Se ha denunciado esta presentación.

Charaka question paper list

8

Compartir

Próximo SlideShare
Bronchial asthma
Bronchial asthma
Cargando en…3
×
1 de 19
1 de 19

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Charaka question paper list

 1. 1. CHECKLISTOFCHARAKASAMHITA-2 CHIKITHSASTHANA CHAPTER-1(A)  DEFOFBHESHAJA[2M]  DEFOFRASAYANA[2M]  DEFOFVAJIKARANA[2M]  RASAYANATYPES [5M]  BENEFITSRASAYANA [5M]  KUTIPRAVESHIKARASAYANA[5M]  IMPORTANCEOFHARITAKI[2M]  BRAMHARASAYANA[5M]  CHAVANAPRASHA[5M]  AMALAKIRASAYANA[5M]  EXPLAINDETAILABOUTPRATHAMAPADAOFRASAYANA[15M] CHAPTER-1(B)  AMALAKIGHRITA [5M]  AMALAKICHURNA[2M]  INDICATIONSOFVIDANGAVALEHA[2M]  BHALLATAKASAHASRAPRAYOGA[5M]  BHALLATAKADASHAPRAYOGA[5M]
 2. 2.  BHALLATAKAGUNASHODANAINDICATION[5M]  BHALLATAKATAILA[2M] CHAPTER-1(C)  KEVALAAMALAKI RASAYANA[5M]  LOHADIRASAYANA[5M]  MEDHYARASAYANA[5M]  VARDHAMANAPIPPALI[5M]  TRIPHALARASAYANA[5M]  SHILAJATURASAYANA [5M]  SHILAJATUGUNA[2M] CHAPTER-1(D)  DRONIPRAVESHIKARASAYANA[5M]  ACHARARASAYANA[5M]  PARANACHARYALAKSHANA[2M] CHAPTER-2[VAJIKARANA]  BHRAMINIGUTIKA[5M]  VRUSHYARASA[2M]  DEFVAJIKARANA[2M]
 3. 3.  SARVAPRADHANAVAJIKARANA[2M]  VAJIKARANALABHA[2M]  SHATAVARIGHRITAM[5M] CHAPTER-3  DEFITIONOFJWARA,TYPES&CHIKITSASUTRAINDETAIL[15M]  JWARAPRATYATMALAKSHANA[2M]  ANTARVEGIJWARALAKSHANA[2M]  BAHIRVEGIJWARALAKSHANA [2M]  JWARANIDANA,SAMPRAPTI,CHIKITSA[15M]  VISHAMAJWARA-TYPES,NIDANA,CHIKITSA[5M]  DHATUGATAJWARACHIKITSA [5M]  SANNIPATAJAJWARA[5M]  AMAJWARALAKSHAN[2M]  JWARAMEUPAVASA[2M]  SHADANGAPANIYA[2M]  JWARAMEGHRITAPANA[2M]  VISHAMAJWARANASHAKAPANCHA KASHAYA[5M]  PIPPALADIGHRITA[5M]  VASADIGHRITA[2M]  JWARAMUKTALAKSHAN[2M]
 4. 4.  PUNARVARTAKAJWARACHIKITSA[2M]  [KNOW 10-12MEDICINESUSEDINJWARA] CHAPTER— 4  RAKTAPITTANIDANA,SAMPRATPTI,CHIKITSASUTRA [15M]  RAKTAPITTASADYAASDYATA[5M]  [KNOW 10-12MEDICINESUSEDINRAKTAPITTA] CHAPTER-5  GULMANIDANA,SAMPRATPTI,CHIKITSASUTRA [15M]  GULMATYPES[2M]  RAKTAJAGULMA[5M]  PACCHAMANAGULMALAKSHANA[2M]  TAILAPANCHAKA[2M]  DANTIHARITAKI[5M]  KAPHAJAGULMACHIKITSA[5M] [KNOW10-12MEDICINESUSEDINGULMA] CHAPTER-6  PRAMEHANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  ENUMERATEPRAMEHATYPES[2M]  [KNOW 10-12MEDICINESUSEDINPRAMEHA]
 5. 5. CHAPTER-7  KUSHTANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  ENUMERATEKUSHTATYPES[2M]  SIDDARTHAKSNANA[2M]  LEPASINKUSHTA[2M]  MAHATIKTAKAGHRITAM[5M]  SWITRA TYPES,CHIKITSA[5M]  KHADIRASARVASRESTAKUSHTANASHAKA[2M] [KNOW10-12MEDICINESUSEDINKUSHTA] CHAPTER-8  RAJAYAKSHAMANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  RAJAYAKSHMANIDANA[2M]  EKADASHARUPAOFRAJAYAKSHAMA[2M]  SHADRUPAOFRAJAYAKSHAMA[2M]  TRIRUPAOFRAJAYAKSHAMA[2M]  SITOPALADICHURNA[2M]  AROCHAKACHIKITSA[5M]  TALISHADICHURNA[2M] [KNOW10-12MEDICINESUSEDINRAJAYAKSHMA ]
 6. 6. CHAPTER-9  UNMADANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  BHUTONMADA[5M]  KALYANAKAGHRITAM[5M]  MAHAKALYANAKAGHRITAM[5M]  MAHAPAISHACHIKAGHRITAM[5M]  UNMADAMUKTALAKSHANA[2M]  [KNOW 10-12MEDICINESUSEDINUNMADA] CHAPTER-10  APASMARANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  PANCHAGAVYAGHRITAM[5M]  MAHAPANCHAGAVYAGHRITAM[5M]  BRAHMIGHRITAM[5M]  ATATWABHINESHA[2M]  [KNOW 10-12MEDICINESUSEDINAPASMARA] CHAPTER-11  KSHATAKHINANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  ELADIGUTIKA[2M]
 7. 7.  AMRUTPRASHAGHRITAM[5M]  SARPIGUDATYPES[5M]  [KNOW 10-12MEDICINESUSEDINKSHATAKSHINA] CHAPTER-12  SHOTANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  PHALATRIKADYARISHTA[5M]  KAMSAHARITAKI[5M]  GALAGANDA[2M]  GANDAMALA[2M]  ROMANTIKA[2M]  MASURIKA[2M]  BHAGANDARA CHIKITSA[5M]  SLEEPADA[2M] [KNOW10-12MEDICINESUSEDINSHOTA] CHAPTER-13  UDARANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  UDARATYPES[2M]  EACHUDARACANBEASKEDFOR[2M]
 8. 8.  AJATODAKA[2M]  TAKRAUPAYOGAINUDARA[5M]  JALODARACHIKITSA[5M]  KSHEERAPRAYOGAINUDARA[5M] [KNOW10-12MEDICINESUSEDINUDARA] CHAPTER-14  ARSHANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  TAKRARISTAUPAYOGAINARSHA[5M]  ABHAYARISTA[5M]  KANAKARISTA[5M]  PICCHABASTI[5M]  [KNOW 10-12MEDICINESUSEDINARSHA] CHAPTER-15  GRHANINIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  GRHANIDEF[2M]  CHITRAKADIVATI[2M]  TAKRAUSAGEINGRHANI[2M]  TAKRARISTA[2M]  SAMSHANA[2M]
 9. 9.  VISHAMASANA[2M]  ANASHANA[2M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINGHRANI] CHAPTER-16  PANDUNIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  MRUDBHAKSHANAJANYAPANDU[5M]  KAMALAROGA[5M]  KUMBHAKAMALA[2M]  GOMUTRAHARITAKI[2M]  MANDURAVATAKA[2M]  HALIMAKA[2M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINPANDU] CHAPTER-17  HIKKANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  HIKKATYPES[2M]  TAMAKASWASANIDANA,SAMPRATPTI,TYPESCHIKITSASUTRA [5M]  TAMAKETUVIRECHANA[5M]  [KNOW 10-15MEDICINESUSEDINHIKKA]
 10. 10. CHAPTER-18  KASANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  KASATYPES[2M]  KSHATAJAKASA[5M]  KANTAKARIGHRITAM[2M]  AGASTYAHARITAKI[5M]  KSHYAJAKASA[2M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINKASA] CHAPTER-19  ATISARANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  DIFFBETWEENATISARA&PRAVAHIKA[2M]  CHANGERIGHRITAMUSAGEINATISARA[2M]  PICCHABASTI[5M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINATISARA] CHAPTER-20  CHARDINIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  CHARDITYPES[2M]  DIFFRENCE BETWEENCHARDI&VAMANA[2M]  KALYANAKAGHRITAM[5M]
 11. 11. [KNOW10-15MEDICINESUSEDINCHARDI] CHAPTER-21  VISARPANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  SIDDARTAKASNANA[2M]  [COMPERATIVESTUDYOFKUSHTA&VISARPA] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINVISARPA] CHAPTER-22  TRUSHNANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [5M]  RASAKSHYAJATRUSHNA[2M]  [KNOW 10-15MEDICINESUSEDINTRUSHNA] CHAPTER-23  VISHANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  GARAVISHA[5M]  DUSHIVISHA[5M]  VISHAGUNA[2M]  VISHACHIKITSAUPAKRAMA[15M]  SARPATYPES[2M]  SHANKAVISHALAKSHNA[2M]
 12. 12.  [KNOW 2-5AGADASUSEDVISHACHIKITSA] CHAPTER-24  MADATYANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  MADHYAGUNA[2M]  VISKSHYA[2M]  DWAMSAKA[2M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINTRUSHNA] CHAPTER-25  VRUNANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  VRUNABHEDA[5M] [ANYONETYPEOFVRUNACANBEASKEDFOR2M]  VRUNACHIKITSA[5M]  TYPESOFSHASTRAKARMA[2M]  VRUNABANDANA[2M]  AGNIKARMA[2M]  KRISHNAKARAYOGA[2M]  SAVARNIKARANAYOGA[2M]  LOMASANJANANAYOGA[2M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINVRUNA]
 13. 13. CHAPTER-26  UDAVARTAROGA[2M]  ANAHA[2M]  MUTRAKRUCCHATYPES [5M]  KRIMIJAHRIDROGA[5M]  ANUTAILA[5M]  MAYURAGHRITAM[5M]  KHADIRADIVATI[5M]  SWARABHEDACHIKITSA[2M] CHAPTER-27  URUSTAMBHANIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  URUSTAMBHAKAROGANASHAKAVIHARA[2M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINVRUNA] CHAPTER-28  VATAVYADHINIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  ARDITANIDANA,CHIKITSA[5M]  MANYASTAMBHA[5M]  HANUSTAMBHA[2M]
 14. 14.  GRIDRASINIDANA,CHIKITSA[5M]  KHALLIROGA[2M]  BALATAILA[5M]  DEFOFAVARANAANDTYPES[5M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINVATAVYADI] CHAPTER-29  VATASHONIOTA NIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  VATARAKTATYPES[2M] [KNOW10-15MEDICINESUSEDINVATAVYADI] CHAPTER-30  YONIVYAPAT NIDANA,SAMPRATPTI,TYPES,CHIKITSASUTRA [15M]  PUSHYANUGACHURNA[5M]  MUSHIKATAILA[2M]  SHWETAPRADHARA[5M]  MAHAYONI[2M]  RAKTAPRADHARA[5M]  STANYADOSHA[2M]  DASHAVIDHAPARIKSHA[15M/5M]
 15. 15.  [KNOW 10-15MEDICINESUSEDINYONIVYAPAT KALPANASTHANA CHAPTER-1  MADANAPHALAPARYAYA,SANGRAHAVIDHI,YOGAS[5M]  MADANAPHALASANGRAHA[5M]  VAMAVIDHI-INDICATION,CONTRAINDICATIONMPURVAKARMA ,PRADHANAKARMA,PASHCHATKARMA[15M]  VAMANDRAVYA[2M]  MADANAPHALAYOGAS[5M] CHAPTER-2  JEEMUTAKA PARYAYA,TYPES, YOGAS[5M] CHAPTER-3  IKSHUVAKU PARYAYA,TYPES,YOGAS[5M] CHAPTER-4  DHAMARGAVA PARYAYA,TYPES, YOGAS[5M] CHAPTER-5  VATSAKA PARYAYA,TYPES,YOGAS[5M] CHAPTER-6  KRUTAVEDHANA PARYAYA,TYPES,YOGAS[5M]
 16. 16. CHAPTER-7  SHYAMATRIVRUTPARYAYA,TYPES, YOGAS[5M] CHAPTER-8  CHATURANGULA PARYAYA,TYPES, YOGAS[5M] CHAPTER-9  TILVAKAPARYAYA,TYPES,YOGAS[5M] CHAPTER-10  SUDHAKALPA PARYAYA,TYPES,YOGAS[5M] CHAPTER-11  SAPTALASHANGINI PARYAYA,TYPES,YOGAS[5M] CHAPTER-12  DANTI PARYAYA,TYPES,YOGAS[5M] SIDDHISTHANA CHAPTER-1  SAMSARJANAKARMA[5M]  KOSHTATYPES[2M]  ANUVASANABASTI[5M]  IMPOTANCEOFBASTI[2M]
 17. 17.  KARMABASTI[5M]  KALABASTI[5M]  YOGABASTI[5M] CHAPTER-2  PANCHAKARMAVARJYAROGI[5M]  VIRECHAYOGYA,AYOGYAROGI[5M]  NASYAKALA[2M] CHAPTER-3  BASTINETRA[2M]  BASTIPUTAKA[2M]  NIRUHABASTIINDICATION,CONTRAINDICATION,PROCEDURE [15M] CHAPTER-4  MATRABASTI[5M]  SNEHABASTIMITYAYOGA[5M] CHAPTER-5  BASTINETRADOSHA [5M]  BASTIDATADOSHA[5M] CHAPTER-6  RUKSHAVIRECHANA[2M]
 18. 18.  MATRAYUKTAAUSHADI[2M]  SAMSHODANAATIYOGA,CHIKITSA[5M] CHAPTER-7  NIRUHABASTIDOSHA,CHIKITSA [15M] CHAPTER-8  PANCHAPRASUTIKABASTI[2M]  AMAJASHULA[2M] CHAPTER-9  APATANTRAKA[2M]  APATANAKA[2M]  BASTIROGATYPES[5M]  UTTARABASTIVIDHI[5M]  SHANKAKA[2M]  ARDHAVABHEDAKA[2M]  SURYAVARTA[2M]  NASYACLASSIFICATION[5M] CHAPTER-10  IMPORTANCEOFBASTI[2M] CHAPTER-11  DISCUSSIONHELDINPHALAMATRASIDDHI CHAPTER [15M] CHAPTER-12
 19. 19.  MAHADOSHAKARABHAVAS,CHIKITSA -[15M]  YAPANABASTI[2M]  TANTRAYUKTI[5M]

×