1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf

GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN
Digitally signed by
hungngq@ueh.edu.vn
DN:
cn=hungngq@ueh.edu.vn
Date: 2023.08.10 20:35:25
+07'00'
Adobe Acrobat Reader
version: 2023.003.20269
2
Mục tiêu học phần
1. Hiểu và mô tả được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản về
các hệ thống thông tin và công nghệ có liên quan.
2. Nhận thức được vai trò chiến lược của các Hệ thống thông
tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng
cách hỗ trợ quá trình ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh
tranh cho tổ chức
3. Hiểu được cơ sở hạ tầng của các hệ thống thông tin
4. Phác thảo các ứng dụng HTTT khác nhau trong thực tế
5. Mô tả các giai đoạn của vòng đời phát triển HTTT (SDLC)
và các phương pháp khác nhau nhằm xây dựng HTTT
6. Nhận thức được vai trò của quản trị HTTT và các hoạt
động quản trị HTTT
7. Xác định các tác động xã hội, pháp lý và đạo đức của việc
sử dụng các HTTT hiện đại.
3
Tiến độ học tập
Buổi Ngày Thời gian Phòng Số Tiết Nội dung
1
Thứ Bảy, Ngày
12/08/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5
Giới thiệu về học phần
Tổng quan về Hệ thống thông tin
(HTTT) và một số vấn đề liên quan
2
Thứ Bảy, Ngày
19/08/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5
Dữ liệu và Thông tin; Hệ thống thông
tin trong tổ chức
3
Thứ Bảy, Ngày
26/08/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5
Các thành phần công nghệ của Hệ
thống thông tin: Phần cứng, phần mềm,
hệ thống mạng
4
Thứ Năm, Ngày
31/08/2023
12g45 - 17g05 N2-402 5
Các thành phần công nghệ của Hệ
thống thông tin: Cơ sở dữ liệu
5
Thứ Bảy, Ngày
09/09/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5
Các hệ thống thông tin dưới góc độ
quản lý và ra quyết định
6
Thứ Bảy, Ngày
16/09/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5
Các Hệ thống thông tin ứng dụng trong
kinh doanh: Nhóm 1 - Hệ thống thông
tin quản lý
7
Thứ Bảy, Ngày
23/09/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5
Các Hệ thống thông tin ứng dụng trong
kinh doanh: Nhóm 2 - Hệ thống thông
tin quản trị
8
Thứ Bảy, Ngày
30/09/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5
Các Hệ thống thông tin ứng dụng trong
kinh doanh: Nhóm 3 - Hệ thống thông
tin hỗ trợ
9
Thứ Bảy, Ngày
07/10/2023
07g10 - 11g30 N1-403 5 Kiểm tra giữa kỳ
4
Đánh giá học phần
 Thang điểm 10, được phân bố như sau:
 Quá trình 50%
 Điểm chuyên cần (chiếm 20%): Tham gia
đầy đủ các buổi học lý thuyết
 Bài tập về nhà (chiếm 10%): Làm bài tập
đầy đủ, nộp đúng Deadline
 Kiểm tra giữa kỳ (chiếm 20%): trắc nghiệm
(Online/Off-line);
 Kết thúc học phần 50%
 Chấm đồ án môn học (Project)
5
Tài liệu Học tập
 Using MIS, Global Edition 9th Edition by
David M. Kroenke (Author), Randall J.
Boyle (Author)
 Information systems today : managing
in the digital world by Joseph S.
Valacich, Christoph Schneider (2016)
 Cụ thể bằng các bài giảng (Slides)
6
Trao đổi – Thảo luận
7
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
9
Khai kiệm cơ bản
 Dữ liệu (Data) là các giá trị của thông tin định
lượng hoặc đính tính của các sự vật, hiện
tượng trong cuộc sống.Trong tin học, dữ liệu
được dùng như một cách biểu diễn hình thức
hoá của thông tin về các sự kiện, hiện tượng
thích ứng với các yêu cầu truyền nhận, thể
hiện và xử lí bằng máy tính.
 Thông tin (Information) là dữ liệu đã được xử
lý, phân tích, tổ chức nhằm mục đích hiểu rõ
hơn sự vật, sự việc, hiện tượng theo một góc
độ nhất định.
10
Mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin
Xử lý 1 Xử lý 2
11
Các khái niệm về MIS
12
Hệ thống thông tin (IS)
 Hệ thống thông tin (Information Systems) là
một hệ thống gồm con người, dữ liệu và
những hoạt động xử lý dữ liệu và thông tin
trong một tổ chức.
13
Hệ thống thông tin kinh doanh?
 MIS là hệ thống ứng dụng công nghệ
nhằm giải quyết các vấn đề trong kinh
doanh
 Một chuyên gia hệ thống thông tin là
người ứng dụng công nghệ để tích hợp
và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh
như: kế toán, tài chính, tiếp thị…
 MIS cung cấp đủ kiến thức để có thể
tham gia phân tích, thiết kế, phát triển
và quản lý HTTT trong doanh nghiệp.
14
Các công nghệ mới
• Cloud computing
• SaaS
• Mobile digital platforms
• Internet of Things, AI,
Blockchain…
Sự thay đổi hành vi con người
• Using social network, mobile
apps, online activities
• Virtual environments
development.
Sản phẩm/mô hình kinh doanh
mới
Dịch vụ trực tuyến
Kinh doanh cộng đồng
Kinh doanh chia sẻ
….
Bối cảnh
15
Các HTTT hiện đại
INTELLIGENCE PROCESS AUTOMATION
 ERP II (MES, CRM…)
 Quản lý chuỗi cung ứng
 Thanh toán trực tuyến
 Dịch vụ khách hàng
 Hệ thống giao hàng
 Hệ thống tư vấn
 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
Smart
factories
IPA
16
Các HTTT hiện đại
MOBILITY/ E-PAYMENT SYSTEM
 NFC/ MST/ Sound wave based
Payment
 Digital/Mobile wallet
 Internet/ SMS/ Mobile banking
 DCB (Direct carrier billing)
17
Các HTTT hiện đại
ON DEMAND TRANSPORTATION /
DELIVER SERVICE SYSTEM
 Locating customer
 Staff management
 Matching demand
 E- Payment
 Optimizing fulfillment
(waypoints
sequencingalgorithms)
18
BLOCKCHAIN
 Smart contract
 Supply chain/ logistics
 Food Industry
 Healthcare, Insurance
19
Cơ chế hoạt động Blockchain
• Về bản chất, blockchain như cơ sở dữ liệu thông thường:
lưu trữ dữ liệu với các thuộc tính duy nhất:
• Phân cấp - không ai có toàn quyền kiểm soát thông tin nào
đi vào
• Đồng thuận - nhiều bên khác nhau lưu trữ các bản sao
chính xác của cùng một hồ sơ gốc, vì vậy đa số phải đồng ý
với dữ liệu thêm vào
• ‘Chỉ thêm’, nghĩa là không thể chỉnh sửa những gì đã có,
chỉ có thể thêm
• Thông tin mới không thể xung đột với những gì đã được thêm
• Thông tin có thể được truy cập và nhân rộng bởi tất cả mọi
người
20
Trao đổi – Thảo luận
1 de 19

Recomendados

Giới thiệu hệ thống thông tin por
Giới thiệu hệ thống thông tinGiới thiệu hệ thống thông tin
Giới thiệu hệ thống thông tinNickao2
18 vistas27 diapositivas
thiết kế hệ thống.pdf por
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdfThunNguynnh12
3 vistas28 diapositivas
He thong thong tin quan ly por
He thong thong tin quan lyHe thong thong tin quan ly
He thong thong tin quan lyMessenger Tin Nhắn
529 vistas109 diapositivas
He thong thong tin quan ly por
He thong thong tin quan lyHe thong thong tin quan ly
He thong thong tin quan lyvuthanhtien
22.9K vistas109 diapositivas
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016 por
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016hung le
41.4K vistas40 diapositivas
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành por
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành nataliej4
70 vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a 1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf

Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ por
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
157 vistas83 diapositivas
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf por
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdfChương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdfLanAnh5100
1.7K vistas105 diapositivas
Baibaocao1 por
Baibaocao1Baibaocao1
Baibaocao1NTTUNG_CTH08
1.6K vistas14 diapositivas
Chuong01 por
Chuong01Chuong01
Chuong01thuythuxanh123
352 vistas48 diapositivas
Luận văn: Tìm hiểu giải thuật tìm kiếm cộng đồng trong mạng xã hội por
Luận văn: Tìm hiểu giải thuật tìm kiếm cộng đồng trong mạng xã hộiLuận văn: Tìm hiểu giải thuật tìm kiếm cộng đồng trong mạng xã hội
Luận văn: Tìm hiểu giải thuật tìm kiếm cộng đồng trong mạng xã hộiDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
61 vistas26 diapositivas
Đề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền Phong por
Đề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền PhongĐề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền Phong
Đề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền PhongDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
418 vistas110 diapositivas

Similar a 1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf(20)

Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf por LanAnh5100
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdfChương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf
LanAnh51001.7K vistas
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf por ThoMyNguyn17
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf
ThoMyNguyn179 vistas
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý por Quách Đại Dương
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Quách Đại Dương155.1K vistas
[VFS 2019] Data Strategy for Vietnamese Businesses to Levarage AI por Nexus FrontierTech
[VFS 2019] Data Strategy for Vietnamese Businesses to Levarage AI[VFS 2019] Data Strategy for Vietnamese Businesses to Levarage AI
[VFS 2019] Data Strategy for Vietnamese Businesses to Levarage AI
Nexus FrontierTech36 vistas
2022.12_CDS DN 1 DAY_NEW.pdf por ssuser248b9d1
2022.12_CDS DN 1 DAY_NEW.pdf2022.12_CDS DN 1 DAY_NEW.pdf
2022.12_CDS DN 1 DAY_NEW.pdf
ssuser248b9d149 vistas
Chuyen de7 por ecafe24g
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7
ecafe24g74 vistas
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước por tiennd67
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nướcHệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
tiennd679.4K vistas
Bai 1 gioi thieu mon hoc htttql por Khoa Huu
Bai 1  gioi thieu mon hoc htttqlBai 1  gioi thieu mon hoc htttql
Bai 1 gioi thieu mon hoc htttql
Khoa Huu2.3K vistas
Đồ án PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NHÀ C... por nataliej4
Đồ án PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NHÀ C...Đồ án PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NHÀ C...
Đồ án PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NHÀ C...
nataliej422 vistas
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht por nghia_790a
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtChuong 1phuong-phap-luan-pttkht
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht
nghia_790a1.3K vistas
Phát triển dữ liệu phục vụ chuyển đổi số tại TP. HCM por Tam Luong
Phát triển dữ liệu phục vụ chuyển đổi số tại TP. HCMPhát triển dữ liệu phục vụ chuyển đổi số tại TP. HCM
Phát triển dữ liệu phục vụ chuyển đổi số tại TP. HCM
Tam Luong10 vistas
Chuong 1 httt-oo por Yen Hoang
Chuong 1  httt-ooChuong 1  httt-oo
Chuong 1 httt-oo
Yen Hoang511 vistas

1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf

 • 1. GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN Digitally signed by hungngq@ueh.edu.vn DN: cn=hungngq@ueh.edu.vn Date: 2023.08.10 20:35:25 +07'00' Adobe Acrobat Reader version: 2023.003.20269
 • 2. 2 Mục tiêu học phần 1. Hiểu và mô tả được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản về các hệ thống thông tin và công nghệ có liên quan. 2. Nhận thức được vai trò chiến lược của các Hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách hỗ trợ quá trình ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức 3. Hiểu được cơ sở hạ tầng của các hệ thống thông tin 4. Phác thảo các ứng dụng HTTT khác nhau trong thực tế 5. Mô tả các giai đoạn của vòng đời phát triển HTTT (SDLC) và các phương pháp khác nhau nhằm xây dựng HTTT 6. Nhận thức được vai trò của quản trị HTTT và các hoạt động quản trị HTTT 7. Xác định các tác động xã hội, pháp lý và đạo đức của việc sử dụng các HTTT hiện đại.
 • 3. 3 Tiến độ học tập Buổi Ngày Thời gian Phòng Số Tiết Nội dung 1 Thứ Bảy, Ngày 12/08/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Giới thiệu về học phần Tổng quan về Hệ thống thông tin (HTTT) và một số vấn đề liên quan 2 Thứ Bảy, Ngày 19/08/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Dữ liệu và Thông tin; Hệ thống thông tin trong tổ chức 3 Thứ Bảy, Ngày 26/08/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Các thành phần công nghệ của Hệ thống thông tin: Phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng 4 Thứ Năm, Ngày 31/08/2023 12g45 - 17g05 N2-402 5 Các thành phần công nghệ của Hệ thống thông tin: Cơ sở dữ liệu 5 Thứ Bảy, Ngày 09/09/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Các hệ thống thông tin dưới góc độ quản lý và ra quyết định 6 Thứ Bảy, Ngày 16/09/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Các Hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh: Nhóm 1 - Hệ thống thông tin quản lý 7 Thứ Bảy, Ngày 23/09/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Các Hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh: Nhóm 2 - Hệ thống thông tin quản trị 8 Thứ Bảy, Ngày 30/09/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Các Hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh: Nhóm 3 - Hệ thống thông tin hỗ trợ 9 Thứ Bảy, Ngày 07/10/2023 07g10 - 11g30 N1-403 5 Kiểm tra giữa kỳ
 • 4. 4 Đánh giá học phần  Thang điểm 10, được phân bố như sau:  Quá trình 50%  Điểm chuyên cần (chiếm 20%): Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết  Bài tập về nhà (chiếm 10%): Làm bài tập đầy đủ, nộp đúng Deadline  Kiểm tra giữa kỳ (chiếm 20%): trắc nghiệm (Online/Off-line);  Kết thúc học phần 50%  Chấm đồ án môn học (Project)
 • 5. 5 Tài liệu Học tập  Using MIS, Global Edition 9th Edition by David M. Kroenke (Author), Randall J. Boyle (Author)  Information systems today : managing in the digital world by Joseph S. Valacich, Christoph Schneider (2016)  Cụ thể bằng các bài giảng (Slides)
 • 6. 6 Trao đổi – Thảo luận
 • 7. 7 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • 8. 9 Khai kiệm cơ bản  Dữ liệu (Data) là các giá trị của thông tin định lượng hoặc đính tính của các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống.Trong tin học, dữ liệu được dùng như một cách biểu diễn hình thức hoá của thông tin về các sự kiện, hiện tượng thích ứng với các yêu cầu truyền nhận, thể hiện và xử lí bằng máy tính.  Thông tin (Information) là dữ liệu đã được xử lý, phân tích, tổ chức nhằm mục đích hiểu rõ hơn sự vật, sự việc, hiện tượng theo một góc độ nhất định.
 • 9. 10 Mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin Xử lý 1 Xử lý 2
 • 11. 12 Hệ thống thông tin (IS)  Hệ thống thông tin (Information Systems) là một hệ thống gồm con người, dữ liệu và những hoạt động xử lý dữ liệu và thông tin trong một tổ chức.
 • 12. 13 Hệ thống thông tin kinh doanh?  MIS là hệ thống ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề trong kinh doanh  Một chuyên gia hệ thống thông tin là người ứng dụng công nghệ để tích hợp và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh như: kế toán, tài chính, tiếp thị…  MIS cung cấp đủ kiến thức để có thể tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và quản lý HTTT trong doanh nghiệp.
 • 13. 14 Các công nghệ mới • Cloud computing • SaaS • Mobile digital platforms • Internet of Things, AI, Blockchain… Sự thay đổi hành vi con người • Using social network, mobile apps, online activities • Virtual environments development. Sản phẩm/mô hình kinh doanh mới Dịch vụ trực tuyến Kinh doanh cộng đồng Kinh doanh chia sẻ …. Bối cảnh
 • 14. 15 Các HTTT hiện đại INTELLIGENCE PROCESS AUTOMATION  ERP II (MES, CRM…)  Quản lý chuỗi cung ứng  Thanh toán trực tuyến  Dịch vụ khách hàng  Hệ thống giao hàng  Hệ thống tư vấn  Hệ thống hỗ trợ ra quyết định Smart factories IPA
 • 15. 16 Các HTTT hiện đại MOBILITY/ E-PAYMENT SYSTEM  NFC/ MST/ Sound wave based Payment  Digital/Mobile wallet  Internet/ SMS/ Mobile banking  DCB (Direct carrier billing)
 • 16. 17 Các HTTT hiện đại ON DEMAND TRANSPORTATION / DELIVER SERVICE SYSTEM  Locating customer  Staff management  Matching demand  E- Payment  Optimizing fulfillment (waypoints sequencingalgorithms)
 • 17. 18 BLOCKCHAIN  Smart contract  Supply chain/ logistics  Food Industry  Healthcare, Insurance
 • 18. 19 Cơ chế hoạt động Blockchain • Về bản chất, blockchain như cơ sở dữ liệu thông thường: lưu trữ dữ liệu với các thuộc tính duy nhất: • Phân cấp - không ai có toàn quyền kiểm soát thông tin nào đi vào • Đồng thuận - nhiều bên khác nhau lưu trữ các bản sao chính xác của cùng một hồ sơ gốc, vì vậy đa số phải đồng ý với dữ liệu thêm vào • ‘Chỉ thêm’, nghĩa là không thể chỉnh sửa những gì đã có, chỉ có thể thêm • Thông tin mới không thể xung đột với những gì đã được thêm • Thông tin có thể được truy cập và nhân rộng bởi tất cả mọi người
 • 19. 20 Trao đổi – Thảo luận