Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

พริกกะเหรี่ยง1

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
7.1 (1)
7.1 (1)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (10)

Anuncio

พริกกะเหรี่ยง1

 1. 1. พริกกะเหรี่ยง
 2. 2. พริกกะเหรี่ยง มีการปลูกกันมากตามแนวชายแดนไทย-พม่าของ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง ปลูกในเขตพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีการคมนาคมลาบากมากในช่วงของ ฤดูฝน ตรงกับ การปลูกพริกของชาวกะเหรี่ยง และเมื่อผลผลิตพริกสามารถ เก็บเกี่ยว ได้ก็ไม่สามารถนาออกมาจาหน่ายได้ ต้องแปรรูปเป็นพริกแห้ง
 3. 3. ลักษณะเด่นพริกกะเหรี่ยง 1. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทนทานต่อสภาวะอากาศและโรค แมลง 2. ลาต้นใหญ่ การแตกแขนงดี สามารถให้ผลผลิตติดต่อกันเป็นระยะ เวลานาน 3. เป็นที่นิยมทาเป็นพริกตากแห้งได้ดี คุณภาพผลสด 3 กิโลกรัม ตากแห้ง ได้ 1 -1.3 กิโลกรัม 4. มีความเผ็ดและหอมซึ่งเป็นลักษณะประจาพันธุ์ของพริกกะเหรี่ยง 5. โรงงานทาซอสพริกนิยมนาไปปั่นผสมกับพริกหนุ่มเขียวเพื่อเพิ่มความ เผ็ดและความหอม
 4. 4. การเตรียมเมล็ดและต้นกล้าก่อนปลูก 1. เลือกต้นที่มีลาต้นสมบูรณ์แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง สามารถ ปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม ในท้องถิ่นได้ดี ให้ผลผลิตดก ขนาดใหญ่ เต็มที่และเก็บผลในรุ่นที่ 2-3 2. ผลพริกที่เลือกเก็บนั้น ควรเป็นผลที่เริ่มสุกหรือสุกสีแดงสดปราศจากโรค แมลงทาลาย นาเมล็ดพันธุ์แช่น้าทิ้งไว้ 1 คืน หรือนามาห่อ ในผ้าขาวบาง ซับ ๆ เก็บไว้ประมาณ 2-3 วัน จนมีตุ่มรากสีขาวเล็ก ๆ แล้วนาไปเพาะ
 5. 5. การเตรียมแปลงเพาะกล้า การเลือกพื้นที่สาหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ต้องทาการเตรียมดินให้ละเอียด พร้อมผสมปุ๋ ยคอก หรือปุ๋ ยหมัก ในอัตรา 2:1 แล้วคลุกเคล้า ให้เข้ากัน แล้ว นาเมล็ดพริกโรยเป็นแถวห่างกันประมาณ 3 นิ้ว กลบหน้าดิน ประมาณ 1 ซม. หลังเพาะนาน 7-10 วัน เริ่มงอกหมั่น รดน้า ให้ชุ่มอยู่เสมออย่าปล่อย ให้แปลงแห้งจนกระทั่งต้นกล้าเจริญเติบโตมีใบประมาณ 3-4 คู่ หรือต้น กล้ามีอายุประมาณ 30 วัน สามารถนาไปปลูกในแปลงปลูก
 6. 6. การปลูกและการดูแลรักษา 1. การปลูกพริกกะเหรี่ยงโดยนาเมล็ดพริกที่เก็บเมล็ดจากต้นแล้วนามาตากแดดจนแห้งสนิท แล้วนาไปตาในครก หรือกระบอก ไม้ไผ่ ให้เมล็ดแตกออก นาเมล็ดมาหยอดลงหลุมที่เตรียมไว้ หลุมละประมาณ 5-10 เมล็ด ระยะปลูก 80X80 เซนติเมตร และหากปลูก แซมข้าวไร่ ระยะ ปลูกจะห่างตามความต้องการและสภาพพื้นที่เป็นหลัก 2. การปลูกด้วยต้นกล้า ควรมีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยหมัก อัตรา800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จานวนต้นกล้า ประมาณ 2,500-3,000 ต้นต่อไร่ ระยะปลูก 80X80 เซนติเมตร ซึ่งสามารถปลูกเป็นพืชแซม กับข้าวไร่ หรือพืชชนิดอื่นๆ 3. การปลูกพริกกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าของพริกสด สามารถทาได้โดยเกษตรกรต้องมีพื้นที่ สามารถให้น้าได้ และเป็นพื้นที่ดอนน้า ไม่ท่วมขัง เกษตรกรเริ่มเพาะกล้าพริกตั้งแต่เดือน กันยายน-ตุลาคม หลังปลูกแล้ว 90 วันก็จะเริ่มเก็บผลผลิต ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูแล้ง พริกสดจะเริ่ม ราคาแพงเนื่องจากชาวกระเหรี่ยงที่ปลูกพริกในป่า ไม่สามารถให้น้าพริกได้ และผลผลิตก็จะ หมดเร็ว ทาให้พริกสด ขาดแคลน เกษตรกรที่ปลูกพริกกะเหรี่ยงฝืนฤดู สามารถขายพริกสดได้ถึง ราคา 50-80 บาท/กิโลกรัม และสามารถเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 7. 7. การให้น้าและปุ๋ ย การให้น้าอาศัยน้าฝนธรรมชาติ และช่วงที่เหมาะสมในการปลูกเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน การกาจัดวัชพืชไม่ใช้สารเคมี และไม่นิยมใส่ปุ๋ ยเคมี เนื่องจากจะทาให้พริกกะเหรี่ยงที่มีความหอมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ลดลง
 8. 8. ศัตรูพืชที่สาคัญและวิธีการป้ องกันกาจัด 1. โรค โรครากเน่าโคนเน่า และโรคกุ้งแห้ง ป้ องกันโดยคัดเมล็ดพันธุ์ที่ ปราศจากโรค ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า รองก้นหลุมก่อนปลูก 2. แมลง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ ง ทาให้พริกใบหงิกงอ ลักษณะใบ ม้วนผิดปกติ ระบาดในช่วงแห้งแล้ง ป้ องกันกาจัด โดยใช้น้าหมัก สมุนไพร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน หรือเชื้อราบิวเบอร์รี่
 9. 9. การเก็บผลผลิต หลังย้ายปลูกประมาณ 60 วัน พริกกะเหรี่ยงเริ่มทยอยผลผลิตและสามารถ เก็บผลผลิตได้โดยเลือกเก็บเมล็ดที่มีสีแดงสดเพื่อใช้ ในการแปรรูป ผลผลิต พริกสดประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสามารถนามาทาเป็นพริกแห้ง ได้ประมาณ 80-100 กิโลกรัมๆ ละประมาณ 80-150 บาท รายได้เฉลี่ย ประมาณ 10,000-15,000 บาทต่อไร่
 10. 10. การจาหน่ายพริกกะเหรี่ยง 1. จาหน่ายพริกสดราคาขายขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของพริก 2. จาหน่ายเป็นพริกแห้ง ซึ่งจะได้ราคาที่สูง กว่าพริกชนิดอื่น 3. ตลาดแปรรูปในอุตสาหกรรมการแปรรูป พริกป่น พริกคั่ว พริกดอง ซอส พริก หรือน้าจิ้ม น้าพริก น้าพริกแกง อาหารสาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูป พริก แช่แข็ง
 11. 11. อ้างอิง http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B 8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0 %B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3 %E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8 %B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0 %B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87/

×