùt theo yeâu caàu cuûa GV - Hs : Hs: thöïc hieän 4/ Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt + Ñoïc nhieàu laàn baøi ñoïc theâm trang 7 SGK IV. BOÃ SUNG - RUÙT KINH NGHIEÄM: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
 • 7. Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Tieát 2 Ngaøy soaïn: Ngày dạy: Nhaïc Lí: Giôùi thieäu veà quaõng Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng son tröôûng TÑN soá 1 ……..…….. I.Mục tiêu: 1.Kiến thức -HS hoïc phaàn nhaïc lí, taäp ñoïc nhaïc gioïng son tröôûng. -HS tìm hieåu veà quaõng trong aâm nhaïc. Kieán thöùc naøy ñöôïc cuûng coá vaø naâng cao hôn so vôùi lôùp7. HS bieát coâng thöùc gioïng son tröôûng, taäp ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 1- Caây saùo. 2.Kỹ năng -Theå hieän ñuùng tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp trong baøi TÑN.
 • 8. -Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng ñoïc moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp . 3 Thái độ -Giúp học sinh lạc quan hơn trong cuộc sống, yêu âm nhạc biết sống đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. II. Chuẩn bị của thầy và trò 1/ Chuẩn bị của thầy - Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baûng keû phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuẩn bị của trò - SGK + vôû ghi cheùp III.Hoạt động day học : 1. OÅn ñònh tình hình lớ: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) - HS theå hieän baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng” - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt) -ÔÛ lôùp 7 caùc em ñaõ döôïc giôùi thieäu veà quaõng laø gì ,qua tieát hoïc hoâm nay caùc em ñöôïc oân laïi kieán thöùc cuõ vaø hieåu ñöôïc tính chaát cuûa töøng quaõng sau ñoù ñoïc baøi TÑN : gioïng Son tröôûng, TÑN soá 1 b.Tiến trình dạy học
 • 9. TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 10 ph 8 ph Hoaït ñoäng 1: -Gv: Viết bảng - Gv: Giôùi thieäu: ÔÛ lôùp 7(tieát 19),chuùng ta ñaõ tìm hieåu sô löôïc veà quaõng trong aâm nhaïc. -Hoûi (HsTb ) quaõng laø gì? - Gv: Minh hoaï baèng aâm thanh:Teân cuûa moãi quaõng ñöôïc caên cöù theo soá löôïng cung giöõa hai aâm thanh. - Gv: Ñöa ra 1 soá ví duï veà quaõng . - Gv: Chæ ñònh Hoaït ñoäng 2: - Hs : Viết bài -HS: laéng nghe - HS: Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä giöõa 2 aâm thanh. - HS: Laéng nghe vaø ruùt ra nhaän xeùt . - HS: Chuù yù vaø phaân bieät ñöôïc quaõng tröôûng – thöù – ñuùng … - HS: Thöïc hieän moät soá baøi taäp veà quaõng: I.Giôùi thieäu veà quaõng: -Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä giöõa hai aâm thanh,aâm thaáp goïi laø aâm goác, aâm cao goïi laø aâm ngoïn. Q3 T Q3 t Q8 Ñ II. Taäp ñoïc nhaïc:
 • 10. 15 ph 4 ph - Gv: Chæ ñònh : - Gv: Ghi coâng thöùc son tröôûng Hoûi:( Hs Kh,G )Haõy so saùnh gioïng Son tröôûng & gioïng Ñoâ tröôûng? - Gv: Ñaøn gam Ñoâ tröôûng & gam Son tröôûng ñeå HS nghe & caûm nhaän söï gioáng nhau & khaùc nhau. - Gv: Ñaøn gam son tröôûng - Gv: Treo baûng phuï ñaõ cheùp saün. Hoûi :(Hs Tb) Baøi TÑN soá 1 vieát ôû nhòp maáy ? Hoûi :( Hs Kh) Baøi naøy vieát ôû gioïng gì vaø vì sao nhaän bieát ñöôïc gioïng ñoù ? 2,3,4,5,6? - HS: Ghi coâng thöùc gioïng tröôûng. - HS: Chuù yù - HS: Hai gioïng naøy coù coâng thöùc gioáng nhau nhöng aâm chuû vaø daáu hoùa bieåu khaùc nhau( cao ñoä khaùc nhau ). - HS: Nghe & caûm nhaän. - HS: Ñoïc gam son tröôûng - HS: Ghi baøi TÑN vaøo vôû - HS: Traû lôøi : 1/ Gioïng Son tröôûng Coù aâm chuû laø Son . Hoaù bieåu coù moät daáu thaêng(pha thaêng) TÑN Soá 1 Caây saùo (Trích ) Nhaïc Ba Lan Ñaït lôøi: Hoaøng Anh
 • 11. Hoûi :( Hs Tb)Veà cao ñoä goàm coù nhöõng teân noát gì ? Hoûi : Veà tröôøng ñoä goàm coù nhöõng aâm hình noát gì ? - Gv: Cho HS thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN. - Gv: Ñaøn gam son tröôûng - Gv: Höôùng dẫn - Gv: Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN - Gv: Giôùi thieäu:Baûn nhaïc Caây saùo coù 4 caâu & moãi caâu goàm 4 nhòp. Caâu 1 & caâu 3 coù hình tieát taáu gioáng nhau. Nhòp 2/4 - HS: Traû lôøi : Gioïng son tröôûng vì aâm chuû laø noát son vaø daáu hoùa bieåu coù 1 daáu pha thaêng . - HS: Traû lôøi : Reâ, pha, son, la, si, ñoâ, reâ - HS: Traû lôøi : Moùc keùp, moùc ñôn, ñôn chaám doâi, noát ñen vaø traéng - HS: Thöïc hieän tieát taáu theo höôùng daãn GV. - HS: Ñoïc gam son tröôûng - HS: Ñoïc teân
 • 12. - Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Ñaøn moãi caâu ba laàn sau ñoù cho HS ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . - Gv: Sau khi ñoïc hoaøn chænh cho HS gheùp lôøi ca. - Gv: Chia thaønh töøng nhoùm hoaëc toå ñoïc baøi ñeå kieåm tra vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù ) - Gv: Ñaùnh giaù – nhaän xeùt * Chuù yù : Ñoái vôùi nhöõng em coù khaû naêng cho caùc em vaø ñaùnh nhòp 2/4 * Cuûng coá : - Gv: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm : Nhoùm 1 ñoïc noát nhaïc vaø nhoùm 2 gheùp lôøi ca vaø sau ñoù ngöôïc laïi noát nhaïc - HS: Laéng nghe - HS: Laéng nghe & nhaéc laïi caáu truùc caâu - HS: Ñoïc baøi theo söï höôùng daãn cuûa GV - HS: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ca. - HS: Chia thaønh töøng toå luyeän taäp vaø söûa sai theo höôùng daãn cuûa GV
 • 13. - HS: Laéng nghe -Hs: thực hiện 4/ Dặn dò (1 phuùt) + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Ñoïc nhaïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1 +Chuaån bò baøi môùi. IV/ Rút kinh nghiệm: ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Tieát 3 Ngaøy soaïn : Ngày dạy: OÂn baøi haùt : Boùng daùng moät ngoâi tröôøng OÂn taäp ñoïc nhaïc soá 1: Caây saùo AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
 • 14. Ca khuùc thieáu nhi phoå thô ……..…….. I.Mục tiêu: 1.Kiến thức -HS oân baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, oân TÑN, hoïc aâm nhaïc thöôøng thöùc. 2.Kỹ năng - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN. Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu ca khuùc thieáu nhi phoå thô. -HS coù theâm kieán thöùc aâm nhaïc phoå thoâng qua baøi “Ca khuùc thieáu nhi phoå thô”. 3.Thái độ -Giáo dục các em biết yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng học tập, biết yêu âm nhạc, lạc quan hơn trong cuộc sống. II. Chuẩn bị của thầy và trò 1/ Chuẩn bị của thầy -Phöông phaùp : thuyeát trình- vaán ñaùp - Nhaïc cuï – baêng nhaïc moät soá ca khuùc thieáu nhi phoå thô. 2/ Chuẩn bị của trò SGK + vôû ghi cheùp. III.Hoạt động day học :
 • 15. 1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Tieán haønh khi oân taäp 3. Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà ca khuùc thieáu nhi phoå thô. Tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø baøi TÑN soá 1. b.Tieán trình daïy hoïc TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 15 ph 10 ph *Hoaït ñoäng 1: - Gv: Viết bảng - Gv: Höôùng daãn HS luyeän thanh. - Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. - Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Hs: Viết bài - Hs: Luyeän thanh - Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. - Hs: Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, I.OÂn baøi haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: Caây saùo Nhaïc Ba Lan
 • 16. 17 ph - Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm *Hoaït ñoäng 2: - Gv: Viết bảng Hoûi:( Hs Kha)Baøi TÑN ñöôïc chia laøm maáy caâu ? - Gv: Ñaøn gam Son tröôûng - Gv: Ñaøn laïi baøi TÑN - Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeåsöûa sai ( neáu coù ) - Gv: Chæ ñònh - Gv: trong quaù trình chæ ñònh neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm toáp ca. - Hs: Laéng nghe -Hs:Viết bài - Hs: Traû lôøi : 4 caâu - Hs: Ñoïc gam son tröôûng - Hs: Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN. - Hs: Ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. - Hs: Laéng nghe vaø söûa nhöõng choå sai - Hs: Coù theå ñoïc caû lôùp, töøng daõy, caù nhaân. Ñaït lôøi: Hoaøng Anh III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Ca khuùc thieáu nhi phoå thô +Ca khuùc thieáu nhi coù nhieàu baøi ñöôïc hình thaønh töø nhöõng baøi thô.Phoå nhaïc theo thô laø moät phöông phaùp saùng taùc baøi haùt ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû vaø khaù phoå bieán. Trong daân ca Vieät Nam haàu heát caùc laøn ñieäu ñöôïc hình thaønh töø nhöõng caâu thô: VD:Baøi lí caây
 • 17. khuyeán khích. *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Viết bảng - Gv: Chæ ñònh -Hoûi: ( Hs Tb )Theá naøo laø ca khuùc phoå thô? Hỏi: ( Hs Kh, Giỏi) Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng ca khuùc thieáu nhi phoå thô? - Gv: Giaûi thích: Ngöôøi phoå thô ñoâi khi phaûi thay ñoåi lôøi baøi thô(thay ñoåi chuùt ít veà lôøi, boû bôùt caâu thô hoaëc vieát theâm caâu môùi…) - Gv: Giôùi thieäu: -Hs:Viết bài - Hs: Ñoïc phaàn giôùi thieäu trong SGK - Hs: Laø baøi haùt ñöôïc hình thaønh töø baøi thô coù tröôùc. - Hs: Giai ñieâuï vaø lôøi ca theå hieän söï gaén keát nhuaàn nhuyeãn, aâm nhaïc taïo ñieàu kieän cho baøi thô bay boång.Lôøi ca coù chaát löôïng ngheä thuaät toát, bôûi baûn thaân noù laø baøi thô coù giaù trò. - Hs: Laéng nghe boâng baét nguoàn töø caâu thô: Boâng xanh, boâng traéng, boâng vaøng Boâng leâ, boâng löïu , ñoá naøng maáy boâng… Trong caùc ca khuùc thieáu nhi coù khaù nhieàu ca khuùc phoå thô.VD:  Haït gaïo laøng ta  Buïi phaán  Baùc Hoà- Ngöôøi cho em taát ca.û..
 • 18. Baøi Haùt gaïo laøng ta, ñoaïn a, taùc giaû Traàn Vieát Bính khi phoå nhaïc ñaõ giöõ nguyeân lôøi baøi thô cuøng teân cuûa Traàn Ñaêng Khoa: Haït gaoï laøng ta Coù vò phuø sa Cuûa soâng kinh Thaày Coù höông sen thôm Trong hoà nöôùc ñaày… - Gv: Môû baêng nhaïc coù baøi haùt Haït gaïo laøng ta, Baøi Daøn ñoàng ca muøa haï , baøi Baùc Hoà- Ngöôøi cho em taát caû. * Chuù yù : Ñoái vôùi nhöõng em khaù , gioûi coù theå trình baøy moät vaøi baøi - Hs: Laéng nghe vaø ghi nhôù - Hs: Thöôûng thöùc vaø caûm nhaän. - Hs: Trình baøy baøi haùt maø em bieát.
 • 19. haùt thieáu nhi phoå thô maø em bieát? - Gv: Ñaùnh giaù phaàn trình baøy cuûa HS * Cuûng coá : - Gv: Cho HS haùt laïi baøi haùt vaø baøi TÑN. - Hs: Laéng nghe - Hs: thực hiện 4/ Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. + Ñoïc nhieàu laàn baøi + Söu taàm moät soá baøi haùt thieáu nhi phoå thô. + Chuaån bò baøi môùi IV/ Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- Giáo án âm nhạc 6,7,8, 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 29. GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI ( GIẢI NÉN) ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC 2013-2014