Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Оюуны өмчийн зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага (Зөрчлийн тухай хууль)(20)

Publicidad

Más de Umguullin Mongol Umguulugch(20)

Último(20)

Publicidad

Оюуны өмчийн зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага (Зөрчлийн тухай хууль)

  1. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЗӨРЧИЛД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА (ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ) Б.Оюунтуул 2017-07-28
  2. ЗӨРЧИЛ Зөрчлийн тухай хуулийн 2.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, энэ хуульд шийтгэл оногдуулахаар заасан үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчил гэнэ.” гэжээ. Тодруулбал, зөрчил нь Зөрчлийн тухай хууль, бусад хууль, захиргааны хэм хэмжээний актаар тодорхойлогдоно. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭСРЭГ ЗӨРЧИЛ • Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль; • Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль; • Патентын тухай хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэл • Зөрчлийн тухай хуульд шийтгэл оногдуулахаар заасан үйлдэл, эс үйлдлийг хэлнэ. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭСРЭГ ЗӨРЧИЛ
  3. Хүнийг 500 нэгж буюу 500,000 төгрөгөөр торгоно. Хуулийн этгээдийг 5,000 нэгж буюу 5,000,000 төгрөгөөр торгоно. ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ (Зөрчлийн тухай хуулийн 8.3 дугаар зүйлийн 1)  Зөрчил үйлдэхэд ашигласан эд зүйлсийг хураах;  Хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хураах;  Үйл ажиллагааг зогсоох;  Учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулах Зохиогчийнэрхболонтүүнд хамаарахбусадэрх • .Зохиогч бүтээлийнхээ хувьд эдлэх эдийн бус баялгийн эрх; • Зохиогчийн бүтээлийнхээ хувьд эдлэх бүтээл ашиглах онцгой эрх; • Үүсмэл бүтээлийн зохиогчийн эрх; • Уран бүтээлчийн эрх; • Фонограмм бүтээгчийн эрх; • Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийг зөрчсөн бусад үйлдэл, эс үйлдэхүйд Албадлагын арга хэмжээ ШИЙТГЭЛ
  4. Хүнийг 500 нэгж буюу 500,000 төгрөгөөр торгоно. Хуулийн этгээдийг 5,000 нэгж буюу 5,000,000 төгрөгөөр торгоно.  Зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүү- нийг хураах  Эд зүйлсийг хураах;  Хууль бусаар олсон орлогыг хураах;  Учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулах. Зохиогчийнэрхболонтүүнд хамаарахбусадэрх • Эрх эзэмшигчийн таних тэмдэг (бүтээл, зохиогч, эрх эзэмшигч, тухайн бүтээлийг ашиглах нөхцөлийн талаар бүтээлд агуулагдсан, эсхүл бүтээлийг нийтэд түгээхтэй холбогдуулан тэмдэглэгдсэн мэдээлэл, эдгээр мэдээллийн тоон болон кодон илэрхийллийг)-ийн хамт бичигдсэн зүйлийг өөрчилсөн, устгасан, хууль бусаар өөрчилсөн, тараасан, хилээр нэвтрүүлсэн, нийтэд түгээсэн бол Албадлагын арга хэмжээ ШИЙТГЭЛ ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ (Зөрчлийн тухай хуулийн 8.3 дугаар зүйлийн 2)
  5. Хүнийг 500 нэгж буюу 500,000 төгрөгөөр торгоно. Хуулийн этгээдийг 5,000 нэгж буюу 5,000,000 төгрөгөөр торгоно. Шинэбүтээл,Бүтээгдэхүүний загвар,Ашигтайзагвар • Зохиогч • Патент эзэмшигч • Гэрчилгээ эзэмшигчийн өмчлөх эрх болон • Лиценз • Онцгой лизензээр ашиглаж буй этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол • Патентын тухай хуулийг зөрчсөн бусад үйлдэл, эс үйлдэхүйд Албадлагын арга хэмжээ ШИЙТГЭЛ ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ (Зөрчлийн тухай хуулийн 8.4 дугаар зүйлийн 1)  Зөрчил үйлдэхэд ашигласан эд зүйлсийг хураах;  Хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хураах;  Үйл ажиллагааг зогсоох;  Учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулах
  6. Хүнийг 300 нэгж буюу 300,000 төгрөгөөр торгоно. Хуулийн этгээдийг 3,000 нэгж буюу 3,000,000 төгрөгөөр торгоно. Бараанытэмдэг,Хамтын тэмдэг,Гэрчлэхтэмдэг, Газарзүйнзаалт • Эзэмшигч, • Хэрэглэгчийн эрх, хууль ёсны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол; • Барааны тэмдэг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах журам, • Газар зүйн заалтыг ашиглах журам • Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйд Албадлагын арга хэмжээ ШИЙТГЭЛ БАРААНЫ ТЭМДЭГ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ЗӨРЧИХ (Зөрчлийн тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлийн 1)  Зөрчил үйлдэхэд ашигласан эд зүйлсийг хураах;  Хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хураах;  Үйл ажиллагааг зогсоох;  Учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулах
  7. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭСРЭГ ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ХАРЬЯАЛАЛ Дээрх оюуны өмчийн эсрэг зөрчлийг оюуны өмчийн улсын байцаагч шалган шийдвэрлэнэ. (Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 6.14 дэх заалт)
  8. • Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль; • Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль; • Патентын тухай хууль болон бусад оюуны өмчийн өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг хамгаалсан хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэлд “торгох шийтгэл”-ийг үндсэн шийтгэлийн хэлбэрээр оногдуулж, тухайн зөрчлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан нэмж албадлагын арга хэмжээ авахаар зохицуулсан байна. ДҮГНЭЛТ:
  9. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Publicidad