Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a SUPORT VITAL IMMEDIAT (SVI) (20)

Anuncio

Más reciente (20)

SUPORT VITAL IMMEDIAT (SVI)

  1. 1. CURS DE FORMACIÓ EN SUPORT VITAL IMMEDIAT (SVI) per residents de MFiC 2a 2016 Centre integral de Salut INTRODUCCIÓ. És un curs destinat a formar els intervinents en la detecció precoç del deteriorament d’un pacient i a aplicar les mesures inicials, en espera de l’arribada dels Equips d’Emergències Mèdiques que puguin realitzar el Suport Vital Avançat (SVA). És, per tant, un curs que se situa en la franja entre el Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador extern automàtic (SVB- DEA) i el SVA. CURS ADREÇAT A: Residents de MFiC cursant el tercer any de residència. 1ª Edició: FASE NO PRESENCIAL: del 18 de febrer al 16 de març de 2016. FASE PRESENCIAL: 17 de març de 2016 de 15 a 20h i 18 de març de 2016 de 9 a 14h. 2ª Edició: FASE NO PRESENCIAL: del 22 de febrer al 20 de març de 2016. FASE PRESENCIAL: 21 de març de 2016 de 15 a 20h i 22 de març de 2016 de 9 a 14h. 3ª Edició: FASE NO PRESENCIAL: del 29 de febrer al 30 de març de 2016. FASE PRESENCIAL: 31 de març de 2016 de 15 a 20h i 1 d’abril de 2016 de 9 a 14h. Per tal de poder participar en el curs de SVI, és imprescindible participar a la Fase NO presencial, a traves de la plataforma Moodle. LLOC: Unitat Docent. C. Sardenya, 375, ent. OBJECTIUS ESPECÍFICS O D’APRENENTATGE DEL CURS Al final del curs l’alumne ha de ser capaç de: • Saber identificar i tractar a un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE (via Aèria, Respiració, Circulació, Discapacitat, Exposició). • Saber identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria amb desfibril·lació externa automàtica o manual, material instrumental de la via aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada d’assistència més especialitzada. • Saber identificar les arítmies periaturada segons l’estructuració del mòdul d’arítmies dels cursos de sipoprt Vital Avançat.
  2. 2. CONTINGUTS Els continguts formatius del curs, han d’assegurar l’adquisició de coneixements i habilitats relatius a: • Aprenentatge de les habilitats no tècniques: Treball en equip, lideratge, presa de decisions, etc. • Reconeixement del pacient crític i prevenció de l’aturada cardiorespiratòria. • Ressuscitació en centre o àrea sanitària. • Algoritme del Suport Vital Avançat adaptat al SVI. • Maneig de la via aèria i de la ventilació. • Arítmies. Monitoratge i reconeixement. • Desfibril·lació. • Vies d’administració de fàrmacs. • Fàrmacs. • Cures post ressuscitació. ESTRUCTURA CURS Nombre d’hores de l’activitat: El curs té una fase d’estudi a distància (no presencial) de 13 hores i una fase presencial de 10 hores, distribuïdes en 2 blocs de durada similar de 5 hores. En la fase a distància hi ha l’estudi de la documentació específica que es farà arribar a l’alumne amb un mínim de 21 dies d’antelació. Aquest material esta constituït per: a) Manual de SVI de l’ERC. b) Resum en presentacions dels diversos temes i estacions. c) Avaluació inicial que s’ha de lliurar a l’instructor abans de la fase presencial. La fase presencial es divideix en teòrica i pràctica. La part teòrica és un resum breu dels aspectes fonamentals adquirits en la fase no presencial (veure cronograma). La part pràctica es basa en l’aprenentatge de les habilitats i de les tècniques adequades a les competències del col·lectiu a qui va dirigit i simulació de casos clínics on els alumnes assumeixen un determinat rol. RECURSOS MATERIALS. A) Classes teòriques: Alumne: Manual Oficial de Suport vital Immediat de ERC que es lliura 3 setmanes abans de l’inici del curs (edició en català). Presentacions i la documentació relacionada amb SVI. Instructors: Manual i guies per al professor, presentacions i pòsters. B) Material per a les classes pràctiques: Per cada grup de 6-8 alumnes. Variable segons curs.
  3. 3.  1 Maniquí de SVI immediat dotat d’indicadors d’idoneïtat de las tècniques de suport respiratori i circulatori, simulador de pols carotidi, monitoratge respiratori i cardiològic, sorolls i capacitat per a ventilació amb baló i Guedel, mascareta laríngia, desfibril·lació i cardioversió i administració de fàrmacs i sèrums.  1 Maniquí de RCB bàsica en el que es poden realitzar las tècniques d’obertura de via aèria, ventilació i compressió toràcica. La relació maniquí/alumne durant l’estació pràctica ha de ser 1 / 2.  1 cap d’intubació per a maneig de la via supraglòtica*.  mascaretes amb vàlvula unidireccional. • 1 llitera per al maniquí de SVI. • 1 portasèrums. • 1-2 taules per al material.  Material per a desinfecció i recanvi de peces dels maniquins un cop finalitzat el curs (filtre, via aèria-pulmó, etc.).  1 jocs de cànules orofaríngies (totes les mides (3, 4, 5, 6).  1 cànules nasofaríngies (opcional).  1 bosses ressuscitadores - autoinflables adults amb la mascareta.  1 bossa –autoinflable nens (opcional).  1 mascaretes para ventilació amb bossa autoinflable.  1 Desfibril·lador Semiautomàtic d’entrenament.  1 Desfibril·lador - Instructor manual*.  1 Simulador d’arítmies*.  1 Braç de pràctica de punció venosa perifèrica.  1 Mascareta laríngia de tres mides.  1 Mascareta laríngia d’intubació (tipus Fastrack).  1 Fonendoscopi.  1 font d’oxigen.  1 aspirador.  1 pulsioxímetre.  1 pistola i agulles per a punció intraòssia. Ossos. Material fungible mínim:  Material desinfecció dels maniquins: gases i alcohol, llegiu, elements de barrera.  Lubricant.  2 Cànules orofaríngies nº 0,2,3 y 4.  2 Benes o cinta per a la fixació del tub endotraqueal.  2 Sondes d’aspiració endotraqueal.  4 Piles recanvi DEA. 4 piles petites recanvi del comandament a distància del DEA.  2 jocs d’elèctrodes per a ECG.  10 sobres de gases petites.  10 sobres de gases grans.  2 rotlles d’esparadrap.  5 xeringues 1 ml; 10 xeringues 5 ml; 10 xeringues 10 ml; 2 xeringues 50 ml.  4 cànules i.v nº 14,18, 16, 21.  4 catèters per a canalització vena antecubital.  4 jocs per a cateterització de vena central.
  4. 4.  1 punció intraòssia.  4 sistemes para perfusió e.v.  1 sondes nasogàstriques.  1 Mascareta venturi, Mascareta Hudson/Monagan. Material de farmàcia: ampul·les retolades com a tals:  5 adrenalines amp 1 mg.  5 atropina amp. 1 mg.  4 lidocaïna 1% amp 10 ml.  4 Amiodarona amp 150 mg.  2 Bicarbonat 1M 100 ml.  10 Clorur sòdic 0.9% amp 10 ml.  4 Clorur Sòdic 0.9% 250 ml. PROFESSORAT Dr. Armand Casado Dr. Pere Subirana El professorat del curs són instructors acreditats del CCR. La relació instructor/alumne es de 1/6-7. AVALUACIÓ Es realitzen diferents tipus d’avaluacions teòriques i pràctiques: • Avaluació teòrica inicial: qüestionari tipus test preguntes referides als continguts del curs que seran lliurades en la fase a distància. Per a poder-ho fer cal que es remeti al director del Curs els correus electrònics dels alumnes. • Avaluació d’habilitats de les classes teòriques i pràctiques: per mitjà d’avaluació continuada i del test estructurat al final del curs. • Qüestionari de satisfacció sobre l’activitat, material, organització i professorat. ACREDITACIÓ 5 crèdits del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS). El Director fa una reunió final d’avaluació amb els instructors. El Director-instructor instrodueix les dades dels alumnes i dels docents en l’aplicatiu de “Gestió de cursos” de la Web del CCR per a la gestió de documentació i certificació. És obligatori el 100% de l’assistència al curs. Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions teòriques (es requereix un 75% de respostes correctes) i pràctiques rebran un certificat oficial emès pel CCR.

×