Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sector Secundari

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ppt sector secundari
Ppt sector secundari
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Sector Secundari

 1. 1. Les activitats econòmiques El sector secundari
 2. 2. INDÚSTRIA I ENERGIA El sector secundari inclou: Les activitats basades en l'extracció i transformació de les matèries primeres.
 3. 3. Les matèries primeres Les matèries primeres naturals:  Matèries d'origen animal: per fer pells, llana, conserves, olis, farines, etc.  Matèries d'origen vegetal: per fer teixits (cotó), pneumàtics, mobles, etc.  Matèries d'origen mineral que es classifiquen en:  1.Minerals metàl·lics (hematites -ferro, bauxita -alumini)  2.Minerals no metàl·lics (sal, sofre, granit, pissarra,etc.)  3.Minerals energètics (urani, carbó, etc.)
 4. 4. Classificació de les principals primeres matèries d’origen mineral
 5. 5. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Posa un exemple de producte elaborat fet amb els següents recursos naturals: ferro, bauxita, balena, vaques, ovella, blat, tomàquet i sardines. 2. Cita 3 matèries primeres d'origen mineral no metàl·liques i 3 de metàl·liques. 3. Busca una petita biografia de George Stephenson.
 6. 6. Les fonts d'energia Classificació de les fonts d'energia:  Segons la possibilitat que s'exhaureixin: – Renovables i no renovables  Segons la importància econòmica que tenen: – Fonts d'energia tradicionals (carbó, petroli, gas natural, urani i energia hidràulica) – Fonts d'energia alternatives (eòlica, geotèrmica, solar o mareomotriu)
 7. 7. Les fonts d'energia Tradicionals Quines són les fonts tradicionals?  Carbó és un combustible fòssil, que s'origina a partir de la descomposició de vegetals acumulats i sepultats durant milions d'anys.  Petroli és un líquid oliós que procedeix de la descomposició, durant milions d'anys, de restes de vegetals i animals sepultats.  Gas natural és una font d'energia fòssil que està constituïda per una barreja d'hidrocarburs.  Energia nuclear. Els reactors nuclears fa servir l'urani enriquit.  Hidroelectricitat és la produïda per l'aigua acumulada als embassaments.
 8. 8. Reserves de barrils de petroli
 9. 9. Les fonts d'energia alternatives Quines són les fons alternatives: Totes elles tenen a favor que són renovables i n'hi ha molta disponibilitat. ➔ L'energia solar o fotovoltaica: ➔ En contra: la intensitat és diferent segons el lloc i el temps. ➔ L'energia eòlica dels molins de vent: ➔ En contra: no a tots els llocs bufa el vent amb la mateixa intensitat, i a més, afecta al paisatge i causa contaminació sonora. ➔ L'energia geotèrmica, mareomotriu i bioenergia: ➔ En contra: tant la geotèrmica com la mareomotriu no es troben a tot arreu, i la bioenergia està fent que, per exemple, és tali la selva per plantar palma.
 10. 10. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Cita 3 maneres diferents d'aconseguir electricitat. 2. Quina diferència hi ha entre les energies renovables i les no renovables? 3. Cita els pros i contres de les energies alternatives. 4. Què és el carbó, el petroli i el gas natural? 5. Busca una petita biografia de Henry Ford.
 11. 11. Tipus d'indústries Indústria de béns de producció: fan una transformació inicial de les matèries primeres en productes semielaborats, que després serviran a altres indústries. ✔ La indústria pesant: La siderúrgia (obtenció de ferro i carbó) o la metal·lúrgica (transforma minerals en metalls o aliatges) Indústria de béns d'ús i consum: fan productes que van destinats directament al mercat. ✔ La indústria lleugera: tèxtil, alimentària, electrònica, etc.
 12. 12. Indústria pesant / Indústria de béns de producció
 13. 13. Indústria lleugera / Indústria de béns de consum
 14. 14. Tipus d'indústries Altres classificacions: Les indústries també es poden classificar des del punt de vista tecnològic: 1. Les indústries punta o d’alta tecnologia que es caracteritzen per: ● Mà d’obra altament qualificada. ● Vuit sectors clau: informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia, automatismes, làser i nous materials, i energies renovables. ● Es localitzen prop de les universitats i grans centres d’investigació. 2. Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.
 15. 15. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre la indústria pesant i la indústria lleugera? 2. Per fer un cotxe quin tipus d'indústria necessitem? Imagina i explica pas a pas el procés industrial per fer un cotxe. 3. Dels vuits sectors clau, tria tres i cita un dels productes que elaboren. 4. Busca una petita biografia de James Watt.
 16. 16. Localització de la indústria Factors de la localització de la indústria: 1. El cost del transport, és a dir la distància i el tipus de transport (perillós o no). 2. Les matèries primeres. Sobretot les que són difícils de transportar (carbó, sucre, productes periples, etc.) 3. El mercat o d'altres indústries. 4. L’energia. Avui dia no es un factor gaire important. 5. Mà d’obra. Que s’intenta que sigui barata i per exemple, les indústries tecnològiques acostumen a situar-se prop de les universitats i escoles professionals. 6. Zones amb avantatges fiscals (zona franca).
 17. 17. Distribució de la indústria al món Distribució de la indústria: ● Països centrals industrialitzats: Els que pertanyen al G8 (EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia) i el països que integren l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic). ● Països de nova industrialització: El sud-est asiàtic (els 4 dragons: Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan). ● La indústria del 3r món està orientada al consum, depèn tecnològicament del nord i té un fort component de capital estranger. Hi destaquen: El Magrib, Líbia, Calcuta, zones de l’antiga URSS, etc.
 18. 18. Corea del sud Taiwan Hong Kong Singapur
 19. 19. LA DESLOCALITZACIÓ Distribució de la indústria al món Deslocalització: es tracta d’una fenomen que consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen: ● Mà d’obra abundant i barata ● Lleis laborals toves ● Inexistència de lleis medi ambientals ● Pressió fiscal molt baixa o nul·la ● Suficient nivell d'infraestructures. ● Possibilitat d’obtenir molts beneficis.
 20. 20. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quins països formen el G8? Perquè creus que són aquests països els que estan més industrialitzats? 2. Quins són els 4 dragons? 3. Quines característiques té la indústria al 3r món? 4. Què és la deslocalització? 5. Busca una petita biografia de Orville Wright.
 21. 21. Història:  Comença a finals del segle XVIII, al voltant del tèxtil (cotó) i de la metal·lúrgia.  Es caracteritza per la manca de matèries primeres i l’escassetat de recursos energètics.  Els eixos de localització eren el Ter i el Llobregat, vora dels rius per aprofitar l’energia hidràulica.  La industrialització a Catalunya es va impulsar gràcies a que la Península Ibèrica era un gran mercat per als productes catalans i per l’aixecament de la prohibició del comerç amb Amèrica. La indústria a Catalunya
 22. 22. La indústria catalana actual:  Als anys 60’ comença la crisi del tèxtil, però comencen a destacar el sector químic (Tarragona) i el del metall. I sorgeixen de noves indústries com les telecomunicacions, alimentàries i d’informàtica.  Catalunya representa el 25% de la producció industrial Espanyola.  Els sectors més representatius actualment són: el metall (automoció, transformació de peces,..), químic (petroquímica i farmacèutica, tèxtil, l'electrònica i l'alimentació. La indústria a Catalunya
 23. 23. La indústria a Catalunya 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 In d ú s tr i e s e x tr a c tiv e s In d ú s tr i e s m a n u fa c tu r e r e s i n d ú s tr i e s d 'a li m e n ta c ió , b e g u d e s i ta b a c i n d ú s tr ie s tè x ti l s , d e l a c o n fe c c i ó , c u i r i c a lç a t i n d ú s tr i e s d e l p a p e r , a r ts g r à fi q u e s i s u p o r ts e n r e g i s tr a ts i n d ú s tr ie s q u ím i q u e s fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s fa r m a c è u ti c s fa b r i c a c i ó p r o d u c te s c a u tx ú i m a tè r ie s p l à s ti q u e s fa b r i c a c ió d 'a l tr e s p r o d u c te s m in e r a l s n o m e tà l · li c s m e ta l · l ú r g i a i fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s m e tà l · l i c s m a te r i a l s i e q u i p s e l è c tr ic s , e l e c tr ò n i c s i ò p ti c s fa b r ic a c i ó d e m a q u i n à r i a i e q u i p s m e c à n i c s fa b r i c a c i ó d e m a te r i a l d e tr a n s p o r t a l tr e s i n d ú s tr ie s m a n u fa c tu r e r e s E n e r g ia e l è c tr i c a , g a s , v a p o r i a ir e c o n d i c i o n a t S u b m i n i s tr a m e n t d 'a i g u a IDESCAT DADES 2014
 24. 24. Localització de la indústria catalana:  Es concentra entorn a Barcelona, Tarragona i Reus, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà. La indústria a Catalunya
 25. 25. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Al voltant de quines dues indústries comença el procés d'industrialització a Catalunya? 2. Dibuixa un mapa de Catalunya i situa els dos eixos on es localitzava la indústria al segle XIX. 3. A quin any comença la crisi del sector tèxtil a Catalunya? 4. Quins són actualment els sectors industrials més importants de Catalunya. 5. Busca una petita biografia Narcís Monturiol.

×