Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516

2.501 visualizaciones

Publicado el

Julkiset varat vähenevät samaan aikaan kun palvelutarpeet lisääntyvät. Miten suunnitella palvelut niin, että ikäihmisten toiveet huomioidaan samalla kun myös aikaansaadaan säästöjä ilman juustohöyläleikkauksia? Tulostähti on asiakastyön ja mielekkään tiedon analysointimenetelmä, mutta myös tarjoaa keinon kestävään ja eettiseen palvelumuotoiluun.

Publicado en: Atención sanitaria
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516

 1. 1. Anne Bland 24.5.2016 Ikäihmisen Tulostähti palvelumuotoilussa - Pirkanmaan Vanhustyö 2016
 2. 2. Palvelumuo- toilu yhdessä suunnitellen Markkinoiden monopolisoi- tuminen Kasvavat palvelutarpeet Palvelujen ja tarpeiden kohtaamat- tomuus Budjetti- leikkaukset Tuotannon omistajuus Julkiset palvelut Yhteistuottajuus Tulos- ja vaikutus- perusteiset hankinnat   Järjestelmä- uudistus   HAASTEET RATKAISUT Konteksti © Bland, A. 2015
 3. 3. Mihin  pyrimme?   Miten  pääsemme   sinne?   Miten  arvioimme?  Mihin  olemme   päässeet?   Yhteistuottajuus, ennaltaehkäisy, hyvinvointi, kolmoistilin- päätös Yhteissuunnittelu Yhteistuottajuus Universaalin ja räätälöidyn palvelun tunnistaminen Hankintadokumentit Mitä osatekijöitä tavoitteilla on? Tuottajakapasiteetin lisääminen Toiminnan hallinto Yhteistuottajuuden tutkimus Tulostavoitteiden arvioinnin suunnittelu Palvelun muuttaminen Pois- tai uudelleen hankinta Tulosten arviointi Puitesuunnitelman muuttaminen Tarvekartoitus Voimavarojen kartoitus Strategisten tavoitteiden sopiminen Tuottajakapasiteetin arviointi Tulostavoitteiden ja palvelujen yhteensovittaminen Tulosperusteinen hankinta ©New Economics Foundation & UUSIA Network
 4. 4. Tulokset Tulokset ovat muutoksia ihmisten elämässä Sisäiset muutokset Ulkoiset muutokset +   Arviointi/mittaaminen muuttaa toimintaa Harris and Andrews (2013): •  ”kovien” muutosten seuraamisen sijaan kestäviin tuloksiin keskittyminen tuottaa paremmat pisteet vahvuuksiin pohjautuvassa asiakastyössä =   Kestävät tulokset
 5. 5.   Tulostähti todentaa asiakkaan kulkemaa muutoksen matkaa" - ei mittaa tuen tarvetta tai riskiä" " ”What doesn’t get measured, doesn’t get managed.” •  Käytöksen muutos on jäävuoren huippu, joka ei toteudu kestävästi ilman sisäistä muutosta •  Pyöröovi-ilmiön pysäyttäminen! •  Kestävä sisäinen muutos tapahtuu pienin askelin •  Asenne •  Motivaatio •  Taidot •  Uskomukset
 6. 6. Vaikutukset näkyviin muutosteorian ja vaikutusketjun avulla Ongelma: Mitä yritetään saavuttaa? Panokset: Miten se tehdään? (resurssit) Kohde- ryhmä: Kuka on tärkein kohde- ryhmä? Toiminta: Mitä täytyy tapahtua? Tuotos: Toiminnan arvioitavis- sa oleva tuotos Tulos: Mitkä ovat toiminnan hyödyt ja muutokset ? (primääri ja sekundääri) VAIKUTUS Tulos, josta on vähennetty muiden toiminnan ja joka tapauksessa tapahtuvien muutosten tulokset Malleja on monia, mutta loogisessa mallissa perusketju usein sama: panos-toiminta-tuotos-tulos Vaikutusten laskeminen uutta!
 7. 7. Tulostavoitteiden asettaminen Tulosten mittaaminen Analyysi ja oppiminen Muutosten täytäntöönpano Jatkuvan oppimisen ja palvelunkehittämisen sykli
 8. 8. Tulostähti tukee ja todentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellisuutta Menetelmä on räätälöity lähes 30 sosiaali- ja terveyspalveluun yhteistyössä asiakastyötä tekevien kanssa ja tarjoaa siten yhden menetelmän monien mittareiden sijasta koetun elämänlaadun todentamiseen.   Kokonaisval- tainen työote asiakastyöhön Asiakkaiden elämänlaadun parantaminen Tietoa palveluiden tuloksista
 9. 9. Ikäihmisen Tulostähti kahdesti täytettynä •  Elämän eri osa-alueet eli tulosalueet tähden sakaroina •  Jokaista tulosalueen askelmaa määrittelee Muutoksen matka •  Tulostähti on suunniteltu reflektiiviseksi työkaluksi, joka täytetään asiakkaan ja hoitajan yhteistyönä
 10. 10. Tulostähti kuvaa:       • Yksittäisen asiakkaan tulokset • Koko yksikön/projektin tulokset • Eri yksiköiden/projektien tulokset • Koko alueen/kaupungin tulokset Tähtidata on vasta alku -> palvelumuotoilun väline
 11. 11. Kasvava Tulostähtiperhe" Jo lähes 30 Tulostähteä vuodesta 2003 alkaen Life Star (Learning Disability) *Työtähti *Toipumistähti – Mielenterveyskun- toutujan Tulostähti Recovery Star Secure (secure mental health services) Community Star Shooting Star (schools) *Ikäihmisen Tulostähti *Minun Tähteni (lastensuojeluun) Empowerment Star (domestic violence) Music Therapy Star *Nuoren Tähti (nuorisotyöhön) Spectrum Star (autism) Sexual Health Star Teen Star Drug and Alcohol Star Well-being Star (long-term health conditions) Family Star *Perhetähti Plus (perhetyöhön) Homelessness Star Young Person’s Star Menetelmä on räätälöity lähes 30 sosiaali- ja terveyspalveluun yhteistyössä asiakastyötä tekevien kanssa ja tarjoaa siten yhden menetelmän monien mittareiden sijasta koetun elämänlaadun todentamiseen.
 12. 12. Kuinka Muutoksen matka voi auttaa ohjaamaan palveluinterventioita Askelma Asiakastyön tavoitteet ohjaavat toimintaa Stuck Believing LearningAccepting help Stuck Believing Learning Self-relianceAccepting help Stuck Believing Learning Self-relianceAccepting help Believing Learning Self-relianceAccepting help Believing Learning Self-reliance Tulostähden Muutoksen matka sama kaikissa tähdissä (viisi askelmaa) •  Työntekijän huoneentaulu eri askelmilla •  Esimerkki koulutusmateriaalista
 13. 13. Toipumistähti © Triangle Consulting Social Enterprise Ltd. Kehittäjät: Joy MacKeith ja Sara Burns
 14. 14. Niin hyvä kuin mahdollista Valinta ja hallinta Perustarpeeni tyydytetään Puhun asiasta Aihe%a  huoleen   Muutoksen matka
 15. 15.   Tulostähtiprosessi asiakastyössä Avoin keskustelu jokaisesta osa-alueesta Työntekijä ja asiakas sopivat yhdessä millä askelmalla asiakas on jokaisella osa- alueella Kokonaisku- van saamiseksi piirretään tähtikaavio yhdessä Päätetään mihin keskitytään ensimmäiseksi ja tehdään toimintasuunni- telma
 16. 16. Asiakastyönväline “Minut otettiin huomioon ihan eri tavalla. Se oli selkeä ja sitä oli helppo ymmärtää. Siinä keskityttiin minuun kokonaisena ihmisenä, ei ongelmana. Tuntui lähinnä keskustelemiselta - joku todella kuunteli.”- asiakas Killasby et al (2012): •  85% työntekijöistä, jotka tekivät Tähtikaavion yhdessä asiakkaan kanssa, olivat sitä mieltä, että se auttoi hoitosuunnitelman tekemisessä
 17. 17.   Kestävät   muutokset  ja   vastuuta   o9ava   asiakas   Antaa  prosessin   takaisin   palvelunkäy9äjälle   Työntekijät   kuuntelevat   enemmän   Työntekijät  o9avat   palvelunkäy9äjän   “kokonaisena”   ihmisenä   Avaa  uusia   keskustelunaiheita   Tekee  edistymisen   näkyväksi   Au9aa   iden@fioimaan   seuraavat   tavoi9eet   Merkitys palvelunkäyttäjälle
 18. 18. Vaikuttavat palvelut Tulostähden avulla Taloudellisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestäviä muutoksia tuottavat palvelu- ja hankintamallit Tulostähden avulla tarkennetaan ja jalkautetaan palvelustrategia - Kestäviä muutoksia tuottava työote - Personoidut ja integroidut palvelut Tulostähti tuottaa tietoa yksittäisistä asiakkaista ja palveluyksiköistä - Tulosten systemaattinen seuranta ja dokumentointi - Tietoa sidosryhmille - Palveluketjujen ja palveluintegraation arviointi - Työnohjauksen ja tiimityön väline
 19. 19. Tähden tarjoama tieto analysoinnissa 1. Kuinka tehokkaita olemme: •  Tiiminä, organisaationa, yksittäisissä projekteissa, yksiköissä, kaupunginosissa tai kunnissa? •  Tiettyjen ryhmien auttamisessa (ikä, sukupuoli, etnisyys jne)? •  Tietyillä tähden osa-alueilla 2. Missä ja mitkä ovat vahvuutemme? 3. Missä pitää kehittyä: •  Onko tähden osa-alueita, joilla asiakkaamme eivät edisty? •  Tarvitsevatko jonkin projektin/yksikön työntekijät lisätukea tai -koulutusta auttaakseen asiakkaitamme edistymään? •  Tarvitaanko uudenlaisia palveluja kohtaamaan asiakkaiden tarpeet, jotka eivät ole toistaiseksi tyydyttyneitä? •  Mitä oppia voimme jakaa työntekijöiden, yksiköiden ja muiden organisaatioiden kanssa? 4. Minkälaisia asiakkaita meillä on: •  Palveluun tulo- ja lähtöhetkellä? •  Suhteessa palvelujen tarjontaan? •  Pitääkö lähetejärjestelmää arvioida uudelleen?
 20. 20. Kokonais- valtainen työkalu Tulevaisuu- teen katsova työkalu Osoittaa muutoksen Objektiivinen työkalu Reflektiivinen ja integroitu työkalu Visuaalinen menetelmä Perusarvot: 1. Itsenäisyyden optimointi 2. Hyvinvoinnin maksimointi valinnan ja hallinnan kautta 3. Keskittyminen ennaltaehkäisyyn Ominaisuudet Arvioi tuloksia kaikilla tärkeillä ja relevanteilla osa- alueilla Yksittäiset askelmat ja kokonaistulokset visuaalisessa muodossa – helposti lähestyttävä Keskittyy tavoitteisiin, ei ongelmiin, ja toimii hyvin motivoivan keskustelun kanssa Seuraa edistymistä muutoksen teorian pohjalta – oleellista kompleksisissa asioissa, joissa tavoitteisiin pääsy vie aikaa Jokainen askelma on tarkasti määritelty Yhteistyön ja keskustelun väline – ei ylimääräinen byrokratian osa
 21. 21.   Tutkimukseen ja kokemukseen perustuva työkalu •  Tutkimukset osoittavat, että Tulostähti on positiivinen asiakastyön väline ja validoitu tuloksia mittaava menetelmä •  Tällä hetkellä parikymmentä tutkimusta menossa, joissa joku Tulostähdistä on indikaattorina (esim. Troubled Families, Newham, Britannia) Petersen et al (2014), Harris ja Andrews (2013), York Consulting (2013) totesivat, että Tulostähti: •  Lisää asiakastyön jatkuvuutta ja tehokkuutta •  Tukee asiakkaan muutosta ”Tulostähti auttoi kehittämään asiakkaiden sisäistä vahvuutta sekä työntekijöiden kykyä reflektoida työtään, erityisesti tulosten parantamisen näkökulmasta.” Dickens et al (2012), Killaspy et al (2012): hyvä tilastollinen validius sekä jatkuva laadun kehittäminen vastaavaa datan luotettavuuden haasteisiin, mm.: ”Toipumistähden psykometristen ominaisuuksien tutkimus osoitti, että tähti otetaan hyvin vastaan, se on validi ja luotettavasti toistettavissa.”
 22. 22.   Yhteistyöllä kehitetty alhaalta ylöspäin •  Triangle Consultingin (yhteiskunnallinen yritys) kehittämä yhdessä palveluntuottajien ja -käyttäjien kanssa (www.outcomesstar.org.uk ) •  Ensimmäiseksi kehitettiin Kodittomuustähti v. 2003 St. Mungo’s järjestön tilaamana •  Tulostähtiä on lähes 30 ja uusia kehitetään jatkuvasti •  Briteissä laajasti käytössä julkisissa palveluissa, järjestöissä ja yrityksissä •  Levinnyt USA:an, Kanadaan, Australiaan ja moniin Euroopan maihin kuten Tanskaan, Italiaan ja nyt Suomeen, käännetty kuudelle kielelle •  Suomessa UUSIA Network edustaa Tulostähteä ja on sen virallinen kouluttaja ja lisenssinmyöntäjä •  Ikäihmisen Tulostähden ja Toipumistähden käännöspilotit yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Työtähti Etelä-Karjalan työllisyyskuntakokeilun kanssa •  Piispalan OKM-hankkeessa käännetty Perhetyö Plus, Nuoren Tähti ja Minun Tähteni
 23. 23.          Yhteiskun- nallisten vaikutusten arviointi Markkinat  Liike- toiminta- mallit Rahoitus Ø  Evaluoiva ja kehittävä arviointi Ø  Mittarit ja menetelmät Ø  Vaikuttavuusviestintä   Ø  Vaikuttavuusinvestoinnit Ø  Instrumentit ja prosessit Ø  Yhteiskunnallisen tavoitteen arvostaminen   Ø  Tavoitteena kestävät markkinat Ø  Julkisen sektorin hankintaosaaminen Ø  Tulosperusteiset toimintamallit   Ø  Kilpailukyvyn rakentaminen Ø  Kilpailuetujen kirkastaminen Ø  Juridiset muodot, omistajuus- ja hallintomallit Ø  Johtajuus   Koulutus, neuvonta ja politiikkatoimet Yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottava ekosysteemi ©Bland, A 2013  Yhteiskun- nallisten vaikutusten arviointi Markkinat  Liike- toiminta- mallit Rahoitus Ø  Vaikuttavuusinvestoinnit Ø  Instrumentit ja prosessit Ø  Yhteiskunnallisen tavoitteen arvostaminen   Ø  Evaluoiva ja kehittävä arviointi Ø  Mittarit ja menetelmät Ø  Vaikuttavuusviestintä   Ø  Kilpailukyvyn rakentaminen Ø  Kilpailuetujen kirkastaminen Ø  Juridiset muodot, omistajuus- ja hallintomallit Ø  Johtajuus   Ø  Tavoitteena kestävät markkinat Ø  Julkisen sektorin hankintaosaaminen Ø  Tulosperusteiset toimintamallit   Koulutus, neuvonta ja politiikkatoimet Yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottava ekosysteemi*  *©  Bland,  A.  2013  
 24. 24.     Anne  Bland     040  852  5656     anne.bland@uusianetwork.fi   www.tulostäh@.fi   www.uusianetwork.fi              

×