Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Aplikasi diseminasi informasi

contoh-contoh aplikasi diseminasi informasi

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Aplikasi diseminasi informasi

 1. 1. AApplliikkaassii IITT uunnttuukk DDiisseemmiinnaassii IInnffoorrmmaassii BByy.. SSiittii UUmmmmii MMaassrruurroohh,, MM..SScc
 2. 2. OOuuttlliinnee :: ================ • PPeennggeennaallaann TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii • PPeerrlluunnyyaa TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii • SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii • IInntteerrnneett ((iinntteerrccoonnnneeccttiioonn--nneettwwoorrkkiinngg)) • IInnffrraassttrruukkttuurr IInnffoorrmmaassii • AApplliikkaassii TTeelleekkoommuunniikkaassii • BBaaggaaiimmaannaa MMeennggaakksseess IInntteerrnneett • BBeerrbbaaggaaii CCaarraa AAkksseess IInntteerrnneett • WWeebbssiittee • MMaannffaaaatt IInntteerrnneett • SSoocciiaall MMeeddiiaa • PPeennyyiimmppaannaann // KKoollaabboorraassii OOnnlliinnee • BBlloogg • EEmmaaiill
 3. 3. TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii
 4. 4. PPeennggeennaallaann TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii ======================================================== • TTII aaddaallaahh iissttiillaahh tteerrhhaaddaapp bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm hhaall ddaann kkeemmaammppuuaann yyaanngg ddiigguunnaakkaann ddaallaamm ppeemmbbeennttuukkaann,, ppeennyyiimmppaannaann,, ddaann ppeennyyeebbaarraann iinnffoorrmmaassii..
 5. 5. PPeerrlluunnyyaa TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii ==================================================== • KKoommpplleekkssiittaass ttuuggaass mmaannaajjeemmeenn • PPeennggaarruuhh ggLLoobbaalliissaassii • PPeerrlluunnyyaa rreessppoonnssee ttiimmee cceeppaatt • TTeekkaannaann ppeerrssaaiinnggaann bbiissnniiss
 6. 6. SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii ============================== • SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii PPeennggeerrttiiaann :: ssiisstteemm yyaanngg mmeenngggguunnaakkaann tteekknnoollooggii kkoommppuutteerr uunnttuukk mmeenngguummppuullkkaann,,mmeemmpprroo sseess,, mmeennyyiimmppaann,, mmeennggaannaalliissiiss ddaann mmeennyyeebbaarrkkaann iinnffoorrmmaassii..
 7. 7. IInnffrraassttrruukkttuurr IInnffoorrmmaassii ========================================== Jaringan dan Komunikasi Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software) Basis Data
 8. 8. Telekomunikasi dan Jaringan
 9. 9. AApplliikkaassii TTeelleekkoommuunniikkaassii ========================================== • PPeessaann EElleekkttrroonniikk • VViiddeeooccoonnffeerreenncciinngg • PPeerrttuukkaarraann DDaattaa EElleekkttrroonniikk ((EElleeccttrroonniicc DDaattaa IInntteerrcchhaannggee // EEDDII)) • TTrraannssffeerr DDaannaa EElleekkttrroonniikk ((EElleeccttrroonniicc FFuunndd TTrraannssffeerr// EEFFTT)) • FFaaccssiimmiilleess • TTeelleeccoommmmuuttiinngg • DDiissttaannccee LLeeaarrnniinngg
 10. 10. IInntteerrnneett ((iinntteerrccoonnnneeccttiioonn--nneettwwoorrkkiinngg)) ================================================================ INTERNET : Jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia/ global. Memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar-negara.
 11. 11. BBaaggaaiimmaannaa MMeennggaakksseess IInntteerrnneett ====================================================== • KKoommppuutteerr PPeerrssoonnaall CCoommppuutteerr,, LLaappttoopp,, HHaanndd PPhhoonnee • PPeennyyeeddiiaa llaayyaannaann ((IISSPP)) TTeellkkoomm,, JJaarriinnggaann GGSSMM// CCDDMMAA,, TTVV kkaabbeell • JJaarriinnggaann KKaabbeell tteellppoonn,, wwiirreelleessss ((mmoobbiillee)),, kkaabbeell TTVV • AApplliikkaassii ddii KKoommppuutteerr UUttaammaannyyaa ccuukkuupp ddeennggaann bbrroowwsseerr
 12. 12. BBeerrbbaaggaaii CCaarraa AAkksseess IInntteerrnneett ==================================================
 13. 13. MMaannffaaaatt IInntteerrnneett ============================== • MMeemmppeerroolleehh// mmeennccaarrii iinnffoorrmmaassii aappaappuunn.. • BBeerriittaa • AArrttiikkeell,, ddllll • BBeerrkkoommuunniikkaassii llaannggssuunngg// ttiiddaakk llaannggssuunngg.. • SSuurraatt eelleekkttrroonniikk ((eemmaaiill)) • PPeerrccaakkaappaann ((cchhaattttiinngg)) • VViiddeeoo ccoonnffeerreennccee,, ddllll • JJuuaall bbeellii bbaarraanngg// jjaassaa ((ee--ccoommmmeerrccee))..
 14. 14. WWeebbssiittee ============== • SSeebbuuaahh ssiisstteemm yyaanngg mmeennyyeeddiiaakkaann bbeerrbbaaggaaii iinnffoorrmmaassii.. • IInnffoorrmmaassii yyaanngg ddiisseeddiiaakkaann ppaaddaa wweebbssiittee ddaappaatt bbeerruuppaa tteekkss,, ggaammbbaarr,, ssuuaarraa,, vviieeddoo ddaann llaaiinn--llaaiinn.. • SSeemmuuaa iinnffoorrmmaassii yyaanngg tteerrsseeddiiaa ddii wweebbssiittee tteerrssiimmppaann ddii sseebbuuaahh iinntteerrnneett wweebbsseerrvveerr aattaauu ddiisseebbuutt wweebbsseerrvveerr ssaajjaa • BBrroowwsseerr aakkaann mmeemmbbaaccaa ddaann mmeennaammppiillkkaann hhaallaammaann wweebbssiittee yyaanngg tteerrssiimmppaann ddii wweebbsseerrvveerr ddeennggaann pprroottookkooll yyaanngg ddiisseebbuutt HHTTTTPP ((HHyyppeerrtteexxtt TTrraannssffeerr PPrroottooccooll)).. • TTeerrddaappaatt bbaannyyaakk bbrroowwsseerr yyaanngg tteerrsseeddiiaa ssaaaatt iinnii,, ccoonnttoohhnnyyaa :: IInntteerrnneett EExxpplloorreerr,, MMoozziillllaa FFiirreeffooxx,, OOppeerraa ddaann llaaiinnnnyyaa..
 15. 15. SSoocciiaall mmeeddiiaa ======================
 16. 16. PPeennyyiimmppaannaann// KKoollaabboorraassii OOnnlliinnee ====================================
 17. 17. BBlloogg ========
 18. 18. EEmmaaiill ==========
 19. 19. CCoonnttoohh AApplliikkaassii ee--ggoovveerrnnmmeenntt • EE--pprrooccuurreemmeenntt • EE--bbuuddggeettiinngg • EE--kkttpp • EE--aarrssiipp • EE--PPllaannnniinngg • EE--PPrrooppoossaall

×