การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

ธิติพล เทียมจันทร์
ธิติพล เทียมจันทร์ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ en ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
อาจรย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
brandingchamp.com
กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ
“ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์”
การตลาด คือ อะไร ?
What is MARKETING ?
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ประวัติศาสตร์ ของ การตลาด
สมัยกรีกโบราณ
1673ห้างสรรพสินค้าแรกของโลก
Mitsukoshi โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
1704โฆษณาชิ้นแรกของโลกในหนังสือพิมพ์
ขายไร่ในลองไอส์แลนด์ ประเทศอังกฤษ
1786เอเจนซี่โฆษณาเจ้าแรกของโลก
ชื่อ ไวท์บลูโฮล์มส์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
1807ผลิตภัณฑ์แรก
ที่ตีแบรนด์ สบู่แพร์ (Pears)
1900เริ่มมีการใช้คาว่า
การตลาด (Marketing)
มีหนังสือด้านการตลาด
สานักพิมพ์อีโคโนมิสซ์
1911มีแผนการ
ตลาดครั้งแรกในบริษัท
ด้านค้นคว้าวิจัย
การตลาด เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?
How MARKETING get started?
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
กลยุทธ์ (Strategy) เป็นศัพท์ที่มีกาเนิดจากศัพท์ที่
ใช้ในทางการทหาร หมายถึง แผนการหรือแนวทางการ“ปฏิบัติ”
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
หมายถึง แผนการหรือแนวทางการ“ปฏิบัติ” เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่วางไว้
กลยุทธ์การตลาด
Marketing Mix
ส่วนประสมการตลาด
เครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย
4Ps 7Ps 4Cs 8Ps
Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)
Promotion (ส่งเสริม
การตลาด)
Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)
Promotion (โปรโมชั่น)
People (คน)
Process (กระบวนการ)
Physical Evidence
(ประสบการณ์เชิงประจักษ์)
Consumer (ผู้บริโภค)
Cost (ค่าใช้จ่าย)
Convenience
(ความสะดวก)
Communication
(การสื่อสาร)
Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)
Promotion (โปรโมชั่น)
People (คน)
Process (กระบวนการ)
Physical Evidence
(ประสบการณ์เชิงประจักษ์)
Performance /
Productivity
(ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล)
Marketing Mix
1960, Edmund Jerome McCarthy 1981, Bernard Booms and Mary
Jo Bitner
1990, Robert Lauterborn 2006, Kotler Philip and
Keller Kelvin Lane
8Ps
Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)
Promotion (โปรโมชั่น)
People (คน)
Process (กระบวนการ)
Physical Evidence (ประสบการณ์เชิงประจักษ์)
Performance / Productivity
(ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล)
Modern Marketing Mix
8Ps (ไทย)
Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)
Promotion (โปรโมชั่น)
Personal (ปัจเจกบุคคล)
Public Relation (ประชาสัมพันธ์)
Packaging (บรรจุภัณฑ์)
Power (อานาจ)
Product / Service
(ผลิตภัณฑ์และการบริการ)
Packaging
(บรรจุภัณฑ์)
&
Product / Service
(ผลิตภัณฑ์และการบริการ)
Packaging
(บรรจุภัณฑ์)
&
= Goods
(สินค้า)
Product / Service
(ผลิตภัณฑ์และการบริการ)
Packaging
(บรรจุภัณฑ์)
&
Distribution Packaging
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
Secondary Packaging
Primary Packaging
Product
Product & Packaging Strategy
Product
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ ข้อได้เปรียบ
คุณประโยชน์ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต
Packaging
กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์เพื่อความโดดเด่นแตกต่าง
อย่างมีเอกลักษณ์และสามารถดึงดูดความสนใจ
จากผู้บริโภค และ ต้องมีความสามารถในการ
สร้างยอดขายและกาไรที่เพิ่มขึ้นได้
คุณสมบัติ Feature
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณประโยชน์ Benefit
F-A-B
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ภาพ : “Vipavee Kittitien”
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7707804
Product / Service
(ผลิตภัณฑ์และการบริการ)
Packaging
(บรรจุภัณฑ์)
&
A. B.
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
Product / Service
(ผลิตภัณฑ์และการบริการ)
Packaging
(บรรจุภัณฑ์)
&
ซื้อมา-ขายไป
สินค้าความรู้
ฟรีแลนซ์
คอนเทนต์
สินค้าดิจิทัล
รูปแบบการมี สินค้า/บริการ ที่ต้นทุนต่าและใช้เวลาน้อย
Create your own Goods / Services
Arbitrage (ซื้อมา-ขายไป)
น้าเต้าหู้ Kawaii รสชาติแท้จาก
ญี่ปุ่น
1 ขวด ฿39
3 ขวด ฿100
Arbitrage (ซื้อมา-ขายไป)
฿229 ฿359
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คัดเกรด พรีเมี่ยมทุกเม็ด
ฟรีแลนซ์
สินค้าความรู้
Futureskill.co
สินค้าความรู้
สินค้าความรู้
คอนเทนต์
คอนเทนต์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
คอนเทนต์
Reviewer, Influencer, KOL, Netidol
คอนเทนต์
สินค้าดิจิทัล
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
Price
(ราคา)
กลยุทธ์ทางด้านราคา อาจต้องคานึงถึงปัจจัยต้นของทุนการผลิตและสภาพการ
แข่งขันสามารถกาหนดราคาสินค้าให้ต่าเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า หรือ กาหนดราคาให้สูงกว่า
เพื่อจัดวางตาแหน่งในตลาด
กลไกการตั้ง “ราคา”
คงที่ ตามตลาด
ขายปลีก/ขายส่ง ตามต่อรอง
คุณสมบัติ,สภาพสินค้า บริหารผลกาไร
ตามกลุ่มลูกค้า ตามอุปสงค์และอุปทาน
ตามปริมาณ ประมูล
12 ชิ้น ราคา
1,500 บาท +
ค่าส่ง 80 บาท
รวมทั้งหมด เป็น
1,580 บาท
แพ็คละ 2800.-
เหลือเพียง1599.-
ฟรีค่าส่ง! (เฉลี่ยแค่ชิ้นละ 133.-)
เทคนิคการวางรูปแบบโปรโมชั่นเกี่ยวกับ “ราคา”
9
B.
A.
1. ไม่แยก ค่าส่ง เพราะจะทาให้ดูแพงขึ้น
2. ไม่มีคาเชิงลบ เช่น "ทั้งหมด" "ทั้งสิ้น" ที่สื่อถึงความสูญเสีย
3. การมี คาว่า "ฟรี" หรือ "แถม" จะช่วยให้รู้สึกถึงการได้ เพิ่มขึ้น
4. การ ขีดฆ่า ราคาเดิม ทาให้เห็นถึงความคุ้มค่า
5. คาว่า "เหลือ" สื่ออารมณ์ของ ปริมาณมาก คาว่า "แค่" "เพียง" ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความกังวล
6. ใช้เลขคี่ หรือ ลงท้ายด้วย 9 หรือ 7
7. ไม่มีคาว่า "ราคา" "บาท" เพราะสื่อถึง การเสียเงิน อาจใช้ .- แทน และ การไม่ใส่จุลภาคทาให้ดูราคาต่า
8. หารเฉลี่ย ให้ ตัวเลข ดูน้อยลง จะทาให้จินตนาการความคุ้มค่าได้ชัดเจน
9. ฟ้อนต์ ตัวอักษร ขนาด และ สี ส่งผลต่ออารมณ์และการตัดสินใจเรื่อง ราคา
เทคนิคการวางรูปแบบโปรโมชั่นเกี่ยวกับ “ราคา”
9
Place
(ทาเล)
Place
(ทาเล)
Platform
(แพลตฟอร์ม)
=
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อกาไรโดยรวมที่ผู้ประกอบการจะได้รับ การขายสู่
ผู้บริโภคโดยตรงจะสามารถสร้างผลกาไรได้สูง ตรงข้ามกับการขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่จะสามารถสร้างยอด
การขายได้สูงกว่า
21% (2021)
ทาไม เรายังคง “ค้นหา”
(Search) อยู่เรื่อยไป
https://trends.google.com/trends/yis/
การ ค้นหา เชื่อมแรงบันดาลใจให ้เข ้า
กับการลงมือทา ผูกโยงแต่ละช่วงเวลา
กับความตั้งใจ “เช่น เมื่อคุณต ้องการซื้อ
ของสักอย่าง หาสถานที่ที่จะไป หรือ
ต ้องการเข ้าใจข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้น” ให ้
เข ้ากับชิ้นส่วนของข ้อมูลที่เกี่ยวข ้อง
Google Business Profile
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
เฟซบุ๊กชื่อ: Khun Aui
https://thaihitz.com/สาวเผย-อยู่คอนโดก็ทาอาห/
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
Meta Ads Manager
facebook
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
Promotion
(การส่งเสริมการตลาด)
โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์ที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขาย ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องและส่งเสริมกลยุทธ์อื่นๆ ได้
Promotional ideas
ลด แลก แจก แถม
21
Free Samples
แจกตัวอย่าง/ชุดทดลอง
Buy one get one free
ซื้อ 1 แถม 1
CashBack
เครดิตเงินคืน
Lifestyle Discount
ส่วนลดเฉพาะบุคคล
Occasional and Trends
โอกาสพิเศษ และ ตามกระแส
Stamps Vouchers and coupons
บัตรสะสมแต้ม เวาเชอร์ และ คูปอง
Free shipping
ฟรี ค่าส่ง
Guarantee
การันตี
Privilege and Loyalty program
สิทธิพิเศษ และ ลูกค้าประจา
Collaboration
โปร ร่วม
Referral Program
เพื่อนชวนเพื่อน บอกต่อ
Get & Give and Pay it Forward
ซื้อ เพื่อ ให้ และ ร่วมบริจาค
Bundle Cheaper
ซื้อ เยอะ ถูกกว่า
Lucky Draw
ชิงโชค จับฉลาก
Contest
ประกวด
Pre-Order
จองล่วงหน้า
Flash Sales / Limited Time Offer
นาทีทอง / จากัดเวลา
Limit quantity
มีจานวนจากัด
Limit order quantity per individual
จากัดจานวนการซื้อแต่ละ ครั้ง/คน
RM 051 Michelle Yeoh RG Phoenix
$900,000
Limited Edition
รุ่นลิมิต ผลิตจานวนน้อย
Fan Spenders
ยอดซื้อแลกยอดรัก
Decoy pricing
ราคาตัวล่อ
130 .-
85 .- 85 .-
115 .-
130 .-
Ads Library
คลังโฆษณา
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
คลังสินค้า
Personal
(ปัจเจกบุคคล)
บุคคลากร หรือ พนักงานขาย เป็นกลยุทธ์เฉพาะบุคคล
ไม่สามารถทาการลอกเลียนแบบได้ง่าย ความรู้ ประสบการณ์ จะสามารถช่วย
เพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง
Public relation
(ประชาสัมพันธ์)
กลยุทธ์การใช้ข่าวสาร เพื่อชักจูงผู้บริโภค สื่อต่างๆได้เข้ามามี
อิทธิพลในสังคมมากขึ้น โดยกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มทัศนคติเชิงบวกต่อ
ผลิตภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าได้
Power
(อานาจ)
กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับอานาจ ที่ใช้สาหรับการต่อรอง ควบคุม
รวมทั้งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งอานาจต่อรองจะสามารถสร้าง
ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่ธุรกิจ
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ติดต่อ คุณแชมป์
โทร. 0631979894
อินบ๊อกซ์. m.me/brandingchamp
ทักไลน์. line.me/ti/p/~brandingchamp
ตัวอย่าง ช่องทางติดต่อ
วิธีทาลิงค์ facebook อินบ๊อกซ์ จากมือถือ “iPhone”
วิธีทาลิงค์ facebook อินบ๊อกซ์ จากมือถือ “Android”
วิธีสร้างช่องทางติดต่อด้วย
“ลิ้งค์ไลน์”
วิธีสร้างช่องทางติดต่อด้วย “ลิ้งค์ไลน์”
วิธีสร้างช่องทางติดต่อด้วย “ลิ้งค์ไลน์”
https://line.me/ti/p/xxxxx
https://line.me/ti/p/~xxxxx
วิธีสร้างช่องทางติดต่อด้วย “ลิ้งค์ไลน์”
วิธีสร้างช่องทางติดต่อด้วย “ลิ้งค์ไลน์”
ติดต่อ คุณแชมป์
โทร. 0631979894
อินบ๊อกซ์. m.me/brandingchamp
ทักไลน์. line.me/ti/p/~brandingchamp
ตัวอย่าง ช่องทางติดต่อ
ตั้งค่าไลน์ส่วนตัวให้เหมาะกับ
การเป็นนักขาย
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
⇌
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ขนาดของ วิดีโอ (ปกติ)
Standard Display Video Size
เงื่อนไข การนับยอดการรับชม (1 วิว)
3 วินาที++ 3 วินาที++ 3 วินาที++ 30 วินาที++ ไม่มีการนับวิว
0 วินาที++
https://www.luismaram.com/tendencias-de-contenido-en-video-en-2022/
Rise of Short-form Video
วิดีโอแบบสั้นคอนเทนต์สุดปังแห่งยุคสมัย
1. เป็นคลิปวิดีโอแนวตั้ง
2. ความยาว 15 วินาที,
30 วินาที และ 1 นาที
ขนาดของ วิดีโอ (สั้น)
Short Video Size
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
ขนาดของ วิดีโอ (สั้น)
Short Video Size
เงื่อนไข การนับยอดการรับชม (1 วิว)
0 วินาที++ 0 วินาที++ 0 วินาที++ ไม่มีการนับวิว
0 วินาที++
อัพโหลดสู่แพลฟอร์มออนไลน์
1. ชื่อคลิป
2. คาอธิบาย
3. แฮ็ชแท็ก
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
Modern Marketing Mix
8Ps (ไทย)
Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)
Promotion (โปรโมชั่น)
Personal (ปัจเจกบุคคล)
Public Relation (ประชาสัมพันธ์)
Packaging (บรรจุภัณฑ์)
Power (อานาจ)
Marketing Mix 8Ps
STP Model
เกณฑ์ประชากรศาสตร์
เกณฑ์ภูมิศาสตร์
เกณฑ์จิตวิทยา
เกณฑ์พฤติกรรม
Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย
การกาหนดลูกค้าในอุดมคติ Customer Persona
Segmentation การแบ่งส่วนตลาด
การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ ที่เป็นกลุ่มขนาดย่อยลงมา โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดขึ้นในการ
แบ่ง โดยเกณฑ์ที่จะใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ก็จะต้องเป็นเกณฑ์ที่มีความสร้างสรรค์และสามารถแบ่งกลุ่มได้
อย่างเหมาะสมด้วย
STP Model เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด
Positioning การวางตาแหน่ง
การวางตาแหน่งของตนเองเพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่จดจา
เต่าบิน คาเฟ่อัตโนมัติ
24 ชั่วโมง รสชาติอร่อย
เท่ากันทุกแก้ว ชงสดใหม่
ด้วยระบบหุ่นยนต์สุด
อัจฉริยะ
Segmentation Psychography
Targeting Millennial
Positioning ให้เต่าบินเป็นทุกวันของคุณ
ราคาประหยัด
ราคาสูง
คุณภาพสูง
คุณภาพน้อย
สัมมนา New Chapter เศรษฐกิจไทย | 25 พ.ค. 65 | ประชาชาติธุรกิจ https://www.youtube.com/watch?v=ilXBjTD5Tl8
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ด้านความสามารถในการแข่งขัน
จุดแข็ง/จุดเด่น/ความแตกต่าง
A
B
C
D
ME
Target Market
ตลาดเป้าหมาย
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ถาม/ตอบ
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
BrandingChamp.com
1 de 140

Recomendados

สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์ por
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์
สรรสร้าง แบรนด์ สร้างสรรค์Utai Sukviwatsirikul
4.4K vistas224 diapositivas
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล... por
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...ธิติพล เทียมจันทร์
220 vistas73 diapositivas
ทัศนภาพธุรกิจ ตอบจบ por
ทัศนภาพธุรกิจ ตอบจบ ทัศนภาพธุรกิจ ตอบจบ
ทัศนภาพธุรกิจ ตอบจบ DrDanai Thienphut
389 vistas6 diapositivas
วิทยากรการตลาด : สร้าง “ร้านขายดี” บนโลกออนไลน์ พิชิต ยอดขาย ชนะใจ ลูกค้า (ภา... por
วิทยากรการตลาด : สร้าง “ร้านขายดี” บนโลกออนไลน์ พิชิต ยอดขาย ชนะใจ ลูกค้า (ภา...วิทยากรการตลาด : สร้าง “ร้านขายดี” บนโลกออนไลน์ พิชิต ยอดขาย ชนะใจ ลูกค้า (ภา...
วิทยากรการตลาด : สร้าง “ร้านขายดี” บนโลกออนไลน์ พิชิต ยอดขาย ชนะใจ ลูกค้า (ภา...ธิติพล เทียมจันทร์
195 vistas25 diapositivas
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing? por
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?Kochakorn Khampimarn
252 vistas41 diapositivas
ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด por
 ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด
ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาดDrDanai Thienphut
2.7K vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

Brand management1 por
Brand management1Brand management1
Brand management1isamare-hesheit
880 vistas13 diapositivas
BDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซีย por
BDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซียBDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซีย
BDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซียTng Tanapon
1.6K vistas72 diapositivas
Principle of marketing por
Principle of marketingPrinciple of marketing
Principle of marketingSaijai Yosprayoon
201 vistas57 diapositivas
Principle of marketing por
Principle of marketingPrinciple of marketing
Principle of marketingSaijai Yosprayoon
2.1K vistas57 diapositivas
eTAT journal 3/2554 por
eTAT journal 3/2554eTAT journal 3/2554
eTAT journal 3/2554Zabitan
1.2K vistas106 diapositivas
2.ตลาดท่องเที่ยว por
2.ตลาดท่องเที่ยว2.ตลาดท่องเที่ยว
2.ตลาดท่องเที่ยวchickyshare
23.1K vistas25 diapositivas

Similar a การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์(20)

BDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซีย por Tng Tanapon
BDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซียBDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซีย
BDC412 section3014 : เถ้าแก่น้อยไปมาเลเซีย
Tng Tanapon1.6K vistas
eTAT journal 3/2554 por Zabitan
eTAT journal 3/2554eTAT journal 3/2554
eTAT journal 3/2554
Zabitan 1.2K vistas
2.ตลาดท่องเที่ยว por chickyshare
2.ตลาดท่องเที่ยว2.ตลาดท่องเที่ยว
2.ตลาดท่องเที่ยว
chickyshare23.1K vistas
บทที่ 05 พฤติกรรมผู้บริโภค รวมอธิบาย จาก วิฑูรย์ DBA 09 SPU por witoonSupprakit
บทที่ 05 พฤติกรรมผู้บริโภค รวมอธิบาย จาก วิฑูรย์ DBA 09 SPUบทที่ 05 พฤติกรรมผู้บริโภค รวมอธิบาย จาก วิฑูรย์ DBA 09 SPU
บทที่ 05 พฤติกรรมผู้บริโภค รวมอธิบาย จาก วิฑูรย์ DBA 09 SPU
witoonSupprakit3K vistas
การประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด por Kai Janghoo
การประชาสัมพันธ์กับห้องสมุดการประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด
การประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด
Kai Janghoo2.8K vistas
หล กการและทฤษฏ การส__อสาร por PoMpam KamOlrat
หล กการและทฤษฏ การส__อสารหล กการและทฤษฏ การส__อสาร
หล กการและทฤษฏ การส__อสาร
PoMpam KamOlrat379 vistas
หลักการและทฤษฏีการสื่อสาร por Jirarat Tesarin
หลักการและทฤษฏีการสื่อสารหลักการและทฤษฏีการสื่อสาร
หลักการและทฤษฏีการสื่อสาร
Jirarat Tesarin12.1K vistas
Sgc por Jitnarong
SgcSgc
Sgc
Jitnarong32.2K vistas
สนใจ ไม่ได้แปลว่าได้ใจ por nudeJEH
สนใจ ไม่ได้แปลว่าได้ใจสนใจ ไม่ได้แปลว่าได้ใจ
สนใจ ไม่ได้แปลว่าได้ใจ
nudeJEH1.2K vistas
Moji Maesawing.Powerpoint por maesawing
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
maesawing546 vistas
Moji Maesawing.Powerpoint por maesawing
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
maesawing1.7K vistas

Más de ธิติพล เทียมจันทร์

ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ... por
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ธิติพล เทียมจันทร์
23 vistas166 diapositivas
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง por
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดังขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดังธิติพล เทียมจันทร์
53 vistas89 diapositivas
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส... por
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...ธิติพล เทียมจันทร์
33 vistas84 diapositivas
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ... por
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธิติพล เทียมจันทร์
54 vistas96 diapositivas
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข... por
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...ธิติพล เทียมจันทร์
21 vistas63 diapositivas
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา... por
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ธิติพล เทียมจันทร์
80 vistas73 diapositivas

Más de ธิติพล เทียมจันทร์(20)

ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ... por ธิติพล เทียมจันทร์
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง por ธิติพล เทียมจันทร์
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดังขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส... por ธิติพล เทียมจันทร์
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ... por ธิติพล เทียมจันทร์
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข... por ธิติพล เทียมจันทร์
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา... por ธิติพล เทียมจันทร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม... por ธิติพล เทียมจันทร์
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล... por ธิติพล เทียมจันทร์
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ por ธิติพล เทียมจันทร์
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั... por ธิติพล เทียมจันทร์
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...

การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์