Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

375 havsralt(1)

24.473 visualizaciones

Publicado el

Амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

Publicado en: Derecho
 • Inicia sesión para ver los comentarios

375 havsralt(1)

 1. 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ...сарын... өдрийн ....................тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт Эмнэлгийн нэр Мэдээний хамралтын хугацаа Амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор № Үзлэгийн кабине- тийн нэр Үзүүлэлт/ өдрөөр Он сар өдөр Дундаж үзүүлэлт Баасан XI/01 Даваа XI/04 Мягмар XI/05 Лхагва XI/06 Пүр эв XI/0 7 1 Элэг цөс Ажиллавал зохих үзлэгийн эмчийн тоо Үүнээс ажилласан эмчийн тоо Амбулаторт анх удаа үзүүлэхээр дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийнхугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3 хоног 4-6 хоног 7 ба түүнээс дээш 2 Зүрх судас Ажиллавал зохих үзлэгийн эмчийн тоо Үүнээс ажилласан эмчийн тоо Амбулаторт анх удаа үзүүлэхээр дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийнхугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3 хоног 4-6 хоног 7 ба түүнээс дээш Тайлбар: Хэрэв нэг мэргэжлээр 1-ээс дээш үзлэгийн кабинет ажиллаж байвал тус тусад нь хүлээгдлийн хоногийг тооцож мэдээлнэ. Мэдээг нэгтгэж, гаргасан статистикч эмч Хянасан: Эмнэлгийн нэр Мэдээний хамралтын хугацаа
 2. 2. Оношлогооны кабинетын хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор д/д Оноши лгооны кабинет ийн нэр Үзүүлэлт/ өдрөөр Он сар өдөр Дундаж үзүүлэлтБаасан XI/01 Даваа XI/04 Мягмар XI/05 Лхагва XI/06 Пүрэв XI/07 1 ЭХО-1 Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийн хугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3-6 хоног 7-14 хоног 15 ба дээш 2 ЭХО-2 Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийнхугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3-6 хоног 7-14 хоног 15 ба дээш 3 Дуран-1 Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийнхугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3-6 хоног 7-14 хоног 15 ба дээш Тайлбар: Хэрэв нэг мэргэжлээр 1-ээс дээш үзлэгийн кабинет ажиллаж байвал тус тусад нь хүлээгдлийн хоногийг тооцож мэдээлнэ. Мэдээг нэгтгэж, гаргасан статистикч эмч Хянасан: Эмнэлгийн нэр Мэдээний хамралтын хугацаа
 3. 3. Лабораторын шинжилгээний хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор д/ д Шинжил- гээний төрөл Үзүүлэлт/ өдрөөр Он сар өдөр Дундаж үзүүлэлтБаасан XI/01 Даваа XI/04 Мягмар XI/05 Лхагва XI/06 Пүрэв XI/07 1 Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийнхугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3 хоног 4-6 хоног 7 ба түүнээс дээш 2 Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийнхугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3 хоног 4-6 хоног 7 ба түүнээс дээш 2 Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо Хүлээлгийнхугацаа Өдөртөө 1 хоног 2 хоног 3 хоног 4-6 хоног 7 ба түүнээс дээш Тайлбар: Хэрэв нэг мэргэжлээр 1-ээс дээш үзлэгийн кабинет ажиллаж байвал тус тусад нь хүлээгдлийн хоногийг тооцож мэдээлнэ. Мэдээг нэгтгэж, гаргасан статистикч эмч Хянасан:
 4. 4. Эрүүл мэндийн сайдын Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ......сарын ....өдрийн ....... тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт НЭГ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН Дарга: ЭМЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Нарийн бичгийн дарга: Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Гишүүд: Бодлого, төлөвлөлтийн газрын салбарын аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлагын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн-2 Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн- 3 Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн эмнэлгийн сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн халдварт бус өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн халдварт өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Оношлогоо, эмчилгээний технологийн хэлтсийн эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний бодлого, хэрэгжилт зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Оношлогоо, эмчилгээний технологийн хэлтсийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний удирдамжийн бодлого, хэрэгжилт зохицуулалт хариуцсан Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хэлтсийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлын бодлого, хэрэгжилтийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн дарга Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын яамны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төвийн түргэн, тусламжийн албаны дарга Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дэд захирал Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны хяналтын газрын
 5. 5. Эрүүл мэндийн хяналтын хэлтсийн дарга /зөвшилцсөнөөр/, Эрүүл мэндийн чанарын менежерүүдийн холбооны ерөнхийлөгч /зөвшилцсөнөөр/, Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн нэгдсэн холбооны захирал / зөвшилцсөнөөр / Монголын эмнэлгүүдийн холбооны ерөнхийлөгч /зөвшилцсөнөөр / Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн /зөвшилцсөнөөр /
 6. 6. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ......сарын ....өдрийн ....... тоот тушаалын гуравдугаар хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЖУРАМ НЭГ. Ерөнхий зүйл 1.1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зохицуулах зөвлөл нь /цаашид Зөвлөл гэх/ эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоог хангах, удирдан зохион байгуулах, чанарыг тасралтгүй сайжруулах арга замыг тодорхойлох, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хамтрагч талуудын уялдаа холбоог хангах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. 1.2. Зөвлөл нь эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, Эрүүл мэндийн тухай хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, бусад хууль тогтоомж болон энэ журмийг үйл ажиллагаандаа баримталж ажиллана. ХОЁР. Зөвлөлийн бүтэц, зохион байгуулалт 2.1 Зөвлөл нь Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл байна. 2.2 Зөвлөл нь эрүүл мэндийн байгууллагуудад салбар зөвлөлтэй байна. 2.4 Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр Зөвлөлийн дарга баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана. 2.5 Зөвлөл нь сар тутам хуралдаж, хэлэлцсэн асуудлаар шийдвэр гаргана. 2.6 Зөвлөлийн хурлыг ээлжит бус хэлбэрээр зохион байгуулж болно. 2.7 Хурлын тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга нар гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. ГУРАВ. Зөвлөлийн баримтлах зарчим, үйл ажиллагаа 3.1 Зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтлана. 3.1.1 Хууль, тогтоомжийг эрхэмлэн дээдлэх 3.1.2Ил тод байх 3.1.3Харилцан зөвшилцөх 3.1.4Тэгш, шударга байдлыг хангах. 3.2 Зөвлөл нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна . 3.2.1 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй сайжруулах арга замыг тодорхойлох, удирдан зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар ханган, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлгэн, зөвлөмж гаргах, 3.2.2 Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын удирдлагын талаарх хууль эрхийн актууд, тусламж, үйлчилгээний стандарт, удирдамж, тушаал, зааврыг боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, 3.2.3 Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, түүнийг сайжруулах, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, арилгахтай холбогдуулан цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэх, холбогдох газруудад санал хүргүүлэх,
 7. 7. 3.2.4 Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах, 3.2.5 Эрүүл мэндийн чанар, аюулгүй байдлын удирдлагад орчин үеийн арга, аргачлалыг нэвтрүүлэх, дүн шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, 3.2.6 Салбар зөвлөлүүдийг удирдан чиглүүлж, арга зүйгээр хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, ажлын албанаас санал болгож буй асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх, 3.2.7 Зөвлөлийн болон салбар зөвлөлүүдийн тайланг хэлэлцэж, гарах шийдвэрийн хамт жил бүрийн II улиралд багтаан Эрүүл мэндийн яамны удирдлагын зөвлөлд танилцуулах, 3.2.8 Чанарын алба, багийн ажлын үр дүнг үндэслэн урамшуулах, идэвхжүүлэх арга хэмжээг зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, 3.2.9 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Азийн хөгжлийн банк болон бусад хандивлагчдын дэмжлэгийг авч, ЭМЯ-ны мэргэжлийн салбар зөвлөл, мэргэжлийн нийгэмлэгүүд, төрийн болон төрийн бус олон нийтийн байгууллагуудын оролцоог хангах, уялдаа холбоог нэгтгэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. ДӨРӨВ. Зөвлөлийн эрх, үүрэг 4.1 Зөвлөл дараах эрхийг эдэлнэ 4.1.1 Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төлөвлөх, 4.1.2 Зөвлөлийн чиг үүргийн хүрээнд хэлэлцсэн асуудлаар шийдвэр гаргах, 4.1.3 Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын чиглэлээр холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудаас мэдээллийг гаргуулан авах, 4.1.4 Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд эрдэмтэд, экспертүүд, мэргэжилтнүүдийг татан оролцуулах, 4.1.5 Цаг үеийн асуудлаар ажиллах түр комисс, ажлын хэсгийг байгуулах, түүний бүрэлдэхүүн, ажлын төлөвлөгөөг батлах, 4.2 Зөвлөл дараах үүргийг хүлээнэ. 4.2.1 Эрүүл мэндийн салбарт чанар аюулгүй байдлын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоог хөгжүүлэхэд тэргүүлэх үүргийг гүйцэтгэх, 4.2.2 Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын чиглэлээр тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, 4.2.3 Зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэлд хамаарсан асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах, 4.2.4 Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах чиглэлээр хамтрагч талуудын оролцоог хангах, 4.2.5 Салбар зөвлөлүүдийг мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, ТАВ. Хүлээх хариуцлага 5.1 Зөвлөл нь уг журамд заасан эрх үүргийг чанд биелүүлэн ажиллана. 5.2 Эрүүл мэндийн яамны Удирдлагын зөвлөлөөс тус зөвлөлийн үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ. 5.3 Зөвлөлийн дарга, гишүүд хувийн ашиг сонирхлын үүднээс аливаа үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
 8. 8. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ......сарын ....өдрийн ....... тоот тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЖУРАМ 1. Төрөлжсөн төв, төв эмнэлэг, Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, нэгдсэн болон сум дундын эмнэлэг, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зохицуулах салбар /цаашид салбар зөвлөл гэх/ зөвлөл ажиллана. 2. Салбар зөвлөл нь Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа, эрх, үүрэг, хариуцлагыг үндсэн чиглэл болгон ажиллана. 3. Аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар нь харьяа нутаг дэвсгэрт эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын удирдлагыг бэхжүүлэх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэгтэй ажиллана. 4. Салбар зөвлөл нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр баталж, үр дүнг тооцон ажиллана. 5. Салбар зөвлөл нь эрүүл мэндийн мэдээлэлд тулгуурлан сайн туршлага, алдаа зөрчил, эрсдлийн сан бий болгож, туршлага солилцох, сэрэмжлүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулна. 6. Салбар зөвлөл нь улиралд 1 удаа хуралдах бөгөөд тайланг аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраар дамжуулан Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зохицуулах зөвлөлд Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зохицуулах зөвлөлд жил бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан ирүүлнэ. 7. Тухайн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний цар хүрээ, хүний нөөц, үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг тогтоон ажиллуулж болно. 8. Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байна
 9. 9. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН Дарга: Төрөлжсөн төв, төв эмнэлэг, Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, нэгдсэн болон сум дундын эмнэлэг, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, захирал Нарийн бичгийн дарга: Чанарын албаны дарга Гишүүд: Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Чанарын албаны менежер Халдвар, хяналтын зохицуулах зөвлөлийн дарга Эмийн зохицуулах зөвлөлийн дарга Сувилахуйн албаны дарга Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төлөөлөл-1 Эрүүл мэндийн чанарын менежерүүдийн холбооны төлөөлөл -1 Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн нэгдсэн холбооны төлөөлөл-1 /улсын эмнэлэгт хамаарахгүй/ Монголын эмнэлгүүдийн холбооны төлөөлөл-1 Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн төлөөлөл-1
 10. 10. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ......сарын ....өдрийн ....... тоот тушаалын тавдугаар хавсралт ТӨВ ЭМНЭЛЭГ, ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ, БҮСИЙН ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ, НЭГЖИЙН АЖИЛЛАХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Төв эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төв, бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн (цаашид яаралтай тусламж –ЯТ (Emergency Department –ED) гэх) тасаг, нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оршино. 1.2 Дээрх эмнэлэг, төвүүд нь өөрийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны онцлог, тусламж үйлчилгээний төрөл, үйлчлэх хүрээний хүн амын тоо зэргийг үндэслэн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн ажиллах журмыг боловсруулан мөрдөнө. 1.3 Энэхүү үлгэрчилсэн журманд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно. Үүнд: 1.3.1 гэнэтийн өвчин, осол, гэмтэл, хордлого болон төрөх үед хамгийн ойр байрлах эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ; 1.3.2 "яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ялгалт" гэж үйлчлүүлэгчдийн амь насанд учирч буй эрсдэлээс хамаарч үзүүлэх эмнэлгийн тусламжийн цаг хугацааны болон цар хүрээний чухлын зэрэглэлийг 1.4 Яаралтай тусламжийн үйлчилгээ нь хэвтүүлэн эмчлэх хэсэг бүхий өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад хамаарах ба нэгжийн /алба, тасаг/ хэлбэрээр зохион байгуулсан байна. 1.5 Яаралтай тусламжийн нэгжид ирсэн үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч, яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ялгалтын үндсэн зарчмын дагуу шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлнэ. Хоёр. ЯТ-ийн нэгжийн бүтэц, зохион байгуулалт 2.1 ЯТ-ийн нэгж нь 24 цагийн үйл ажиллагаа явуулахаар зохион байгуулагдсан байх ба зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмж, холбоо мэдээллийн хэрэгслээр хангагдсан, байнгын бэлэн байдалд байна. 2.2 Яаралтай тусламжийн нэгж нь үйлчлүүлэгчийн бүртгэл, лавлагаа, хүлээлгийн, эрэмблэн ялгалтын, амилуулах тусламжийн, онош тодруулах – ажиглалтын, эмч, сувилагчийн, багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хадгалах өрөө, холбоожилт (түргэн тусламжийн машинтай холбоо барих), зөвлөгөө өгөх, халдваргүйжүүлэх (химийн бодисын ходлого), ажилчдын амралтын, харуул, хамгаалалт/цагдаа, рентген/КТ, лабортори, бохир, угаалга, ариун цэврийн өрөөтэй байна. 2.3 Онош тодруулах – ажиглалтын хэсгийг зүрхний монитортой, мониторгүй, хүүхэд, эх барих эмэгтэйчүүд, чих хамар хоолой, нүд, гэмтэл (гөлтгөнөн боолт), жижиг мэс ажилбар, хасах даралттай өрөө (халдварт өвчин ялангуяа сүрьеэ), сэтгэцийн зэрэг өрөөтэй байхаар төрөлжүүлэн зохион байгуулж болно.
 11. 11. 2.4 ЯТ-ийн нэгж нь мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн мэргэжлийн чиглэлээр сургагдсан их эмч, сувилагчтай байх ба тусламж, үйлчилгээний шатлал, төрөл, онцлогоос хамааран шаардлагатай бол бусад нарийн мэргэжлийн /мэс засал, дүрс оношлогооны/ их эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтан нэмж ажиллуулбал зохино. 2.5 Халдварт өвчний дэгдэлт, олныг хамарсан гамшиг, осол зэрэг онцгой байдал үүссэн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө, дуудагдаж ажиллах эмч мэргэжилтнүүдийн нэр, хаяг, утасны бүртгэлтэй байна. 2.6 Яаралтай тусламжийн өрөө нь тус нэгжид ирсэн үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч буртгэн, яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ялгалтын үндсэн зарчмын дагуу биеийн байдалд нь үнэлгээ өгч, үйлчлүүлэгчийн амин үзүүлэлтүүд тогтворжин эмчилгээний тасаг, бусад эмнэлэгт шилжүүлэх хүртэл шаардлагатай тусламж үзүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдсан байна. 2.7 Онош тодруулах-ажиглалт хийх өрөө нь яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ялгалтын үндсэн зарчмын дагуу үйлчлүүлэгчийн биеийн байдалд ажиглалт хийж, шаардлагатай тусламж үзүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдсан байх ба тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлөөр хангагдсан байна. 2.8 Тусгаарлах өрөө нь үйлчлүүлэгчийг халдварт өвчинтэй гэж сэжиглэсэн, оношилсон тохиолдолд тусгаарлан сэргийлж, халдвартай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилгоор зохион байгуулагдсан байна. Гурав. ЯТ-ийн нэгжийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим 3.1 Яаралтай тусламжийн нэгж нь тухайн байгууллагыг иргэдэд харуулах цонх /толь/ бөгөөд эмнэлгийн барилгын доод давхарт нэг давхарт, барилгын булан хэсэгт (нэг балаас нь түргэн тусламжаар нөгөө талаас нь өөрсдөө ирсэн өвчтөнүүд орохоор), үйлчлүүлэгчийн шат, цахилгаан шатаар өвчтөнийг зөөх боломжтой, рентген, СТ, сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний тасагтай ойрхон байхаар зохион байгуулагдсан байна. 3.2 Тасгийн гадаад орчны хувьд түргэн тусламжийн машины орц, гарц, үйлчлүүлэгчдийн автомашины зогсоол, химийн бодисын хордлогыг халдваргүйжүүлэх хэсэг, онгоц газардах хэсэг, дуудлагын эмч, мэргэжилтний зохицуулалтыг тус тус хийнэ. 3.3 Эмнэлэг хүртэлх яаралтай тусламж /түргэн тусламжийн машин/ -тай холбогдох, үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл авах утас, холбооны хэрэгсэл / сансарын холбоо, IP phone г.м/ - ээр хангагдсан байна. 3.4 ЯТ-ийн нэгжид ирсэн үйлчлүүлэгчийг тус нэгжийн их эмч болон сувилагч хүлээн авч бүртгэн, анхны үзлэгээр амин үзүүлэлт, эмгэг шинжүүдийг тодорхойлон, эрэмбэлэн ялгаж, шаардагдах яаралтай тусламж, үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулна. 3.5 Үйлчлүүлэгчид үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг хавсралтад заасан "Яаралтай тусламж, үйлчилгээний хуудас"-нд их эмч ба сувилагч хөтөлнө. Уг хуудсыг 2 хувь үйлдэн, үндсэн хувийг нь эмнэлэгт хадгалан, ЯТ-ийн талаар мэдээ, мэдээлэл гаргах, яаралтай тусламж, үйлчилгээний чанарт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглах ба нөгөө хувь нь үйлчлүүлэгчид үлдэж, эмнэлгээс үзүүлсэн тусламж үйлчилгээг тодорхойлсон баримт болох ба үйлчлүүлэгч өөр эмнэлэгт шилжүүлэх тохиолдолд тухайн эмнэлэгт мэдээлэл болгон хүлээлгэн өгнө. Үйлчлүүлэгчийн амь насанд аюул учрахааргүй болж, амин үзүүлэлт тоггворжсоны дараа тасагт хэвтүүлэх, өөр эмнэлэгт шилжүүлэх зэрэг дараагийн шатны асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үйлчлүүлэгчийн өвчин эмгэг нь гадны нөлөөгөөр үүсгэгдсэн "гэмт хэргийн шинжтэй" байх тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад мэдээлсэн байвал зохино.
 12. 12. 3.6 Үйлчлүүлэгчийг эмчилгээний тасагт шилжүүлэх тохиолдолд өвчний түүх нээн, ЯТ- ийн нэгжид байсан цаг хугацаа, авсан арга хэмжээ, түүний биеийн байдал, зарцуулсан эм хэрэгсэл, гаргасан шийдвэрийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, тухайн тасгийн эрхлэгч эсвэл жижүүрийн эмчид хүлээлгэн өгнө. 3.7 Өвчний оношийг богино хугацаанд тогтоох боломжгүй, үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал нь эмнэлгийн нөхцөлд ажиглалт хийх шаардлагатай болон ажлын бус цагаар ирсэн үйлчлэх хүрээний бус, хаяггүй, баримт бичгийн бүрдэлгүй зэрэг үйлчлүүлэгчийг тус нэгжийн онош тодруулах, ажиглалт хийх өрөөнд асуудал шийдвэрлэх хүртэл түр байлган шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ. 3.8 Онош тодруулах шаардлагатай тохиолдолд лабораторийн болон багажийн шинжилгээг шуурхай (2-4 цагийн дотор) хийж, ЯТ-ийн нэгжийн эмчлэгч эмч болон шаардлагатай төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарыг дуудан зөвлөгөө авах, хамтарсан зөвлөгөөн хийх зэргээр зохион байгуулна. 3.9 Үйлчлүүлэгчийн өвчний онош тодорхой, эмнэлгийн хяналт шаардлагагүй, гэрээр эмчлүүлэх боломжтой тохиолдолд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, харьяа өрх, сумын эмнэлгийн хяналтанд шилжүүлнэ. 3.10 Тухайн эмнэлэг үйлчлүүлэгчид шаардлагатай тусламжийг үзүүлэх боломжгүй тохиолдолд уг мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг дээд шатлалын эмнэлэгт шилжүүлнэ. 3.11 Халдварт өвчин гэж сэжиглэсэн, оношлосон тохиолдолд үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөнд тусгаарлаж, голомтын анхны арга хэмжээг авах ба холбогдох байгууллагад "Халдварт өвчнийг мэдээлэх хуудас"-ын дагуу мэдээлж, халдвартын мэргэжлийн эмнэлэг, тасагт шилжүүлнэ. 3.12 Үйлчлүүлэгчийг өөр эмнэлэгт шилжүүлэх асуудлыг дор дурьдсан зарчмаар шийдвэрлэнэ. Үүнд: 3.12.1 Оношийг их эмчийн үзлэг, лабораторийн болон багажийн шинжилгээгээр баталгаажуулан шилжүүлэх асуудлаар холбогдох эмнэлэг, нарийн мэргэжлийн эмчтэй урьдчилан зөвшилцөнө; 3.12.2 Шилжүүлэхэд хүлээлгэн өгч буй эмнэлгийн эмч "Эмч дуудах хуудас", "Яаралтай тусламжийн дуудпагын хуудас"-ыг хөтлөн, хүлээн авч буй эмнэлгийн эмч нар гарын үсэг зурж баталгаажуулна; 3.13 Үйлчлүүлэгчийг нэг эмнэлгээс өөр эмнэлэгт шилжүүлэх тохиолдолд эмнэлгийн унаагаар үйлчилнэ. Дөрөв. ЯТ-ийн нэгжийн эрүүл мэндийн ажилтнуудын эрх, үүрэг 4.1 ЯТ-ийн нэгжийн үйл ажиллагааг тасгийн их эмч удирдан зохион байгуулж, эмчилгээ, оношлогооны явц, тусламж үйлчилгээний чанарт явцын хяналт тавьж, эмнэлгийн багаж техник, тоног төхөөрөмж, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн байнгын бэлэн байдал, халдвар хамгааллын дэглэмийн мөрдөлт зэргийг хангуулж ажиллана. 4.2 ЯТ-ийн нэгжийн эмч, сувилагч нар нь яаралтай тусламжийн мэргэжлийн сургалтанд суралцаж, холбогдох багаж, тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглах заавар, технологийг бүрэн эзэмшсэн байх ба амь тэнссэн үеийн болон анхны тусламжийг чадварлаг үзүүлэхэд өөрийгөө байнга хөгжүүлж ажиллана. 4.3 ЯТ-ийн нэгжийн эмч, сувилагч нар нь Яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн болон сувилахуйн тусламжийн түгээмэл үйлдлийн удирдамж, стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно. 4.4 ЯТ-ийн нэгжийн эмч, сувилагч нар нь шаардлагатай тохиолдолд үйлчлүүлэгчид хийх лабораторийн шинжилгээ болон багажийн оношлогоог шуурхай зохион байгуулна.
 13. 13. 4.5 Эрүүл мэндийн ажилтнууд нь эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөн, үйлчлүүлэгчтэй эелдэг, хүлээцтэй харьцан, тэдгээрт тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд зөвхөн дэмжлэг үзүүлж, хөтөлж ажиллана. 4.6 Эрүүл мэндийн ажилтнуудын хувцаслалт нь хүний анхаарал татахааргүй, энгийн цэвэр байж, эмнэлгийн мэргэжилтний талаар мэдээлэл, яаралтай тусламжийн лого бүхий энгэрийн тэмдэгтэй байна. Тав. ЯТ- ийн нэгжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага 5.1 Эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын дагуу ЯТ- ийн нэгжийн эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах ба дараахь тохижилт хийгдсэн байна. Үүнд: 5.1.1 Бүртгэл, лавлагаа, эрэмблэн ялгалтын өрөө:  Урсгал нь нэг чигийн, сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний тасагтай зэргэлдээ байхаар зохион байгуулах ба хаалга, босго, шат нь үйлчлүүлэгчийг дамнуурга, тэргэнцэрээр тээвэрлэх бололцоотой, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй бариул, замтай байна;  Яаралтай тусламжийн үзлэгийн ор нь эрэмбэлэн ялгалтын үндсэн зарчмын дагуу монитор, зохиомол амьсгапын апарат, суурин хүчилтөрөгчийн болон сорох төхөөрөмжийн системүүдээр тоноглогдсон байх ба яаралтай тусламжид шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг төрөлжүүлэн хадгалах шүүгээг орны ойролцоо байрлуулсан байна;  Яаралтай тусламжийн ор болгоны зэргэлдээ халхавч хөшигтэй байна. 5.1.2 Хүлээлгийн танхим:  Үйлчлүүлэгч ба тэдгээрийн ар гэрийнхэнд зориулсан мэдээлэл, лавлагааны ханын үзүүлэн самбар, эмнэлгийн дотоод тойм схем /макет/ байрлуулахаас гадна тасгийн эмч мэргэжилтнүүдийн зураг, нэр, албан утас, үйлчилгээний хуваарь зэргийг ил байрлуулна;  Үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч, яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ялгах үйлчилгээний схемийг иргэдэд танин мэдүүлэх зорилгоор байршуулсан байна;  Кофе, цайны машин эсвэл халуун хүйтэн усны цахилгаан төхөөрөмж болон хогийн сав байрлуулна. Үйлчлүүлэгчдийн суух сандал нь хүний эрүүл мэндэд харшлахааргүй, тоо нь хүрэлцээтэй байна;  Үйлчлүүлэгчдийн хувцас өлгөх өлгүүр, хувцас хадгалах шүүгээтэй байх ба хүүхдийн тусламж үзүүлдэг эмнэлэгт хүүхдийн булан /хүүхэд саатуулах тоглоом, зурагт хуудас/, хувцаслах ширээтэй байна. 5.1.3 Онош тодруулах – ажиглах өрөө: Тус өрөөнд өвчтөний ор (монитортой, мониторгүй) байрлуулах ба эмнэлгийн хэвтэн эмчлүүлэх хэсгийн нэгэн адил тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлөөр хангагдсан байна. 5.1.4 Тусгаарлах өрөө  ЯТ-ийн бусад хэсгээс тусдаа байрлах ба хасах даралттай агааржуулалтын системтэй, дотроо ариун цэврийн өрөөтэй, үйлчлүүлэгчид ээлтэй ор, шүүгээ, ширээ, сандалтай байхын зэрэгцээ орны дэргэд гэрэлтүүлэг, эрүүл мэндийн ажилтнуудыг дуудах дохиололтой байна;  Ариун цэврийн өрөө нь үйлчлүүлэгчийг усанд орох, бургуй тавих нөхцөлөөр хангагдсан байна;  Угаалтуур бүрийн арын хананд гар угаах заавар, шингэн саван, гар
 14. 14. ариутгах усмалыг байрлуулсан байна;  Гоц халдварт өвчний үед авах арга хэмжээний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж материалаар хангагдсан байна. 5.1. 5 Ариун цэврийн өрөө Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тохиромжтой хана, хаалганы бариул, суултууртай байна. ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ЭРЭМБЭЛЭН ЯЛГАЛТЫН ҮНДСЭН ЗАРЧИМ Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1 Яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ялгалт гэдэг нь үйлчлүүлэгчийн амь насанд учирч буй эрсдэлээс хамаарч үзүүлэх эмнэлгийн тусламжийн цаг хугацааны болон цар хүрээний чухлын зэрэглэлийг хэлнэ. 1.2 Гэнэтийн өвчин, осол гэмтэл, хордлогод өртсөн үйлчлүүлэгчид яаралтай тусламж үзүүлэх үед энэхүү зарчмыг баримтлан ажиллана. 1.3 Энэхүү зарчим нь ЯТ-ийн нэгж, ялангуяа үйлчлүүлэгч олноор зэрэг ирсэн тохиолдолд хэрэглэхэд үр дүнтэй. 1.4 Яаралтай тусламжийн эрэмбэлэл нь үйлчлүүлэгчийн өвчнийг оношлох бус биеийн байдлыг үнэлэх зарчимд тулгуурлана. Хоёр. Зорилго 2.1 Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал, амин үзүүлэлтүүд, эмнэл зүйн шинж тэмдгүүдииг үндэслэж эмнэлгийн яаралтай тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлэх 2.2 Эмнэлгийн яаралтай тусламж шаардлагатай үйлчлүүлэгч олноор ирэх тохиолдолд хүн хүчний болон эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн нөөцийг зөв зохистой ашиглах. Гурав. Яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ялгалтын үндсэн үйл ажиллагаа 3.1 ЯТ-ийн нэгжид ирсэн үйлчлүүлэгчийг эмч ба сувилагч хүлээн авч, түүний биеийн байдал, амин үзүүлэлт, эмнэл зүйн шинж тэмдгүүдийг үндэслэж дараахь үндсэн 4 эрэмбэ буюу зэрэглэлээр эрэмбэлэн ялгана. Энэ үйл ажиллагааг 5 минутын дотор хийж гүйцэтгэнэ. 3.1.1 Эрэмбэ 1 буюу нэгдүгээр зэрэглэлд амь нас эрсдэх, амин эрхтэний үйл ажиллагаа зогсох аюул шууд заналхийлсэн, эмнэлгийн сэхээн амьдруулах хойшлуулшгүй тусламжийг 2-5 минутын дотор үзүүлж эхлэх шаардлагатай тохиолдлууд хамаарах бөгөөд энэ бүлгийн үйлчлүүлэгчид улаан өнгийн пайз зүүж ялгана. Уг эрэмбэд хамрагдах эмнэлзүйн хам шинжүүд. Үүнд:  Ухаангүй, өвтгөхөд сэргэнэ;  Зүрхний цохилт минутанд <40 эсвэл> 180;  Амьсгал боогдсон, хаагдсан;  Амьсгалын тоо 1 минутанд <8 эсвэл> 50;  Артерийн систолийн даралт <60 эсвэл> 200 мм.рт.ст;  Таталттай;  Орчиндоо аюул учруулж болзошгүй сэтгэцийн гүнзгий хямралтай. 3.1.2 Эрэмбэ 2 буюу хоёрдугаар зэрэглэлд амин эрхтэний үйл ажиллагаа ноцтой алдагдсан, цаашид амь нас эрсдэх өндөр магадлалтай үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн яаралтай болон эрчимтэй эмчилгээг 10 минутын дотор үзүүлж эхлэх шаардлагатай тохиолдлууд хамаарах бөгөөд энэ бүлгийн үйлчлүүлэгчид шар өнгийн пайз зүүж ялгана.
 15. 15. Уг эрэмбэд хамрагдах эмнэлзүйн хам шинжүүд. Үүнд:  Ухаангүй, дуудахад сэргэнэ эсвэл догшрол;  Амьсгал бачуурч хяхнасан;  Амьсгалын тоо 1 минутанд <9-10 эсвэл> 35-49;  Арьс зэвхийрч эрээнтсэн, хөл гарын үзүүр хүйтэн;  Зүрхний цохилт 1 минутанд <41-50 эсвэл> 141-179;  Цусны эргэлтийн дутагдлын гаралтай артерийн систолийн даралт унасан <61 -75> мм.рт.ст;  Цус их алдсан;  Зүрхний орчимд цээжээр өвдөх;  Гэнэтийн гемипарез;  Халуурч ухаан алдсан, татсан;  Нүдэнд хүчил шүлт орсон  Хүнд бэртэл гэмтэл;  Маш хүчтэй өвдөлт;  Нойрсуулах болон хортой эм ууж хордсон, ухаангүй;  Хүчтэй өвдөлттэй умайн гаднах жирэмслэлт;  Өөртөө болон бусдад аюултай сэтгэцийн догшин байдал, хурц солиорол эсвэл эмгэг сэтгэхүй. 3.1.3 Эрэмбэ 3 буюу гуравдугаар зэрэглэлд аль нэгэн эрхтэн системийн үйл ажиллагааны ээнэгшилт алдагдаагүй, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 30 минутаас 1 цаг хүртэл хугацаагаар хүлээх бололцоотой тохиолдлуудыг хамруулах ба энэ бүлгийн үйлчлүүлэгчид ногоон өнгийн пайз зүүж ялгана. Уг эрэмбэд хамрагдах эмнэлзүйн хам шинжүүд. Үүнд:  Орчиндоо харьцаа суларч, самуурсан;  Амьсгал давхцан уухилсан, шуугисан;  Амьсгалын тоо 1 минутанд <11-14 эсвэл> 24-34;  Зүрхний цохилт 1 минутанд <51-60 эсвэл> 111-140;  Артерийн систолийн даралт огцом ихэссэн 150-179 мм.рт. ст;  Дунд ба хөнгөн зэргийн цус алдалт;  Ухаан алдалтгүй, биеийн булчингийн зарим хэсгийн таталт;  Шингэн алдалт;  Хүчтэй өвдөлтүүд, анальгетик шаардлагатай;  Эрсдэл багатай эсвэл 65-аас дээш насныхны хэвлийн цочмог өвдөлтүүд;  Мөчдийн гэмтэл, битүү гэмтэл;  Амьсгалын дутагдалгүй цээжний гэмтэл, гадны биетээр үүссэн аспираци  Толгойн хөнгөн гэмтэл;  Үе хавдаж бүлээн болох;  Бариу чиг, гөлтгөнө тавигдсан байдал  Мөчдийн хураагуур судасны лугшилт гэнэт алга болсон;  Гадны биетийн улмаас нүд үрэвссэн, хараа хэвийн;  Суулгалт, бөөлжилт;  Сэтгэл хямарсан, амиа хорлохыг завдсан, сандарч тэвдсэн (үг дуугүй) зэрэг сэтгэц зан төрхийн өөрчлөлтүүд
 16. 16. ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУУДАС Эмнэлэг/төвийн нэр: Эцэг, эхийн нэр: Нэр: ___ РД: ...............................Нас: .............. Хүйс: эр эм Тогтмол хаяг: ЯТ-ийн тасаг, нэгжид ирсэн: огноо: .................... цаг хугацаа:...................... Эрэмбэлэн ялгалт хийсэн цаг хугацаа: эхэлсэн:....................... дууссан: ....................... Өвчний товч дурьдатгал: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......
 17. 17. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн эрэмбэлэл: Амин үзүүлэлтүүд Эрэмбэ 1 / улаан/ Эрэмбэ 2 / шар/ Эрэмбэ 3 / ногоон/ Эрэмбэ 4 / цагаан/ Өвчтөнд үнэлгээ, яаралтай тусламж үзүүлж эхлэх хугацаа 2-5 минут 10 минут 30-60 минут 120 минут гэрт буцаах Төв мэдрэлийн систем, ухаан санааны байдал Ухаангүй, өвтгөхөд сэргэнэ Ухаангүй, дуудахад сэргэнэ, догшрол Орчиндоо харьцаа сул, самуурсан Ухаантай, хэвийн харьцаатай Эрэмбэлэн ялгалт хийсэн сувилагч: гарын үсэг /нэр/ Их эмч: гарын үсэг /нэр/ Амьсгалын зам боогдсон, хаагдсан бачуурсан, хяхнасан уухилсан, шуугисан чөлөөтэй Амьсгалын тоо 1 минутад >50 35-49 24-34 хэвийн 12-24 <80 9-10 11-14 Лугшилтын тоо 1 минутад олширсон: >180 141-179 111-140 хэвийн 60-110 цөөрсөн: <40 41-50 51-60 Систолийн даралт мм.рт.ст нэмэгдсэн: >200 180-199 150-179 хэвийн 60- 110 Цаг минут Авсан арга хэмжээ, тусламж үйлчилгээ Тэмдэглэл
 18. 18. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ......сарын ....өдрийн ....... тоот тушаалын зургаадугаар хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ЭМНЭЛ ЗҮЙН ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ, БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ НЭГ. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ Аливаа эрүүл мэндийн байгууллагын эрхэм зорилго нь үйлчлүүлэгчид эрүүл мэндийн чанартай, аюулгүй тусламж үйлчилгээг цаг тухайд нь үзүүлэх явдал байдаг. Иймээс эрүүл мэндийн байгууллага бүр тусламж үйлчилгээний чанарын хөтөлбөртэй байх шаардлагатай бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийн салшгүй нэг хэсэг нь эрүүл мэндийн эрсдэлийн удирдлагын журам байна. Эрүүл мэндийн байгууллага бүр өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас хамаарч гарах эмнэл зүйн болон бусад холбогдох эрсдэлээс урьдчила н сэргийлэх нь чухал. Байгууллагын эрсдэлийн удирдлага гэдэг нь тухайн байгууллагад тохиолдож болох аюул ослыг тодорхойлж тооцоолох, аюул осолд хүргэж болох эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх, эрсдэлийг бууруулах, нэгэнт аюул осол, эрсдэл нүүрлэсэн тохиолдолд түүнийг хохирол багатайгаар даван туулах, ирээдүйд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс ангид байх цогц үйл ажиллагаа юм. Байгууллагын эрсдэлийн удирдлага нь нэг удаагийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа бус, тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц юм. Эрүүл мэндийн байгууллагад учир болзошгүй эрсдэлийг ерөнхийд нь дараахь байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд: 1. Шууд буюу байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэл: 1.1. Үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх холбоотой үүсэх эрсдэл 1.2. Үйлчлүүлэгч эмч, ажилчдын харьцаа, хандлагаас үүдэн гарах эрсдэл 1.3. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн ур чадвартай холбоотой үүсэх эрсдэл 1.4. Эмч, эмнэлгийн ажилчдын сургалт, түүнтэй холбогдон гарах эрсдэл Санхүү, барилга байгууламж, хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй байдал гэх мэт. 2. Шууд бус буюу гадны нөлөөтэй эрсдэлүүд: 2.1. Байгалийн буюу хүний үйл ажиллагаатай холбоотой гамшиг 2.2. Хамтрагч талуудын /ханган нийлүүлэгч байгууллагатай холбоотой/ үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэл ХОЁР. НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР Эрсдэл: Үйлчлүүлэгч болон эрүүл мэндийн байгууллага аюул заналд өртөж болох магадлал Эмнэл зүйн эрсдэл: Тухайн эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагад эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх явцад үйлчлүүлэгч, эрүүл мэндийн ажиллагсдад учирч болох амь насанд аюултай тохиолдол /гэмтэл, осол/ гарах магадлал Эрсдэлийн үнэлгээ: Урьдчилан тодорхойлсон болон байгууллагын стандартыг үл хангаж байгаа эрсдэлт хүчин зүйлийн түвшинг харьцуулан үнэлэх замаар эрсдэлийн удирдлагын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох үйл явц
 19. 19. Эрсдэлээс ангид байх: Эрсдэлийг урьдчилан тооцож, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах Эрсдэлийг тодорхойлох: Ямар эрсдэл, ямар нөхцөл байдалд хэрхэн тохиолдох магадлалтайг тодорхойлох үйл явц Эрсдэлийн удирдлага: Эрсдэлт хүчин зүйлийг илрүүлэх, эрсдэлийг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэх, шийдвэрлэх, хяналт хийх, мэдээлэхэд чиглэсэн байгууллагын удирдлагын цогц үйл ажиллагаа Эрсдэлийг бууруулах: Эрсдэл гарах магадлал, түүнээс үүдэлтэй сөрөг үр дагаврыг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа Эрсдэл хуваалцах: Тодорхой нэг эрсдэлээс үүдэн гарах сөрөг үр дагаврыг хамтрагч талуудтай хуваалцах, мэдээлэх Эрсдэлийг шийдвэрлэх: Илрүүлсэн эрсдэлт хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах талаар арга хэмжээ авч шийдвэрлэх ГУРАВ. ЭМНЭЛ ЗҮЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА Эрүүл мэндийн байгууллага бүр өөрийн байгууллагын эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах төлөвлөгөө боловсруулахдаа дараахь 4 үе шатыг онцгой анхаарах нь чухал юм. А.Харилцан зөвлөлдөх Байгууллагын эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах төлөвлөгөө боловсруулахад харилцан зөвшилцөх зарчимыг баримтлах нь тухайн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих үндэс болох юм. Эрүүл мэндийн байгууллага бүр эрсдэлийн удирдлагын багтай байна. Багт удирдах ажилтнуудаас гадна холбогдох эмч, мэрэгжилтнүүд, хөндлөнгийн байгууллагын шинжээч байх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд харилцаа холбооны мэргэжилтэнүүдийг татан оролцуулж болно. Эрсдэлийн удирдлагын багийн гишүүд нь байгууллагын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж учирч болох аюул занал, эрсдэлийн талаарх бодлого, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд хамтрагч байгууллагуудыг оролцоог хангана. Эрсдэлийн багийн гишүүн бүрийн гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлагыг нарийн тодорхойлсон байх шаардлагтай. 1-р үе шат: Нөхцөл байдлыг тодорхойлох Энэ нь эрсдэлийн удирдлагын эхний алхам бөгөөд өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад дотоод болон гадаад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс үүсч болох эрсдэлийн хүчин Хяналтүнэлгээ Харилцанзөвлөлдөх 1-р шат: Нөхцөл байдлыг тодорхойлох 2-р шат: Эрсдэлээ тодорхойлох 3-р шат : Эрсдэлд дүн шинжилгээ хийж эрэмбэлэх 4-р шат: Эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
 20. 20. зүйлс тэдгээрийн шалтгаан үр дагаврыг илрүүлэх. Эрсдэлийн удирдлагын баг нь эрүүл мэндийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг үр дүнтэй байлгахын тулд өөрийн байгууллагын өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж ямар төрлийн эмнэл зүйн эрсдэлийн удирдлагыг ямар хугацаанд, ямар арга замаар, хэрхэн авч хэрэгжүүлэхийг нарийн тодорхойлох хэрэгтэй. Тухайлбал: Нөөцийн төлөвлөлт, хувиарлалтыг оновчгүй хийснээс тусламж, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалд нөлөөлөх, эмнэлгийн дотоод халдвар гарах зэрэг эрсдэлүүдийг урьдчилан тооцох ёстой /хүний нөөцийн, эм эмнэлгийн хэрэгсэлийн хомсдол гэх мэт/. 2-р үе шат: Эмнэл зүйн эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхойлох Эмнэл зүйн бодит, болзошгүй эрсдэлийн магадлал болон түүний үр дагаврыг тодорхойлох үе шат юм. Энэ шатанд эмнэл зүйн эрсдэлт хүчин зүйлийг илрүүлэх, уг үйл ажиллагаанд багийн гишүүд ямар үүрэгтэйгээр оролцохыг тодорхойлох, Эмнэл зүйн эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхойлоход шаардагдах мэдээ, мэдээллийг цуглуулж баримтжуулна. Цуглуулсан баримт мэдээлэл дээр үндэслэн эрсдэлт хүчин зүйлсийг дараах байдлаар ангилж, ямар эрсдэл ямар хугацаанд ямар давтамжтайгаар тохиолдох магадлалтайг тодорхойлно. Түвшин Магадлал Тохиолдож болох давтамжийн тоо 1 Маш ховор 10-аас дээш жилд дор хаяж 1 удаа 2 Ховор 5-10 жилд дор хаяж 1 удаа 3 Магадлалтай 3-5 жилд дор хаяж 1 удаа 4 Тодорхой 1-3 жилд дор хаяж 1 удаа 5 Өндөр магадлалтай Жилд 1-ээс олон удаа Эрсдэлийг тодорхойлох хүснэгт Байгууллагын нэр ........... Тасаг нэгж .......... Тусламж, үйлчилгээний хэсэг .............. Тохиолдож болох эрсдэлт хүчин зүйлс/ төрөл Эрсдэлийн урьдчилсан үнэлгээ Эрсдэлийн түвшин Эрсдэлийг баримтжуулах хүснэгт Байгууллагын нэр Тасаг нэгж Тусламж, үйлчилгээний хэсэг Эрсдэлт хүчин зүйлс/ төрөл Эрсдэлийн үйл ажиллагаа Эрсдэлийн урьдчилсан үнэлгээ Эрсдэлийн түвшин Эрсдэл тохиолдсон огноо /үргэлжилсэн хугацаа/ Шийдвэрлэсэн байдал /арилгасан, бууруулсан байдал/ Тухайн эрсдэлээс цаашид сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 1.Авахаар төлөвлөж буй арга хэмжээ 2.Шаардагдах нөөц 3.Хариуцах эзэн 4.Хугацаа 5.Тайлагнах, хянах Баталсан: Огноо: Хянасан: Огноо:
 21. 21. 3-р үе шат: Эмнэлзүйн эрсдэлийн дүн шинжилгээ Байгууллага бүр тохиолдож болох эрсдэлээ тодорхойлсны дараагаар тэдгээрийг эрсдэлийг эрэмбэлж, эрсдэлээс гарах үр дагаврыг тооцоолон эрсдэлийн түвшинг дараах байдлаар тогтооно. ҮР ДАГАВАР эрэмбэ чухал бус (1) бага зэрэг (2) дунд зэрэг (3) их (4) гамшгийн (5) маш ховор (1) Бага 1 Бага 2 Бага 3 Дунд зэрэг 4 Дунд зэрэг 5 ховор (2) Бага 2 Бага 4 Дунд зэрэг 6 Дунд зэрэг 8 Өндөр 10 магадлалтай (3) Бага 3 Дунд зэрэг 6 Дунд зэрэг 9 Өндөр 12 Өндөр 15 тодорхой (4) Бага 4 Дунд зэрэг 8 Өндөр 12 Өндөр 16 Ноцтой 20 өндөр магадлалтай (5) Дунд зэрэг 4 Өндөр 10 Өндөр 15 Ноцтой 20 Ноцтой 25 Дээрх үнэлгээнд үндэслэн тухайн эмнэл зүйн эрсдэлийн түвшинг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл, төлөвлөгөөг удирдлагын багаар шийдвэрлэнэ. Эрсдэлийн удирдлагын багийн эмнэл зүйн эрсдлийн үнэлгээний хүснэгт Асуулт Хүлээн зөвшөөр өх (Эрдсэли йг хүлээн зөвшөөрө х) Шилжүүлэх (Хүлээн зөвшөөрөхтэй холбоотойгоор дээд шатны удирдлагад эмнэл зүйн эрсдлийг шилжүүлэх) Өөрчлөх Эмнэл зүйн эрсдлийн түвшинг бууруулах эсвэл үйл ажиллагааг өөрчлөх Цуцлах (Үйл ажиллагааг зогсоох) Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэж болохуйц /хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нөөц болон эрх мэдэл байгаа/ √ Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх боломжгүй /хэрэгжүүлэхэд нөөц болон эрх мэдэл байхгүй/ √ √ √ Эрсдлийн түвшин надад олгогдсон эрх мэдлийн хүрээнд / нөөц байгаа ч эрх мэдэл хязгаарлагдмал, эрх мэдэл байгаа ч нөөц хүрэлцээгүй/ √ √
 22. 22. 4-р үе шат: Эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх Өөрийн байгууллагын эмнэлзүйн эрсдэлийг бууруулах боломжит хувилбаруудыг тогтоож, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлнэ. Төлөвлөгөөг урт, дунд, богино хугацааны аль ч хэлбэрээр боловсруулж болох бөгөөд үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шааррдагдах зардалын тооцоог зайлшгүй тусгасан байвал зохино. Эрсдэлийг шийдвэрлэх арга хэмжээг хураангуйлан үзүүлбэл: Төлөвлөгөөг Удирдлагад хэрэгжүүлэх мэдээлэх Б. Хяналт – шинжилгээ Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын нэгээхэн чухал хэсэг нь хяналт- шинжилгээ байх болно. Иймээс байгууллага бүр эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөндөө хянал шинжилгээг хэдийд, ямар байгууллагаар, хэрхэн, хийхээ заавал тусгасан байх шаардлагатай. Байгууллага хяналт-шинжилгээг дараах хэлбэрээр хийж болно. - Дотоодын хяналт-шинжилгээ - Хөндлөнгийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ Эмнэлзүйн эрсдэлийг тодорхойлох Эрсдэлийг шийдвэрлэх хувилбаруудыг тодорхойлох, үнэлэх Ангид байх- Бууруулах - Хүлээн зөвшөөрөх – Засах - Хянах Санал болгож буй хувилбарын өртөг-үр ашгийн шинжилгээ хийх Эрсдэлийг шийдвэрлэх боломжит хувилбарыг сонгох Эрсдэлийг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн эрсдэл байгаа эсэхийг тогтоох Эмнэлзүйн эрсдэлийн шийдвэр Хүлээж авах Ангид байх Илгээх
 23. 23. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ......сарын ....өдрийн ....... тоот тушаалын долоодугаар хавсралт Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг БОЭТ, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн Гэмтэл согогийн кабинетэд тусламж үйлчилгээ, эмчилгээ хийлгэх боломжтой осол гэмтэл, гэмтэл согогийн өвчнүүд 1. Гэмтлийн цэвэр шарх Гэмтэл согогийн мэс заслын дараах сэдэрч хүндрээгүй цэвэр шарх 2. Том судас шөрмөс булчин, мэдрэл гэмтээгүй гэмтлийн шарх, биеийн байдал харьцангуй тогтвортой хэлбэр 3. Дээд доод мөчний зөөлөн эдийн няцралт, үе холбоосны суналт, цусан хураа (гемартроз) хураагүй хүндрэлгүй хэлбэр 4. Дээд доод мөч чацны хурууны үе, шивнүүрийн мултралын хөнгөн хэлбэр 5. Цээжний хэнгэрцэгийн дарагдаж няцарсан хөнгөн хэлбэр, цээжний гялтан хальс гэмтээгүй ганц хавирганы хугарал 6. Ясны зөрөөгүй эвийн болон битүү засалт хийгдсэн тогтвортой хугарлын бүх хэлбэр 7. Хэсэг газрын (бүх биеийн 5%-ийг хамарсан ) өнгөц түлэгдэл, өнгөц хайрагдсан хөлдөлт мэс заслын эмчилгээ хийгдэх шаардлагагүй, мэс заслын өмнөх үхжил эдийн зааг, хүлээгдэж байгаа хэлбэр 8. Гэмтлийн дараах бороожилт удааширсан болон бороолоогүй хугарлын хэлбэр, хуурамч үе, мэс заслын өмнөх дараах үе шат 9. Тархи нуруу нугасны гэмтлийн дараах үлдэц мэс заслын дараах байдал 10.Аарцаг ясны хугарлын хөнгөн хэлбэр хугарлын дараах үлдэц 11.Дегенратив- дистрофия (остокондроз, спондилез, спондилоартроз) нуруу нугасны гэмтлийн дараах үлдэц, сээр нурууны өвдөлт, мэс заслын өмнөх болон дараах хэлбэр 12.Сээр нурууны хэлбэр алдагдах сколиоз, кифоз мэс заслын өмнөх болон дараах хэлбэр 13.Гэмтлийн дараах сарвууны хэлбэр алдагдсан гэмтэл сарвуу шууны шөрмөс мэдрэл гэмтсэн байдал 14.Тавхайн хэлбэр алдагдах хавтгай тавхай 15.Гэмлийн дараах захын мэдрэлийн эмгэг 16.Гэмтлийн дараах архаг өвдөлтийн хөнгөн хэлбэрүүд 17.Хүүхдийн төрөлхийн болон олдмол согог гилжгий хүзүү, майга тавхай, түнхний эмгэг 18.Ясны хавдар мэс заслын өмнөх дараах байдал Амбулатори поликлиникт зайлшгүй хийгдэх нэн шаардлагатай шинжилгээнүүд: 1. Рентген 2. Хэт авиа, (үе авиа булчин, шөрмөс, мэдрэл) 3. Хэт авиа 4. Ясны денситометрия 5. Электронейромиография 6. Цусны бичил эргэлтийн шинжилгээ 7. KTГ 8. MR
 24. 24. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ... сарын ... өдрийн ... тоот тушаалын наймдугаар хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУУРЬ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ № Шинэчлэлийн арга хэмжээний хүрээ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хариуцах газар, байгууллага 1. 1. Эрүүл мэндийн байгууллагын тогтолцооны шинэчлэлийн хүрээнд: Өвчтөн, үйлчлүүлэгчдийн эмчид үзүүлэх, оношлогоо шинжилгээ хийлгэх, эмнэлэгт хэвтэх хүлээгдлийн бүртгэл, мэдээллийн маягтыг боловсруулж, батлуулах 2012 оны IV улирал ХШҮДАГ 2. Хөдөө орон нутгийн иргэд 3-р шатлалын эмнэлэгт ирж эмчлүүлэхдээ нийслэлд ирж байж цаг авч эмнэлэгт хэвтдэг хүлээгдлийг багасгах зорилгоор 3 дахь шатлалын эмнэлгүүдэд хэвтэх цагийг (pre-appointment) орон нутгаасаа урьдчилж авдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх журам боловсруулж, батлуулах 2013 БХЗГ 3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зөвлөл, салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг боловсруулж батлуулах 2012 оны IV улирал БХЗГ 4. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний үнэлгээ хийж, чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах талаар бодлогын санал боловсруулах 2013 оны I улирал БХЗГ 5. Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүд, бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн ажиллах журам боловсруулж, батлуулах 2012 оны IV улирал БХЗГ 6. Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүд, нэгдсэн эмнэлэгт яаралтай тусламжийн тасгийг тусламж үйлчилгээний онцлог, шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн зохион байгуулж, шаардлагатай хүний нөөц, багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх 2013 оны I улирал БХЗГ, БТГ 7. Үндэсний хэмжээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа Тусгай 2012 оны БТГ
 25. 25. мэргэжлийн төвүүд нь тухайн төрөлжсөн чиглэлээр үндэсний түвшинд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, эрдэм шинжилгээ, сургалт, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний үндэсний хэмжээний төрөлжсөн мэргэжлийн лавлагаа төвийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулах бүтэц, үлгэрчилсэн дүрмийг шинэчлэн боловсруулах, удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх IV улирал 8. Үндэсний хэмжээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа Тусгай мэргэжлийн төвүүдийн шинэчлэн боловсруулсан бүтэц, үлгэрчилсэн дүрмийг Сайдын тушаалаар батлуулах 2012 оны IV улирал БТГ 9. Монгол оронд ашиглагдаж байгаа оношлогоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн сан байгуулах 2013 оны I улирал БХЗГ, БТГ 10. Оношлогоо, эмчилгээний технологийн нэгдсэн бодлого боловсруулах 2013 оны I улирал БТГ, БХЗГ 11. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын холбогдох журмуудыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах 2013 оны I улирал ТЗУГ 12. “Эрүүл мэндийн тухай хууль”-ийн 24.6-р зүйлд заасан хавдар, халдварт, мэдрэл, сэтгэц, төрөх, хүүхдийн тасгийг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт нээн ажиллуулахад нэмж шаардагдах нөөцийн хэрэгцээг тооцох 2013 оны I улирал БТГ, БХЗГ, НЭМГ 13. Хавдар, халдварт, мэдрэл, сэтгэц, төрөх, хүүхдийн тасгийг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд нээн ажиллуулахад нэмж шаардагдах хөрөнгө болон нөөцийн хэрэгцээний тооцоо, судалгааг Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөлд танилцуулах 2013 оны I улирал БТГ, БХЗГ, НЭМГ 14. Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлэх сэтгэц, хавдар, осол гэмтлийн тусламж, үйлчилгээний журам боловсруулж батлуулах 2013 оны I улирал БХЗГ 15. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг оношлогоо, эмчилгээний төв болгоход шаардагдах нөөцийг тодорхойлох тооцоо, судалгааг хийж Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөлд танилцуулах 2013 оны I улирал БТГ,БХЗГ, ТЗУГ 16. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг оношилгоо, эмчилгээний төв болгоход нэмж шаардагдах төсвийг 2014 оны төсвийн төсөлд тусгуулж, батлуулах 2013 оны II-IV улирал БТГ, БХЗГ, ТЗУГ 17. “Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийг чадавхжуулах” үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар 2013 оны III улирал БХЗГ, БТГ
 26. 26. хэлэлцүүлэх 18. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний багцад хамаарах нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэх, хэрэгжүүлэх механизмыг боловсруулах 2013 оны III улирал БХЗГ 19. 2. Эрүүл мэндийн санхүүжилт, эрүүл мэндийн даатгалын шинэчлэлийн хүрээнд: Улсын төсвөөс санхүүжих тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх заавар, өвчин эмгэгийн жагсаалтыг эрүүл мэндийн байгууллага тус бүрээр боловсруулах 2013 оны I улирал БТГ,БЗХГ 20. Улсын төсвөөс санхүүжих тусламж, үйлчилгээний өвчин эмгэгийн жагсаалтад үндэслэн бодит өртөг, зардлыг тооцох 2013 оны I улирал БТГ, БХЗГ 21. Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын бодит өртгийг тооцох 2012 оны IV улирал БТГ 22. Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг Сангийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны хамтарсан тушаалаар батлуулах 2013 оны I улирал БТГ 23. ЭМД-ын тусламж үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх судалгаа хийх 2013 оны I улирал БТГ 24. ЭМД-ын тусламж үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор нэмэлтээр ЭМД-ын сангаас шаардагдах санхүүжилтийг тооцох 2013 оны II улирал БТГ 25. ЭМДСангийн чадамж, даатгуулагчийн эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг өргөжүүлэх саналыг боловсруулах 2013 оны II улирал БТГ 26. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас төлбөртэй болон нэмэлтээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журмын төслийг боловсруулах 2013 оны I улирал БТГ,БХЗГ 27. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас төлбөртэй болон нэмэлтээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журмын төсөлд эрүүл мэндийн байгууллагуудаас санал авах 2013 оны II улирал БТГ,БХЗГ 28. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй болон нэмэлтээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журмыг боловсруулж, батлуулах 2013 оны II улирал БТГ,БХЗГ 29. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж, оношлуур, төр даах эмийн зардлын бодит хэрэгцээг тооцох 2013 оны II улирал БТГ 30. Бодит хэрэгцээнд үндэслэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж, оношлуур, төр даах эмийн зардлыг тооцож, шаардагдах төсвийг 2014 оны төсөвт батлуулах 2013 оны III, IV улирал БТГ
 27. 27. 31. Эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ, хөдөлмөрийн норм, нормативын судалгаа хийх 2013 оны II улирал ТЗУГ 32. Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын ачаалал, норм, нормативыг шинэчлэн тогтоож, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бодитой тооцож, цалин, урамшуулал (эрүүл мэндийн даатгалын сангаас цалингийн тодорхой хувь)-ыг нэмэгдүүлэх саналыг боловсруулах хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах 2013 оны I улирал БТГ, ТЗУГ 33. Эрүүл мэндийн мэргэжилтний ажлын ачаалал, норм, нормативыг шинэчлэн тогтоож, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бодитой тооцох санал боловсруулах 2013 оны III улирал БТГ,ТЗУГ 34. Эрүүл мэндийн мэргэжилтний хөдөлмөрийн норм, нормативыг шинэчлэн тогтоох, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бодитойгоор тооцож олгоход нэмж шаардагдах цалингийн сангийн тодорхой хувийг (эрүүл мэндийн даатгалын сангаас) санхүүжүүлэх санал боловсруулах 2013 оны II улирал БТГ,ТЗУГ 35. Эрүүл мэндийн ажилтны хариуцлагын даатгалын хуулийн төслийн үзэл, баримтлалыг боловсруулах 2013 оны III улирал ТЗУГ 36. Эмнэлгийн мэргэжилтнийг элэгний В вирусын халдвараас сэргийлэх тарилгад хамруулах журам, сэргийлэх тарилгад хамрагдах мэргэжлийн жагсаалтыг боловсруулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 2013 оны II улирал БХЗГ 37.3. Эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангах, хүн амын дунд эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх шинэчлэлийн хүрээнд: Нийслэл, аймгийн төвд ажиллаж байгаа эмийн сангуудад эмийн чанар, аюулгүй байдлын хяналт үнэлгээг хийж, үр дүнг сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах 2013 оны I улирал БХЗГ 38. Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад эмийн чанар, аюулгүй байдлын хяналт үнэлгээг хийж, үр дүнг сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах 2013 оны II улирал БХЗГ 39. Эмийн үнэнд төрийн зохицуулалт хийх хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, холбогдох дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулах 2013 БХЗГ 40. Эмийн үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тавих шаардлагыг өндөржүүлэх, тусгай зөвшөөрөл өгсөн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийдэг тогтолцоог бүрдүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 2013 БХЗГ
 28. 28. 41. Эмийн зохистой хэрэглээг бий болгохын тулд эмийг жороор олгодог соёлыг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 2013 БХЗГ 42.4. Эрүүл мэндийн салбар дахь авилга, ашиг сонирхлын зөрчил, албан бус төлбөр, хээл хахуултай тэмцэх чиглэлээр: Байгууллагаас гадуурхи ажил эрхлэлтийн талаар судалгаа хийх 2012 - 2013 ТЗУГ 43. Эрүүл мэндийн салбарт авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2012-2013 ТЗУГ 44. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах үедээ төлж байгаа албан бус төлбөрийн судалгааны үр дүнд үндэслэн албан бус төлбөрийг бууруулах арга хэмжээний санал боловсруулах 2013 оны III улирал БТГ, БХЗГ 45. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний албан бус төлбөртэй холбоотой асуумж, судалгааг өвчтөн, үйлчлүүлэгчдээс авч хэвшүүлэх, түүний мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 2013 оны I,II улирал ТЗУГ 46. 5. Эрүүл мэндийн байгууллагын соёл, харилцаа хандлагыг өөрчлөх хүрээнд: Иргэд, үйлчлүүлэгчид ээлтэй, нээлттэй байгууллага шалгаруулах болзолт уралдаан зарлах, шалгарсан шилдэг төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байгууллагыг сурталчлах 2012-2013 ТЗУГ 47. Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдах ажилтнуудад байгууллагын соёл, харилцаа хандлага, төлөвлөлт, багаар ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх чадавхид суурилсан сургалтыг зохион байгуулах 2012 оны IV улирал ТЗУГ 48. Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах 2012 оны IV улирал ТЗУГ 49.6. Эрүүл мэндийн салбарт мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх хүрээнд: Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, нэгдсэн эмнэлгүүдийг үе шаттайгаар Телемедицины сүлжээнд холбох ажлын төсвийн тооцоог хийх 2012 оны IV улирал ХШҮДАГ 50. “Цахим эрүүл мэндийн байгууллага” төслийг хэрэгжүүлэх төслийн зээлийн хэлэлцээр байгуулах ажлыг зохион байгуулах 2013 оны I-III улирал БТГ, ХШҮДАГ
 29. 29. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны ... сарын ... өдрийн ... тоот тушаалын наймдугаар хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУУРЬ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ № Шинэчл элийн арга хэмжээ ний хүрээ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хариуцах газар, байгууллага 51. 1. Эрүүл мэндийн байгуул лагын тогтолцо оны шинэчлэ лийн хүрээнд: Өвчтөн, үйлчлүүлэгчдийн эмчид үзүүлэх, оношлогоо шинжилгээ хийлгэх, эмнэлэгт хэвтэх хүлээгдлийн бүртгэл, мэдээллийн маягтыг боловсруулж, батлуулах 2012 оны IV улирал ХШҮДАГ 52. Хөдөө орон нутгийн иргэд 3-р шатлалын эмнэлэгт ирж эмчлүүлэхдээ нийслэлд ирж байж цаг авч эмнэлэгт хэвтдэг хүлээгдлийг багасгах зорилгоор 3 дахь шатлалын эмнэлгүүдэд хэвтэх цагийг (pre- appointment) орон нутгаасаа урьдчилж авдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх журам боловсруулж, батлуулах 2013 БХЗГ 53. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зөвлөл, салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг боловсруулж батлуулах 2012 оны IV улирал БХЗГ 54. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний үнэлгээ хийж, чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах талаар бодлогын санал боловсруулах 2013 оны I улирал БХЗГ 55. Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүд, бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн ажиллах журам боловсруулж, батлуулах 2012 оны IV улирал БХЗГ 56. Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүд, нэгдсэн эмнэлэгт яаралтай тусламжийн тасгийг тусламж үйлчилгээний онцлог, шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн зохион байгуулж, шаардлагатай хүний нөөц, 2013 оны I улирал БХЗГ, БТГ

×