Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Tilastokeskus(20)

Último(20)

Publicidad

17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus

 1. Yhdistelmätiedonkeruun vaikutus keruuprosessiin ja vastausasteiden kehittyminen Työvoimatutkimus Pertti Taskinen Riku Salonen Riina Nyberg, Johanna Koivula
 2. Esityksen sisältö 2 Tilastokeskus 17.11.2022 –Tausta (työvoimatutkimus/tiedonkeruu) –Yhdistelmätiedonkeruu käytännöt – Yhteydenottotavat tiedonantajiin –Yhdistelmätiedonkeruun vaikutus – Vastausasteen/kadon kehitys – Vaikutus estimaatteihin – Vastaamisen onnistuminen verkossa – Vastaamiseen käytetty aika – Vastaajien yleisvaikutelma tutkimuksesta verkossa – Havaintoja itsetäytettävän lomakkeen laadusta –Yhteenveto
 3. Työllisyysasteen (15-64-v) aikasarja, sukupuolet, 1989-2021 3 Tilastokeskus 17.11.2022 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 Yhteensä MIehet Naiset
 4. Tiedonkeruun keskeiset piirteet 4 Tilastokeskus 17.11.2022 –Paneelitutkimus –Kesto 15 kuukautta –Viisi kierrosta –Uusia otoshenkilöitä 30 000/vuosi (15-74-vuotiaat) – Kotitalouden kaikki henkilöt mukana yhdellä kierroksella – 75-89-vuotiaita pienempi otos, vähemmän vastattavaa – Esityksessä kaikki tiedot koskevat 15-74-vuotiaita ellei muuta mainita – Kuten yleensä työvoimatutkimuksessa –Tällä hetkellä vastanneiden kesken ei arvontoja eikä palkkioita, eikä pullisteita saatekirjeessä – Tietoinsentiivi
 5. Yhdistelmätiedonkeruun tausta 5 Tilastokeskus 17.11.2022 –Tilastokeskuksen periaate ottaa verkkovastaamismahdollisuus käyttöön kaikissa tiedonkeruissa – Rekisteritieto käytössä työvoimatutkimuksessa silloin kun se on mahdollista – Joko tuodaan lomakkeelle esitäyttönä tai suoraan dataan – Rekisteritiedon/muiden lähteiden ja menetelmien käyttöä nopean työmarkkinatilanteen kuvaajana kehitetään – Tämä esitys keskittyy suoraan tiedonkeruuseen – EU-asetuksen mukaan tietyt työmarkkinatiedot on kerättävä vastaajilta itseltään –Pitkäaikaiset kokeilut (myös) työvoimatutkimuksessa
 6. Tiedonkeruutavan muuttuessa tilaston tuotanto muuttuu sen kaikissa osatekijöissä 6 Tilastokeskus 17.11.2022 Työvoima- tutkimuksen tilasto Tilastolliset metodit Lomake- ohjelmointi Tuotanto- sovellus Haastattelu- työ Kenttätyön järjestäminen Tiedonkeruu- järjestelmä
 7. Yhdistelmätiedonkeruun käytännöt 7 Tilastokeskus 17.11.2022 –Puhelinkeruusta siirryttiin verkko- ja puhelinkeruuseen (=yhdistelmätiedonkeruu) vuoden 2021 alussa (1.-4. kierrokset = ”kertarysäys”) – Itsetäytettävä lomake ensi kerran sitten vuoden 1983 –Vuoden 2022 alusta lukien verkkomahdollisuus myös 5. kierrokselle (mukaan lukien kotitalousosa) –Verkkomahdollisuus tarjotaan aina, mikäli vastaaja ei ole ilmaissut, että a) haluaa puhelinhaastattelun, tai on b) kieltäytynyt selvästi
 8. 8 Tilastokeskus 17.11.2022
 9. Yhdistelmätiedonkeruun käytännöt 9 Tilastokeskus 17.11.2022 –Verkkovastaaminen avautuu ensin (”web push”, ”verkko edellä”) – 2021 haastattelija otti yhteyttä t+4 päivää keruujakson alkamisesta (puhelinkohteet heti) – 2022 haastattelija saa ottaa yhteyttä heti keruujakson alussa kaikkiin 1. kierrokselle tuleville (ensisijaisesti nuoret ja iäkkäämmät) – Moodit ovat auki rinnakkain –Mikäli verkkolomaketta ei ole täytetty rajapisteeseen saakka, haastattelija yrittää ottaa yhteyttä keruujakson kuluessa –Mikäli henkilöä ei tavoiteta eikä ole kieltäytynyt, häntä tavoitellaan edelleen seuraavilla kierroksilla
 10. Yhteydenottotavat vastaajiin 10 Tilastokeskus 17.11.2022 –Saatekirje 1. ja 5. kierroksella – 1. kierroksella kirjeessä vastaamisosoite –Vahva tunnistautuminen verkkolomakkeelle – Mm. koska lomakkeella työpaikkatiedot työssäkäyntitilastosta –Lomakkeen lopussa kysytään myös meiliosoite –Jatkokierroksilla verkkovastaajille lähetetään kutsu vastaamaan tekstiviestillä + meilillä –Reilu viidennes vastanneista vastaa verkossa kirjeen ja massaviestien perusteella, ilman haastattelijan yhteydenottoa
 11. Yhdistelmäkeruun vaikutus 11 Tilastokeskus 17.11.2022 1) Vastausasteen lasku kiihtyi siirtymävaiheessa – Aiemmin kato kasvoi tasaisemmin – Osa vastaajista sanoo siirtyvänsä verkkoon, mutta ei lopulta vastaa ollenkaan – Ei yllätys; kokemukset omista koetutkimuksista ja muualta samansuuntaisia – Laskun kiihtymiselle useita syitä – Uusien järjestelmien käyttöönotto 2) Verkkovastaajien osuus korkea – 15-74-vuotiaista enemmistö vastaa jo verkossa
 12. Vastausosuus vuosinetto-otoksesta 2002-2021 12 Tilastokeskus 17.11.2022
 13. Kato 2009-2021 koulutusasteen mukaan vuosinetto-otoksesta 15-74-v, kato-% 13 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Alin aste Toinen aste Korkea-aste
 14. 14 Tilastokeskus 17.11.2022 30 35 40 45 50 55 60 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 1. kerta 1.-5. kerrat Kato 2020-2022 vastauskerran mukaan 15-74-vuotiaat, kato-% Yhdistelmäkeruu Tiedonkeruuympäristön muutokset
 15. Kato 2020-2022 kadon syyn mukaan 15-74-vuotiaat, kato-% 15 Tilastokeskus 17.11.2022 15 20 25 30 I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes IV vuosineljännes I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes IV vuosineljännes I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes 2020 2021 2022 Ei tavoitettu Kieltäytynyt
 16. Kadon kasvun vaikutus estimaatteihin 16 Tilastokeskus 17.11.2022 –Estimointiuudistus 2021 alkaen ottaa aiempaa paremmin huomioon heikoimmin vastaavat ryhmät – Uudistus vaikutti työllisyyden estimaatteihin alentavasti –Kadon kasvaessa – Painokertoimet kasvavat – Estimaattien keskivirheet kasvavat – Työllisten (15-74-vuotiaat) suhteellinen keskivirhe ja luottamusväli (95 %): 9/2022: 0,72 ja ±36 000 >> 9/2019: 0,69 ja ±34 000 – Työllisten (15-24-vuotiaat) suhteellinen keskivirhe ja luottamusväli (95 %): 9/2022: 4,85 ja ±23 000 >> 9/2019: 3,89 ja ±18 000
 17. Kato% EU- ja ETA-maissa 2020 Oranssi osa: kasvu vuodesta 2012 * = osallistuminen pakollista 17 Tilastokeskus 17.11.2022 0 10 20 30 40 50 60 70
 18. Vastaajien määrä vastaustavan mukaan 2021-2022/Q3 18 Tilastokeskus 17.11.2022 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes IV vuosineljännes I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes 2021 2022 Verkko Puhelin
 19. Verkko- ja puhelinvastaamistavan osuudet ikäryhmittäin 3.vn/2022 19 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Puhelin Verkko
 20. Verkkovastaamisen onnistuminen 20 Tilastokeskus 17.11.2022 –Kysymykset ovat yleensä lyhyitä ja helpohkoja vastata –Verkkovastaajien tunnelmia on kartoitettu vastaajapalautteilla Haasteitakin on – Lomake ei välttämättä muodosta vastaajan näkökulmasta loogista tai mielekästä kokonaisuutta – Viiteajankohdan vaihtelu: usein yksi viikko, mutta joissakin kysymyksissä pidempi, kuvaten esimerkiksi ”yleensä” tilannetta – Vaikka ohjeita on, niitä aina lueta tai ymmärretä – Kännykällä 50 % verkkolomakkeista, ei välttämättä näy kaikki –Haastattelija ei ole kuuntelemassa ja ohjaamassa
 21. Verkkovastaamisen onnistuminen 21 Tilastokeskus 17.11.2022 –Varsinkin kotitalouden muiden jäsenien puolesta tietojen antaminen verkossa saatetaan kokea vaikeaksi ja myös arveluttavaksi – Viimeinen kierros sisältää muutenkin enemmän kysymyksiä – Viimeisen kierroksen kokemukset eivät luonnollisesti vaikuta vastaamisalttiuteen enää paneelissa –Vastaajan huomio voi kiinnittyä ”sivuseikkoihin” – Kaikki kysymykset eivät ole yhtä tärkeitä – Vastaajaa voi jäädä kaihertamaan mieleen ”sivuseikka”
 22. Oliko vastaamisessa ongelmia; mitä ongelmia (%) Voi valita usean vaihtoehdon (siksi yli 100 %) Työvoimatutkimuksen vastaajapalaute 9/2021 22 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Muita ongelmia Nettiyhteyden toimiminen (hitaus, yhteyden katkeaminen) Lomakkeen soveltuvuus näytölle (pieni teksti, huono sivutus) Lisätiedon ja ohjeiden löytäminen Vaikeuksia valita oikea vastausvaihtoehto Kysymysten tai vastausvaihtoehtojen ymmärtäminen Lomakkeelle kirjautuminen Ei lainkaan ongelmia
 23. Yleisvaikutelma tutkimuksesta Avovastauksia 680 kpl, jaottelu oma tulkinta % kysymykseen vastanneista Työvoimatutkimuksen vastaajapalaute 4/2022 23 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Myönteinen Neutraali Kielteinen
 24. Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen käytetty aika, 1. kierros, osuus vastaajista (%) 24 Tilastokeskus 17.11.2022 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min Puhelin Verkko
 25. Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen käytetty aika, 3. kierros, osuus vastaajista (%) 25 Tilastokeskus 17.11.2022 0 10 20 30 40 50 60 1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min Puhelin Verkko
 26. Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen käytetty aika, 5. kierros, osuus vastaajista (%) 26 Tilastokeskus 17.11.2022 0 5 10 15 20 25 30 35 1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min Puhelin Verkko
 27. Keruutapauudistus – osa isompaa muutosta 27 Tilastokeskus 17.11.2022 –Yhdistelmäkeruuseen siirryttäessä toteutettiin myös sisältö- ja estimointiuudistus vuoden 2021 alusta lukien –Vuoden 2021 alkupuolella dataa tarkasteltiin huomattavasti normaalitilannetta enemmän – Verkkokeruun aiheuttama kadon lisävinouma – Mahdollinen moodivaikutus –Lopulliset tulokset vuoden 2021 ensikuukausilta sekä vuoteen 2009 ulottuva aikasarja korjattuna julkaistiin 4.5.2021, jolloin oli päätetty estimoinnin uudistamisen metodi – Poikkeus: aikasarja katkaistu sekä julkaiseminen lopetettu niin sanotuissa piilotyöttömissä – Muutosta tuloksissa ei ole voitu selittää
 28. Havaintoja verkkokeruun laadusta 28 Tilastokeskus 17.11.2022 –Vastaamistapojen välillä on eroja tuloksissa, mutta nämä selittyvät useimmiten erilaisilla vastaajajoukoilla verkossa ja puhelimessa –Verkkovastaajat antavat hiukan enemmän eos-vastauksia sekä, jos vastauksia tarkastellaan yksikkötasolla, niin sisällöltään ristiriitaisia vastauksia –Joissain kysymyksissä havaittu virheellisiä tulkintoja – Esimerkki: viikkotyöajan sijasta on annettu päivittäinen työaika
 29. Yhteenveto: kato + yhdistelmäkeruu erityisesti verkkokeruu 29 Tilastokeskus 17.11.2022 Aineiston edustavuuden varmistaminen vastaamishaluttomuudesta huolimatta (luotettavat estimaatit, datan riittävyys) +Työvoimatutkimuksen tosiasiapohjaiset kysymykset ja yleensä lyhyt lomake soveltuvat hyvin verkkovastaamiseen +Tilaston tuotantoprosessi pystyy käsittelemään sujuvasti eri tiedonkeruu- tavoista tulevaa dataa +Tietojen kuukausittainen julkistaminen ei ole viivästynyt +Parannettu katokorjaus – Osa vastaajista kokee kysymykset turhiksi tai ei muuten saa tarvitsemaansa tukea verkossa, ohjeista huolimatta – Tiedonantajien saaminen verkkoon ilman haastattelijan yhteydenottoa Tavoite Onnistumiset Hankaluuksia
 30. Kiitos! pertti.taskinen@stat.fi @TaskinenP 30 Tilastokeskus 17.11.2022
Publicidad