Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Session 15 Katarina Schylberg

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Session 12 Christer Nilsson
Session 12 Christer Nilsson
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Session 15 Katarina Schylberg (20)

Más de Transportforum (VTI) (20)

Anuncio

Session 15 Katarina Schylberg

 1. 1. Transporter i framtida hållbara städer - reflektioner utifrån Delegationsuppdraget <ul><li>Katarina Schylberg, Utredningssekreterare </li></ul><ul><li>Transportforum - Session 15 Den goda staden - nästa steg </li></ul><ul><li>Linköping 13 januari 2010 </li></ul>
 2. 3. I uppdraget ingår att: <ul><li>Främja integrerad, sektorsövergripande planering </li></ul><ul><li>Främja samverkan mellan näringsliv, kommuner, allmänhet m fl </li></ul><ul><li>Stödja export av stadsrelaterad miljöteknik och kunnande </li></ul><ul><li>Främja internationellt samarbete </li></ul><ul><li>Bidra till kunskapsutveckling och -spridning </li></ul><ul><li>Samla in och sprida information om intressanta exempel </li></ul>
 3. 4. Seminarier och hearings <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>Presentationsseminarium 2 april </li></ul><ul><li>Samverkan med näringslivet 22 april </li></ul><ul><li>Tällberg forum (workshop) 28 juni </li></ul><ul><li>EU Högnivåmöte 14 – 15 september </li></ul><ul><li>Export av miljöteknik 16 september </li></ul><ul><li>Samverkans- och dialogmetoder 19 november </li></ul><ul><li>2010 </li></ul><ul><li>Seminarium om det ekonomiska stödet 18 januari </li></ul><ul><li>Forum för miljöforskning 9-10 februari </li></ul><ul><li>Regionala seminarier 6 städer i landet </li></ul>
 4. 5. Kunskapsutveckling <ul><li>Tillsammans med andra aktörer arbetar Delegationen för att utforma strategier för att åstadkomma förbättringar inom fyra utpekade områden: </li></ul><ul><li>stärka forskningsfältet och samverkan mellan forskningsfinansiärer </li></ul><ul><li>påverkan på EU:s åttonde ramprogram – städer bör betonas </li></ul><ul><li>effektivare spridning av forskningsresultat </li></ul><ul><li>integrerade synsätt i utbildningar på olika nivåer </li></ul>
 5. 6. ” Kartläggning av forskning om städer och hållbar stadsutveckling – interdisciplinär, systeminriktad och praktiknära” <ul><li>Bra forskningskapacitet och en potential för integrerad forskning om kunskap om stadsutveckling, men att finansieringssystemet har svagheter : </li></ul><ul><li>många finansiärer med relativt små budgeter för stadsutvecklingsforskning </li></ul><ul><li>systematisk samfinansiering och samarbete mellan finansiärer är ovanligt </li></ul><ul><li>oklara ansvarsområden på den nationella nivå för stadsforskning </li></ul>
 6. 7. Bredda perspektiven och hämta inspiration på Forum för miljöforskning – STADEN! <ul><li>TID: 9-10 februari 2010 PLATS: Uppsala Konsert & Kongress </li></ul><ul><li>Anmäl dig på www.forumformiljoforskning.se </li></ul>
 7. 8. Det ekonomiska stödet – ”Att skapa nya skyltfönster mot omvärlden” Resources.07/ Kungl. Konsthögskolan Arkitektur White Arkitekter Sweco Architects
 8. 9. Delegationen beslutar om det ekonomiska stödet Förordning om statligt stöd för hållbara städer (SFS 2008:1407) Totalt 340 Mkr till ”åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser” År 2009: 140 Mkr År 2010: 200 Mkr
 9. 10. Inkomna ansökningar 2009
 10. 11. Beviljade ansökningar 2009 <ul><li>Investeringsprojekt </li></ul><ul><li>Malmö stad – Hållbar stadsutveckling Malmö – från Öst till Väst (HS Malmö) </li></ul><ul><li>Stockholms stad – Stockholm Järva </li></ul><ul><li>Ålidhem – den hållbara kulturstadsdelen (Energisystem i kallt klimat) </li></ul><ul><li>Planeringsprojekt </li></ul><ul><li>Gällivare kommun - Nya hållbara Gällivare. </li></ul><ul><li>AB Gavlegårdarna i Gävle - Stadsdelsförnyelse Östra Sätra. </li></ul><ul><li>Haninge kommun - Hållbar stadsutveckling Albyberg. </li></ul><ul><li>Kalmar kommun- Södra Vimpeltorpet. </li></ul><ul><li>SLU Alnarp - Stadsodling som drivkraft för hållbar stadsutveckling. </li></ul><ul><li>Lomma kommun - Miljöuppföljning i Lomma hamn. </li></ul><ul><li>Lunds kommun - Den Hållbara Kunskapsstaden Brunnshög. </li></ul><ul><li>KB Kreativiteten i Mölndal - Kv Kängurun 21. </li></ul><ul><li>Sveriges Arkitekter - Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling. </li></ul><ul><li>Stockholms stad - Norra Djurgårdsstaden - en miljöprofilerad stadsdel i världsklass. </li></ul><ul><li>Upplands Väsby - Väsby sjöstad - en ny miljöriktig stadsdel vid Mälaren. </li></ul><ul><li>AB Uppsala Kommuns Industrihus - Exploatering Librobäck. </li></ul><ul><li>Västerås stad - Program för omvandling av Västerås stationsområde med närområde. </li></ul><ul><li>Östersunds kommun - Storsjöstrand - den kreativa stadsdelen. </li></ul>
 11. 12. Stadsplanering och transporter i framtida hållbara städer - 2009 års ansökningar <ul><li>Inkomna ansökningar ett unikt material </li></ul><ul><li>Pga skala dominans av projekt inriktade mot energieffektivisering av byggnader </li></ul><ul><li>Investeringsprojekt som fått stöd: innehåller åtgärder inom flera åtgärdsområden, men tyngdpunkt på energieffektivisering av byggnader –nyproduktion och upprustning av befintlig bebyggelse </li></ul><ul><li>Dominerande stadsbyggnadsmodell – den täta, mångfunktionella och attraktiva staden </li></ul><ul><li>Vanliga exempel på projekt: förtätning i fd industriområden, upprustning av miljonprogramsområden, nya stadsdelar inom eller strax utanför cykelavstånd, några stadsdelar i vattennära läge </li></ul>
 12. 13. forts. <ul><li>Hållbara transporter genom: </li></ul><ul><li>Val av lägen: centrala lägen med god tillgänglighet till lokala och regionala transporter </li></ul><ul><li>Åtgärder i projekten i stadsdelen: förutsättningar för stadsliv, blandade funktioner, ökad täthet, attraktivt boende nära kollektivtrafik, överbrygga barriärer, förbättrade gång- och cykelbanor, laddstolpar och elbilspooler, bilpooler med biogasdrivna bilar, förstärkt (spårbunden) kollektivtrafik, </li></ul><ul><li>Åtgärder för att underlätta hållbara beteenden i relativt många ansökningar – informations- och utbildningsinsatser vanligast </li></ul>
 13. 14. forts. <ul><li>Skiljelinje mellan projekt som är isolerade öar och projekt inkl idéer om hur projektet kopplas till andra stadsdelar och bidrar till att överbrygga barriärer. </li></ul><ul><li>Ett fåtal projekt innehåller visioner om förbättrade regionala förbindelser </li></ul><ul><li>3 projekt av karaktär stationsnära, resecentrumnära förtätning </li></ul><ul><li>Ett fåtal projekt helt inriktade på urbana transporter: testbana för spårtaxi, hållbara varuleveranser, integrering av elbilspooler i stadsplanering </li></ul><ul><li>Integrerade tekniska system: sopsug, produktion av biogas från avfall och avloppsvatten </li></ul><ul><li>Klimateffekter: Svårt att beräkna koldioxideffekter av förändrad mobilitet – saknas användbara beräkningsmodeller? </li></ul>
 14. 15. Slutsatser: Integrerad sektorsövergripande planering <ul><li>Delegationen anser att: </li></ul><ul><li>• Sociala frågor, kulturhistoriska värden samt person- och godstransporter är </li></ul><ul><li>exempel på områden som behöver integreras betydligt bättre i </li></ul><ul><li>stadsplaneringen. </li></ul><ul><li>• I stadsplaneringsprojekt bör förutsättningar för att skapa effektiva kollektiva </li></ul><ul><li>färdmedel och koldioxidneutrala transporter vara vägledande i inledningen av </li></ul><ul><li>planeringen. </li></ul><ul><li>• Comodalitet behöver få ett genomslag i planeringen av transporter. </li></ul>
 15. 16. Kunskapsutveckling <ul><li>Delegationen anser att </li></ul><ul><li>För att understödja utvecklingen mot ett nationellt kunskaps- och innovationssystem för stadsutveckling krävs det en högre grad av samverkan. </li></ul><ul><li>Det krävs en sammanhållande aktör som kontinuerligt och systematiskt samordnar finansiering, uppföljning, spridning av resultat och implementering av kunskaper. </li></ul><ul><li>Det behövs ett sektorsövergripande synsätt i utbildningar på universitetsnivå. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>www.hallbarastader.gov.se </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>08-405 58 16, 070-304 57 07 </li></ul>Mer information
 17. 18. <ul><li>Ledamöter i delegationen </li></ul><ul><li>Kommunalrådet Acko Ankarberg, Jönköping Konsult Kerstin Blix Professor Eivor Bucht, Sveriges lantbruksuniversitet Direktör Kurt Eliasson, SABO Konsult Stina Fransson Direktör Anders Hallersjö, Exportrådet Konsult Anders Larsson, Thetis AB Enhetschef Stellan Lundberg, ÅF Infraplan Direktör Katarina Pelin, Malmö stad Professor/arkitekt Ulf Ranhagen, KTH/SWECO Divisionschef Lars Reuterswärd, UN-HABITAT Direktör Jan-Eric Sundgren, AB Volvo Arkitekt Erland Ullstad, Växjö kommun Generaldirektör Janna Valik, Boverket Utvecklingschef Bengt Wånggren,Fastighetsägarna </li></ul><ul><li>Ordförande Peter Örn </li></ul><ul><li>Kansli och experter </li></ul>
 18. 19. Processer <ul><li>Etablerade möteskulturer och väl utarbetade organisationer för samverkan över sektorsgränser och med lokalt näringsliv </li></ul><ul><li>” Det goda samtalet” har fått visst genomslag </li></ul><ul><li>Endast en ansökan lyfter behov av att bryta upp traditionella samarbetsformer och att prova nya processer </li></ul><ul><li>Ansökningar beskriver att dialog, delaktighet och inflytande är viktigt men förklarar inte hur processerna ska utformas </li></ul><ul><li>Beskrivning av hur samverkan mellan kommun och näringsliv ska ske i ca 50 % av ansökningarna </li></ul><ul><li>Gränsöverskridande samverkan i några fall och då i första hand runt ekologisk- och ekonomisk hållbarhet </li></ul>

×