Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

T
Chuyên đề 2
PHÁP LUẬT VỀ
KHIẾU NẠI, TỐ
CÁO
02 luật độc lập …
Luật Khiếu nại
- Được thông qua ngày
11/11/2011
- Có hiệu lực từ ngày
01/7/2012
- Gồm 8 chương và 70
điều.
Luật Tố cáo
- Được thông qua ngày
11/11/2011
- Có hiệu lực từ ngày
01/7/2012.
- Gồm 8 chương và 50
điều.
PHÂN BIỆT
KHIẾU NẠI và TỐ
CÁO
1. Chủ thể khiếu nại, tố cáo
KHIẾU NẠI
1. Công dân, cơ quan, tổ
chức
khi có căn cứ cho rằng
quyền lợi của mình bị xâm
hại bởi một QĐHC, hành vi
HC của cơ quan HCNN,
của người có thẩm quyền
trong cơ quan HCNN.
2. CBCC có quyền khiếu
nại QĐ kỷ luật đối với họ.
TỐ CÁO
Cá nhân, một người
cụ thể.
Cá nhân có quyền tố cáo
mọi hành vi vi phạm mà
mình biết được, hành vi vi
phạm đó có thể tác động
trực tiếp hoặc không tác
động đến người tố cáo.
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
2. Đối tượng của khiếu nại, tố cáo
KHIẾU NẠI
1.Quyết định HC,
hành vi hành chính.
2.QĐ kỷ luật
CBCC.
Những QĐ và hành vi
này phải tác động
trực tiếp đến quyền và
lợi ích hợp pháp của
người khiếu nại.
TỐ CÁO
- Hành vi VPPL của bất cứ cơ
quan, tổ chức, cá nhân nào gây
thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại
đến lợi ích của NN, quyền và lợi
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức,
của mình và của người khác.
1/Hành vi vi phạm của
CBCCVC khi thực hiện nhiệm
vụ, công vụ
2/Hành vi vi phạm PL của
bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá
nhân về QLNN trong các lĩnh
vực
3. Mục đích của khiếu nại, tố cáo
KHIẾU NẠI
Bảo vệ và khôi
phục quyền, lợi
ích hợp pháp
của người khiếu
nại.
TỐ CÁO
- Bảo vệ quyền và lợi ích
của người tố cáo
- Bảo vệ lợi ích của NN, XH
và của tập thể, của cá nhân
khác
- Trừng trị kịp thời, áp dụng
các biện pháp nghiêm khắc để
loại trừ những hành vi trái PL
xâm phạm đến lợi ích của
NN, của tập thể, của cá nhân.
4. NGUYÊN TẮC
Nguyên tắc khiếu nại và
giải quyết khiếu nại
.Phải được thực
hiện theo quy định
của pháp luật;
.Bảo đảm khách
quan, công khai, dân
chủ và kịp thời.
Nguyên tắc giải quyết
tố cáo
.Phải kịp thời, chính xác,
khách quan, đúng thẩm quyền,
trình tự, thủ tục và thời hạn
theo quy định PL;
.Bảo đảm an toàn cho người tố
cáo;
.Bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của người bị tố cáo trong
quá trình giải quyết tố cáo.
5. Quyền và nghĩa vụ của người
khiếu nại, người tố cáo
KHIẾU NẠI
Có thể tự mình hoặc
uỷ quyền cho người
khác khiếu nại tại cơ
quan có thẩm quyền
giải quyết khiếu nại.
(được uỷ quyền cho
luật sư khiếu nại để
bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của mình)
TỐ CÁO
Phải tự mình (không
được uỷ quyền cho người
khác) tố cáo hành vi vi
phạm pháp luật đến bất kỳ
tổ chức, cơ quan quản lý
nhà nước nào.
5. Quyền và nghĩa vụ của người
khiếu nại, người tố cáo
KHIẾU NẠI
Có thể rút khiếu
nại tại bất cứ thời
điểm nào trong
quá trình khiếu
nại và giải quyết
khiếu nại
TỐ CÁO
Chịu trách nhiệm trước pháp
luật về nội dung tố cáo của
mình, nếu cố ý tố cáo sai sự thật
thì phải bồi thường thiệt hại/ truy
cứu TNHS
Được rút đơn tố cáo khi
người giải quyết tố cáo xét thấy
việc rút tố cáo là có căn cứ (Điều
6 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP
ngày 30/9/2013 quy định về quy
trình giải quyết tố cáo)
5. Quyền và nghĩa vụ của người
khiếu nại, người tố cáo
KHIẾU NẠI
- Khiếu nại trực tiếp đến
người có QĐHC, hành vi
HC hoặc có quyền khởi
kiện vụ án hành chính tại
Toà án
- Việc khởi kiện vụ án
hành chính tại Toà án
vẫn có thể thực hiện ở
bất kỳ giai đoạn nào
trong quá trình giải quyết
khiếu nại
TỐ CÁO
- Chỉ được tố cáo tiếp khi
có căn cứ cho rằng việc
giải quyết tố cáo của cơ
quan, tổ chức, cá nhân có
thẩm quyền không đúng
PL hoặc quá thời hạn quy
định mà tố cáo không được
giải quyết chứ không được
khởi kiện ra Toà án.
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
QUYỀN CỦA NGƯỜI TỐ CÁO
- Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút
tích và các thông tin cá nhân khác của
mình;
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý
giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ
việc tố cáo sang cơ quan có thẩm
quyền giải quyết
6. Thẩm quyền giải quyết
KHIẾU NẠI
-Cơ quan có người
thực hiện hành vi HC,
Người đã ra QĐ hành
chính giải quyết KN lần
đầu.
-Thủ trưởng cơ quan
cấp trên trực tiếp của
người có thẩm quyền
giải quyết KN lần đầu
giải quyết KN lần hai
TỐ CÁO
Cơ quan QLNN thực hiện
chức năng nào thì có trách
nhiệm giải quyết tố cáo thuộc
chức năng của cơ quan đó.
Trong trường hợp xét thấy
trách nhiệm giải quyết tố cáo
không thuộc chức năng của cơ
quan mình thì phải chuyển đơn
đến CQ có thẩm quyền và TB
cho người tố cáo biết.
ĐỐI THOẠI
-Giải quyết KN lần đầu: có thể đối
thoại
-Giải quyết KN lần 2: bắt buộc đối
thoại
Giải quyết KN lần hai, người giải quyết
KN tiến hành đối thoại với người KN,
người bị KN, người có quyền và nghĩa vụ
liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan để làm rõ nội dung KN, yêu cầu
của người KN, hướng giải quyết KN.
(Giải quyết KN QĐ kỷ luật CBCC: bắt
7. Thời hạn giải quyết
KHIẾU NẠI
1. KN lần đầu ≤ 30
ngày kể từ ngày thụ lý
(vùng sâu, xa: 45 ngày)
Vụ việc phức tạp thì có
thể kéo dài hơn nhưng ≤ 45
ngày (60 ngày).
2. KN lần hai ≤ 45
ngày kể từ ngày thụ lý
(vùng sâu, xa: 60 ngày)
Vụ việc phức tạp thì có
thể kéo dài hơn nhưng ≤ 60
ngày (70 ngày).
TỐ CÁO
Thời hạn giải quyết tố cáo
là 60 ngày kể từ ngày thụ
lý (Vụ việc phức tạp: 90
ngày).
Trường hợp cần thiết,
người có thẩm quyền giải
quyết tố cáo có thể gia hạn
giải quyết một lần nhưng ≤
30 ngày (vụ việc phức tạp ≤
60 ngày).
8. Bản chất khiếu nại, tố cáo
KHIẾU NẠI
Khiếu nại: đề nghị
xem xét lại QĐHC,
hành vi HC.
Giải quyết khiếu nại:
xác minh, kết luận và
ra QĐ giải quyết khiếu
nại.
TỐ CÁO
Tố cáo: báo cho biết về
hành vi vi phạm pháp luật.
Giải quyết tố cáo: xác
minh, kết luận có hành vi
VPPL như tố cáo không để
xử lý phù hợp với tính chất,
mức độ sai phạm và thông
báo cho người tố cáo biết về
kết quả giải quyết, không ra
QĐ giải quyết tố cáo.
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Quyết định giải quyết khiếu nại
có hiệu lực pháp luật
1. QĐ giải quyết KN lần đầu có hiệu lực PL sau
30 ngày kể từ ngày ban hành mà người KN không
KN lần hai (vùng sâu, xa ≤ 45 ngày).
2. QĐ giải quyết KN lần hai có hiệu lực PL sau
30 ngày kể từ ngày ban hành (vùng sâu, xa ≤ 45
ngày).
3. Trường hợp người KN không đồng ý với QĐ
giải quyết KN thì có quyền khởi kiện vụ án HC tại
Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
4. QĐ giải quyết KN có hiệu lực PL có hiệu lực
thi hành ngay.
NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
TRONG KHIẾU NẠI, GiẢI QUYẾT KN
1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền
khiếu nại; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại.
2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại;
không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin,
tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu
nại trái pháp luật.
3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng
hình thức quyết định.
4. Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái
pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại.
5. Cố tình khiếu nại sai sự thật.
NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
TRONG KHIẾU NẠI, GiẢI QUYẾT KN
6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua
chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu
nại, gây rối an ninh trật tự công cộng.
7. Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống
Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên
tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của
cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết
khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác.
8. Vi phạm quy chế tiếp công dân.
9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về
khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO
Quy định mới về bảo vệ người tố cáo, cụ thể:
.Phạm vi, đối tượng và thời hạn bảo vệ;
.Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo
vệ;
.Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo;
.Bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc;
.Bảo vệ người tố cáo tại nơi cư trú;
.Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự,
nhân phẩm, uy tín của người tố cáo.
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
TRONG TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
1. Gây khó khăn, phiền hà đối với việc thực hiện quyền tố
cáo của công dân.
2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo.
3. Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và
những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố
cáo.
4. Làm sai lệch HS vụ việc trong quá trình giải quyết tố
cáo.
5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái PL; lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để
thực hiện hành vi trái PL, sách nhiễu, gây phiền hà cho
người bị tố cáo.
NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
TRONG TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ
trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.
7. Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải
quyết tố cáo.
8. Cản trở việc thực hiện quyền tố cáo; đe doạ, trả
thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo.
9. Bao che người bị tố cáo.
10. Cố ý tố cáo sai sự thật; kích động, cưỡng ép,
dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật;
mạo danh người khác để tố cáo.
NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
TRONG TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ
CÁO
11. Mua chuộc, hối lộ người giải quyết tố cáo; đe
doạ, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo.
12. Lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống
Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên
tạc, vu khống, gây rối an ninh, trật tự công cộng,
xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người
khác.
13. Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết
tố cáo.
14. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về
tố cáo và giải quyết tố cáo.
Bí thư Đảng uỷ xã Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam
bị đình chỉ công tác vì bị tố ngoại tình với cấp dưới
Trao đổi với Báo Thanh Niên vào chiều 6/8, ông
Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam)
cho biết đã đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn
đối với ông Nguyễn Châu N. (37 tuổi) để Ủy ban Kiểm tra
Huyện ủy vào cuộc kiểm tra xác minh, liên quan đến đơn
thư khiếu nại về việc ông N. ngoại tình với một nữ cán bộ
xã.
Người “quan hệ tình cảm” với ông N. là một nữ cán bộ
xã; cả hai đã có gia đình. Ông N. thuộc diện cán bộ luân
chuyển, từ Bí thư Huyện đoàn Phú Ninh tăng cường về xã
Tam Đàn; đến tháng 5/2015 ông giữ chức Bí thư Đảng ủy
xã, sau đó kiêm giữ chức Chủ tịch UBND xã.
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
1 de 32

Recomendados

Chương 5 luật hành chính por
Chương 5  luật hành chínhChương 5  luật hành chính
Chương 5 luật hành chínhTử Long
24.8K vistas36 diapositivas
Luật hành chính por
Luật hành chínhLuật hành chính
Luật hành chínhN3 Q
13.9K vistas23 diapositivas
Các phương pháp quản trị kinh doanh por
Các phương pháp quản trị kinh doanhCác phương pháp quản trị kinh doanh
Các phương pháp quản trị kinh doanhHọc Huỳnh Bá
34.5K vistas40 diapositivas
Định giá tài sản và thẩm định giá tài sản trong pháp luật tố tụng dân sự ở Vi... por
Định giá tài sản và thẩm định giá tài sản trong pháp luật tố tụng dân sự ở Vi...Định giá tài sản và thẩm định giá tài sản trong pháp luật tố tụng dân sự ở Vi...
Định giá tài sản và thẩm định giá tài sản trong pháp luật tố tụng dân sự ở Vi...luanvantrust
132 vistas96 diapositivas
Luận văn: Bảo đảm quyền tố cáo của công dân theo pháp luật por
Luận văn: Bảo đảm quyền tố cáo của công dân theo pháp luậtLuận văn: Bảo đảm quyền tố cáo của công dân theo pháp luật
Luận văn: Bảo đảm quyền tố cáo của công dân theo pháp luậtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
970 vistas27 diapositivas
BÀI 1: KHÁI QUÁT LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM TS. BÙI QUANG XUÂN por
BÀI 1: KHÁI QUÁT LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM   TS. BÙI QUANG XUÂNBÀI 1: KHÁI QUÁT LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM   TS. BÙI QUANG XUÂN
BÀI 1: KHÁI QUÁT LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM TS. BÙI QUANG XUÂNMinh Chanh
7.9K vistas48 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Luật hanh chinh por
Luật hanh chinhLuật hanh chinh
Luật hanh chinhAnh Lâm
3.4K vistas22 diapositivas
Chương 8 luật hình sự por
Chương 8  luật hình sựChương 8  luật hình sự
Chương 8 luật hình sựTử Long
20.8K vistas25 diapositivas
Bài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdf por
Bài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdfBài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdf
Bài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdfjackjohn45
646 vistas50 diapositivas
CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.ppt por
CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.pptCHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.ppt
CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.pptLngNguynHnh
1.3K vistas66 diapositivas
KỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT por
KỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤTKỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
KỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤTScarletTran2
379 vistas13 diapositivas
Đề tài: Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính, HAY por
Đề tài: Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính, HAYĐề tài: Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính, HAY
Đề tài: Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính, HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
11.2K vistas94 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Luật hanh chinh por Anh Lâm
Luật hanh chinhLuật hanh chinh
Luật hanh chinh
Anh Lâm3.4K vistas
Chương 8 luật hình sự por Tử Long
Chương 8  luật hình sựChương 8  luật hình sự
Chương 8 luật hình sự
Tử Long20.8K vistas
Bài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdf por jackjohn45
Bài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdfBài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdf
Bài giảng LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.pdf
jackjohn45646 vistas
CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.ppt por LngNguynHnh
CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.pptCHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.ppt
CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC.ppt
LngNguynHnh1.3K vistas
KỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT por ScarletTran2
KỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤTKỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
KỸ LUẬT LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
ScarletTran2379 vistas
Bài tập thương mại por Bee Bee
Bài tập thương mại Bài tập thương mại
Bài tập thương mại
Bee Bee8.4K vistas
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống por Tạ Minh Tân
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huốngKỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Tạ Minh Tân10.7K vistas
Kỹ năng soạn thảo văn bản por Le Ngoc Quang
Kỹ năng soạn thảo văn bảnKỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Le Ngoc Quang10.2K vistas
Câu hỏi và đáp án kiểm tra môn luật hành chính por Học Huỳnh Bá
Câu hỏi và đáp án kiểm tra môn luật hành chínhCâu hỏi và đáp án kiểm tra môn luật hành chính
Câu hỏi và đáp án kiểm tra môn luật hành chính
Học Huỳnh Bá195.8K vistas
Thi hành án dân sự por Té Lầu
Thi hành án dân sựThi hành án dân sự
Thi hành án dân sự
Té Lầu17.6K vistas
BÀI GIẢNG LUẬT HIẾN PHÁP - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ... por Minh Chanh
BÀI GIẢNG LUẬT HIẾN PHÁP - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ...BÀI GIẢNG LUẬT HIẾN PHÁP - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ...
BÀI GIẢNG LUẬT HIẾN PHÁP - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ...
Minh Chanh28.9K vistas
Luật hiến pháp por N3 Q
Luật hiến phápLuật hiến pháp
Luật hiến pháp
N3 Q15.3K vistas
đốI tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý por Học Huỳnh Bá
đốI tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lýđốI tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý
đốI tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý
Học Huỳnh Bá44.7K vistas
Bài giảng: Con người chính trị - TS Bùi Việt Hương por cuonganh247
Bài giảng: Con người chính trị - TS Bùi Việt HươngBài giảng: Con người chính trị - TS Bùi Việt Hương
Bài giảng: Con người chính trị - TS Bùi Việt Hương
cuonganh24712.6K vistas
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TS. BÙI QUANG XUÂN por Bùi Quang Xuân
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  - TS. BÙI QUANG XUÂNTÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  - TS. BÙI QUANG XUÂN
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TS. BÙI QUANG XUÂN
Bùi Quang Xuân7.9K vistas
Luật dân sự por N3 Q
Luật dân sựLuật dân sự
Luật dân sự
N3 Q8.3K vistas
TS. BÙI QUANG XUÂN QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN por Bùi Quang Xuân
TS. BÙI QUANG XUÂN   QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂNTS. BÙI QUANG XUÂN   QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
TS. BÙI QUANG XUÂN QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
Bùi Quang Xuân2.3K vistas
Slide bài dạy khái niệm soạn thảo văn bản por indochinasp
Slide bài dạy khái niệm soạn thảo văn bảnSlide bài dạy khái niệm soạn thảo văn bản
Slide bài dạy khái niệm soạn thảo văn bản
indochinasp9.5K vistas

Destacado

Bình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự năm por
Bình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự nămBình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự năm
Bình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự nămLÊ Tuấn
2.4K vistas13 diapositivas
Luật sở hữu trí tuệ por
Luật sở hữu trí tuệLuật sở hữu trí tuệ
Luật sở hữu trí tuệCường Bá
4.1K vistas82 diapositivas
Nội dung ôn tập hp2 LLNN&PL por
Nội dung ôn tập hp2 LLNN&PLNội dung ôn tập hp2 LLNN&PL
Nội dung ôn tập hp2 LLNN&PLLÊ Tuấn
264 vistas2 diapositivas
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 por
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015Tran Minh
1.2K vistas36 diapositivas
Bản kế hoạch đào tạo por
Bản kế hoạch đào tạoBản kế hoạch đào tạo
Bản kế hoạch đào tạoVu Nguyen
8.4K vistas2 diapositivas
APRESENTAÇÃO DE SLIDES por
APRESENTAÇÃO DE SLIDESAPRESENTAÇÃO DE SLIDES
APRESENTAÇÃO DE SLIDESalissonrodriguesdebarros
55 vistas9 diapositivas

Destacado(20)

Bình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự năm por LÊ Tuấn
Bình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự nămBình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự năm
Bình luận về chủ thể quan hệ dân sự trong bộ luật dân sự năm
LÊ Tuấn2.4K vistas
Luật sở hữu trí tuệ por Cường Bá
Luật sở hữu trí tuệLuật sở hữu trí tuệ
Luật sở hữu trí tuệ
Cường Bá4.1K vistas
Nội dung ôn tập hp2 LLNN&PL por LÊ Tuấn
Nội dung ôn tập hp2 LLNN&PLNội dung ôn tập hp2 LLNN&PL
Nội dung ôn tập hp2 LLNN&PL
LÊ Tuấn264 vistas
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 por Tran Minh
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Tran Minh1.2K vistas
Bản kế hoạch đào tạo por Vu Nguyen
Bản kế hoạch đào tạoBản kế hoạch đào tạo
Bản kế hoạch đào tạo
Vu Nguyen8.4K vistas
Alpine Components Company Brochure por Jonathan Hill
Alpine Components Company BrochureAlpine Components Company Brochure
Alpine Components Company Brochure
Jonathan Hill338 vistas
Contaminacion sonica y del suelo (andi) por andy vargas
Contaminacion sonica y del suelo (andi)Contaminacion sonica y del suelo (andi)
Contaminacion sonica y del suelo (andi)
andy vargas110 vistas
CE_150210107061_2016 por Parth Soni
CE_150210107061_2016CE_150210107061_2016
CE_150210107061_2016
Parth Soni212 vistas
Servicio nacional de aprendizaje sena presentación por Marlen Caceres
Servicio nacional de aprendizaje sena presentaciónServicio nacional de aprendizaje sena presentación
Servicio nacional de aprendizaje sena presentación
Marlen Caceres171 vistas
Centrales de producción de energía eléctrica por Valentina Naranjo
Centrales de producción de energía eléctricaCentrales de producción de energía eléctrica
Centrales de producción de energía eléctrica
Valentina Naranjo142 vistas

Similar a Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Bài dự thi khiếu nại tố cáo por
Bài dự thi khiếu nại tố cáoBài dự thi khiếu nại tố cáo
Bài dự thi khiếu nại tố cáothuanh2819
684 vistas15 diapositivas
Hoi dap luat khieu nai luat to cao por
Hoi dap luat khieu nai luat to caoHoi dap luat khieu nai luat to cao
Hoi dap luat khieu nai luat to caoHung Nguyen
63 vistas56 diapositivas
Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan) por
Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan)Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan)
Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan)Hung Nguyen
104 vistas304 diapositivas
Luật chong tham nhung por
Luật chong tham nhungLuật chong tham nhung
Luật chong tham nhungChính Hoàng Vũ
2.1K vistas26 diapositivas
Tong hop vuong mac ve to tung por
Tong hop vuong mac ve to tungTong hop vuong mac ve to tung
Tong hop vuong mac ve to tungHung Nguyen
221 vistas44 diapositivas
02 vbhn vpqh-184055 por
02 vbhn vpqh-18405502 vbhn vpqh-184055
02 vbhn vpqh-184055suhoang2
87 vistas83 diapositivas

Similar a Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo(20)

Bài dự thi khiếu nại tố cáo por thuanh2819
Bài dự thi khiếu nại tố cáoBài dự thi khiếu nại tố cáo
Bài dự thi khiếu nại tố cáo
thuanh2819684 vistas
Hoi dap luat khieu nai luat to cao por Hung Nguyen
Hoi dap luat khieu nai luat to caoHoi dap luat khieu nai luat to cao
Hoi dap luat khieu nai luat to cao
Hung Nguyen63 vistas
Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan) por Hung Nguyen
Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan)Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan)
Ky nang giai quyet vu an hanh chinh (chuong trinh dao tao tham phan)
Hung Nguyen104 vistas
Tong hop vuong mac ve to tung por Hung Nguyen
Tong hop vuong mac ve to tungTong hop vuong mac ve to tung
Tong hop vuong mac ve to tung
Hung Nguyen221 vistas
02 vbhn vpqh-184055 por suhoang2
02 vbhn vpqh-18405502 vbhn vpqh-184055
02 vbhn vpqh-184055
suhoang287 vistas
luat-to-tung-hanh-chinh-2015.doc por huynhminhquan
luat-to-tung-hanh-chinh-2015.docluat-to-tung-hanh-chinh-2015.doc
luat-to-tung-hanh-chinh-2015.doc
huynhminhquan5 vistas
Hoi dap phap luat ve to tung hanh chinh por Hung Nguyen
Hoi dap phap luat ve to tung hanh chinhHoi dap phap luat ve to tung hanh chinh
Hoi dap phap luat ve to tung hanh chinh
Hung Nguyen68 vistas
KY NANG THAM GIA PHIEN TOA HINHSU.pptx por MaiThuanLe
KY NANG THAM GIA PHIEN TOA HINHSU.pptxKY NANG THAM GIA PHIEN TOA HINHSU.pptx
KY NANG THAM GIA PHIEN TOA HINHSU.pptx
MaiThuanLe3 vistas
Từ Điển Pháp Lý por Phap Nguyen
Từ Điển Pháp LýTừ Điển Pháp Lý
Từ Điển Pháp Lý
Phap Nguyen858 vistas
Tu dien-phap-ly por Phung Hoang
Tu dien-phap-lyTu dien-phap-ly
Tu dien-phap-ly
Phung Hoang333 vistas
Câu hỏi hiến pháp 2013 chính thức por Huong Huynh
Câu hỏi hiến pháp 2013 chính thứcCâu hỏi hiến pháp 2013 chính thức
Câu hỏi hiến pháp 2013 chính thức
Huong Huynh5.8K vistas
Bo-luat-dan-su-91_2015_QH13.pdf por ThnhNhnDip
Bo-luat-dan-su-91_2015_QH13.pdfBo-luat-dan-su-91_2015_QH13.pdf
Bo-luat-dan-su-91_2015_QH13.pdf
ThnhNhnDip2 vistas

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

 • 1. Chuyên đề 2 PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • 2. 02 luật độc lập … Luật Khiếu nại - Được thông qua ngày 11/11/2011 - Có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 - Gồm 8 chương và 70 điều. Luật Tố cáo - Được thông qua ngày 11/11/2011 - Có hiệu lực từ ngày 01/7/2012. - Gồm 8 chương và 50 điều.
 • 4. 1. Chủ thể khiếu nại, tố cáo KHIẾU NẠI 1. Công dân, cơ quan, tổ chức khi có căn cứ cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại bởi một QĐHC, hành vi HC của cơ quan HCNN, của người có thẩm quyền trong cơ quan HCNN. 2. CBCC có quyền khiếu nại QĐ kỷ luật đối với họ. TỐ CÁO Cá nhân, một người cụ thể. Cá nhân có quyền tố cáo mọi hành vi vi phạm mà mình biết được, hành vi vi phạm đó có thể tác động trực tiếp hoặc không tác động đến người tố cáo.
 • 6. 2. Đối tượng của khiếu nại, tố cáo KHIẾU NẠI 1.Quyết định HC, hành vi hành chính. 2.QĐ kỷ luật CBCC. Những QĐ và hành vi này phải tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. TỐ CÁO - Hành vi VPPL của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của NN, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, của mình và của người khác. 1/Hành vi vi phạm của CBCCVC khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ 2/Hành vi vi phạm PL của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân về QLNN trong các lĩnh vực
 • 7. 3. Mục đích của khiếu nại, tố cáo KHIẾU NẠI Bảo vệ và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. TỐ CÁO - Bảo vệ quyền và lợi ích của người tố cáo - Bảo vệ lợi ích của NN, XH và của tập thể, của cá nhân khác - Trừng trị kịp thời, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để loại trừ những hành vi trái PL xâm phạm đến lợi ích của NN, của tập thể, của cá nhân.
 • 8. 4. NGUYÊN TẮC Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại .Phải được thực hiện theo quy định của pháp luật; .Bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời. Nguyên tắc giải quyết tố cáo .Phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định PL; .Bảo đảm an toàn cho người tố cáo; .Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.
 • 9. 5. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo KHIẾU NẠI Có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (được uỷ quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình) TỐ CÁO Phải tự mình (không được uỷ quyền cho người khác) tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến bất kỳ tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước nào.
 • 10. 5. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo KHIẾU NẠI Có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại TỐ CÁO Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình, nếu cố ý tố cáo sai sự thật thì phải bồi thường thiệt hại/ truy cứu TNHS Được rút đơn tố cáo khi người giải quyết tố cáo xét thấy việc rút tố cáo là có căn cứ (Điều 6 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 quy định về quy trình giải quyết tố cáo)
 • 11. 5. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo KHIẾU NẠI - Khiếu nại trực tiếp đến người có QĐHC, hành vi HC hoặc có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án - Việc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án vẫn có thể thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình giải quyết khiếu nại TỐ CÁO - Chỉ được tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng PL hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết chứ không được khởi kiện ra Toà án.
 • 13. QUYỀN CỦA NGƯỜI TỐ CÁO - Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình; - Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết
 • 14. 6. Thẩm quyền giải quyết KHIẾU NẠI -Cơ quan có người thực hiện hành vi HC, Người đã ra QĐ hành chính giải quyết KN lần đầu. -Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết KN lần đầu giải quyết KN lần hai TỐ CÁO Cơ quan QLNN thực hiện chức năng nào thì có trách nhiệm giải quyết tố cáo thuộc chức năng của cơ quan đó. Trong trường hợp xét thấy trách nhiệm giải quyết tố cáo không thuộc chức năng của cơ quan mình thì phải chuyển đơn đến CQ có thẩm quyền và TB cho người tố cáo biết.
 • 15. ĐỐI THOẠI -Giải quyết KN lần đầu: có thể đối thoại -Giải quyết KN lần 2: bắt buộc đối thoại Giải quyết KN lần hai, người giải quyết KN tiến hành đối thoại với người KN, người bị KN, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung KN, yêu cầu của người KN, hướng giải quyết KN. (Giải quyết KN QĐ kỷ luật CBCC: bắt
 • 16. 7. Thời hạn giải quyết KHIẾU NẠI 1. KN lần đầu ≤ 30 ngày kể từ ngày thụ lý (vùng sâu, xa: 45 ngày) Vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng ≤ 45 ngày (60 ngày). 2. KN lần hai ≤ 45 ngày kể từ ngày thụ lý (vùng sâu, xa: 60 ngày) Vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng ≤ 60 ngày (70 ngày). TỐ CÁO Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý (Vụ việc phức tạp: 90 ngày). Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng ≤ 30 ngày (vụ việc phức tạp ≤ 60 ngày).
 • 17. 8. Bản chất khiếu nại, tố cáo KHIẾU NẠI Khiếu nại: đề nghị xem xét lại QĐHC, hành vi HC. Giải quyết khiếu nại: xác minh, kết luận và ra QĐ giải quyết khiếu nại. TỐ CÁO Tố cáo: báo cho biết về hành vi vi phạm pháp luật. Giải quyết tố cáo: xác minh, kết luận có hành vi VPPL như tố cáo không để xử lý phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm và thông báo cho người tố cáo biết về kết quả giải quyết, không ra QĐ giải quyết tố cáo.
 • 20. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 1. QĐ giải quyết KN lần đầu có hiệu lực PL sau 30 ngày kể từ ngày ban hành mà người KN không KN lần hai (vùng sâu, xa ≤ 45 ngày). 2. QĐ giải quyết KN lần hai có hiệu lực PL sau 30 ngày kể từ ngày ban hành (vùng sâu, xa ≤ 45 ngày). 3. Trường hợp người KN không đồng ý với QĐ giải quyết KN thì có quyền khởi kiện vụ án HC tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 4. QĐ giải quyết KN có hiệu lực PL có hiệu lực thi hành ngay.
 • 21. NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG KHIẾU NẠI, GiẢI QUYẾT KN 1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại. 2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật. 3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định. 4. Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại. 5. Cố tình khiếu nại sai sự thật.
 • 22. NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG KHIẾU NẠI, GiẢI QUYẾT KN 6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng. 7. Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác. 8. Vi phạm quy chế tiếp công dân. 9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
 • 23. BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO Quy định mới về bảo vệ người tố cáo, cụ thể: .Phạm vi, đối tượng và thời hạn bảo vệ; .Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo vệ; .Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo; .Bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc; .Bảo vệ người tố cáo tại nơi cư trú; .Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người tố cáo.
 • 25. NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 1. Gây khó khăn, phiền hà đối với việc thực hiện quyền tố cáo của công dân. 2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo. 3. Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo. 4. Làm sai lệch HS vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo. 5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái PL; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái PL, sách nhiễu, gây phiền hà cho người bị tố cáo.
 • 26. NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. 7. Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết tố cáo. 8. Cản trở việc thực hiện quyền tố cáo; đe doạ, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo. 9. Bao che người bị tố cáo. 10. Cố ý tố cáo sai sự thật; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; mạo danh người khác để tố cáo.
 • 27. NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 11. Mua chuộc, hối lộ người giải quyết tố cáo; đe doạ, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo. 12. Lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, gây rối an ninh, trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. 13. Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo. 14. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo.
 • 28. Bí thư Đảng uỷ xã Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam bị đình chỉ công tác vì bị tố ngoại tình với cấp dưới Trao đổi với Báo Thanh Niên vào chiều 6/8, ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đã đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn đối với ông Nguyễn Châu N. (37 tuổi) để Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc kiểm tra xác minh, liên quan đến đơn thư khiếu nại về việc ông N. ngoại tình với một nữ cán bộ xã. Người “quan hệ tình cảm” với ông N. là một nữ cán bộ xã; cả hai đã có gia đình. Ông N. thuộc diện cán bộ luân chuyển, từ Bí thư Huyện đoàn Phú Ninh tăng cường về xã Tam Đàn; đến tháng 5/2015 ông giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, sau đó kiêm giữ chức Chủ tịch UBND xã.