Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Impacte crisi món local (2)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Impacte crisi món local (2) (20)

Más de UBICIVIS (20)

Anuncio

Impacte crisi món local (2)

 1. 1. Temes d’actualitat del desenvolupament econòmic I Impacte de la crisieconòmic I. Impacte de la crisi Eduard Jiménez Hernandez Economista i consultor en polítiques públiques ejimenez@teonetwork.com @edjihe Juny 2013Juny 2013 1Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 2. 2. 5. Noves Estratègies d’Intervencions5. Noves Estratègies d Intervencions Locals: Sumari • Quin és el camí? • Repensar L’Agenda possible: La PlanificacióRepensar L Agenda possible: La Planificació estratègica ha mort, visca l’Estratègia! R l C tàl E l G i X• Repensar el Catàleg: Escala, Gamma i Xarxa de les noves intervencions • Un xec-list per a la formulació d’estratègies amb alguna probabilitat d’èxitamb alguna probabilitat d èxit • Conclusions 2Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 3. 3. On estem de la crisi? (quin és elOn estem de la crisi? (quin és el camí?) Archaeopteryx es considera l’auAvinimus es considera el darrer Archaeopteryx, es considera l au més antiga Avinimus, es considera el darrer dinosaure En què consistirà la transició simultània de:q •Model econòmic •Model sòcio-cultural •Model d’administració i de polítiques públiques 3Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe p q p q
 4. 4. R l’A d iblRepensar l’Agenda possible Pla Programes Projectes Actuacions (1) Massa incerteses context econòmic i polític per i f i i i igarantir efectivitat i impacte (2) Massa poc recursos per garantir lideratge i actuacions Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 4 actuacions
 5. 5. Construint un model per l’aparicióConstruint un model per l aparició de noves estratègies territorials AGENDA Un llarg període on la planificació serà substituïda, en el millor dels casos, per una gestióper una gestió estratègica on les relacions i els VALOR/RECURSOSRELACIONS valors/recursos tindran tant o més pes que lespes que les ‘decisions tècniques’ sobre l’agenda Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 5
 6. 6. Taller: Nous camins per desfermarTaller: Nous camins per desfermar estratègies territorials AGENDA • Temes que susciten ‘ í ’ VALOR/RECURSOS • Patrimonis malbarats RELACIONS • Actors interns del territori l j t l f‘compromís’ • Temes que tenen fita prevista en el futur • Transformació de despeses actuals que volen projectar-lo fora • Actors externs al territori que volen ‘aprofitar-se’ del seu potencial •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 6
 7. 7. Un exemple: els 10 projectes TES de prioritat del desenvolupament econòmic 1 Centro direccional de Cerdanyola- Parc de l'Alba 5 2 Circuit de Catalunya 3 Foment de Turisme a Tarragona 6 7 5 g 4 Parc d'Innovació del Cuir i la Marroquineria d'Igualada-Jorba 1 2 9 6 4 5 JJOO hivern BCN-Pirineus 2022 6 Aeroport Girona-Riudellots de la Selva 8 10 5 3 7 Logis Empordà 8 Logis Penedès Logística Àrees de foment - desenvolupament Centres d’activitat 9 Zona logística Llagosta - Santa Perpètua-Mollet 1 Delta Llobregat Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 7 0 Delta Llobregat
 8. 8. Els nous reptes de la governabilitat territorial Elabo ació d’ naElabo ació d’ naElaboració d’una estratègia singular Aliances entre Elaboració d’una estratègia singular Aliances entreAliances entre ciutats i territoris per a fer factibles les estratègies Aliances entre ciutats i territoris per a fer factibles les estratègies La gestió les estratègies La gestió les estratègies La gestió relacional dels actors La gestió relacional dels actors 8Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 9. 9. Els pilars d’innovació (1): Estratègies singularsEstratègies singulars • Paradoxalment la globalització dóna valor a lo• Paradoxalment, la globalització dóna valor a lo local, si i només sí, té visió i projecció general • Cal reexaminar la posició territorial, no tothomCal reexaminar la posició territorial, no tothom pot aspirar a tot... I bandejar allò que realment pot fer L l d l d l’ è i i l é• La clau de volta de l’estratègia singular és que sigui autosostinguda • Una estratègia no és un Pla Estratègic però a• Una estratègia no és un Pla Estratègic, però a vegades ajuda 9Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 10. 10. Una nova agenda per alUna nova agenda per al DEL Estratègies i l Factors singulars Polítiques (latents) propis q locals integrades Millor impacte Més eficiència Més continuitat 10Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 11. 11. El il d’i ió (2)Els pilars d’innovació (2): Relacions reals entre actorsRelacions reals entre actors • El formalisme i la paròdia han substituït la• El formalisme i la paròdia han substituït la relació entre actors • Sempre s’han de tenir en compte les• Sempre s han de tenir en compte les asimetries i els antecedents de les relacions • Les relacions reals es construeixen amb els• Les relacions reals es construeixen amb els ítems del capital social: confiança, reciprocitat i xarxesp • L’organització té sentit si és l’altra cara de la moneda de les relacions 11Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 12. 12. Modelitzant les relacions pel DELDEL Alta Lobby Projecte CIÓIMPLICAC Relacions  ‘típiques’ DEL Acord/Pacte Declaració Baixa ASIMETRÍA Baixa Alta 12Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 13. 13. Els pilars d’innovació (3):Els pilars d innovació (3): Complicitats amb l’entorn i xarxes • Les estratègies singulars generen naturalmentg g g interseccions amb les polítiques generals i amb les estratègies d’altres territoris • En un context com l’actual, les relacions d’un territori amb els altres no es podrà construir sota la queixa o la demanda... Només serà efectiu un plantejament win-win • Les complicitats a mig-llarg termini convé que generin xarxes de relació 13Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 14. 14. El il d’i ió (4)Els pilars d’innovació (4): Creació de valor i adequació d’instruments • En un context de restricció de despeses cal i l l ’ t d d l treexaminar el valor que s’aporta des del sector públic, sense por: Cut, Invest and Tax • Cal fer un xec-list d’adeqüació dels instruments deCal fer un xec list d adeqüació dels instruments de que disposem: – Claredat de la missió E i lit ió i f i lit t d l– Especialització i professionalitat per donar valor – Funcionalitat jurídica i orgànica – Sostenibilitat financera (inclòs participació beneficiaris)( p p ) • Cal millorar molt la transparència, el seguiment i l’avaluació 14Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 15. 15. Evolució de la despesa EELL en Ocupació iEvolució de la despesa EELL en Ocupació i Sectors productius Gasto consolidado por programas EELL 2010 2011 2012 (Pres.) Fomento del Empleo 190.163 184.973 81.189 Agricultura, Ganadería y Pesca 12.339 9.187 8.693g , y Industria y energía 18.934 11.793 9.690 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 259.280 264.931 190.651 Investigación, desarrollo e innovación 2.190 1.326 1.473 Subtotal Empleo y Promoción económica 482.906 472.211 291.696 Total EELL Cataluña 12.085.186 11.113.587 9.829.973 Peso sobre Total 4,0% 4,2% 3,0% La despesa local en aquestes polítiques s’ha reduït un 40% en els darrers 3p q p q anys, un 60% en el cas d’ocupació Compte!: A foment d’ocupació entre el 60 i el 70% és despesa de personal Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 15
 16. 16. Repensar el Catàleg per lesepe sa e Catà eg pe es noves estratègies • Superar la ‘presó’ de les polítiques generals: hi h id é llà d l SOC i l’ADE DIBA!!!ha vida més enllà del SOC i l’ADE_DIBA!!! • Superar les delimitacions territorials invalidants: Són bé els problemes, bé les solucions, el que defineixen àmbits territorials interessants • Superar la visió que tenim de clients/ proveïdors i polítiques/beneficiaris: Som una institució quep q q interactua en totes direccions i hem d’aportar i rebre valor en aquestes interaccionsq Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 16
 17. 17. Els tres àmbits de decisió on cal intervenirEls tres àmbits de decisió on cal intervenir Gamma • Distingir entre Xarxa Interna i externa Escala • Distingir entreDistingir entre béns públics i béns privats • Distingir entre d’inputs i outputs • Distingir entre escala de concepció i escala de realització béns generals i béns locals • Distingir entre escala territorial i delimitació territorialterritorial 17Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 18. 18. Les tecnologies productives delLes tecnologies productives del desenvolupament territorial G ÀmbitB30 Delta Productes Locals Comerç i Turisme Formació Dual Gamma Més pes béns locals i privats (fins 2/3) Més gran Escala G t i Delta C17 Municipis arrossers Eix Diagonal Clústers productius ... Més gran diversificació temàtica i de productes Geometria variable Funcionalitat ago a Riera de Caldes ... XARXA C !! PCura!! Per a crear valor!! 18Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 19. 19. T ll R t l tàlTaller: Repensant el catàleg A l FActual Futura Gamma d’actuacions Escala d’Actuacions Xarxa d’actors Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 19
 20. 20. Mesures disruptives per a milllorar enMesures disruptives per a milllorar en l’estratègia de desenvolupament 1 Q é 3% d l t ió b t d IAE + IBI i d t i l1. ¡Qué menys que un 3% de la recaptació bruta de IAE + IBI industrial per a finançar costos permanents de l’estratègia!! 2. No participation without contribution! (però sigui generós) 3. Davant els dubtes, deixi-ho tot i dediquis a una única cosa que sàpiga fer bé i hi hagi alta probabilitat d’obtenir resultats 4 Oblídis de tot allò que no sigui capaç / estigui en condicions de capturar4. Oblídis de tot allò que no sigui capaç / estigui en condicions de capturar (si més no una mica) del seu valor 5. Contacti (i si s’escau contracti) amb els millors... Encara que estiguin a l’ lt t d l l bl’altra punta del globus 6. La percepció és la realitat: totes les activitats han de tenir impacte comunicatiu real en l’agenda local i general 7. La gent també pot (i sap) opinar (els tècnics i treballadors, els usuaris i beneficiaris, el públic en general) Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 20
 21. 21. Un xec-list per a les estratègies emergents deUn xec list per a les estratègies emergents de desenvolupament territorial Di ibilit t R iDisponibilitat Recursos propis Connexió idees-força globals Presència Recerca/innovació Un altre paradigma de lideratge i del paper del t úblisector públic Xarxes (però sense reproduir la fal·làcia del )consens) Metodologies de coproducció i crow Visibilitat Retorn en el circuit polític-institucional i ciutadà Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 21
 22. 22. Taller: Com tenim la nostraTaller: Com tenim la nostra estratègia emergent? Di ibili R i 1 2 3 4 5 Disponibilitat Recursos propis Connexió idees-força globals Presència Recerca/innovacióPresència Recerca/innovació Un altre paradigma de lideratge i del paper del sectorg p p públic Xarxes (però sense reproduir la fal làcia del consens)la fal·làcia del consens) Metodologies de coproducció i crow Visibilitat Retorn en el circuit polític- institucional i ciutadà Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 22
 23. 23. L t i fi lLa tesis final Ho sentim, avui saber d d é l édesaprendre és el més important (i allò mésimportant (i allò més difícil!) (J.A.Marina) Si no saps allò que vols (futur) acabaràs volent allò que saps (passat) 23Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe
 24. 24. • http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4536 591 • Minut 13. Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 24
 25. 25. E ílEpíleg Paisaje desp és de la batalla !Preser em els• Paisaje después de la batalla: !Preservem els actius acumulats¡ N i l i ‘d d d lt’ l li• No esperin solucions ‘des de dalt’: cal alinear-se amb l’agenda de solucions i les apostes locals / territorials • Sobreviure no és lo important; allò decisiu és ser útil i necessari • Cuidin, primer i sempre, les persones, els seus valors i capteniment seran en el futur immediatp el principal actiu pel desenvolupament del territori Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe 25
 26. 26. Cap a noves estratègiesCap a o es est atèg es d’intervencions locals Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Travessera de les Corts 131-159 Recinte Maternitat – Pavelló Mestral, 08028 Barcelona Tel. 934 049 171 Fax 934 022 785 o.estrategiesde@diba.cat http://www.diba.cat/web/promoeco 26Cap a Noves Estratègies d'Intervencions Locals - @edjihe

×