Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД “ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ”

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД “ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ”

Descargar para leer sin conexión

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд өмгөөлөгчийн мэдүүлэх үүрэгwww.advocate.mn

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд өмгөөлөгчийн мэдүүлэх үүрэгwww.advocate.mn

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Umguullin Mongol Umguulugch (20)

Anuncio

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД “ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ”

  1. 1. МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД “ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ” Ө.Мөнх-Эрдэнэ Н.Эрдэнэбилэг 2022-12-16
  2. 2. АГУУЛГА Хуульч /өмгөөлөгч/-ийн мэдүүлэх үүрэг Хариуцлага Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2022 оны 91 дүгээр тогтоолын хавсралт
  3. 3. ХУУЛЬЧ НЬ ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧТАЙ ХОЛБООТОЙ ДАРААХ АЖИЛЛАГААГ БЭЛТГЭСЭН, ХИЙСЭН, ЭСХҮЛ ОРОЛЦСОН БОЛ - ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ, - ХАРИЛЦАГЧИЙН ХӨРӨНГИЙГ УДИРДАХ - БАНКНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН, ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАНСЫГ УДИРДАХ, - КОМПАНИЙГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЯВУУЛАХ, УДИРДАХАД ЗОРИУЛАН ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, БҮРДҮҮЛЭХИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, - ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЯВУУЛАХ, УДИРДАХ, ЭСХҮЛ ХЭЛЦЛИЙН ҮНДСЭН ДЭЭР АЛИВАА ТОДОРХОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ, УДИРДАХ, ЭСХҮЛ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ, САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ.
  4. 4. ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЛЭХ ТУХАЙ 20 САЯ ТӨГРӨГ, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮНТЭЙ БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ, ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦОО БОЛОН ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ГҮЙЛГЭЭ АЖЛЫН 5 ӨДРИЙН ДОТОР МАЯГТ, ЖУРМЫН ДАГУУ МЭДЭЭЛЛЭХ САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА ХӨРӨНГӨ, ГҮЙЛГЭЭ, ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ ОРОЛДЛОГЫГ МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ, ЭСХҮЛ ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДЭЖ ОЛСОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГОТОЙ ХОЛБООТОЙ ГЭЖ СЭЖИГЛЭСЭН, ЭСХҮЛ МЭДСЭН БОЛ СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭ 24 ЦАГИЙН ДОТОР МАЯГТ, ЖУРМЫН ДАГУУ МЭДЭЭЛЛЭХ САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА
  5. 5. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ - ДУТАГДЛЫГ АРИЛГАХ ТАЛААР АЛБАН ШААРДЛАГА ТАВЬЖ, САНУУЛГА ӨГӨХ, ХУГАЦААТАЙ ҮҮРЭГ, ДААЛГАВАР ӨГӨХ, - ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ, БЭХЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХЫГ ДААЛГАХ - ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЭСХҮЛ ХЭСЭГЧЛЭН БОЛОН БҮХЭЛД НЬ ХЯЗГААРЛАХ, ЗОГСООХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ САНАЛ ГАРГАХ - ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫГ АЛБАН ТУШААЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ӨӨРЧЛӨХИЙГ ҮҮРЭГ БОЛГОХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН /САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ/ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫГ ЗӨРЧСӨН ЗӨРЧИЖ БОЛЗОШГҮЙ НЬ ШАЛГАЛТААР ТОГТООГДСОН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ШИНЖГҮЙ БОЛ ӨГСӨН ХУГАЦААТАЙ ҮҮРЭГ, ДААЛГАВАР, САНУУЛГА, ШААРДЛАГЫГ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ БОЛ ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭНЭ. ҮҮССЭН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ДУТАГДЛЫГ ХАРГАЛЗАН
  6. 6. МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ 91 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ 1. Энэхүү зөвлөмж нь хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдэд хамаарна. 2. Хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.9-д заасан ажиллагааг эрсдэлтэй гэж үзвэл хуульд заасан мэдүүлэх үүргээ биелүүлэх 3. Эрсдлийг үнэлэхдээ өмгөөллийн үйл ажиллагааны онцлог, хамрах хүрээнд нийцүүлэн хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3-д заасан эрсдлийг харгалзан үзнэ. 4. Өмгөөлөгч хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлсэн нь өмгөөллийн нууцыг задруулсан гэж үзэхгүй болно. 5. Мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлэхдээ өмгөөллийн үйл ажиллагааны баталгааг алдагдуулахаас цаг ямагт сэргийлнэ. ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРГИЙН ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
  7. 7. МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ 91 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ 1. Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1-д заасан газар дээрх шалгалт, зайнаас хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ Удирдах зөвлөлөөс баталсан удирдамжийг баримтлан ажиллах бөгөөд өмгөөллийн нууц, өмгөөллийн үйл ажиллагааны баталгааг алдагдуулахаас сэргийлнэ. 2. “Өмгөөлөгч хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг” хэрэгжүүлэхдээ Удирдах зөвлөл, Санхүүгийн мэдээллийн албаны хамтран баталсан удирдамжийг баримтлан ажиллах бөгөөд өмгөөллийн нууц, өмгөөллийн үйл ажиллагааны баталгааг хэрхэвч алдагдуулж болохгүй. ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРГИЙН ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
  8. 8. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×