Psychiatry for community pharmacists

Utai Sukviwatsirikul
Utai SukviwatsirikulPharmacist, Lecturer, en PHARMATREE & 37C PHARMACY

Psychiatry for community pharmacists

Psychiatry for community pharmacists
Community
pharmacy
Regulatory
Payer
Primary
Care Setting Secondary
& Tertiary
Hospitals
Community
Other
Health
Professional
and setting
Information System
Information System
InformationSystem
InformationSystem
PHARMACIST’S ROLE IN PSYCHIATRIC DISORDERS
ภญ. ดร. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
สถิติที่น่าตกใจ คนไทยป่ วย โรคซึมเศร้า 1.8% ของประชากร ทั้งประเทศ
• คนไทยเจ็บป่วยทางจิตเพิ่มขึ้น ตัวเลขการเข้ารักษาตัวทางด้านจิตเวชเพิ่มสูงถึง 1.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิต
• นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่า
โรงพยาบาลที่เปิดหอผู้ป่วยจิตเวช หรือเตียงฉุกเฉินผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 67% จากเดิมที่มีเพียง 58%
ผู้ป่วยจิตเวชสามารถรับยารักษาต่อเนื่องได้ที่คลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน จากเดิม 17 แห่ง เป็น 94 แห่ง
ตัวเลขของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 42% โรคซึมเศร้า 38%
คนไทย ที่มีภาวะของโรคซึมเศร้าตลอดช่วงชีวิตถึง 900,000 คน หรือประมาณ 1.8% ของประชากรทั้งประเทศ และปัญหาการ
ฆ่าตัวตายประมาณ 3.5% ของประชากร หรือราว 1.8 ล้านคน
ผู้ป่วยติดสารเสพติดที่ได้รับการรักษาและไม่กลับไปติดซํ้าเพิ่มขึ้นเป็น 80%
NEWS
ปัญหาสุขภาพจิตสามารถที่จะป้ องกันได้…และอาการป่วยทางจิตก็สามารถที่จะรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเอง ครอบครัว และ
สังคมต้องช่วยกันเยียวยา
ที่มา : เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
PSYCHIATRIC DISEASES
SCHIZOPHRENIA
MOOD DISORDERS
DEPRESSED MOOD
MANIA / BIPOLAR DISORDER
ANXIETY DISORDERS
DELIRIUM
DEMENTIA
SLEEP AND INSOMNIA
Psychiatry for community pharmacists
https://www.guild.org.au/docs/default-source/public-documents/tab---the-guild/Strategic-Direction/mental-illness-services.pdf
Psychiatry for community pharmacists
Psychiatry for community pharmacists
Psychiatry for community pharmacists
Psychiatry for community pharmacists
Quality Care Pharmacy Program
MEDICATION MANAGEMENT SERVICES: RESOURCE-BASED RELATIVE VALUE SCALE
Source: Minnesota Department of Human Services, MHCP Provider Manual, Medication Management Therapy Services, - HIPAA– Compliant MTMS CPT Codes,
Revised 1/5/2010. Accessed 11/11
Psychiatry for community pharmacists
การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเฉพาะโรค (Continuity of Specific Care )
คลีนิคชุมชนอบอุ่น
PCU
(โรงพยาบาลชุมชน)
โรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรคใช้ยาเฉพาะทาง
 Assessment
 Counseling
 MTM services
MTM Services
1. Medication therapy review
2. A person medication record
3. A medication action plan
4. Intervention and referral
5. Documentation and follow-up
Reimbursement
Pharmacist fee
(MTM service)
รายงานการดูแล
Patient safety
VALUE
IMPROVES PATIENT OUTCOMES
IMPROVES ACCESS TO CARE
DECREASES RESOURCE UTILIZATION, ADMISSIONS
IMPROVES PATIENT SATISFACTION
MAY INCREASE DRUG SPEND
UNTREATED INDICATIONS, ADHERENCE IMPROVES
DECREASES OVERALL COST
 INTERVIEW TECHNIQUES
 COMFORT WITH PATIENTS WITH MENTAL ILLNESSES AND THEIR FAMILIES
 MEASUREMENT-BASED CARE
 EVIDENCE-BASED TREATMENT GUIDELINES
 ACCESS TO AFFORDABLE MEDICATIONS
 PATIENT MEDICATION EDUCATION
 TEAM-BASED CARE
 REFERRAL TO THERAPY, SUPPORT
PSYCHIATRIC PHARMACIST SKILLS
Pharmacist’s Role
in MTM and Screening
ภญ.เพ็ญทิพา แกวเกตุทอง
ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1
บทบาทของรานยาคุณภาพในงาน P&P
1.Screening & การ
ติดตาม
1.1 DM
1.2 Hypertension
1.3 อวนลงพุง
1.4 ซึมเศรา (กทม)
1.5 COPD/ Asthma
1.6 ไต
1.7 อื่นๆ
2.สงเสริมการใชยาและความ
ปลอดภัยจากการใชยา
2.1 Dose and Administration
2.2 Drug use review
(Drug related problems)
2.3 ลดการใชยาซ้ําซอน ยาเหลือ
2.4 Food-Drug-Drug Interaction
Advice
2.5 Inhaler instruction
3.ปรับพฤติกรรมสุขภาพ
- เลิกบุหรี่
- ลดน้ําหนัก
4.การใหความรู/ชุดสิทธิ
ประโยชน
4.1 STI, FP
ยาคุมกําเนิด/ถุงยาง
อนามัย/แมวัยใส (ยาคุม
ฉุกเฉิน)
4.2 สิทธิประโยชนอื่นๆ
2
Pharmacist Role in PP
 Screening: DM, HTN, COPD, Stroke,
Pre VCT STI , Depression
 MTM (Medication Therapy Management)
 Home Visit
 Behavior Modification:
Smoking Cessation
Obesity
3
Screening DM & HTN in NHSO Project 2016
 Diabetes Clinical Practice Guideline 2011
 Training (by CPA)
- Verbal Screening
- BP Check
- FBS/Random blood sugar
- Education: Metabolic Syndrome
& Behavioral Modification
- Refer to PCU
- FU
 Report Data (cpaproject.com) MTM 4
5
6
7
สรุปผลการคัดกรอง DM/HTN ป 57-59
ปงบประมาณ จังหวัด ราน จํานวนคัดกรอง BP>140 DM HTN
2557 1 101 6,084 1,555 1,176 31 49
2558 41 368 10,090 2,737 2,180 56 87
2559 58 369 8,583 2,353 1,584 9 93
8
Other Screening NHSO Project 2016
Screening COPD Asthma
 Screen Lung Function (ประเมินสมรรถภาพปอด)
 Peak Flow Meter (% PEFR) …. <70 %ประเมินตอ
 ประเมินความเสี่ยง COPD
คะแนน>5 = เสี่ยง COPD ควรสงตอแพทย
 ประเมินความเสี่ยง Asthma
คะแนน ≥ 2 ควรสงตอแพทย
 Smoking Cessation
9
10
11
Screening Depression
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q
9Q
ประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q
>1ขอ
>7 คะแนน
12
13
14
15
16
17
Other Screening NHSO Project 2016
Screening Stroke
Risk Score
Education “FAST”
แนะนํา App. Stroke KKU
1669
18
19
Medication Therapy Management
(MTM)
20
นิยามของ MTM
 Medication therapy management
หมายถึง การใหบริการเพื่อใหเกิดผลการรักษาที่เหมาะสมสําหรับ
ผูปวยแตละราย โดยไมจําเปนตองใหการดูแลเกี่ยวกับยาเพียงดาน
เดียว แตอาจจะรวมถึงการดูแลดานอื่นๆควบคูไปกับการใชยา
 ซึ่ง The Centers for Medicare & Medicaid Services
จัดวากระบวนการ MTM เปนกลไกสําคัญ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วา ยาที่ไดรับการสั่งจายใหผูปวยไปนั้น มีการใชจายอยาง
เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดอาการไมพึง
ประสงคนอยที่สุด1
1 กฤติน บัณฑิตานุกูล Medication therapy management from theory to practice. Contemporary Reviews in
Pharmacotherapy 2010.
21
เปาหมายของ MTM
 ทําใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดผลการรักษาที่ดีขึ้น
 สงเสริมใหผูปวยเขาใจการใชยาอยางเหมาะสม
 เพิ่มความรวมมือของผูปวยในการใชยาที่ไดรับการสั่งจาย
 ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
 ลดคาใชจายอื่นๆที่เกิดจากการรักษา
 เพื่อเพิ่มความรวมมือในการดูแลผูปวยระหวางบุคลากรทาง
การแพทยตางๆ
 สงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
22
Criteria for MTM
Chronic disease
Multiple medication
High alert drug
High risk patients
23
5 องคประกอบหลักในการทํา MTM
Medication Therapy Review (MTR)
Personal Medication Record (PMR)
Medication Action Plan (MAP)
Intervention and/or Referral System
Documentation and Follow-Up
24
1) Medication therapy review (MTR)
คือ กระบวนการที่เภสัชกรทบทวนยาทั้งหมดที่
ผูปวยไดรับ ไมวาจะเปนยาที่ไดรับการสั่งจาย
จากแพทย หรือยาที่ผูปวยซื้อมารับประทานเอง
โดยเปนการรวบรวมขอมูลจากตัวผูปวยเอง หรือ
ผูดูแล และทําการประเมินความเหมาะสมในการ
ไดรับยาแตละชนิด
25
1.1) การประเมินการทํา MTR
ประเมินขอมูลทางคลินิกทั้งหมด
ประเมินลักษณะของผูปวย
สัมภาษณผูปวยและผูดูแล
ประเมิน คนหาปญหาตางๆ รวมทั้งวางแผนแกไข
ติดตามและประเมินผลการรักษา
ประเมินและติดตามผลทางหองปฏิบัติการ(ถามี)
ใหความรูแกผูปวย 26
2) Personal Medication Record (PMR)
 คือ ใบบันทึกประวัติการใชยาทั้งหมดของผูปวย
 เปาหมายในการทํา PMR เพื่อที่จะใหผูปวย สามารถดูแล
การใชยาไดดวยตัวเอง และสามารถใชเปนขอมูลใหกับ
บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ไดรับทราบถึงยาที่ผูปวยไดรับ
 ผูปวยควรไดรับใบ PMR หลังจากที่เภสัชกรไดทํา MTR แลว
และควรมีการบันทึกขอมูลใหมทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ยาทั้งชนิดยา ขนาดยา วิธีใชยา และการหยุดยา รวมถึง
อาหารเสริมและสมุนไพรตาง ๆ
27
2) PMR (ตอ)
ชื่อผูปวย
ชื่อและความแรงของยา
ขอบงใชของยา
วิธีการใชยา
ขอควรระวังของยา
วันที่เริ่มใชยา และวันที่หยุดใชยา
วันที่เริ่มทําขอมูล PMR และวันที่ลงขอมูลลาสุด
28
3) Medication Action Plan (MAP)
 แผนการดูแลผูปวย
 ผูปวยควรที่จะไดรับทราบถึงแผนการดูแลของตนเอง ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลที่ผูปวยสามารถนําไปใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาได
 แผนเหลานี้ควรจะจัดทําขึ้นโดยอาศัยผูปวยเปนศูนยกลาง
 ควรมีใหผูปวยนําแผนการรักษาเหลานี้ไปพบแพทยดวย
เพื่อใหแพทยผูทําการรักษาทราบถึงปญหาของผูปวยที่
เกิดขึ้น และวิธีการแกไขที่ไดรับ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน
การดูแลผูปวย
29
4) Intervention and/or Referral System
 หากพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยา ที่จําเปนตอง
ไดรับการแกไข หากเปนปญหาที่เภสัชกรสามารถแกไข
ไดดวยตัวเอง ควรมีการใหคําปรึกษาและนําวิธีการ
แกไขปญหาเหลานั้นแกผูปวยหรือผูดูแล
 แตหากปญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซอน หรือตองการ
การตรวจที่ละเอียดเฉพาะทางเพิ่มเติม ก็ควรที่จะมีการ
สงตอผูปวยไปพบแพทย เพื่อแกไขปญหาตอไป
30
5) Documentation and follow-up
ในการทํา MTM ทุกครั้งตองมีการลงบันทึกไวใน
รูปแบบที่เหมาะสม
ควรมีการนัดติดตามผูปวยเพื่อไดรับการทํา MTM
ในครั้งตอๆ ไป
31
1) Need therapy
2) Unnecessary therapy
3) Sub-optimal drug
4) Dose too low
5) Dose too high
6) Adverse drug reaction
7) Drug interaction
8) Duplicated medication
9) Dispensing error
10) Overuse
11) Underuse
12) Improper storage
13) Inappropriate in lifestyle
14) Inappropriate
administration (โดยผูปวย)
ปญหาจากการใชยา
32
องคประกอบรูปแบบการบริการ MTM
Medication Therapy Review
1.การสัมภาษณเก็บ
ขอมูล
2.ประเมินการใชยาและ
ผลขางเคียงจากยา
• Monitoring
• Medication
Related Problems
• Adherence
3.วางแผนการรักษา
Patients
Hospital
PCU
Intervention
Referral
• Personal Medication
Record: PMR
•Medication Related
Action Plan: MAP
•Documentation
Implement Plan
Follow Up
33
Medication Therapy Management (MTM)
34
บริการ MTM ของพื้นที่ตางๆ ในป 2559
จังหวัด จํานวนผูปวย จํานวนครั้ง
ที่ใหบริการ MTM
จํานวนปญหา
ที่พบ
กรุงเทพฯ 205 287 136
ขอนแกน 66 80 40
เชียงใหม 10 22 10
ปตตานี 1 1 -
เพชรบูรณ 21 50 17
พิษณุโลก 11 11 8
สงขลา 3 3 2
สุโขทัย 1 1 1
สุราษฎรธานี 8 10 11
อางทอง 6 11 7
รวม 333 476 232
ขอมูลจาก: สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดยรานยาคุณภาพเพื่อสรางความเขมแข็งในระบบหลักประกันสุขภาพ ป 2559 35
จังหวัด ราน จน.ผูปวย ครั้ง / visit
1 กทม พรประสิทธิ์ 19 30
2 กทม กนกฟารมาเชน 10 14
3 กทม จตุธรรมเภสัช 41 71
4 กทม โอสถศาลา 102 120
5 ขอนแกน รานยา มข.1 65 80
6 เชียงใหม โชคทวีเภสัช 3 5
7 เชียงใหม สุเทพเภสัช 2 10
8 เชียงใหม รานยา มช. 5 5
9 ปตตานี มุมเภสัช 1 1
10 เพชรบูรณ เรือนเภสัชกร 21 22
11 พิษณุโลก รานยาคณะเภสัช มน. 11 11
12 สงขลา หมอยา 1 1
13 สงขลา ธนพัฒนเภสัช 1 1
14 สงขลา พงศฟารืมาแคร 1 1
15 สุโขทัย คุณเภสัช 1 1
16 สุราษฎร เฟองฟาเภสัช 8 10
17 อางทอง ศิวพรเภสัช 6 12
MTM ป 2559
บทบาทเภสัชกรชุมชน จํานวน
ผลการแกปญหา
เภสัชกร
แกไขปญหาได
จัดการแลวรอ
การประเมินผล สงตอเพื่อพบแพทย
1. ปองกันปญหาการใชยาโดย การทบทวนการใชยาเพื่อให
ผูปวยเกิดความเขาใจและรวมมือในการใชยา 333
2. คนหาปญหาจากยาและพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลตอการรักษา 232 154 60 18
1) Need therapy
2) Unnecessary therapy
3) Sub-optimal drug
4) Dose too low
5) Dose too high
6) Adverse drug reaction
7) Drug interaction
8) Dispensing error
9) Overuse
10) Underuse
11) Inappropriate administration (โดยผูปวย)
12) Improper storage
13) Inappropriate in life style
42
11
3
6
1
27
10
1
4
82
8
5
32
18
8
-
2
1
13
8
1
3
60
8
3
29
13
2
3
3
-
11
2
-
1
20
-
2
3
11
1
-
1
-
3
-
-
-
2
ขอมูลจาก :สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดยรานยาคุณภาพเพื่อสรางความเขมแข็งในระบบหลักประกันสุขภาพ ป 2559
ผลจากการใหบริการ MTM ป 2559
การทบทวนการใชยา ปญหาที่พบจากการเยี่ยมบาน ป 2559
บทบาทเภสัชกรชุมชน จํานวน
ผลการแกปญหา
เภสัชกร
แกไขปญหาได
จัดการแลวรอ
การประเมินผล สงตอเพื่อพบแพทย
1. ปองกันปญหาการใชยาโดย การทบทวนการใชยาเพื่อให
ผูปวยเกิดความเขาใจและรวมมือในการใชยา 280
2. คนหาปญหาจากยาและพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลตอการรักษา 197 107 87 3
1) Need therapy
2) Unnecessary therapy
3) Sub-optimal drug
4) Dose too low
5) Dose too high
6) Adverse drug reaction
7) Drug interaction
8) Duplicated medication
9) Dispensing error
10) Overuse
11) Underuse
12) Inappropriate administration(โดยผูปวย)
13) Improper storage
14) Inappropriate in life style
24
3
4
5
2
8
10
1
3
6
64
8
5
54
8
3
2
3
1
7
8
1
3
3
54
5
4
5
14
-
2
2
-
1
2
-
-
3
10
3
1
49
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ขอมูลจาก :สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดยรานยาคุณภาพเพื่อสรางความเขมแข็งในระบบหลักประกันสุขภาพ ป 2559
เภสัชกรชุมชนจัดการดานยา (MTM) ในรานยาคุณภาพ
1. Medication therapy review (MTR) 2. A medication-related action plan (MAP)
5. A person medication record (PMR)
3. Monitoring and Intervention
4. Documentation and follow-up-Record
•Risk screening :DRPs
•Assessment : adherence
•Consultation : to develop a plan
•Follow-up : improve medication used
เภสัชกรชุมชนจัดการดานยาในชุมชนและที่บาน
ตัวอยางแบบฟอรมบันทึก MTM
41
ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกการเยี่ยมบาน
42
MTM
คุณคาของเภสัชกรชุมชน
43
Pharmacology of Psychiatric medications
Ratchanee RODSIRI, PhD
Department of Pharmacology and Physiology
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Chulalongkorn University
Ratchanee.R@pharm.chula.ac.th
Complementary and Quality of Pharmaceutical Care in Psychiatry for Community Pharmacists,
November 6th, 2016
Overview
• Antidepressants
• Sedative-Hypnotic & Anxiolytic drugs
• Antipsychotic drugs
2
Major Depressive Disorder (MDD)
• 2 or more major depressive episodes
• Depressed mood and/or loss of interest or pleasure in life activities for at least 2
weeks and at least five of the following symptoms that cause clinically significant
impairment in social, work, or other important areas of functioning almost every
day
• 1. Depressed mood most of the day.
• 2. Diminished interest or pleasure in all or most activities.
• 3. Significant unintentional weight loss or gain.
• 4. Insomnia or sleeping too much.
• 5. Agitation or psychomotor retardation noticed by others.
• 6. Fatigue or loss of energy.
• 7. Feelings of worthlessness or excessive guilt.
• 8. Diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness.
• 9. Recurrent thoughts of death
3Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision (DSM-IV-TR)
MDD : Phathophysiology
• Monoamine hypothesis
– Monoamine  Depression
• Monoamine neurotransmitters
– Norepinephrine (NE)
– Serotonin (5-HT)
– Dopamine (DA)
4
Monoamine neurotransmission – Synthesis, Release, Metabolism
Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 8, 85-101 5
Reuptake transporter
Monoamine oxidase (MAO)
Antidepressants
1. Tricyclic antidepressants (TCA)
2. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)
3. Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitor
(SNRI)
4. Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI)
5. Atypical antidepressants
6
Tricyclic antidepressants (TCA)
• Amitriptyline, Nortriptyline, Imipramine, Desipramine,
Doxepin, Protriptyline, Clomipramine
Mechanisms :
• Inhibit NE and serotonin reuptake transporter
•  NE and 5-HT levels in the synaptic cleft
7
TCA : Mechanisms
8
Inhibit NE and serotonin reuptake transporter
NET
NE
SERT
5-HT
Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 8, 85-101
TCA : Side effects
(1) Anticholinergic effects
• Dry mouth, constipation, dizziness,
blurred vision, urinary retention
• Tachycardia, palpitation, short-term
memory impairment
• High dose  delirium
(2) Block histamine H1-receptor
• Sedation, drowsiness
• Weight gain
(3) Block α-adrenergic receptor
• orthostatic hypotension
9
1
2
3
TCA : Side effects
(4) Conduction abnormalities
• Prolonged PR, QRS, or QT intervals
• Atrioventricular or bundle-branch block
• May induce heart block in patients with a preexisting conduction
disorder
• TCA overdose  severe arrhythmias
(5) Lower the seizure threshold
• TCA-induced seizure 0.1-.5% of patients
(6) Sexual dysfunction
10
TCA : Side effects
Anticholinergic
effects
Sedation Orthostatic
Hypotension
Seizures Conduction
Abnormalities
Tertiary amine TCA
Amitriptyline ++++ ++++ +++ +++ +++
Clomipramine ++++ ++++ ++ ++++ +++
Doxepin +++ ++++ ++ +++ ++
Imipramine +++ +++ ++++ +++ +++
Secondary amine TCA
Desipramine ++ ++ ++ ++ ++
Nortriptyline ++ ++ + ++ ++
Abrupt withdrawal of TCA  Cholinergic rebound
(dizziness, nausea, diarrhea, insomnia, restlessness) 11
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)
SSRI Comment
Fluoxetine
(PROZAC)
Longer half-life; little to no discontinuation syndrome risk; well
studied
Fluvoxamine
(LUVOX)
Used as antidepressant in Europe; marketed in United States for
OCD
Paroxetine
(PAXIL)
Efficacy shown for various anxiety disorders
Citalopram
(CELEXA)
Few drug-drug interactions; large primary care and geriatric
experience in Europe; appears to have early anxiolytic response
Escitalopram
(LEXAPRO)
Few drug-drug interactions; S stereoisomer of citalopram; possibly
fewer side effects and more efficacious than citalopram
Sertaline
(ZOLOFT)
Few drug-drug interactions; large medical and geriatric experience;
efficacious for severe depression.
12
SSRI
• First-line antidepressants **
• High safety profile
• Choice of SSRI
– Drug interaction profile
– PK (esp. t1/2)
– Cost
• Antidepressant efficacy
– similar to TCA
Mechanism :
• Selective block at serotonin reuptake
transporter
•  5-HT levels in the synaptic cleft
13
SERT
5-HT
Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 8, 85-101
SSRI as an Enzyme Inhibitor
14
Drug 1A2 2C 2D6 3A4
Fluoxetine 0 ++ ++++ ++
Fluvoxamine ++++ ++ 0 +++
Paroxetine 0 0 ++++ 0
Citalopram 0 0 + NA
Escitalopram 0 0 + 0
Sertaline 0 ++ + +
+Warfarin 
hypoprothrombinemia
D/I with
antipsychotics,
carbamazepine,
phenytoin
D/I with
clozapine,
theophylline
SSRI : Drug Interaction
Pharmacodynamic drug interaction
• MAOI, Linezolid, Sibutramine, Triptans
• Serotonin syndrome
Boyer and Shannon. The serotonin syndrome. N Engl J Med 2005;352:1112-20.
15
SSRI : Side effects
• GI side effects – nausea, vomiting, diarrhea, anorexia
• Insomnia
• Sexual dysfunction
• Headache
SSRI discontinuation/ withdrawal syndrome
• dizziness, lightheadedness, vertigo, paresthesia , anxiety,
diarrhea, fatigue, gait instability, headache, insomnia,
irritability, nausea or emesis, tremors, visual disturbances
16
Serotonin and Norepinephrine Reuptake
Inhibitor (SNRI)
• Venlafaxine (EFFEXOR), Desvenlafaxine (PRISTIQ),
Duloxetine (CYMBALTA), Levomilnacipran (FETZIMA)
• Mechanism :
– Block serotonin and NE reuptake transporter
– Increased NE and 5-HT levels in the synaptic cleft
• Side effect : Nausea, constipation, insomnia, headaches,
sexual dysfunction
17
Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI)
• Phenelzine, Tranylcypromine, Iproniacid
• Nonselective irreversible Inhibitor
• Side effects : Postural hypotension (most common), weight
gain, sexual dysfunction, anticholinergic side effects
• **Food-drug interaction**
– Tyramine, hypertensive crisis (Cheese reaction)
• RIMA (reversible inhibitors of monoamine oxidase-A)
– Moclobemide, Brofaromine -
– decrease food-drug interaction
18
Atypical antidepressants
Mirtazapine (REMERON)
• Mechanism : Noradrenergic and Specific Serotonergic
Antidepressants (NaSSAs)
– central α2 autoreceptor antagonist
increase NE release
– central α2 heteroreceptors antagonist
 increase 5-HT release
– 5-HT2 and 5-HT3 antagonist
• Side effects : Somnolence, increase appetite, weight gain
• Treatment of choice for some depressed patient with
insomnia
19
Frazer A. Journal of Clinical Psychopharmacology. 17(2) suppl 1, 1997, 2s-18s.
Atypical antidepressants
Bupropion (Wellbutrin, Zyban)
• Mechanism : Norepinephrine and Dopamine Reuptake
Inhibitors (NDRIs)
• Side effects : nausea, vomiting, dry mouth, skin reaction,
agitaion
• **Increase risk of seizure (>450 mg/day)
• Contraindication: eating disorders (bulimia, anorexia)
20
Antidepressant Problems :
1. Risk of suicidal behaviour in Pediatric
• SSRIs, bupropion, mirtazapine, nefazodone, and venlafaxine 
increase the risk of suicide in mood disorders, in pediatric, adolescense
and young adult (<26 y.o.)
2. Delay in the onset of action
• 3-6 weeks after treatment
21
Aron Halfin. Depression: The Benefits of Early and Appropriate Treatment.
Am J Manag Care. 2007;13:S92-S97.
22
Sedative-Hypnotic and Anxiolytic
• Sedative drug  decreased activity, moderates excitement,
and calms the recipient
• Hypnotic drug  produced drowsiness and facilitates the
onset and maintenance of a state of sleep that resembles
natural sleep
• Anxiolytic, Anti-anxiety
23
Sedative-Hypnotic and Anxiolytic
Sedative/hypnotic Anxiolytic
Benzodiazepines Benzodiazepines
Benzodiazepine receptor agonists
("Z compounds")
5-HT1 receptor partial agonist
(Buspirone)
Melatonin congeners Antidepressants
Others : Beta-blocker
24
Benzodiazepines
• Lorazepam, Diazepam, Alprazolam, Clonazepam, Chlordiazepoxide
• Mechanism : promote the binding of GABA to the GABA-A receptors
25
Pharmacological actions
1. Anxiolytic
2. Sedative
3. Anticonvulsion
4. Muscle relaxation
5. Anterograde amnesia
Benzodiazepines : Therapeutic uses
COMPOUND
(TRADE NAME)
ROUTES OF
ADMINISTRATION
EXAMPLES OF THERAPEUTIC USES
Alprazolam (xanax) Oral Anxiety disorders, agoraphobia
Chlordiazepoxide
(LIBRIUM, others)
Oral, IM, IV Anxiety disorders, management of alcohol
withdrawal, anesthetic premedication
Clonazepam
(klonopin)
Oral Seizure disorders, adjunctive treatment in
acute mania and certain movement
disorders
Clorazepate
(TRANXENE, others)
Oral Anxiety disorders, seizure disorders
Diazepam
(VALIUM, others)
Oral, IM, IV, rectal Anxiety disorders, status epilepticus, skeletal
muscle relaxation, anesthetic premedication
26
Benzodiazepines : Therapeutic uses
COMPOUND
(TRADE NAME)
ROUTES OF
ADMINISTRATION
EXAMPLES OF THERAPEUTIC USES
Estazolam (prosom) Oral Insomnia
Flurazepam (dalmane) Oral Insomnia
Lorazepam (ativan) Oral, IM, IV Anxiety disorders, preanesthetic medication
Midazolam (versed) IV, IM Preanesthetic and intraoperative medication
Oxazepam (serax) Oral Anxiety disorders
Quazepam (doral) Oral Insomnia
Temazepam (restoril) Oral Insomnia
Triazolam (halcion) Oral Insomnia
27
Benzodiazepines : Pharmacokinetic
• Absorb completely in GI tract
– Except Chlorazepate (gastric)  N-desmethyldiazepam (nordazepam)
 absorb completely
• 4 categories based on elimination t1/2:
– Ultra-short-acting benzodiazepines
– Short-acting (t1/2 <6 h) : triazolam
– Intermediate-acting (t1/2 6-24 h) : estazolam, temazepam
– Long-acting agents (t1/2 >24 h) : flurazepam (N-des-alkyl-flurazepam t1/2
47-100 h), diazepam, quazepam
• Increased Vd in elderly, Cross placenta and secreted into breast milk
• Phase I and II metabolism
28
Benzodiazepines : Metabolic Pathway
29
Benzodiazepines : Side effects
• Light-headedness, increased reaction time
• motor incoordination, impairment of mental and motor functions
• Confusion
• Anterograde amnesia
• Greatly impair driving and other psychomotor skills, especially if
combined with ethanol
• Chronic benzodiazepine use  dependence and abuse
• Abrupt withdrawal  Dysphoria, irritability, sweating, unpleasant
dreams, tremors, anorexia, and faintness or dizziness
30
Benzodiazepine receptor agonists
• "Z compounds“
• zolpidem (AMBIEN), zaleplon (SONATA), zopiclone, eszopiclone
(LUNESTA)
• Hypnotic (only)
• sustained hypnotic efficacy without rebound insomnia
• less potential for dependence and abuse
31
Active
substance
Lipid
Solubility
Tmax (h) Onset (min)
Half – Life
(hr)
Duration (h)
Zaleplon Moderate 1.1 30 1.1 1-2
Zolpidem Low 1-2 30 2.5 2-4
Eszopiclone Low 1-1.6 30-45 6 5-8
Melatonin congeners
• Melatonin (CIRCADIN), Ramelteon (ROZEREM)
• Mechanisms : MT1 and MT2 receptor agonist
– MT1 receptors  promotes the onset of sleep
– MT2 receptors shifts the timing of the circadian
• Melatonin – Time-zone shift
• Ramelteon – Transient and chronic insomnia
• No evidence of rebound insomnia or withdrawal effects
32
Anxiety disorders
1. Generalized anxiety disorder (GAD)
2. Panic disorder
3. Phobia
4. Obsessive-compulsive disorder (OCD)
5. Post-traumatic stress disorder (PTSD)
33
Sedative-Hypnotic and Anxiolytic
Sedative/hypnotic Anxiolytic
✔Benzodiazepines ✔Benzodiazepines
✔Benzodiazepine receptor agonists
("Z compounds")
5-HT1 receptor partial agonist
(Buspirone)
✔Melatonin congeners Antidepressants
Others : Beta-blocker
34
Buspirone
• Mechanism : 5-HT1A receptor partial agonist
• Selective anxiolytic
– (no anticonvulsant and muscle relaxant properties)
• Slow onset of action (>1 week)
• Indication : generalized anxiety disorder
• Side effects : achycardia, paresthesias, pupillary
constriction, and gastrointestinal distress.
– minimal abuse liability
35
Treatment option of anxiety disorders
Disorder 1st-line treatments 2nd-line treatments Possible alternatives
GAD Venlafaxine
Buspirone
Benzodiazepines
Paroxetine
Escitalopram
Duloxetine
Sertraline
Citalopram
TCA
Pregabalin
Fluoxetine
Mirtazapine
Atypical antipsychotics
Panic disorder Paroxetine
Sertraline
Fluoxetine
Venlafaxine
Alprazolam
Clonazepam
Fluvoxamine
Citalopram
Escitalopram
Clomipramine
Lorazepam
Nefazodone
Mirtazapine
Imipramine
Valproic acid
Diazepam
Social anxiety
disorder
Paroxetine
Sertraline
Venlafaxine
Fluvoxamine
Citalopram
Escitalopram
Fluoxetine
Alprazolam
Clonazepam
Phenelzine
Nefazodone
Bupropion
Duloxetine
Gabapentin
Pregabalin
Atypical antipsychotics
36
Treatment option of anxiety disorders
Disorder 1st-line treatments 2nd-line treatments Possible alternatives
PTSD Sertraline
Paroxetine
Fluoxetine
Fluvoxamine
Venlafaxine
Citalopram
Escitalopram
Amitriptyline
Imipramine
Phenelzine
Mirtazapine
Bupropion
Nefazodone
Prazosin
Atypical antipsychotics
Anticonvulsants
OCD Fluoxetine
Paroxetine
Sertraline
Fluvoxamine
Clomipramine
Venlafaxine
Citalopram
Escitalopram
Clonazepam
Antipsychotic
37
Psychosis, Schizophrenia
• Psychosis
– a distorted or non-existent sense of reality
• Schizophrenia
– worldwide prevalence of 1%
– the prototypic disorder for understanding the
phenomenology of psychosis
• Positive symptoms : hallucinations, delusions, disorganized
speech, and disorganized or agitated behavior
• Negative symptoms : apathy, avolition, alogia
• Cognitive deficits
38
Schizophrenia : Pathophysiology
• Dopamine hypothesis
39
2
Mesolimbic pathway
- Dopamine in
Positive symptoms
3
Mesocortical pathway
- Dopamine in
Negative symptoms
Antipsychotic Drugs
• First generation antipsychotic (FGA)
– Typical antipsychotic
– Dopamine D2 receptor antagonist
• Second generation antipsychotic (SGA)
– Serotonin-dopamine antagonist (SDA)
– Atypical antipsychotic
– Dopamine D2 receptor antagonist
– 5-HT2A receptor antagonist
• Aripiprazole
• Dopamine D2 receptor partial agonist
40
First generation antipsychotic (FGA)
• Mechanisms : Dopamine D2 receptor antagonist
41
Antipsychotic D2 receptor antagonist
Mesolimbic pathway
Psychological effect
Tuberoinfundibular
pathway
Hyperprolactinemia
Extrapyramidal
symptoms
Nigrostriatal
pathway
42
2
Mesolimbic pathway
-D2 receptor antagonist
- Relieve positive symptoms
1
Nigrostriatal pathway
-D2 receptor antagonist
- Extrapyramidal symptoms
4
Tuberoinfundibular pathway
-D2 receptor antagonist
- Hyperprolactinemia
First generation antipsychotic (FGA)
• High potency : Haloperidol, Fluphenazine, Thiothizine,
Trifluoroperazine, Loxapine
• Low potency : Chlorpromazine, Thiorodazine
• High potency  EPS side effects
• Low potency  Other side effects
43
FGA : Side effects
44
Sedation EPS Anticholinergic Orthostasis Seizures Prolactin
elevation
Weight
gain
Typical-Low potency
Chlorpromazine ++++ +++ +++ ++++ +++ +++ ++
Thioridazine ++++ ++ ++++ ++++ ++ +++ +++
Typical-High potency
Trifluoperazine ++ ++++ ++ ++ +++ +++ ++
Fluphenazine ++ +++++ ++ ++ ++ +++ ++
Thiothixene ++ ++++ ++ ++ ++ +++ ++
Haloperidol + +++++ + + ++ +++ ++
Loxapine +++ ++++ ++ +++ ++ +++ +
Molindone + ++++ ++ ++ ++ +++ +
Extrapyramidal symptoms (EPS)
45
Reaction Features Time of onset and
risk
Proposed
mechanism
Treatment
Acute
dystonia
Spasm of muscles
of tongue, face,
neck, back
Time: 1-5 days.
Young,
antipsychotic naïve
patients
at highest risk
Acute DA
antagonism
Anti-parkinsonian
agents
Akathisia Subjective and
objective
restlessness
Time: 5-60 days Unknown Reduce dose or
change drug;
clonazepam,
propranolol more
effective than anti-
parkinsonian agents
Parkinsonism Bradykinesia,
rigidity, variable
tremor, mask
facies, shuffling
gait
Time: 5-30 days.
Elderly at greatest
risk
DA
antagonism
Dose reduction;
change medication;
anti-parkinsonian
agents
Agents to treat antipsychotic-induced
parkinsonism and akathisia
• Anticholinergic
– Benztropine (COGENTIN) – long-acting
– Diphenhydramine (BENADRYL) - most sedating
– Trihexylphenidyl (ARTANE) – less sedating
• Dopaminergic
– Amantadine – in case of tolerate to anticholinergic or elderly
• GABAergic
– Diazepam, clonazepam, lorazepam
• Noradrenergic blocker
– Propanolol - for akathisia
46
Extrapyramidal symptoms (EPS)
47
Reaction Features Time of onset and
risk
Proposed
mechanism
Treatment
Tardive
dyskinesia
Orofacial
dyskinesia; rarely
widespread
choreoathetosis
or dystonia
Irreversible!!
Time: months, years
of treatment.
Elderly at 5-fold
greater risk.
Risk ∝ potency of
D2 blockade
Postsynaptic DA
receptor
supersensitivity,
up-regulation
Prevention crucial;
treatment
unsatisfactory.
May be reversible
with early
recognition and
drug
discontinuation
Second generation antipsychotic (SGA)
• Serotonin-dopamine antagonist (SDA), Atypical
antipsychotic
• Mechanisms :
– Dopamine D2 receptor antagonist
– 5-HT2A receptor antagonist
48
49
2
Mesolimbic pathway
- Dopamine in
Positive symptoms
3
Mesocortical pathway
- Dopamine in
Negative symptoms
Dopamine D2
antagonist 
Improve positive
symptoms
5-HT2A
antagonist 
increased DA
release in (3) 
Improve negative
symptoms
50
1
Nigrostriatal pathway
-D2 receptor antagonist
- Extrapyramidal symptoms
5-HT2A
antagonist 
increased DA
release in (1) 
Prevent EPS
4
Tuberoinfundibular pathway
-D2 receptor antagonist
- Hyperprolactinemia
5-HT2A antagonist
 increased DA
release in (4) 
Prevent
hyperprolactinemia
Second generation antipsychotic (SGA)
• Aripiprazole
– Dopamine D2 receptor partial agonist
51
http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotic
s/aripiprazole/mechanism-of-action-aripiprazole/
SGA and aripiprazole : Side effects
52
Sedation EPS Anticholinergic Orthostasis Seizures Prolactin
elevation
Weight
gain
Clozapine ++++ + ++++ ++++ ++++* 0 ++++
Risperidone +++ + ++ +++ ++ 0 to +++* ++
Olanzapine +++ + +++ ++ ++ +* +++
Quetiapine +++ + ++ ++ ++ 0 ++
Ziprasidone ++ + ++ ++ ++ 0 +
Aripiprazole ++ + ++ ++ ++ 0 +
Paliperidone ++ + ++ ++ ++ 0 to +++* ++
Iloperidone ++ + + ++ 0 to + 0 to +++ +
Asenapine ++ + 0 ++ 0 to + + ++
Lurasidone + + +/0 ++ 0 to + +* +
* dose-related
QTc prolongation
53
QTc prolongation ventricular tachyarrhythmias [such as torsades de pointes],
ventricular fibrillation [syncope,cardiac arrest, or sudden cardiac death]
Not dose-
related
Dose-related
Applied therapeutics, 10th ed, p.1941
Clozapine : Serious side effects
Indication
• Treatment-resistant schizophrenia
• Reducing suicidal behavior in patients with schizophrenia or schizoaffective
disorder
Black box warning
• 1. severe neutropenia
• 2. using under clozapine REMS program
• 3. Orthostatic hypotension
• 4. Seizure (dose-related)
• 5. Myocarditis and cardiomyopathy
• 6. Increased mortality in elderly patients with dementia-related psychosis
54Label revision 10/08/2015 US FDA
Antipsychotic side effects : Summary
55
FGA Clozapine SGA
EPS
Hyperprolactinemia
Sedation
Reduced seizure
threshold
Postural hypotension
Anticholinergic
Neuroleptic malignant
syndrome
Weight gain
Sexual dysfunction
QT prolongation
Sedation
Hypersalivation
Constipation
Hypo/Hypertension
Tachycardia
Fever
Glucose intolerance and diabetes
Weight gain
Reduced seizure threshold
Noctunal enuresis
Neutropenia/agranulocytosis
Thromboembolism
Cardiomyopathy
Myocarditis
Aspiration pneumonia
Glucose intolerance
and diabetes
Weight gain
Sexual dysfunction
Antipsychotics : Drug interaction
• Metabolized by CYP2D6
– Chlopromazine, Thioridazine, Perphenazine, Fluphenazine,
Thiothizine, Haloperidol, Risperidone, Aripiprazole, Iloperidone
• Metabolized by CYP3A4
– Clozapine, Quetiapine, Ziprasidone, Aripiprazole, Paliperidone,
Iloperidone, Lurasidone
• Metabolized by CYP1A2
– Olanzapine, Clozapine
56
SSRI, CYP2D6
inhibitor 
increased EPS
อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยา
กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2]
อาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse drug reaction: ADR)
“Any response to a drug which is noxious and unintended, and which occurs at doses
normally used in man for prophylaxis, diagnosis, or therapy of disease, or for the
modification of physiological function.”
World Health Organization (WHO). Safety of medicine: a guide to detecting and reporting adverse drug reaction. Geneva: WHO; 2002.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [3]
อาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse drug reaction: ADR)
Lancet 2000; 356: 1255–59
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [4]
อาการไม่พึงประสงค์ในผู้ที่ได้รับ/
สัมผัสยา (ADE)
Causality assessment อาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR)
ใช่แน่, Certain, Definite น่าจะใช่, Probable,
Likely
อาจจะใช่, Possible ไม่น่าจะใช่, Unlikely,
Doubtful
ความสัมพันธ์เชิงเวลา
ระหว่างยากับอาการไม่พึง
ประสงค์
มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่
อธิบายเชิงเหตุ-ผลได้
ชัดเจน
มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่
สอดคล้องระหว่างการใช้ยา
และอาการไม่พึงประสงค์
มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่
สอดคล้องระหว่างการใช้ยา
และอาการไม่พึงประสงค์
มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ไม่
สอดคล้องระหว่างการใช้ยา
และอาการไม่พึงประสงค์
สาเหตุอื่นๆ มั่นใจได้ว่าไม่น่าจะเกิดจาก
สาเหตุ
ไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุอื่น อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น
การตอบสนองเมื่อหยุดยา อาการดีขึ้นหรือกลับเป็น
ปกติ
อาการดีขึ้นหรือกลับเป็น
ปกติ
ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบ
ผลตอบสนองชัดเจน
ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบ
ผลตอบสนองชัดเจน
การตอบสนองเมื่อได้ยาซ้ํา พบอาการผิดปกติขึ้นอีก ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบอาการ
ผิดปกติเกิดขึ้นอีก
ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบอาการ
ผิดปกติเกิดขึ้นอีก
ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบอาการ
ผิดปกติเกิดขึ้นอีก
Lancet 2000; 356: 1255–59
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [5]
Naranjo’s algorithm Yes No Not
know
1. Are there previous conclusive reports on this reaction? +1 0 0
2. Did the adverse event appear after the suspected drug was administered? +2 -1 0
3. Did the adverse reaction improve when the drug was discontinued or a specific antagonist
was administered?
+1 0 0
4. Did the adverse reaction reappear when the drug was readministered? +2 -1 0
5. Are there alternative causes that could on their own have caused the reaction? -1 +2 0
6. Did the reaction reappear when a placebo was given? -1 +1 0
7. Was the drug detected in the blood (or other fluids) in concentration known to be toxic? +1 0 0
8. Was the reaction more severe when the dose was increased, or less severe when the dose
was decreased?
+1 0 0
9. Did the patient have a similar reaction to the same or similar drugs in any previous
exposure?
+1 0 0
10. Was the adverse event confirmed by any objective evidence? +1 0 0
>8 = definite, 5-8 = probable, 1-4 = possible, <1 = doubtful
อาการซึมเศร้าจากยา
กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [7]
อาการซึมเศร้าจากยา
• พยาธิสภาพซับซ้อน อธิบายจากหลายกลไก
• การเปลี่ยนแปลงระดับ/ การตอบสนองของสารสื่อประสาทกลุ่ม monoamine ในสมอง
• การรบกวนการทํางานของระบบ hypothalamus-pituitary-adrenal axis
• การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน: ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนของต่อมไธรอยด์
• การเพิ่มขึ้นของสารสื่ออักเสบบางชนิด
• โรคร่วมต่างๆ
• ยาที่พบรายงานส่วนใหญ่ มีข้อบ่งใช้ในโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการซึมเศร้า
• โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
• โรคระบบประสาทหรือจิตเวช
• โรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรัง
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [8]
ยาที่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์: ซึมเศร้า
ยา ความชุก ยา ความชุก
Efavirenz 1.6-2% Beta-blockers 1.1%
Phenobarbital 40% Clonidine 1.5%
Tiagabine 3% Methyldopa 3.6%
Triptans 23.2% Reserpine 7%
Corticosteroids (esp. >80 mg/day prednisolone) 1.3-18% Other antihypertensives (e.g., ACEIs, diuretics) NA
Isotretinoin 1-5.5% Digoxin NA
Interferon 13-33% Oral contraceptives NA
Antibacterials (e.g., quinolones, antiTBs) NA Tamoxifen 1-20%
Dialogues Clin Neurosci 2011; 13: 109-125.
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [9]
อาการซึมเศร้าจาก isotretinoin
• ข้อมูลในสัตว์ทดลอง/ in vitro พบผลของ isotretinoin ต่อการทํางานของสมองหลายส่วน
• มีรายงานผู้ป่วย/ case series มีอาการซึมเศร้าในขณะที่ใช้ isotretinoin ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการใช้ยา
• การศึกษาขนาดใหญ่รูปแบบ prospective cohort study/ meta-analysis ไม่สามารถสรุปได้ว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่าง isotretinoin และอาการซึมเศร้า
• สิว เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อการมีภาวะซึมเศร้า/ ความคิดฆ่าตัวตาย และอาการผิดปกติทางจิตอื่นๆ
• ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยครั้ง หรือรุนแรงขึ้น ในขณะที่ใช้ isotretinoin อาจพบความเสี่ยงต่ออาการ
ซึมเศร้ามากขึ้น
J Affect Disord. 2010; 122(3): 306-8.
Semin Cutan Med Surg 2005; 24(2): 92-102.
International Journal of Dermatology 2013, 52, 1040–1052
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [10]
International Journal of Dermatology 2013, 52, 1040–1052
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [11]
อาการซึมเศร้ากับฮอร์โมนคุมกําเนิด
JAMA Psychiatry 2016. doi: 10.1001
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [12]
อาการซึมเศร้าจากฮอร์โมนคุมกําเนิด
JAMA Psychiatry 2016. doi: 10.1001
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [13]
การป้องกัน/แก้ไขอาการซึมเศร้าจากยา
• ประเมินประวัติและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการซึมเศร้าจากยาทั้งก่อนเริ่มการรักษาและขณะใช้ยา
• หลีกเลี่ยงยาที่มีรายงาน หรือใช้ยาในขนาดต่ําที่สุดที่ได้ผล
• ให้ยา SSRIs ก่อนเริ่มการรักษาด้วย interferon
• ให้คําปรึกษาเรื่องยา และอาการซึมเศร้า ตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาและขณะใช้ยา
• หยุดยาที่เป็นสาเหตุ +/- ให้ยาต้านซึมเศร้า
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
อาการจิตเภทจากยา
กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [15]
ยาที่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์: จิตเภท
• Dopamine agonists: Amantadine, Levodopa, Bromocriptine, Pergolide
• CNS stimulants: Amphetamines, Methylphenidate
• Anticholinergics
• Antiinfectives: Chloroquine, Mefloquine, Isoniazid, Cycloserine, Ganciclovir, Quinolone antibiotics
• Ketamine
• CVS drugs: Clonidine, Digoxin, quinidine
• Analgesics: Opioids, NSAIDs
• Corticosteroids, Tacrolimus
• Levothyroxine
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [16]
อาการจิตเภทจากยา
• พยาธิสภาพซับซ้อน อธิบายจากหลายกลไก
• การเพิ่มขึ้นของการตอบสนองต่อ dopamine ใน mesolimbic pathway
• การรบกวนการทํางานของ serotonin receptor และสารสื่อประสาทอื่นๆ
• ระบบ glutaminergic มีการทํางานลดลง: การปิดกั้น NMDA receptor หรือมีจํานวน receptor
ลดลง
• การประเมินความสัมพันธ์ในด้านเวลาที่เกิดอาการและการใช้ยา อาจคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
• นอกจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย และประวัติการใช้ยาต่างๆ ควรรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสมุนไพร อาหารเสริม ยาเสพติด และประวัติครอบครัวของผู้ป่วยด้วย
• อาการทางกาย เช่นการหด/ขยายของรูม่านตา อัตราการเต้นของหัวใจ การสั่น การชัก หรือ brisk reflex
อาจช่วยระบุยาที่เป็นสาเหตุได้แม่นยําขึ้น
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [17]
จิตเภทในผู้ป่วยพาร์กินสัน
• พบอาการจิตเภท ร้อยละ 20 ในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยประมาณ และพบบ่อยขึ้นแปรผันตามความรุนแรง
ของพาร์กินสัน (ร้อยละ 70 ในผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสันมานานกว่า 20 ปี)
•
J Neural Transm 2016; 123: 45–50
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [18]
จิตเภทในผู้ป่วยพาร์กินสัน
BMC Neurology 2013, 13:145
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [19]
การแก้ไขอาการจิตเภทจากยา
• หยุดยาที่เป็นสาเหตุ หรือลดขนาดยา
• ให้ยาที่ทําให้ withdrawal กลับไปใหม่ แล้วจึงค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ
• แก้ไขปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ประสาทสัมผัสของผู้ป่วย
• ให้ยาควบคุมอาการในผู้ที่มีอาการจิตเภทรุนแรง หรือมีความเสี่ยงสูง เช่นมีพฤติกรรมทําร้ายตัวเอง/ บุคคล
รอบข้าง มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือพฤติกรรมไม่คงที่
ข้อบ่งใช้ กลุ่มยา ขนาดยา
ผู้ป่วยกระวนกระวาย วิตกกังวล Benzodiazepines Lorazepam 1-2 mg PO/IM q 4-6 h
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรง/ ควบคุมได้ยาก Antipsychotics Haloperidol 2-5 mg PO/IM q 4-6 h
ควบคุมอาการในผู้ที่ไม่สามารถหยุดยาที่เป็นสาเหตุได้ Antipsychotics Low dose second-generation
antipsychotics (e.g., quetiapine, clozapine)
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
อาการเพ้อจากยา
กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [21]
อาการเพ้อจากยา
• สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง สับสน การคิดวิเคราะห์และจดจําบกพร่องเฉียบพลัน
• มักมีหลายสาเหตุ/ ปัจจัยร่วมกัน
• สูงอายุ
• มีโรคร่วม เช่นโรคระบบประสาท การติดเชื้อ ความผิดปกติสมดุลกรด-ด่าง/อิเล็คโตรไลท์ การทํางาน
ของตับ/ไตผิดปกติ โลหิตจาง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
• ใช้ยาหลายรายการ/ ยาที่มีผลต่อระบบประสาทหรือการไหลเวียนโลหิต
• สิ่งแวดล้อม
• ส่วนใหญ่ป้องกันได้ และกลับเป็นปกติได้
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [22]
https://www.pharmqd.com/node/56476/lesson
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [23]
ยาที่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์: เพ้อ (delirium)
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา
Antidepressants (TCAs) Alpha-blockers ACEIs
Antipsychotics (low-potency) Anti-arrhythmias (lidocaine) Theophylline
Dopaminergic agents Beta-blockers Antibacterials
Opioids Digoxin Anticonvulsants
Benzodiazepines NSAIDs CCBs
Corticosteroids Postganglionic blockers Diuretics
Lithium H2RAs
Alcohol withdrawal
Dement Geriatri Cogn Disord 1999; 10: 412-5.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [24]
สาเหตุอื่นๆ ของอาการเพ้อ
• ขาดน้ํา
• ไข้/ การติดเชื้อ
• การทํางานของตับ/ไตบกพร่อง
• น้ําตาลในเลือดต่ํา
• ขาดอากาศ
• ได้รับสารพิษบางชนิด
• ความจําเสื่อม (dementia)
• ซึมเศร้า/ แมเนีย
• ภาวะหัวใจวาย
• แคลเซียมในเลือดสูง
• โซเดียมในเลือดสูง/ ต่ํา
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [25]
การป้องกันอาการเพ้อจากยา
• จํากัด/ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสภาวะร่างกายของผู้ป่วย
• หลีกเลี่ยงยาที่มีความเสี่ยงสูง
• Anticholinergic cognitive burden (ACB) scale
• Beers criteria
• เริ่มยาด้วยขนาดต่ําๆ และเพิ่มขนาดยาช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
• จํากัดจํานวนขนานและขนาดยาให้น้อยหรือต่ําที่สุดเท่าที่จําเป็น
Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [26]
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [27]
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [28]
การแก้ไขอาการเพ้อจากยา
• ลดขนาดหรือหยุดยาที่เป็นสาเหตุ
Nat Rev Neurol 2009; 5(4): 210–220.
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [29]
APA practice guideline 2010
กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [30]
บทสรุป: อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยา
• อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยามักมี
อาการไม่ชัดเจน ไม่ตรงตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค
ทางจิตเวช
• ควรประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการ
ผิดปกติและยาที่สงสัยอย่างรอบคอบ
• สภาวะร่างกาย
• โรคประจําตัวทางกาย
• ความผิดปกติทางสมอง
• ความผิดปกติทางจิตใจ
• ยา/ สารเสพติด/ สมุนไพร/ อาหาร
• สิ่งแวดล้อม
• อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยาส่วนใหญ่เป็น
type A ADRs
• เป้าหมายในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ทางจิต
เวชจากยา เพื่อระบุสาเหตุหลักของความผิดปกติ
และแก้ไขอย่างตรงจุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบัติและต้องการมาตรการแก้ไขแบบองค์รวม
• การป้องกันดีกว่าการแก้ไข การประเมินความเสี่ยง
และเฝ้าระวังอย่างสม่ําเสมอจึงเป็นบทบาทสําคัญที่
เภสัชกรจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
ผศ. ภญ. ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร
ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
6 พฤศจิกายน 2559
 Complementary and alternative medicine
(CAM)
 Nutrition and mental health
 CAM in psychiatric disorders
 Safety of CAM treatments and practices
 Conclusion
2
Complementary and alternative medicine
CAM treatments and practices divided by NCCIH*
• Mind/body practices
– yoga, meditation, relaxation techniques, massage,
acupuncture, chiropractic
• Biological-based therapies
– vitamins, minerals, herbs, dietary supplements
• Alternative systems
– homeopathy, naturopathy, Ayuravedic medicine,
traditional Chinese medicine
*National Institutes of Health, National Center for Complementary and integrative health
Bellanger et al. Natural Dietary and Herbal Supplements, 2016;
Mehta et al, Curr Pharm Teach Learn, 2016
3
Concerns of CAM use
• Efficacy and Safety
• Interactions with prescription medications and/or
existing disease states
• Potential side effects
• Quality of raw ingredients :
– identification and authentication of all components
– identification of any contaminants
– assurance of good manufacturing practices
Pharmacists play a key role in educating and counseling
consumers about OTC products including natural products
Bellanger et al. 2016; Mehta et al, 2016 4
One study found that over one-third
of supplement users never discussed
this with their physician.
Concerns of CAM use
5
There is a need for pharmacists
and other health care providers
to be knowledgeable about CAM
and comfortable discussing CAM
with patients.
Blendon et al. J Am Med Assoc 2013;17391):74-76
Complementary medicines for
mental health problem
Brain function and
dementia
ginkgo, ginseng, vitamin E
Anxiety and sleep
problems
valerian, passion flower, lavender,
melatonin
Depression and
bipolar disorder
St John’s wort, folic acid,
S-adenosyl-methionine, selenium,
vitamin D, ω-3 fatty acids
Psychotic states ω-3 fatty acids
Movement disorders vitamin E, ginkgo, melatonin
6
7
Nutrition
and
mental health
Nutrition and mental health
Relationship between nutrition and mental health
Freeman. Am J Psychiatry, 2010 ; Dawson et al. Intern Rev Neurobiol, 2016 8
Nutrient
deficiencies
Metabolic
syndrome
Dietary
pattern
• whole food
• processed food
Culture
Environment
BP, FBS, TG,
LDL, waist
Nutrition and mental health
• Implications for patients and population
Freeman. Am J Psychiatry, 2010 ; Dawson et al. Intern Rev Neurobiol, 2016 9
Patient assessment : nutritional habits
and weight history
Dietary habit change : individual,
community, national levels
Preventive strategies might focus on
children,
Diet and mental health across the lifespan
• Early file
– Diet quality before and during pregnancy is important
to the mental health and cognition of child.
• Childhood and adolescence
– Increasingly reliant on nutrient poor, high sugar foods
such as sweets, soft drink, snacks, and baked goods that
linked to obesity and NCD and also linked to behavioral
and emotional problems in children.
• Adulthood and elderly
– Dietary patterns in adulthood can be influenced by
many social, demographic, and individual factors.
– This is an important period for lowering disease risk or
managing health conditions through lifestyle behaviors,
especially depression and cognitive decline.
Dawson et al. Intern Rev Neurobiol, 2016 10
What the brain needs?
Nutrition is a key factor for high prevalence
and incidence of very frequent mental
diseases, such as depression.
Sarris et al. The Lancet Psychiatry, 2015; 3(2): 271-274. 11
Key nutrients
• PUFA omega-3
• essential amino acids
• B-vitamins, vitamin D
• Zn, Mg, Fe
PUFAs and brain development
α-linolenic acid (18:n-3)
linoleic acid (18:2n-6)
• Precursors of second messengers
prostaglandins, prostacyclins and leucotrienes
• Structural lipids in cellular membranes
• α-linolenic acid is the precursor of docosahexaenoic acid (DHA)
that presents in high concentrations in retina and brain lipids.
Fernstrom. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 1699S-73S. 12
http://www.robertbarrington.net/essential-fatty-acid-pathway/
Omega -6
Leucotrienes
Lipoxins
(series 4)
Prostaglandins
Thromboxanes
(series 1)
Pro-inflammatory effect
13
Prostaglandins
Thromboxanes
(series 2)
AA
Omega-3
Leucotrienes
(series 5)
Anti-inflammatory effect
EPA
DHA
Prostaglandins
Thromboxanes
(series 3)
GLA
DGLA
Folic acid and brain development
• The incidence of neural tube defects is notably higher
in children of women who are folate deficient during
pregnancy.
• Folic acid supplementation during pregnancy can
reduce NTDs in newborns, ideally supplementation
should begin before conception.
• Folate deficiency by impeding DNA, protein or lipid
synthesis could thus affect neural tube development.
• Folate is also involved in synthesis of serotonin and
catecholamine neurotransmitters.
Fernstrom. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 1699S-73S. 14
• THF = tetrahydrofolate, Me = methyl group, SAMe = S-adenosylmethionine, SAH = S-adenosylhomocysteine,
• R= any molecule that can be methylated by SAMe.
• (1) serine hydroxymethyltransferase (a pyridoxal phosphate–dependent enzyme),
• (2) methylenetetrahydrofolate reductase,
• (3) methionine synthase or 5-methyltetrahydrofolate homocysteine methyltransferase (a cobalamin-dependent)
• (4) methionineadenosyltransferase,
• (5) a variety of SAMe-dependent methyltransferase enzymes,
• (6) adenosylhomocysteine hydrolase.
Folate cycle
15
Nutrients involving in the methylation cycle
• folic acid, vitamin B6, B12,
• S-adenosyl methionine (SAM-e)
16
Methylation
dopamine
norepineprhine serotonin
mood, memory,
concentration, sleep
Tyrosine, tryptophan, choline
and brain function
• Tryptophan is the precursor to serotonin.
• Tyrosine is the precursor to dopamine, norepinephrine,
epinephrine
• Choline is the precursor to acetylcholine
Fernstrom. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 1699S-73S. 17
CAM for psychiatry
• Herbal medicine
• Acupuncture
• Relaxation technique
• Tai-chi
• Nutritional supplements
Nutrition therapy for
mental disorders
• Major depression
• Bipolar disorders
• Schizophrenia
• Obsessive-compulsive disorder
20
www.balanceingBrainChemistry.co.uk
Synthesis of
antidepressant
from amino
acids
Nutritional therapies for mental disorders
Mental
disorders
Proposed cause Treatment
Major
depression
Serotonin deficiency Tryptophan
Dopamine/norepinephrine
deficiency
Tyrosine
GABA deficiency GABA
ω-3 FA deficiency ω-3 FAs
Magnesium deficiency Magnesium
SAM deficiency SAM
21
Lakhan and Vieira. Nutr J, 2008;7(2):
Nutritional therapies for mental disorders
Mental
disorders
Proposed cause Treatment
Bipolar
disorder
Excess acetylcholine
receptors
Lithium, taurine
Excess vanadium Vitamin C
Vitamin B/folate
deficiency
Vitamin B,
folate
L-tryptophan deficiency L-tryptophan
Choline deficiency Lecithin
ω-3 FA deficiency ω-3 FAs
22
Lakhan and Vieira. Nutr J, 2008;7(2)
Nutritional therapies for mental disorders
Mental
disorders
Proposed cause Treatment
Schizophrenia Impaired serotonin
synthesis
Tryptophan
Glycine deficiency Glycine
ω-3 FA deficiency ω-3 FAs
Obsessive-
compulsive
disorder
Serotonin deficiency Tryptophan
23
Lakhan and Vieira. Nutr J, 2008;7(2)
B vitamins and psychiatry
24
• Low folate and B12 status has been found in depressed patients
in general, along with increased homocysteine levels.
• Low serum folate levels has been found in schizophrenia patients
• Vitamin B6 has a role in conversion of tryptophan to serotonin
and making of norepinephrine and melatonin.
• Lack of vitamin B6 can cause nervousness, irritability, depression,
difficulty concentrating, short-term memory.
• Vitamin B6 has been found in improving PMS and autism.
B vitamins and psychiatry
25
• Psychiatric signs of vitamin B12 deficiency include
concentration difficulties, confusion, irritability, impaired
memory, dementia, depression, personality changes, and
psychosis.
• Some people do not produce intrinsic factor and are at risk for
psychiatric symptoms due to vitamin B12 deficiency, as are
vegans and vegetarians.
• Vitamin B12 supplementation
– may reduce the risk of Alzheimer’s disease
– can be a helpful complement to treatment for depression
ω-3 fatty acids in psychiatric disorders
• PUFA have an important role in many neural pathways.
• PUFA deficiency may be correlated with the occurrence of
several psychiatric illnesses, such as major depression, bipolar
disorder, obsessive-compulsive disorder, and anxiety
disorders.
• Inflammation may be key to the development of mental
illness and continuous inflammation can lead to neuron
malfunction because of the increase in oxidative stress in
brain. This damage can cause several symptoms correlating
with mood disorders.
• Lack of ω-3 fatty acids can decrease the serotonin production
and activity that be observed in depressed patients.
Prior and Galduroz. Adv Nut 2012; 3: 257-265. 26
CAM use in depression
CAM use in depression
• Types of CAM used
– Herbal medicine, vitamins and minerals,
nutraceuticals
– Acupuncture, homeopathy, massage, naturopathy,
traditional Chinese medicine
Solomon and Adams. Journal of Affective Disorders, 2015; 179: 101-113. 28
CAM use in depression
• Reasons for CAM use
– Conventional treatment was not effective, did not help with
daily functioning, failed to prevent recurrent episodes, and
was too expensive.
– CAM in some studies deemed natural with fewer adverse
effects than conventional treatments.
– Amelioration of symptoms such as fatigue, poor memory,
weight gain, low energy levels and symptoms commonly
associated with depressive disorders.
– Perceived safety due to the belief that natural products are
less dangerous than prescription medications.
Solomon and Adams. Journal of Affective Disorders, 2015; 179: 101-113.
29
Folates and depression
• Depression is associated with low serum
or RBC folate levels.
Alpert et al. Nutr 2000;16:544-6.
30
• Boosting vitamin B levels may help depression symptoms
– Vitamin B12 …1 mg/d
– Folic acid…..800 mcg/d
Vickar and Stradford, Nutrition Treatment in Psychiatry
.
• Patients with low plasma folate respond less well to
antidepressant treatment.
Fava et al. Am J Psychiatry 1997;154:426-8.
Folates and depression
• Double-blind, placebo-controlled, 10-week study
• Subjects : depressed adults with normal folate level
Treatment group : 500 mcg folate + 20 mg fluoxetine
Placebo group: placebo +20 mg fluoxetine
31
significant increase plasma folate level
significantly better response
Alpert et al. Nutr 2000;16:544-6.
Vitamin D and depression
• Low vitamin D level was found in individuals with depression.
Khoramiya et al.Aust N Z J Psychiatry 2013;47:271-5.
Parker et al. J Affect Disorders 2017;208:56-61 32
8-week double-blind placebo-controlled trial
Participants : patients with MDD
Treatments : 500 IU vitamin D or placebo
+ fluoxetine 20 mg/day
The combination was significantly
superior to fluoxetine alone in MDD
patients with vitamin D deficit.
Ginkgo and depression
• Precautions
– should not be used with other known blood
thinning and antiplatelet medications.
– may increase risk of seizures in patients with
epilepsy.
Cass. Semin Integrat Med 2004;2:82-88 33
• Gingko could improve brain function by
increasing blood flow in the brain.
• Some of bioactive phytochemicals in ginkgo
extract work as MAOI.
St. John’s wort and depression
Singh. J Ethnopharm 2005;100:108-13
Pilkington et al. Complement Ther Med 2006;14:268-81. 34
• Antidepressant action is probably mediated
by serotonergic, noradrenergic and
dopaminergic system activation.
• Avoiding use in patients taking
– anti HIV medications, cyclosporine, oral contraceptives,
warfarin, MAOI or SSRIs, digoxin
– drugs or herbs metabolized by CYP
Although many studies showed the effectiveness of SJW in minor
depression and mild to moderate depression, side effects and drug
interaction are important to consider.
ω-3 fatty acids and major depression
• High seafood consumption was associated with a
lower prevalence of major depression.
Hibbel. Lancet 1998;351:1213
• Adding 1 g/d of EPA to ongoing antidepressant
medication results in significant decrease in
depression compared with patients with only
antidepressant trial.
Peet and Horrobin, Arch Gen Psychiatry 2002;59:913-9.
35
ω-3 fatty acids and major depression
Nemets et al. Am J Psychiatry 2002;159:477-9.
36
4-week of double-blind
placebo-controlled trial
2 g/d of EPA+ maintenance
antidepressant therapy
significant decrease
in depression.
ω-3 fatty acids and bipolar disorders
Stoll et al. Arch Gen Psychiatry. 1999;56:407-12
37
4-month of double-blind
placebo-controlled trial
Intervention: ω-3 FAs 9.6g/d
Significant changes
• stayed well longer
• decrease in depressive symptoms
• clinical improvement
Treatment (n=14)
Placebo (n=16)
ω-3 fatty acids and schizophrenia
• There was no correlation between lifetime
prevalence rates of schizophrenia and seafood
consumption
Noaghiul and Hibbeln. M J Psychiatry 2003;160:2222-7.
• EPA could attenuating depressive and psychotic
symptoms among severely ill patients with
schizophrenia receiving antipsychotic medication.
Peet et al. J Psychiatry Res 2002;35:7-18.
• Adding 3 g/d of EPA to chronically ill patients with
schizophrenia already being treated antipsychotic
medication.
Fenton et al. Am J Psychiatry 2001;158:2071-4.38
ω-3 fatty acids and schizophrenia
Ammiger et al. Arch Gen Psychiatry 2010;67(2):146-54...
• .
12-week intervention study
and 40-week follow-up
Participants : people high at risk of
developing schizophrenia aged 13-35 years
Treatments : 1.2g/d PUFA or placebo
∗ω-3 FA reduce risk of the transition into
psychotic disorders
*It can be an effective strategy in the
prevention of the development of mental
illness in young people.
39
Vitamins and schizophrenia
• A lack of vitamin D during the first year of life was correlated
with increased risk of schizophrenia.
• Vitamin D deficiency in 3rd trimester pf pregnancy may be a
factor of developing schizophrenia in the offspring.
McGrath et al. Schizophrenia Res 2004;67:237-45
• High level of vitamin D related to reduced risk of
schizophrenia with elevated C-reactive protein.
.
Zhu et al. Psychiatry RES 2015;228:565-70.
• Vitamin B6 might effectively influence reduction of
dyskinesia in patients by adding to the standard psychotic
treatment.
Lerner et al. J Neuochem 2001;68;:648-54.
Lerner et al. Clin Neuropharmacol 1999;22:241-3.
40
Vitamins and schizophrenia
• Increased levels of homocysteine is commonly
observed in patients with affective disorders
and schizophrenia.
• Vitamin B and folic acid supplementation has
been shown to be effective in reducing
homocysteine level.
Mustafa et al. Behavio Neurosci 2014;6(8):343.
41
Vitamins and schizophrenia
• Vitamin C and vitamin E
provide a antioxidant defense
Mahadik et al. Prog Neuro Psycho Psychiatry 2001;25:463-93.
• Supplementation with a mixture of EPA/DHA and
antioxidant (vitamin E/C 400IU/500mg)
Improved quality of life
in schizophrenia patients
Arvindakshan et al. Bio Psychiatry 2003;53:S6-64.42
Minerals and schizophrenia
• Selenium, manganese, copper, zinc, iron
– role in neurological and mental conditions
• Several observations suggest that the changes
in Mn, Cu, Fe may role in pathogenesis of
schizophrenia.
Yanik et al. Bio Trace Elem Res 2001;98(2):109-17.
• Zinc supplement in schizophrenia patients who
had a low serum level show significant
improvement in mental and physical function
Pfeifer et al. J Orthomolecular Psyphiatry 1999;14(1) 28-48.
43
Summary: nutrition in schizophrenia
• Schizophrenia patients take antipsychotic medications which
may cause an increase in body weight, blood pressure and
blood glucose and cholesterol levels.
• A balanced diet may be an important therapeutic goal in
controlling metabolic disorders in patients with schizophrenia.
low-calorie diet containing
all essential nutrients, fiber
and PUFA
• improvement of lipid profile
• Reduction of inflammatory
• Reduction of insulin resistance
44
Safety of CAM treatment and practice
Bellanger et al. Natural Dietary and Herbal Supplements, 2016
CAM Adverse effects:
Natural dietary and herbal
supplements
CNS and cardiac system
Pulmonary
Renal
Endocrine
Hepatic
Mind-body therapies Chiropractic
Acupuncture
Tai chi
Yoga
45
Natural is not necessarily safe
Conclusion
• Use of CAM practices in creasing around the world due
to perceived health benefits, low cost, and relatively
low risk.
• Although herbs and dietary supplements in psychiatric
disorders has been commonly used, studies of these
are limited and the results are sometimes inconclusive.
• Using herbs, vitamins or dietary supplements for
psychiatry should be consulted with doctor first
because of side effects and complications, particularly
among patients with chronic illnesses. 46
Conclusion
• Special concerns for using supplements
– Efficacy and adverse effects
– Interaction with other medicine use
– Synergistic and antagonistic effects
– Optimal dosing
• Integrated modifications
– Dietary pattern : improve access to quality food
and reduce access to the unhealthy and processed
food products
– Lifestyles : exercise, smoking, alcohol, relaxation47
Special Considerations in Drug Dispensing
for Psychiatric Medications
Ekkarat Wongpankam
Psychiatric Disorders
• Schizophrenia
• Bipolar disorders
• Major depressive disorders
• Anxiety disorders
• Sleep disorders
• Substance-Related disorders
Thought disorders
Mood disorders
Pharmacotherapy Handbook 7nd 2009
Dimension of Psychosis
S. Heckers et al. Schizophrenia Research. 2013
Vulnerable Patients
• Patients with mental illness
• Receive the same priority as those with physical problems
• Not be any discrimination against an individual
• Good management
• Significant contribution to the effectiveness and efficiency
• Improve the outcome for patient
Pathophysiology: Schizophrenia
Pathopsysiology: Bipolar disorders
Pharmaceutical Counselling to Psychiatric Patients
• Verbal languages
• Wording
• Simply and clear
• “สารเคมีในสมอง”
• “ปรับสมดุล”
• NO! negative wording
• “ยาทําให้สดชื่น”
• “ยาควบคุมอารมณ์”
• Non-verbal languages
• Facial expressions
• The tone and pitch of the voice,
• Gestures displayed through body
language
• The physical distance between the
communicators.
Phase of Treatment: Schizophrenia
Acute phase Stabilization phase Stable phase
Goal
- Psychotic symptom
- Behaviors
- Patient and family
- Treatment plans
Goal
- Relapse
- Recovery
- Social functioning
Goal
- Recovery
- QoL
- Treatment plans
- Exacerbations
- Side effects
2-4 wks. 1-2 yrs. > 5 yrs.
Phase of Treatment: Bipolar disorder
Phases of Treatment
• Acute
• Start low dose
• 6-12 wks
• Continuation
• Prevention of relapse
• 4-9 wks (optimal time of
all > 6-9 wks)
• Manintenence
• > 1 yr.
Depressive episode
• Acute
• Start low dose
• 8 wks
• Continuation
• Prevention of relapse
• 4 wks
• Manintenence
• > 2-6 mo.
Manic episode
Pharmaceutical Counselling to Psychiatric Patients
• ต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบระยะเวลาการรักษา ต้องพยายามเน้นเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นความสําคัญของการรักษา
ต่อเนื่อง
• Schizophrenia: “เมื่อรับประทานยาแล้วอาการหูแว่วได้ยินเสียงจะดีขึ้น หรือหายไป แต่การรักษาต้องใช้
ระยะเวลาประมาณ 5 ปี หรือมากกว่านั้น”
• Bipolar disorder: “การรับประทานยาอาจไม่ได้ทําให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงทันที อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-2
อาทิตย์ ดังนั้นระยะแรกที่รับประทานยา ให้ทําใจสบายๆ”
• กรณีรักษาครั้งแรก อาจจําเป็นต้องเน้นว่าการรักษาต่อเนื่องมีความสําคัญ และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
• ปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องคําว่าหาย
• “การหายจากโรคเรื้อรังนั้น กรณีไม่ได้ปรับเปลี่ยนขนาดยาเลยเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีอาการของโรคทีเปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นนี้อาจพิจารณาได้เช่นกันว่าอาการหายแล้วเช่นกัน”
Psychiatric Medications
Dipiro J.T.et al.,Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach. 7th ed., The McGraw-Hill Companies, Inc: 2008.
Shcizophrenia
Psychiatry for community pharmacists
Adverse Drug Reactions of Psychiatric Medications
Extrapyramidal Symptom
• Acute
• Dystonia
• Akathisia
• Parkinsonism
• Tardive
• Tardive dyskinesia
• Tardive dystonia
Psychiatry for community pharmacists
Neuroleptic Malignant Syndrome
Schizophrenia and Diabetes Mellitus
Monitors
- Body wt.
- Waist circumstance
- BP
- FBS
- Lipid profile
Monitors
- Body wt every 1 mo.
Monitors
- BP
- FBS
- Lipid profile
The first 3 mo. After 3 mo. And every 1 yr.Baseline
Bipolar Disorder
Psychiatry for community pharmacists
Psychiatry for community pharmacists
Serotonin Syndrome
Psychiatry for community pharmacists
Serotonin Syndrome
• Sequence of symptoms
Psychiatry for community pharmacists

Recomendados

ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก por
ขนาดยาที่ใช้ในเด็กขนาดยาที่ใช้ในเด็ก
ขนาดยาที่ใช้ในเด็กAiman Sadeeyamu
212K vistas7 diapositivas
Ch 8 basic emergency medical service and triage por
Ch 8 basic emergency medical service and triageCh 8 basic emergency medical service and triage
Ch 8 basic emergency medical service and triagefreelance
4.9K vistas11 diapositivas
คู่มือการจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง por
คู่มือการจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูงคู่มือการจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง
คู่มือการจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูงUtai Sukviwatsirikul
18.7K vistas39 diapositivas
Pediatric dosage table ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนัก por
Pediatric dosage table  ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนักPediatric dosage table  ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนัก
Pediatric dosage table ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนักAiman Sadeeyamu
157.6K vistas3 diapositivas
1.6.3 สารอาหารทางหลอดเลือดดำ por
1.6.3 สารอาหารทางหลอดเลือดดำ1.6.3 สารอาหารทางหลอดเลือดดำ
1.6.3 สารอาหารทางหลอดเลือดดำNickson Butsriwong
98.4K vistas16 diapositivas
Clinical Practice Guidelines for Traumatic Brain Injury 2556 por
Clinical Practice Guidelines for Traumatic Brain Injury 2556Clinical Practice Guidelines for Traumatic Brain Injury 2556
Clinical Practice Guidelines for Traumatic Brain Injury 2556Utai Sukviwatsirikul
13.4K vistas46 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

การให้ Enteral nutrition por
การให้ Enteral nutrition การให้ Enteral nutrition
การให้ Enteral nutrition techno UCH
28.1K vistas54 diapositivas
ระบบยา por
ระบบยาระบบยา
ระบบยาRachanont Hiranwong
17.6K vistas60 diapositivas
Berodual salbutamol solution por
Berodual salbutamol solutionBerodual salbutamol solution
Berodual salbutamol solutionUtai Sukviwatsirikul
39.2K vistas2 diapositivas
Clinical practice guidelines mild head injury por
Clinical practice guidelines mild head injuryClinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injurySiwaporn Khureerung
33.5K vistas30 diapositivas
Cpg ped por
Cpg pedCpg ped
Cpg pedLoveis1able Khumpuangdee
34.8K vistas53 diapositivas
ภาวะซีด por
ภาวะซีดภาวะซีด
ภาวะซีดพวงพยอม แก้วผลึก
169.9K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

การให้ Enteral nutrition por techno UCH
การให้ Enteral nutrition การให้ Enteral nutrition
การให้ Enteral nutrition
techno UCH28.1K vistas
Clinical practice guidelines mild head injury por Siwaporn Khureerung
Clinical practice guidelines mild head injuryClinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injury
Siwaporn Khureerung33.5K vistas
ประเภทสารน้ำ por Prathan Somrith
ประเภทสารน้ำประเภทสารน้ำ
ประเภทสารน้ำ
Prathan Somrith39.6K vistas
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ por techno UCH
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ
techno UCH311.4K vistas
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice: EBP) 2551 por Utai Sukviwatsirikul
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice: EBP) 2551การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice: EBP) 2551
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice: EBP) 2551
Utai Sukviwatsirikul13.5K vistas
การพยาบาลDhf por Maytinee Beudam
การพยาบาลDhfการพยาบาลDhf
การพยาบาลDhf
Maytinee Beudam206.5K vistas
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย por Suradet Sriangkoon
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัยSฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย
Suradet Sriangkoon57K vistas
คู่มือดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนคู่มือดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
คู่มือดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
Utai Sukviwatsirikul3.2K vistas
การวินิจฉัยชุมชน อ.สมเกียรติ por Sambushi Kritsada
การวินิจฉัยชุมชน อ.สมเกียรติการวินิจฉัยชุมชน อ.สมเกียรติ
การวินิจฉัยชุมชน อ.สมเกียรติ
Sambushi Kritsada130.3K vistas
มะเร็งเต้านม por techno UCH
มะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม
techno UCH49.1K vistas
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ por Utai Sukviwatsirikul
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
Utai Sukviwatsirikul68.5K vistas

Similar a Psychiatry for community pharmacists

antidote y57 por
antidote y57antidote y57
antidote y57sucheera Leethochawalit
1.9K vistas75 diapositivas
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี por
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานีฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานีCAPD AngThong
1.8K vistas45 diapositivas
MTM (JC 16/8/59) por
MTM (JC 16/8/59)MTM (JC 16/8/59)
MTM (JC 16/8/59)อุ้ย บ้านยายิ้ม
1K vistas48 diapositivas
คู่มือให้บริการ รพสต por
คู่มือให้บริการ รพสตคู่มือให้บริการ รพสต
คู่มือให้บริการ รพสตsivapong klongpanich
38.9K vistas198 diapositivas
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล por
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาลกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
22.9K vistas23 diapositivas
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC por
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHCนโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHCChuchai Sornchumni
1.8K vistas26 diapositivas

Similar a Psychiatry for community pharmacists(20)

ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี por CAPD AngThong
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานีฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี
CAPD AngThong1.8K vistas
คู่มือให้บริการ รพสต por sivapong klongpanich
คู่มือให้บริการ รพสตคู่มือให้บริการ รพสต
คู่มือให้บริการ รพสต
sivapong klongpanich38.9K vistas
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC por Chuchai Sornchumni
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHCนโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC
Chuchai Sornchumni1.8K vistas
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016 por some163
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016
some1636.5K vistas
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านยา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ por Utai Sukviwatsirikul
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านยา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านยา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านยา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
Utai Sukviwatsirikul1.1K vistas
Rdu book por Aimmary
Rdu bookRdu book
Rdu book
Aimmary 551 vistas
คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง por Tuang Thidarat Apinya
คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
Tuang Thidarat Apinya4.7K vistas
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค por noodeejideenoodeejid
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง por Tuang Thidarat Apinya
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
Tuang Thidarat Apinya2.2K vistas
แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555
แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555
Utai Sukviwatsirikul5.9K vistas
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf por ssusercd124f
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdfแนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf
ssusercd124f66 vistas
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว

Más de Utai Sukviwatsirikul

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนUtai Sukviwatsirikul
3.1K vistas36 diapositivas
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันUtai Sukviwatsirikul
3.2K vistas46 diapositivas
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...Utai Sukviwatsirikul
1.4K vistas17 diapositivas
Supply chain management por
Supply chain managementSupply chain management
Supply chain managementUtai Sukviwatsirikul
1K vistas24 diapositivas
Best practice in communication por
Best practice in communicationBest practice in communication
Best practice in communicationUtai Sukviwatsirikul
2.2K vistas139 diapositivas
Basic communication skills 2554 por
Basic communication skills 2554Basic communication skills 2554
Basic communication skills 2554Utai Sukviwatsirikul
1.8K vistas38 diapositivas

Más de Utai Sukviwatsirikul(20)

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por Utai Sukviwatsirikul
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Utai Sukviwatsirikul3.1K vistas
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por Utai Sukviwatsirikul
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Utai Sukviwatsirikul3.2K vistas
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
Utai Sukviwatsirikul1.4K vistas
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoeaSaccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic) por Utai Sukviwatsirikul
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
Utai Sukviwatsirikul3.8K vistas
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi... por Utai Sukviwatsirikul
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr... por Utai Sukviwatsirikul
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ... por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไตแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง por Utai Sukviwatsirikul
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ความรู้เรื่องโรคไต por Utai Sukviwatsirikul
ความรู้เรื่องโรคไตความรู้เรื่องโรคไต
ความรู้เรื่องโรคไต
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
Utai Sukviwatsirikul2.1K vistas
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ por Utai Sukviwatsirikul
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
Utai Sukviwatsirikul2.8K vistas
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน por Utai Sukviwatsirikul
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉินข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน

Psychiatry for community pharmacists

 • 2. Community pharmacy Regulatory Payer Primary Care Setting Secondary & Tertiary Hospitals Community Other Health Professional and setting Information System Information System InformationSystem InformationSystem
 • 3. PHARMACIST’S ROLE IN PSYCHIATRIC DISORDERS ภญ. ดร. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
 • 4. สถิติที่น่าตกใจ คนไทยป่ วย โรคซึมเศร้า 1.8% ของประชากร ทั้งประเทศ • คนไทยเจ็บป่วยทางจิตเพิ่มขึ้น ตัวเลขการเข้ารักษาตัวทางด้านจิตเวชเพิ่มสูงถึง 1.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิต • นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่า โรงพยาบาลที่เปิดหอผู้ป่วยจิตเวช หรือเตียงฉุกเฉินผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 67% จากเดิมที่มีเพียง 58% ผู้ป่วยจิตเวชสามารถรับยารักษาต่อเนื่องได้ที่คลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน จากเดิม 17 แห่ง เป็น 94 แห่ง ตัวเลขของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 42% โรคซึมเศร้า 38% คนไทย ที่มีภาวะของโรคซึมเศร้าตลอดช่วงชีวิตถึง 900,000 คน หรือประมาณ 1.8% ของประชากรทั้งประเทศ และปัญหาการ ฆ่าตัวตายประมาณ 3.5% ของประชากร หรือราว 1.8 ล้านคน ผู้ป่วยติดสารเสพติดที่ได้รับการรักษาและไม่กลับไปติดซํ้าเพิ่มขึ้นเป็น 80% NEWS ปัญหาสุขภาพจิตสามารถที่จะป้ องกันได้…และอาการป่วยทางจิตก็สามารถที่จะรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเอง ครอบครัว และ สังคมต้องช่วยกันเยียวยา ที่มา : เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
 • 5. PSYCHIATRIC DISEASES SCHIZOPHRENIA MOOD DISORDERS DEPRESSED MOOD MANIA / BIPOLAR DISORDER ANXIETY DISORDERS DELIRIUM DEMENTIA SLEEP AND INSOMNIA
 • 13. MEDICATION MANAGEMENT SERVICES: RESOURCE-BASED RELATIVE VALUE SCALE Source: Minnesota Department of Human Services, MHCP Provider Manual, Medication Management Therapy Services, - HIPAA– Compliant MTMS CPT Codes, Revised 1/5/2010. Accessed 11/11
 • 15. การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเฉพาะโรค (Continuity of Specific Care ) คลีนิคชุมชนอบอุ่น PCU (โรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคใช้ยาเฉพาะทาง  Assessment  Counseling  MTM services MTM Services 1. Medication therapy review 2. A person medication record 3. A medication action plan 4. Intervention and referral 5. Documentation and follow-up Reimbursement Pharmacist fee (MTM service) รายงานการดูแล Patient safety
 • 16. VALUE IMPROVES PATIENT OUTCOMES IMPROVES ACCESS TO CARE DECREASES RESOURCE UTILIZATION, ADMISSIONS IMPROVES PATIENT SATISFACTION MAY INCREASE DRUG SPEND UNTREATED INDICATIONS, ADHERENCE IMPROVES DECREASES OVERALL COST
 • 17.  INTERVIEW TECHNIQUES  COMFORT WITH PATIENTS WITH MENTAL ILLNESSES AND THEIR FAMILIES  MEASUREMENT-BASED CARE  EVIDENCE-BASED TREATMENT GUIDELINES  ACCESS TO AFFORDABLE MEDICATIONS  PATIENT MEDICATION EDUCATION  TEAM-BASED CARE  REFERRAL TO THERAPY, SUPPORT PSYCHIATRIC PHARMACIST SKILLS
 • 18. Pharmacist’s Role in MTM and Screening ภญ.เพ็ญทิพา แกวเกตุทอง ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1
 • 19. บทบาทของรานยาคุณภาพในงาน P&P 1.Screening & การ ติดตาม 1.1 DM 1.2 Hypertension 1.3 อวนลงพุง 1.4 ซึมเศรา (กทม) 1.5 COPD/ Asthma 1.6 ไต 1.7 อื่นๆ 2.สงเสริมการใชยาและความ ปลอดภัยจากการใชยา 2.1 Dose and Administration 2.2 Drug use review (Drug related problems) 2.3 ลดการใชยาซ้ําซอน ยาเหลือ 2.4 Food-Drug-Drug Interaction Advice 2.5 Inhaler instruction 3.ปรับพฤติกรรมสุขภาพ - เลิกบุหรี่ - ลดน้ําหนัก 4.การใหความรู/ชุดสิทธิ ประโยชน 4.1 STI, FP ยาคุมกําเนิด/ถุงยาง อนามัย/แมวัยใส (ยาคุม ฉุกเฉิน) 4.2 สิทธิประโยชนอื่นๆ 2
 • 20. Pharmacist Role in PP  Screening: DM, HTN, COPD, Stroke, Pre VCT STI , Depression  MTM (Medication Therapy Management)  Home Visit  Behavior Modification: Smoking Cessation Obesity 3
 • 21. Screening DM & HTN in NHSO Project 2016  Diabetes Clinical Practice Guideline 2011  Training (by CPA) - Verbal Screening - BP Check - FBS/Random blood sugar - Education: Metabolic Syndrome & Behavioral Modification - Refer to PCU - FU  Report Data (cpaproject.com) MTM 4
 • 22. 5
 • 23. 6
 • 24. 7
 • 25. สรุปผลการคัดกรอง DM/HTN ป 57-59 ปงบประมาณ จังหวัด ราน จํานวนคัดกรอง BP>140 DM HTN 2557 1 101 6,084 1,555 1,176 31 49 2558 41 368 10,090 2,737 2,180 56 87 2559 58 369 8,583 2,353 1,584 9 93 8
 • 26. Other Screening NHSO Project 2016 Screening COPD Asthma  Screen Lung Function (ประเมินสมรรถภาพปอด)  Peak Flow Meter (% PEFR) …. <70 %ประเมินตอ  ประเมินความเสี่ยง COPD คะแนน>5 = เสี่ยง COPD ควรสงตอแพทย  ประเมินความเสี่ยง Asthma คะแนน ≥ 2 ควรสงตอแพทย  Smoking Cessation 9
 • 27. 10
 • 28. 11
 • 30. 13
 • 31. 14
 • 32. 15
 • 33. 16
 • 34. 17
 • 35. Other Screening NHSO Project 2016 Screening Stroke Risk Score Education “FAST” แนะนํา App. Stroke KKU 1669 18
 • 36. 19
 • 38. นิยามของ MTM  Medication therapy management หมายถึง การใหบริการเพื่อใหเกิดผลการรักษาที่เหมาะสมสําหรับ ผูปวยแตละราย โดยไมจําเปนตองใหการดูแลเกี่ยวกับยาเพียงดาน เดียว แตอาจจะรวมถึงการดูแลดานอื่นๆควบคูไปกับการใชยา  ซึ่ง The Centers for Medicare & Medicaid Services จัดวากระบวนการ MTM เปนกลไกสําคัญ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ วา ยาที่ไดรับการสั่งจายใหผูปวยไปนั้น มีการใชจายอยาง เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดอาการไมพึง ประสงคนอยที่สุด1 1 กฤติน บัณฑิตานุกูล Medication therapy management from theory to practice. Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2010. 21
 • 39. เปาหมายของ MTM  ทําใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดผลการรักษาที่ดีขึ้น  สงเสริมใหผูปวยเขาใจการใชยาอยางเหมาะสม  เพิ่มความรวมมือของผูปวยในการใชยาที่ไดรับการสั่งจาย  ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  ลดคาใชจายอื่นๆที่เกิดจากการรักษา  เพื่อเพิ่มความรวมมือในการดูแลผูปวยระหวางบุคลากรทาง การแพทยตางๆ  สงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย 22
 • 40. Criteria for MTM Chronic disease Multiple medication High alert drug High risk patients 23
 • 41. 5 องคประกอบหลักในการทํา MTM Medication Therapy Review (MTR) Personal Medication Record (PMR) Medication Action Plan (MAP) Intervention and/or Referral System Documentation and Follow-Up 24
 • 42. 1) Medication therapy review (MTR) คือ กระบวนการที่เภสัชกรทบทวนยาทั้งหมดที่ ผูปวยไดรับ ไมวาจะเปนยาที่ไดรับการสั่งจาย จากแพทย หรือยาที่ผูปวยซื้อมารับประทานเอง โดยเปนการรวบรวมขอมูลจากตัวผูปวยเอง หรือ ผูดูแล และทําการประเมินความเหมาะสมในการ ไดรับยาแตละชนิด 25
 • 43. 1.1) การประเมินการทํา MTR ประเมินขอมูลทางคลินิกทั้งหมด ประเมินลักษณะของผูปวย สัมภาษณผูปวยและผูดูแล ประเมิน คนหาปญหาตางๆ รวมทั้งวางแผนแกไข ติดตามและประเมินผลการรักษา ประเมินและติดตามผลทางหองปฏิบัติการ(ถามี) ใหความรูแกผูปวย 26
 • 44. 2) Personal Medication Record (PMR)  คือ ใบบันทึกประวัติการใชยาทั้งหมดของผูปวย  เปาหมายในการทํา PMR เพื่อที่จะใหผูปวย สามารถดูแล การใชยาไดดวยตัวเอง และสามารถใชเปนขอมูลใหกับ บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ไดรับทราบถึงยาที่ผูปวยไดรับ  ผูปวยควรไดรับใบ PMR หลังจากที่เภสัชกรไดทํา MTR แลว และควรมีการบันทึกขอมูลใหมทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง ยาทั้งชนิดยา ขนาดยา วิธีใชยา และการหยุดยา รวมถึง อาหารเสริมและสมุนไพรตาง ๆ 27
 • 46. 3) Medication Action Plan (MAP)  แผนการดูแลผูปวย  ผูปวยควรที่จะไดรับทราบถึงแผนการดูแลของตนเอง ซึ่ง ประกอบดวยขอมูลที่ผูปวยสามารถนําไปใชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรักษาได  แผนเหลานี้ควรจะจัดทําขึ้นโดยอาศัยผูปวยเปนศูนยกลาง  ควรมีใหผูปวยนําแผนการรักษาเหลานี้ไปพบแพทยดวย เพื่อใหแพทยผูทําการรักษาทราบถึงปญหาของผูปวยที่ เกิดขึ้น และวิธีการแกไขที่ไดรับ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน การดูแลผูปวย 29
 • 47. 4) Intervention and/or Referral System  หากพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยา ที่จําเปนตอง ไดรับการแกไข หากเปนปญหาที่เภสัชกรสามารถแกไข ไดดวยตัวเอง ควรมีการใหคําปรึกษาและนําวิธีการ แกไขปญหาเหลานั้นแกผูปวยหรือผูดูแล  แตหากปญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซอน หรือตองการ การตรวจที่ละเอียดเฉพาะทางเพิ่มเติม ก็ควรที่จะมีการ สงตอผูปวยไปพบแพทย เพื่อแกไขปญหาตอไป 30
 • 48. 5) Documentation and follow-up ในการทํา MTM ทุกครั้งตองมีการลงบันทึกไวใน รูปแบบที่เหมาะสม ควรมีการนัดติดตามผูปวยเพื่อไดรับการทํา MTM ในครั้งตอๆ ไป 31
 • 49. 1) Need therapy 2) Unnecessary therapy 3) Sub-optimal drug 4) Dose too low 5) Dose too high 6) Adverse drug reaction 7) Drug interaction 8) Duplicated medication 9) Dispensing error 10) Overuse 11) Underuse 12) Improper storage 13) Inappropriate in lifestyle 14) Inappropriate administration (โดยผูปวย) ปญหาจากการใชยา 32
 • 50. องคประกอบรูปแบบการบริการ MTM Medication Therapy Review 1.การสัมภาษณเก็บ ขอมูล 2.ประเมินการใชยาและ ผลขางเคียงจากยา • Monitoring • Medication Related Problems • Adherence 3.วางแผนการรักษา Patients Hospital PCU Intervention Referral • Personal Medication Record: PMR •Medication Related Action Plan: MAP •Documentation Implement Plan Follow Up 33
 • 52. บริการ MTM ของพื้นที่ตางๆ ในป 2559 จังหวัด จํานวนผูปวย จํานวนครั้ง ที่ใหบริการ MTM จํานวนปญหา ที่พบ กรุงเทพฯ 205 287 136 ขอนแกน 66 80 40 เชียงใหม 10 22 10 ปตตานี 1 1 - เพชรบูรณ 21 50 17 พิษณุโลก 11 11 8 สงขลา 3 3 2 สุโขทัย 1 1 1 สุราษฎรธานี 8 10 11 อางทอง 6 11 7 รวม 333 476 232 ขอมูลจาก: สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดยรานยาคุณภาพเพื่อสรางความเขมแข็งในระบบหลักประกันสุขภาพ ป 2559 35
 • 53. จังหวัด ราน จน.ผูปวย ครั้ง / visit 1 กทม พรประสิทธิ์ 19 30 2 กทม กนกฟารมาเชน 10 14 3 กทม จตุธรรมเภสัช 41 71 4 กทม โอสถศาลา 102 120 5 ขอนแกน รานยา มข.1 65 80 6 เชียงใหม โชคทวีเภสัช 3 5 7 เชียงใหม สุเทพเภสัช 2 10 8 เชียงใหม รานยา มช. 5 5 9 ปตตานี มุมเภสัช 1 1 10 เพชรบูรณ เรือนเภสัชกร 21 22 11 พิษณุโลก รานยาคณะเภสัช มน. 11 11 12 สงขลา หมอยา 1 1 13 สงขลา ธนพัฒนเภสัช 1 1 14 สงขลา พงศฟารืมาแคร 1 1 15 สุโขทัย คุณเภสัช 1 1 16 สุราษฎร เฟองฟาเภสัช 8 10 17 อางทอง ศิวพรเภสัช 6 12 MTM ป 2559
 • 54. บทบาทเภสัชกรชุมชน จํานวน ผลการแกปญหา เภสัชกร แกไขปญหาได จัดการแลวรอ การประเมินผล สงตอเพื่อพบแพทย 1. ปองกันปญหาการใชยาโดย การทบทวนการใชยาเพื่อให ผูปวยเกิดความเขาใจและรวมมือในการใชยา 333 2. คนหาปญหาจากยาและพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลตอการรักษา 232 154 60 18 1) Need therapy 2) Unnecessary therapy 3) Sub-optimal drug 4) Dose too low 5) Dose too high 6) Adverse drug reaction 7) Drug interaction 8) Dispensing error 9) Overuse 10) Underuse 11) Inappropriate administration (โดยผูปวย) 12) Improper storage 13) Inappropriate in life style 42 11 3 6 1 27 10 1 4 82 8 5 32 18 8 - 2 1 13 8 1 3 60 8 3 29 13 2 3 3 - 11 2 - 1 20 - 2 3 11 1 - 1 - 3 - - - 2 ขอมูลจาก :สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดยรานยาคุณภาพเพื่อสรางความเขมแข็งในระบบหลักประกันสุขภาพ ป 2559 ผลจากการใหบริการ MTM ป 2559
 • 55. การทบทวนการใชยา ปญหาที่พบจากการเยี่ยมบาน ป 2559 บทบาทเภสัชกรชุมชน จํานวน ผลการแกปญหา เภสัชกร แกไขปญหาได จัดการแลวรอ การประเมินผล สงตอเพื่อพบแพทย 1. ปองกันปญหาการใชยาโดย การทบทวนการใชยาเพื่อให ผูปวยเกิดความเขาใจและรวมมือในการใชยา 280 2. คนหาปญหาจากยาและพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลตอการรักษา 197 107 87 3 1) Need therapy 2) Unnecessary therapy 3) Sub-optimal drug 4) Dose too low 5) Dose too high 6) Adverse drug reaction 7) Drug interaction 8) Duplicated medication 9) Dispensing error 10) Overuse 11) Underuse 12) Inappropriate administration(โดยผูปวย) 13) Improper storage 14) Inappropriate in life style 24 3 4 5 2 8 10 1 3 6 64 8 5 54 8 3 2 3 1 7 8 1 3 3 54 5 4 5 14 - 2 2 - 1 2 - - 3 10 3 1 49 2 - - - 1 - - - - - - - - - ขอมูลจาก :สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดยรานยาคุณภาพเพื่อสรางความเขมแข็งในระบบหลักประกันสุขภาพ ป 2559
 • 56. เภสัชกรชุมชนจัดการดานยา (MTM) ในรานยาคุณภาพ 1. Medication therapy review (MTR) 2. A medication-related action plan (MAP) 5. A person medication record (PMR) 3. Monitoring and Intervention 4. Documentation and follow-up-Record •Risk screening :DRPs •Assessment : adherence •Consultation : to develop a plan •Follow-up : improve medication used
 • 61. Pharmacology of Psychiatric medications Ratchanee RODSIRI, PhD Department of Pharmacology and Physiology Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University Ratchanee.R@pharm.chula.ac.th Complementary and Quality of Pharmaceutical Care in Psychiatry for Community Pharmacists, November 6th, 2016
 • 62. Overview • Antidepressants • Sedative-Hypnotic & Anxiolytic drugs • Antipsychotic drugs 2
 • 63. Major Depressive Disorder (MDD) • 2 or more major depressive episodes • Depressed mood and/or loss of interest or pleasure in life activities for at least 2 weeks and at least five of the following symptoms that cause clinically significant impairment in social, work, or other important areas of functioning almost every day • 1. Depressed mood most of the day. • 2. Diminished interest or pleasure in all or most activities. • 3. Significant unintentional weight loss or gain. • 4. Insomnia or sleeping too much. • 5. Agitation or psychomotor retardation noticed by others. • 6. Fatigue or loss of energy. • 7. Feelings of worthlessness or excessive guilt. • 8. Diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness. • 9. Recurrent thoughts of death 3Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision (DSM-IV-TR)
 • 64. MDD : Phathophysiology • Monoamine hypothesis – Monoamine  Depression • Monoamine neurotransmitters – Norepinephrine (NE) – Serotonin (5-HT) – Dopamine (DA) 4
 • 65. Monoamine neurotransmission – Synthesis, Release, Metabolism Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 8, 85-101 5 Reuptake transporter Monoamine oxidase (MAO)
 • 66. Antidepressants 1. Tricyclic antidepressants (TCA) 2. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) 3. Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI) 4. Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI) 5. Atypical antidepressants 6
 • 67. Tricyclic antidepressants (TCA) • Amitriptyline, Nortriptyline, Imipramine, Desipramine, Doxepin, Protriptyline, Clomipramine Mechanisms : • Inhibit NE and serotonin reuptake transporter •  NE and 5-HT levels in the synaptic cleft 7
 • 68. TCA : Mechanisms 8 Inhibit NE and serotonin reuptake transporter NET NE SERT 5-HT Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 8, 85-101
 • 69. TCA : Side effects (1) Anticholinergic effects • Dry mouth, constipation, dizziness, blurred vision, urinary retention • Tachycardia, palpitation, short-term memory impairment • High dose  delirium (2) Block histamine H1-receptor • Sedation, drowsiness • Weight gain (3) Block α-adrenergic receptor • orthostatic hypotension 9 1 2 3
 • 70. TCA : Side effects (4) Conduction abnormalities • Prolonged PR, QRS, or QT intervals • Atrioventricular or bundle-branch block • May induce heart block in patients with a preexisting conduction disorder • TCA overdose  severe arrhythmias (5) Lower the seizure threshold • TCA-induced seizure 0.1-.5% of patients (6) Sexual dysfunction 10
 • 71. TCA : Side effects Anticholinergic effects Sedation Orthostatic Hypotension Seizures Conduction Abnormalities Tertiary amine TCA Amitriptyline ++++ ++++ +++ +++ +++ Clomipramine ++++ ++++ ++ ++++ +++ Doxepin +++ ++++ ++ +++ ++ Imipramine +++ +++ ++++ +++ +++ Secondary amine TCA Desipramine ++ ++ ++ ++ ++ Nortriptyline ++ ++ + ++ ++ Abrupt withdrawal of TCA  Cholinergic rebound (dizziness, nausea, diarrhea, insomnia, restlessness) 11
 • 72. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) SSRI Comment Fluoxetine (PROZAC) Longer half-life; little to no discontinuation syndrome risk; well studied Fluvoxamine (LUVOX) Used as antidepressant in Europe; marketed in United States for OCD Paroxetine (PAXIL) Efficacy shown for various anxiety disorders Citalopram (CELEXA) Few drug-drug interactions; large primary care and geriatric experience in Europe; appears to have early anxiolytic response Escitalopram (LEXAPRO) Few drug-drug interactions; S stereoisomer of citalopram; possibly fewer side effects and more efficacious than citalopram Sertaline (ZOLOFT) Few drug-drug interactions; large medical and geriatric experience; efficacious for severe depression. 12
 • 73. SSRI • First-line antidepressants ** • High safety profile • Choice of SSRI – Drug interaction profile – PK (esp. t1/2) – Cost • Antidepressant efficacy – similar to TCA Mechanism : • Selective block at serotonin reuptake transporter •  5-HT levels in the synaptic cleft 13 SERT 5-HT Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 8, 85-101
 • 74. SSRI as an Enzyme Inhibitor 14 Drug 1A2 2C 2D6 3A4 Fluoxetine 0 ++ ++++ ++ Fluvoxamine ++++ ++ 0 +++ Paroxetine 0 0 ++++ 0 Citalopram 0 0 + NA Escitalopram 0 0 + 0 Sertaline 0 ++ + + +Warfarin  hypoprothrombinemia D/I with antipsychotics, carbamazepine, phenytoin D/I with clozapine, theophylline
 • 75. SSRI : Drug Interaction Pharmacodynamic drug interaction • MAOI, Linezolid, Sibutramine, Triptans • Serotonin syndrome Boyer and Shannon. The serotonin syndrome. N Engl J Med 2005;352:1112-20. 15
 • 76. SSRI : Side effects • GI side effects – nausea, vomiting, diarrhea, anorexia • Insomnia • Sexual dysfunction • Headache SSRI discontinuation/ withdrawal syndrome • dizziness, lightheadedness, vertigo, paresthesia , anxiety, diarrhea, fatigue, gait instability, headache, insomnia, irritability, nausea or emesis, tremors, visual disturbances 16
 • 77. Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI) • Venlafaxine (EFFEXOR), Desvenlafaxine (PRISTIQ), Duloxetine (CYMBALTA), Levomilnacipran (FETZIMA) • Mechanism : – Block serotonin and NE reuptake transporter – Increased NE and 5-HT levels in the synaptic cleft • Side effect : Nausea, constipation, insomnia, headaches, sexual dysfunction 17
 • 78. Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI) • Phenelzine, Tranylcypromine, Iproniacid • Nonselective irreversible Inhibitor • Side effects : Postural hypotension (most common), weight gain, sexual dysfunction, anticholinergic side effects • **Food-drug interaction** – Tyramine, hypertensive crisis (Cheese reaction) • RIMA (reversible inhibitors of monoamine oxidase-A) – Moclobemide, Brofaromine - – decrease food-drug interaction 18
 • 79. Atypical antidepressants Mirtazapine (REMERON) • Mechanism : Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants (NaSSAs) – central α2 autoreceptor antagonist increase NE release – central α2 heteroreceptors antagonist  increase 5-HT release – 5-HT2 and 5-HT3 antagonist • Side effects : Somnolence, increase appetite, weight gain • Treatment of choice for some depressed patient with insomnia 19 Frazer A. Journal of Clinical Psychopharmacology. 17(2) suppl 1, 1997, 2s-18s.
 • 80. Atypical antidepressants Bupropion (Wellbutrin, Zyban) • Mechanism : Norepinephrine and Dopamine Reuptake Inhibitors (NDRIs) • Side effects : nausea, vomiting, dry mouth, skin reaction, agitaion • **Increase risk of seizure (>450 mg/day) • Contraindication: eating disorders (bulimia, anorexia) 20
 • 81. Antidepressant Problems : 1. Risk of suicidal behaviour in Pediatric • SSRIs, bupropion, mirtazapine, nefazodone, and venlafaxine  increase the risk of suicide in mood disorders, in pediatric, adolescense and young adult (<26 y.o.) 2. Delay in the onset of action • 3-6 weeks after treatment 21
 • 82. Aron Halfin. Depression: The Benefits of Early and Appropriate Treatment. Am J Manag Care. 2007;13:S92-S97. 22
 • 83. Sedative-Hypnotic and Anxiolytic • Sedative drug  decreased activity, moderates excitement, and calms the recipient • Hypnotic drug  produced drowsiness and facilitates the onset and maintenance of a state of sleep that resembles natural sleep • Anxiolytic, Anti-anxiety 23
 • 84. Sedative-Hypnotic and Anxiolytic Sedative/hypnotic Anxiolytic Benzodiazepines Benzodiazepines Benzodiazepine receptor agonists ("Z compounds") 5-HT1 receptor partial agonist (Buspirone) Melatonin congeners Antidepressants Others : Beta-blocker 24
 • 85. Benzodiazepines • Lorazepam, Diazepam, Alprazolam, Clonazepam, Chlordiazepoxide • Mechanism : promote the binding of GABA to the GABA-A receptors 25 Pharmacological actions 1. Anxiolytic 2. Sedative 3. Anticonvulsion 4. Muscle relaxation 5. Anterograde amnesia
 • 86. Benzodiazepines : Therapeutic uses COMPOUND (TRADE NAME) ROUTES OF ADMINISTRATION EXAMPLES OF THERAPEUTIC USES Alprazolam (xanax) Oral Anxiety disorders, agoraphobia Chlordiazepoxide (LIBRIUM, others) Oral, IM, IV Anxiety disorders, management of alcohol withdrawal, anesthetic premedication Clonazepam (klonopin) Oral Seizure disorders, adjunctive treatment in acute mania and certain movement disorders Clorazepate (TRANXENE, others) Oral Anxiety disorders, seizure disorders Diazepam (VALIUM, others) Oral, IM, IV, rectal Anxiety disorders, status epilepticus, skeletal muscle relaxation, anesthetic premedication 26
 • 87. Benzodiazepines : Therapeutic uses COMPOUND (TRADE NAME) ROUTES OF ADMINISTRATION EXAMPLES OF THERAPEUTIC USES Estazolam (prosom) Oral Insomnia Flurazepam (dalmane) Oral Insomnia Lorazepam (ativan) Oral, IM, IV Anxiety disorders, preanesthetic medication Midazolam (versed) IV, IM Preanesthetic and intraoperative medication Oxazepam (serax) Oral Anxiety disorders Quazepam (doral) Oral Insomnia Temazepam (restoril) Oral Insomnia Triazolam (halcion) Oral Insomnia 27
 • 88. Benzodiazepines : Pharmacokinetic • Absorb completely in GI tract – Except Chlorazepate (gastric)  N-desmethyldiazepam (nordazepam)  absorb completely • 4 categories based on elimination t1/2: – Ultra-short-acting benzodiazepines – Short-acting (t1/2 <6 h) : triazolam – Intermediate-acting (t1/2 6-24 h) : estazolam, temazepam – Long-acting agents (t1/2 >24 h) : flurazepam (N-des-alkyl-flurazepam t1/2 47-100 h), diazepam, quazepam • Increased Vd in elderly, Cross placenta and secreted into breast milk • Phase I and II metabolism 28
 • 90. Benzodiazepines : Side effects • Light-headedness, increased reaction time • motor incoordination, impairment of mental and motor functions • Confusion • Anterograde amnesia • Greatly impair driving and other psychomotor skills, especially if combined with ethanol • Chronic benzodiazepine use  dependence and abuse • Abrupt withdrawal  Dysphoria, irritability, sweating, unpleasant dreams, tremors, anorexia, and faintness or dizziness 30
 • 91. Benzodiazepine receptor agonists • "Z compounds“ • zolpidem (AMBIEN), zaleplon (SONATA), zopiclone, eszopiclone (LUNESTA) • Hypnotic (only) • sustained hypnotic efficacy without rebound insomnia • less potential for dependence and abuse 31 Active substance Lipid Solubility Tmax (h) Onset (min) Half – Life (hr) Duration (h) Zaleplon Moderate 1.1 30 1.1 1-2 Zolpidem Low 1-2 30 2.5 2-4 Eszopiclone Low 1-1.6 30-45 6 5-8
 • 92. Melatonin congeners • Melatonin (CIRCADIN), Ramelteon (ROZEREM) • Mechanisms : MT1 and MT2 receptor agonist – MT1 receptors  promotes the onset of sleep – MT2 receptors shifts the timing of the circadian • Melatonin – Time-zone shift • Ramelteon – Transient and chronic insomnia • No evidence of rebound insomnia or withdrawal effects 32
 • 93. Anxiety disorders 1. Generalized anxiety disorder (GAD) 2. Panic disorder 3. Phobia 4. Obsessive-compulsive disorder (OCD) 5. Post-traumatic stress disorder (PTSD) 33
 • 94. Sedative-Hypnotic and Anxiolytic Sedative/hypnotic Anxiolytic ✔Benzodiazepines ✔Benzodiazepines ✔Benzodiazepine receptor agonists ("Z compounds") 5-HT1 receptor partial agonist (Buspirone) ✔Melatonin congeners Antidepressants Others : Beta-blocker 34
 • 95. Buspirone • Mechanism : 5-HT1A receptor partial agonist • Selective anxiolytic – (no anticonvulsant and muscle relaxant properties) • Slow onset of action (>1 week) • Indication : generalized anxiety disorder • Side effects : achycardia, paresthesias, pupillary constriction, and gastrointestinal distress. – minimal abuse liability 35
 • 96. Treatment option of anxiety disorders Disorder 1st-line treatments 2nd-line treatments Possible alternatives GAD Venlafaxine Buspirone Benzodiazepines Paroxetine Escitalopram Duloxetine Sertraline Citalopram TCA Pregabalin Fluoxetine Mirtazapine Atypical antipsychotics Panic disorder Paroxetine Sertraline Fluoxetine Venlafaxine Alprazolam Clonazepam Fluvoxamine Citalopram Escitalopram Clomipramine Lorazepam Nefazodone Mirtazapine Imipramine Valproic acid Diazepam Social anxiety disorder Paroxetine Sertraline Venlafaxine Fluvoxamine Citalopram Escitalopram Fluoxetine Alprazolam Clonazepam Phenelzine Nefazodone Bupropion Duloxetine Gabapentin Pregabalin Atypical antipsychotics 36
 • 97. Treatment option of anxiety disorders Disorder 1st-line treatments 2nd-line treatments Possible alternatives PTSD Sertraline Paroxetine Fluoxetine Fluvoxamine Venlafaxine Citalopram Escitalopram Amitriptyline Imipramine Phenelzine Mirtazapine Bupropion Nefazodone Prazosin Atypical antipsychotics Anticonvulsants OCD Fluoxetine Paroxetine Sertraline Fluvoxamine Clomipramine Venlafaxine Citalopram Escitalopram Clonazepam Antipsychotic 37
 • 98. Psychosis, Schizophrenia • Psychosis – a distorted or non-existent sense of reality • Schizophrenia – worldwide prevalence of 1% – the prototypic disorder for understanding the phenomenology of psychosis • Positive symptoms : hallucinations, delusions, disorganized speech, and disorganized or agitated behavior • Negative symptoms : apathy, avolition, alogia • Cognitive deficits 38
 • 99. Schizophrenia : Pathophysiology • Dopamine hypothesis 39 2 Mesolimbic pathway - Dopamine in Positive symptoms 3 Mesocortical pathway - Dopamine in Negative symptoms
 • 100. Antipsychotic Drugs • First generation antipsychotic (FGA) – Typical antipsychotic – Dopamine D2 receptor antagonist • Second generation antipsychotic (SGA) – Serotonin-dopamine antagonist (SDA) – Atypical antipsychotic – Dopamine D2 receptor antagonist – 5-HT2A receptor antagonist • Aripiprazole • Dopamine D2 receptor partial agonist 40
 • 101. First generation antipsychotic (FGA) • Mechanisms : Dopamine D2 receptor antagonist 41 Antipsychotic D2 receptor antagonist Mesolimbic pathway Psychological effect Tuberoinfundibular pathway Hyperprolactinemia Extrapyramidal symptoms Nigrostriatal pathway
 • 102. 42 2 Mesolimbic pathway -D2 receptor antagonist - Relieve positive symptoms 1 Nigrostriatal pathway -D2 receptor antagonist - Extrapyramidal symptoms 4 Tuberoinfundibular pathway -D2 receptor antagonist - Hyperprolactinemia
 • 103. First generation antipsychotic (FGA) • High potency : Haloperidol, Fluphenazine, Thiothizine, Trifluoroperazine, Loxapine • Low potency : Chlorpromazine, Thiorodazine • High potency  EPS side effects • Low potency  Other side effects 43
 • 104. FGA : Side effects 44 Sedation EPS Anticholinergic Orthostasis Seizures Prolactin elevation Weight gain Typical-Low potency Chlorpromazine ++++ +++ +++ ++++ +++ +++ ++ Thioridazine ++++ ++ ++++ ++++ ++ +++ +++ Typical-High potency Trifluoperazine ++ ++++ ++ ++ +++ +++ ++ Fluphenazine ++ +++++ ++ ++ ++ +++ ++ Thiothixene ++ ++++ ++ ++ ++ +++ ++ Haloperidol + +++++ + + ++ +++ ++ Loxapine +++ ++++ ++ +++ ++ +++ + Molindone + ++++ ++ ++ ++ +++ +
 • 105. Extrapyramidal symptoms (EPS) 45 Reaction Features Time of onset and risk Proposed mechanism Treatment Acute dystonia Spasm of muscles of tongue, face, neck, back Time: 1-5 days. Young, antipsychotic naïve patients at highest risk Acute DA antagonism Anti-parkinsonian agents Akathisia Subjective and objective restlessness Time: 5-60 days Unknown Reduce dose or change drug; clonazepam, propranolol more effective than anti- parkinsonian agents Parkinsonism Bradykinesia, rigidity, variable tremor, mask facies, shuffling gait Time: 5-30 days. Elderly at greatest risk DA antagonism Dose reduction; change medication; anti-parkinsonian agents
 • 106. Agents to treat antipsychotic-induced parkinsonism and akathisia • Anticholinergic – Benztropine (COGENTIN) – long-acting – Diphenhydramine (BENADRYL) - most sedating – Trihexylphenidyl (ARTANE) – less sedating • Dopaminergic – Amantadine – in case of tolerate to anticholinergic or elderly • GABAergic – Diazepam, clonazepam, lorazepam • Noradrenergic blocker – Propanolol - for akathisia 46
 • 107. Extrapyramidal symptoms (EPS) 47 Reaction Features Time of onset and risk Proposed mechanism Treatment Tardive dyskinesia Orofacial dyskinesia; rarely widespread choreoathetosis or dystonia Irreversible!! Time: months, years of treatment. Elderly at 5-fold greater risk. Risk ∝ potency of D2 blockade Postsynaptic DA receptor supersensitivity, up-regulation Prevention crucial; treatment unsatisfactory. May be reversible with early recognition and drug discontinuation
 • 108. Second generation antipsychotic (SGA) • Serotonin-dopamine antagonist (SDA), Atypical antipsychotic • Mechanisms : – Dopamine D2 receptor antagonist – 5-HT2A receptor antagonist 48
 • 109. 49 2 Mesolimbic pathway - Dopamine in Positive symptoms 3 Mesocortical pathway - Dopamine in Negative symptoms Dopamine D2 antagonist  Improve positive symptoms 5-HT2A antagonist  increased DA release in (3)  Improve negative symptoms
 • 110. 50 1 Nigrostriatal pathway -D2 receptor antagonist - Extrapyramidal symptoms 5-HT2A antagonist  increased DA release in (1)  Prevent EPS 4 Tuberoinfundibular pathway -D2 receptor antagonist - Hyperprolactinemia 5-HT2A antagonist  increased DA release in (4)  Prevent hyperprolactinemia
 • 111. Second generation antipsychotic (SGA) • Aripiprazole – Dopamine D2 receptor partial agonist 51 http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotic s/aripiprazole/mechanism-of-action-aripiprazole/
 • 112. SGA and aripiprazole : Side effects 52 Sedation EPS Anticholinergic Orthostasis Seizures Prolactin elevation Weight gain Clozapine ++++ + ++++ ++++ ++++* 0 ++++ Risperidone +++ + ++ +++ ++ 0 to +++* ++ Olanzapine +++ + +++ ++ ++ +* +++ Quetiapine +++ + ++ ++ ++ 0 ++ Ziprasidone ++ + ++ ++ ++ 0 + Aripiprazole ++ + ++ ++ ++ 0 + Paliperidone ++ + ++ ++ ++ 0 to +++* ++ Iloperidone ++ + + ++ 0 to + 0 to +++ + Asenapine ++ + 0 ++ 0 to + + ++ Lurasidone + + +/0 ++ 0 to + +* + * dose-related
 • 113. QTc prolongation 53 QTc prolongation ventricular tachyarrhythmias [such as torsades de pointes], ventricular fibrillation [syncope,cardiac arrest, or sudden cardiac death] Not dose- related Dose-related Applied therapeutics, 10th ed, p.1941
 • 114. Clozapine : Serious side effects Indication • Treatment-resistant schizophrenia • Reducing suicidal behavior in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder Black box warning • 1. severe neutropenia • 2. using under clozapine REMS program • 3. Orthostatic hypotension • 4. Seizure (dose-related) • 5. Myocarditis and cardiomyopathy • 6. Increased mortality in elderly patients with dementia-related psychosis 54Label revision 10/08/2015 US FDA
 • 115. Antipsychotic side effects : Summary 55 FGA Clozapine SGA EPS Hyperprolactinemia Sedation Reduced seizure threshold Postural hypotension Anticholinergic Neuroleptic malignant syndrome Weight gain Sexual dysfunction QT prolongation Sedation Hypersalivation Constipation Hypo/Hypertension Tachycardia Fever Glucose intolerance and diabetes Weight gain Reduced seizure threshold Noctunal enuresis Neutropenia/agranulocytosis Thromboembolism Cardiomyopathy Myocarditis Aspiration pneumonia Glucose intolerance and diabetes Weight gain Sexual dysfunction
 • 116. Antipsychotics : Drug interaction • Metabolized by CYP2D6 – Chlopromazine, Thioridazine, Perphenazine, Fluphenazine, Thiothizine, Haloperidol, Risperidone, Aripiprazole, Iloperidone • Metabolized by CYP3A4 – Clozapine, Quetiapine, Ziprasidone, Aripiprazole, Paliperidone, Iloperidone, Lurasidone • Metabolized by CYP1A2 – Olanzapine, Clozapine 56 SSRI, CYP2D6 inhibitor  increased EPS
 • 117. อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยา กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
 • 118. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2] อาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse drug reaction: ADR) “Any response to a drug which is noxious and unintended, and which occurs at doses normally used in man for prophylaxis, diagnosis, or therapy of disease, or for the modification of physiological function.” World Health Organization (WHO). Safety of medicine: a guide to detecting and reporting adverse drug reaction. Geneva: WHO; 2002.
 • 119. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [3] อาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse drug reaction: ADR) Lancet 2000; 356: 1255–59
 • 120. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [4] อาการไม่พึงประสงค์ในผู้ที่ได้รับ/ สัมผัสยา (ADE) Causality assessment อาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR) ใช่แน่, Certain, Definite น่าจะใช่, Probable, Likely อาจจะใช่, Possible ไม่น่าจะใช่, Unlikely, Doubtful ความสัมพันธ์เชิงเวลา ระหว่างยากับอาการไม่พึง ประสงค์ มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ อธิบายเชิงเหตุ-ผลได้ ชัดเจน มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ สอดคล้องระหว่างการใช้ยา และอาการไม่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ สอดคล้องระหว่างการใช้ยา และอาการไม่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ไม่ สอดคล้องระหว่างการใช้ยา และอาการไม่พึงประสงค์ สาเหตุอื่นๆ มั่นใจได้ว่าไม่น่าจะเกิดจาก สาเหตุ ไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุอื่น อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น การตอบสนองเมื่อหยุดยา อาการดีขึ้นหรือกลับเป็น ปกติ อาการดีขึ้นหรือกลับเป็น ปกติ ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบ ผลตอบสนองชัดเจน ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบ ผลตอบสนองชัดเจน การตอบสนองเมื่อได้ยาซ้ํา พบอาการผิดปกติขึ้นอีก ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบอาการ ผิดปกติเกิดขึ้นอีก ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบอาการ ผิดปกติเกิดขึ้นอีก ไม่มีข้อมูล/ ไม่พบอาการ ผิดปกติเกิดขึ้นอีก Lancet 2000; 356: 1255–59
 • 121. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [5] Naranjo’s algorithm Yes No Not know 1. Are there previous conclusive reports on this reaction? +1 0 0 2. Did the adverse event appear after the suspected drug was administered? +2 -1 0 3. Did the adverse reaction improve when the drug was discontinued or a specific antagonist was administered? +1 0 0 4. Did the adverse reaction reappear when the drug was readministered? +2 -1 0 5. Are there alternative causes that could on their own have caused the reaction? -1 +2 0 6. Did the reaction reappear when a placebo was given? -1 +1 0 7. Was the drug detected in the blood (or other fluids) in concentration known to be toxic? +1 0 0 8. Was the reaction more severe when the dose was increased, or less severe when the dose was decreased? +1 0 0 9. Did the patient have a similar reaction to the same or similar drugs in any previous exposure? +1 0 0 10. Was the adverse event confirmed by any objective evidence? +1 0 0 >8 = definite, 5-8 = probable, 1-4 = possible, <1 = doubtful
 • 122. อาการซึมเศร้าจากยา กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
 • 123. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [7] อาการซึมเศร้าจากยา • พยาธิสภาพซับซ้อน อธิบายจากหลายกลไก • การเปลี่ยนแปลงระดับ/ การตอบสนองของสารสื่อประสาทกลุ่ม monoamine ในสมอง • การรบกวนการทํางานของระบบ hypothalamus-pituitary-adrenal axis • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน: ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนของต่อมไธรอยด์ • การเพิ่มขึ้นของสารสื่ออักเสบบางชนิด • โรคร่วมต่างๆ • ยาที่พบรายงานส่วนใหญ่ มีข้อบ่งใช้ในโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการซึมเศร้า • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด • โรคระบบประสาทหรือจิตเวช • โรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรัง Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 124. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [8] ยาที่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์: ซึมเศร้า ยา ความชุก ยา ความชุก Efavirenz 1.6-2% Beta-blockers 1.1% Phenobarbital 40% Clonidine 1.5% Tiagabine 3% Methyldopa 3.6% Triptans 23.2% Reserpine 7% Corticosteroids (esp. >80 mg/day prednisolone) 1.3-18% Other antihypertensives (e.g., ACEIs, diuretics) NA Isotretinoin 1-5.5% Digoxin NA Interferon 13-33% Oral contraceptives NA Antibacterials (e.g., quinolones, antiTBs) NA Tamoxifen 1-20% Dialogues Clin Neurosci 2011; 13: 109-125. Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 125. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [9] อาการซึมเศร้าจาก isotretinoin • ข้อมูลในสัตว์ทดลอง/ in vitro พบผลของ isotretinoin ต่อการทํางานของสมองหลายส่วน • มีรายงานผู้ป่วย/ case series มีอาการซึมเศร้าในขณะที่ใช้ isotretinoin ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการใช้ยา • การศึกษาขนาดใหญ่รูปแบบ prospective cohort study/ meta-analysis ไม่สามารถสรุปได้ว่ามี ความสัมพันธ์ระหว่าง isotretinoin และอาการซึมเศร้า • สิว เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อการมีภาวะซึมเศร้า/ ความคิดฆ่าตัวตาย และอาการผิดปกติทางจิตอื่นๆ • ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยครั้ง หรือรุนแรงขึ้น ในขณะที่ใช้ isotretinoin อาจพบความเสี่ยงต่ออาการ ซึมเศร้ามากขึ้น J Affect Disord. 2010; 122(3): 306-8. Semin Cutan Med Surg 2005; 24(2): 92-102. International Journal of Dermatology 2013, 52, 1040–1052
 • 126. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [10] International Journal of Dermatology 2013, 52, 1040–1052
 • 127. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [11] อาการซึมเศร้ากับฮอร์โมนคุมกําเนิด JAMA Psychiatry 2016. doi: 10.1001
 • 128. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [12] อาการซึมเศร้าจากฮอร์โมนคุมกําเนิด JAMA Psychiatry 2016. doi: 10.1001
 • 129. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [13] การป้องกัน/แก้ไขอาการซึมเศร้าจากยา • ประเมินประวัติและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการซึมเศร้าจากยาทั้งก่อนเริ่มการรักษาและขณะใช้ยา • หลีกเลี่ยงยาที่มีรายงาน หรือใช้ยาในขนาดต่ําที่สุดที่ได้ผล • ให้ยา SSRIs ก่อนเริ่มการรักษาด้วย interferon • ให้คําปรึกษาเรื่องยา และอาการซึมเศร้า ตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาและขณะใช้ยา • หยุดยาที่เป็นสาเหตุ +/- ให้ยาต้านซึมเศร้า Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 130. อาการจิตเภทจากยา กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
 • 131. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [15] ยาที่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์: จิตเภท • Dopamine agonists: Amantadine, Levodopa, Bromocriptine, Pergolide • CNS stimulants: Amphetamines, Methylphenidate • Anticholinergics • Antiinfectives: Chloroquine, Mefloquine, Isoniazid, Cycloserine, Ganciclovir, Quinolone antibiotics • Ketamine • CVS drugs: Clonidine, Digoxin, quinidine • Analgesics: Opioids, NSAIDs • Corticosteroids, Tacrolimus • Levothyroxine Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 132. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [16] อาการจิตเภทจากยา • พยาธิสภาพซับซ้อน อธิบายจากหลายกลไก • การเพิ่มขึ้นของการตอบสนองต่อ dopamine ใน mesolimbic pathway • การรบกวนการทํางานของ serotonin receptor และสารสื่อประสาทอื่นๆ • ระบบ glutaminergic มีการทํางานลดลง: การปิดกั้น NMDA receptor หรือมีจํานวน receptor ลดลง • การประเมินความสัมพันธ์ในด้านเวลาที่เกิดอาการและการใช้ยา อาจคลุมเครือ ไม่ชัดเจน • นอกจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย และประวัติการใช้ยาต่างๆ ควรรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสมุนไพร อาหารเสริม ยาเสพติด และประวัติครอบครัวของผู้ป่วยด้วย • อาการทางกาย เช่นการหด/ขยายของรูม่านตา อัตราการเต้นของหัวใจ การสั่น การชัก หรือ brisk reflex อาจช่วยระบุยาที่เป็นสาเหตุได้แม่นยําขึ้น Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 133. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [17] จิตเภทในผู้ป่วยพาร์กินสัน • พบอาการจิตเภท ร้อยละ 20 ในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยประมาณ และพบบ่อยขึ้นแปรผันตามความรุนแรง ของพาร์กินสัน (ร้อยละ 70 ในผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสันมานานกว่า 20 ปี) • J Neural Transm 2016; 123: 45–50
 • 134. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [18] จิตเภทในผู้ป่วยพาร์กินสัน BMC Neurology 2013, 13:145
 • 135. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [19] การแก้ไขอาการจิตเภทจากยา • หยุดยาที่เป็นสาเหตุ หรือลดขนาดยา • ให้ยาที่ทําให้ withdrawal กลับไปใหม่ แล้วจึงค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ • แก้ไขปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ประสาทสัมผัสของผู้ป่วย • ให้ยาควบคุมอาการในผู้ที่มีอาการจิตเภทรุนแรง หรือมีความเสี่ยงสูง เช่นมีพฤติกรรมทําร้ายตัวเอง/ บุคคล รอบข้าง มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือพฤติกรรมไม่คงที่ ข้อบ่งใช้ กลุ่มยา ขนาดยา ผู้ป่วยกระวนกระวาย วิตกกังวล Benzodiazepines Lorazepam 1-2 mg PO/IM q 4-6 h ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรง/ ควบคุมได้ยาก Antipsychotics Haloperidol 2-5 mg PO/IM q 4-6 h ควบคุมอาการในผู้ที่ไม่สามารถหยุดยาที่เป็นสาเหตุได้ Antipsychotics Low dose second-generation antipsychotics (e.g., quetiapine, clozapine) Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 136. อาการเพ้อจากยา กิติยศ ยศสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kitiyot.Y@pharm.chula.ac.th
 • 137. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [21] อาการเพ้อจากยา • สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง สับสน การคิดวิเคราะห์และจดจําบกพร่องเฉียบพลัน • มักมีหลายสาเหตุ/ ปัจจัยร่วมกัน • สูงอายุ • มีโรคร่วม เช่นโรคระบบประสาท การติดเชื้อ ความผิดปกติสมดุลกรด-ด่าง/อิเล็คโตรไลท์ การทํางาน ของตับ/ไตผิดปกติ โลหิตจาง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย • ใช้ยาหลายรายการ/ ยาที่มีผลต่อระบบประสาทหรือการไหลเวียนโลหิต • สิ่งแวดล้อม • ส่วนใหญ่ป้องกันได้ และกลับเป็นปกติได้ Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 138. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [22] https://www.pharmqd.com/node/56476/lesson
 • 139. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [23] ยาที่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์: เพ้อ (delirium) ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา Antidepressants (TCAs) Alpha-blockers ACEIs Antipsychotics (low-potency) Anti-arrhythmias (lidocaine) Theophylline Dopaminergic agents Beta-blockers Antibacterials Opioids Digoxin Anticonvulsants Benzodiazepines NSAIDs CCBs Corticosteroids Postganglionic blockers Diuretics Lithium H2RAs Alcohol withdrawal Dement Geriatri Cogn Disord 1999; 10: 412-5.
 • 140. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [24] สาเหตุอื่นๆ ของอาการเพ้อ • ขาดน้ํา • ไข้/ การติดเชื้อ • การทํางานของตับ/ไตบกพร่อง • น้ําตาลในเลือดต่ํา • ขาดอากาศ • ได้รับสารพิษบางชนิด • ความจําเสื่อม (dementia) • ซึมเศร้า/ แมเนีย • ภาวะหัวใจวาย • แคลเซียมในเลือดสูง • โซเดียมในเลือดสูง/ ต่ํา Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 141. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [25] การป้องกันอาการเพ้อจากยา • จํากัด/ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสภาวะร่างกายของผู้ป่วย • หลีกเลี่ยงยาที่มีความเสี่ยงสูง • Anticholinergic cognitive burden (ACB) scale • Beers criteria • เริ่มยาด้วยขนาดต่ําๆ และเพิ่มขนาดยาช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป • จํากัดจํานวนขนานและขนาดยาให้น้อยหรือต่ําที่สุดเท่าที่จําเป็น Drug-induced diseases. 2nd ed. ASHP 2010.
 • 142. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [26]
 • 143. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [27]
 • 144. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [28] การแก้ไขอาการเพ้อจากยา • ลดขนาดหรือหยุดยาที่เป็นสาเหตุ Nat Rev Neurol 2009; 5(4): 210–220.
 • 145. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [29] APA practice guideline 2010
 • 146. กิติยศ ยศสมบัติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [30] บทสรุป: อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยา • อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยามักมี อาการไม่ชัดเจน ไม่ตรงตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค ทางจิตเวช • ควรประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการ ผิดปกติและยาที่สงสัยอย่างรอบคอบ • สภาวะร่างกาย • โรคประจําตัวทางกาย • ความผิดปกติทางสมอง • ความผิดปกติทางจิตใจ • ยา/ สารเสพติด/ สมุนไพร/ อาหาร • สิ่งแวดล้อม • อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชจากยาส่วนใหญ่เป็น type A ADRs • เป้าหมายในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ทางจิต เวชจากยา เพื่อระบุสาเหตุหลักของความผิดปกติ และแก้ไขอย่างตรงจุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากในทาง ปฏิบัติและต้องการมาตรการแก้ไขแบบองค์รวม • การป้องกันดีกว่าการแก้ไข การประเมินความเสี่ยง และเฝ้าระวังอย่างสม่ําเสมอจึงเป็นบทบาทสําคัญที่ เภสัชกรจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
 • 147. ผศ. ภญ. ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2559
 • 148.  Complementary and alternative medicine (CAM)  Nutrition and mental health  CAM in psychiatric disorders  Safety of CAM treatments and practices  Conclusion 2
 • 149. Complementary and alternative medicine CAM treatments and practices divided by NCCIH* • Mind/body practices – yoga, meditation, relaxation techniques, massage, acupuncture, chiropractic • Biological-based therapies – vitamins, minerals, herbs, dietary supplements • Alternative systems – homeopathy, naturopathy, Ayuravedic medicine, traditional Chinese medicine *National Institutes of Health, National Center for Complementary and integrative health Bellanger et al. Natural Dietary and Herbal Supplements, 2016; Mehta et al, Curr Pharm Teach Learn, 2016 3
 • 150. Concerns of CAM use • Efficacy and Safety • Interactions with prescription medications and/or existing disease states • Potential side effects • Quality of raw ingredients : – identification and authentication of all components – identification of any contaminants – assurance of good manufacturing practices Pharmacists play a key role in educating and counseling consumers about OTC products including natural products Bellanger et al. 2016; Mehta et al, 2016 4
 • 151. One study found that over one-third of supplement users never discussed this with their physician. Concerns of CAM use 5 There is a need for pharmacists and other health care providers to be knowledgeable about CAM and comfortable discussing CAM with patients. Blendon et al. J Am Med Assoc 2013;17391):74-76
 • 152. Complementary medicines for mental health problem Brain function and dementia ginkgo, ginseng, vitamin E Anxiety and sleep problems valerian, passion flower, lavender, melatonin Depression and bipolar disorder St John’s wort, folic acid, S-adenosyl-methionine, selenium, vitamin D, ω-3 fatty acids Psychotic states ω-3 fatty acids Movement disorders vitamin E, ginkgo, melatonin 6
 • 154. Nutrition and mental health Relationship between nutrition and mental health Freeman. Am J Psychiatry, 2010 ; Dawson et al. Intern Rev Neurobiol, 2016 8 Nutrient deficiencies Metabolic syndrome Dietary pattern • whole food • processed food Culture Environment BP, FBS, TG, LDL, waist
 • 155. Nutrition and mental health • Implications for patients and population Freeman. Am J Psychiatry, 2010 ; Dawson et al. Intern Rev Neurobiol, 2016 9 Patient assessment : nutritional habits and weight history Dietary habit change : individual, community, national levels Preventive strategies might focus on children,
 • 156. Diet and mental health across the lifespan • Early file – Diet quality before and during pregnancy is important to the mental health and cognition of child. • Childhood and adolescence – Increasingly reliant on nutrient poor, high sugar foods such as sweets, soft drink, snacks, and baked goods that linked to obesity and NCD and also linked to behavioral and emotional problems in children. • Adulthood and elderly – Dietary patterns in adulthood can be influenced by many social, demographic, and individual factors. – This is an important period for lowering disease risk or managing health conditions through lifestyle behaviors, especially depression and cognitive decline. Dawson et al. Intern Rev Neurobiol, 2016 10
 • 157. What the brain needs? Nutrition is a key factor for high prevalence and incidence of very frequent mental diseases, such as depression. Sarris et al. The Lancet Psychiatry, 2015; 3(2): 271-274. 11 Key nutrients • PUFA omega-3 • essential amino acids • B-vitamins, vitamin D • Zn, Mg, Fe
 • 158. PUFAs and brain development α-linolenic acid (18:n-3) linoleic acid (18:2n-6) • Precursors of second messengers prostaglandins, prostacyclins and leucotrienes • Structural lipids in cellular membranes • α-linolenic acid is the precursor of docosahexaenoic acid (DHA) that presents in high concentrations in retina and brain lipids. Fernstrom. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 1699S-73S. 12
 • 159. http://www.robertbarrington.net/essential-fatty-acid-pathway/ Omega -6 Leucotrienes Lipoxins (series 4) Prostaglandins Thromboxanes (series 1) Pro-inflammatory effect 13 Prostaglandins Thromboxanes (series 2) AA Omega-3 Leucotrienes (series 5) Anti-inflammatory effect EPA DHA Prostaglandins Thromboxanes (series 3) GLA DGLA
 • 160. Folic acid and brain development • The incidence of neural tube defects is notably higher in children of women who are folate deficient during pregnancy. • Folic acid supplementation during pregnancy can reduce NTDs in newborns, ideally supplementation should begin before conception. • Folate deficiency by impeding DNA, protein or lipid synthesis could thus affect neural tube development. • Folate is also involved in synthesis of serotonin and catecholamine neurotransmitters. Fernstrom. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 1699S-73S. 14
 • 161. • THF = tetrahydrofolate, Me = methyl group, SAMe = S-adenosylmethionine, SAH = S-adenosylhomocysteine, • R= any molecule that can be methylated by SAMe. • (1) serine hydroxymethyltransferase (a pyridoxal phosphate–dependent enzyme), • (2) methylenetetrahydrofolate reductase, • (3) methionine synthase or 5-methyltetrahydrofolate homocysteine methyltransferase (a cobalamin-dependent) • (4) methionineadenosyltransferase, • (5) a variety of SAMe-dependent methyltransferase enzymes, • (6) adenosylhomocysteine hydrolase. Folate cycle 15
 • 162. Nutrients involving in the methylation cycle • folic acid, vitamin B6, B12, • S-adenosyl methionine (SAM-e) 16 Methylation dopamine norepineprhine serotonin mood, memory, concentration, sleep
 • 163. Tyrosine, tryptophan, choline and brain function • Tryptophan is the precursor to serotonin. • Tyrosine is the precursor to dopamine, norepinephrine, epinephrine • Choline is the precursor to acetylcholine Fernstrom. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 1699S-73S. 17
 • 164. CAM for psychiatry • Herbal medicine • Acupuncture • Relaxation technique • Tai-chi • Nutritional supplements
 • 165. Nutrition therapy for mental disorders • Major depression • Bipolar disorders • Schizophrenia • Obsessive-compulsive disorder
 • 167. Nutritional therapies for mental disorders Mental disorders Proposed cause Treatment Major depression Serotonin deficiency Tryptophan Dopamine/norepinephrine deficiency Tyrosine GABA deficiency GABA ω-3 FA deficiency ω-3 FAs Magnesium deficiency Magnesium SAM deficiency SAM 21 Lakhan and Vieira. Nutr J, 2008;7(2):
 • 168. Nutritional therapies for mental disorders Mental disorders Proposed cause Treatment Bipolar disorder Excess acetylcholine receptors Lithium, taurine Excess vanadium Vitamin C Vitamin B/folate deficiency Vitamin B, folate L-tryptophan deficiency L-tryptophan Choline deficiency Lecithin ω-3 FA deficiency ω-3 FAs 22 Lakhan and Vieira. Nutr J, 2008;7(2)
 • 169. Nutritional therapies for mental disorders Mental disorders Proposed cause Treatment Schizophrenia Impaired serotonin synthesis Tryptophan Glycine deficiency Glycine ω-3 FA deficiency ω-3 FAs Obsessive- compulsive disorder Serotonin deficiency Tryptophan 23 Lakhan and Vieira. Nutr J, 2008;7(2)
 • 170. B vitamins and psychiatry 24 • Low folate and B12 status has been found in depressed patients in general, along with increased homocysteine levels. • Low serum folate levels has been found in schizophrenia patients • Vitamin B6 has a role in conversion of tryptophan to serotonin and making of norepinephrine and melatonin. • Lack of vitamin B6 can cause nervousness, irritability, depression, difficulty concentrating, short-term memory. • Vitamin B6 has been found in improving PMS and autism.
 • 171. B vitamins and psychiatry 25 • Psychiatric signs of vitamin B12 deficiency include concentration difficulties, confusion, irritability, impaired memory, dementia, depression, personality changes, and psychosis. • Some people do not produce intrinsic factor and are at risk for psychiatric symptoms due to vitamin B12 deficiency, as are vegans and vegetarians. • Vitamin B12 supplementation – may reduce the risk of Alzheimer’s disease – can be a helpful complement to treatment for depression
 • 172. ω-3 fatty acids in psychiatric disorders • PUFA have an important role in many neural pathways. • PUFA deficiency may be correlated with the occurrence of several psychiatric illnesses, such as major depression, bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder, and anxiety disorders. • Inflammation may be key to the development of mental illness and continuous inflammation can lead to neuron malfunction because of the increase in oxidative stress in brain. This damage can cause several symptoms correlating with mood disorders. • Lack of ω-3 fatty acids can decrease the serotonin production and activity that be observed in depressed patients. Prior and Galduroz. Adv Nut 2012; 3: 257-265. 26
 • 173. CAM use in depression
 • 174. CAM use in depression • Types of CAM used – Herbal medicine, vitamins and minerals, nutraceuticals – Acupuncture, homeopathy, massage, naturopathy, traditional Chinese medicine Solomon and Adams. Journal of Affective Disorders, 2015; 179: 101-113. 28
 • 175. CAM use in depression • Reasons for CAM use – Conventional treatment was not effective, did not help with daily functioning, failed to prevent recurrent episodes, and was too expensive. – CAM in some studies deemed natural with fewer adverse effects than conventional treatments. – Amelioration of symptoms such as fatigue, poor memory, weight gain, low energy levels and symptoms commonly associated with depressive disorders. – Perceived safety due to the belief that natural products are less dangerous than prescription medications. Solomon and Adams. Journal of Affective Disorders, 2015; 179: 101-113. 29
 • 176. Folates and depression • Depression is associated with low serum or RBC folate levels. Alpert et al. Nutr 2000;16:544-6. 30 • Boosting vitamin B levels may help depression symptoms – Vitamin B12 …1 mg/d – Folic acid…..800 mcg/d Vickar and Stradford, Nutrition Treatment in Psychiatry . • Patients with low plasma folate respond less well to antidepressant treatment. Fava et al. Am J Psychiatry 1997;154:426-8.
 • 177. Folates and depression • Double-blind, placebo-controlled, 10-week study • Subjects : depressed adults with normal folate level Treatment group : 500 mcg folate + 20 mg fluoxetine Placebo group: placebo +20 mg fluoxetine 31 significant increase plasma folate level significantly better response Alpert et al. Nutr 2000;16:544-6.
 • 178. Vitamin D and depression • Low vitamin D level was found in individuals with depression. Khoramiya et al.Aust N Z J Psychiatry 2013;47:271-5. Parker et al. J Affect Disorders 2017;208:56-61 32 8-week double-blind placebo-controlled trial Participants : patients with MDD Treatments : 500 IU vitamin D or placebo + fluoxetine 20 mg/day The combination was significantly superior to fluoxetine alone in MDD patients with vitamin D deficit.
 • 179. Ginkgo and depression • Precautions – should not be used with other known blood thinning and antiplatelet medications. – may increase risk of seizures in patients with epilepsy. Cass. Semin Integrat Med 2004;2:82-88 33 • Gingko could improve brain function by increasing blood flow in the brain. • Some of bioactive phytochemicals in ginkgo extract work as MAOI.
 • 180. St. John’s wort and depression Singh. J Ethnopharm 2005;100:108-13 Pilkington et al. Complement Ther Med 2006;14:268-81. 34 • Antidepressant action is probably mediated by serotonergic, noradrenergic and dopaminergic system activation. • Avoiding use in patients taking – anti HIV medications, cyclosporine, oral contraceptives, warfarin, MAOI or SSRIs, digoxin – drugs or herbs metabolized by CYP Although many studies showed the effectiveness of SJW in minor depression and mild to moderate depression, side effects and drug interaction are important to consider.
 • 181. ω-3 fatty acids and major depression • High seafood consumption was associated with a lower prevalence of major depression. Hibbel. Lancet 1998;351:1213 • Adding 1 g/d of EPA to ongoing antidepressant medication results in significant decrease in depression compared with patients with only antidepressant trial. Peet and Horrobin, Arch Gen Psychiatry 2002;59:913-9. 35
 • 182. ω-3 fatty acids and major depression Nemets et al. Am J Psychiatry 2002;159:477-9. 36 4-week of double-blind placebo-controlled trial 2 g/d of EPA+ maintenance antidepressant therapy significant decrease in depression.
 • 183. ω-3 fatty acids and bipolar disorders Stoll et al. Arch Gen Psychiatry. 1999;56:407-12 37 4-month of double-blind placebo-controlled trial Intervention: ω-3 FAs 9.6g/d Significant changes • stayed well longer • decrease in depressive symptoms • clinical improvement Treatment (n=14) Placebo (n=16)
 • 184. ω-3 fatty acids and schizophrenia • There was no correlation between lifetime prevalence rates of schizophrenia and seafood consumption Noaghiul and Hibbeln. M J Psychiatry 2003;160:2222-7. • EPA could attenuating depressive and psychotic symptoms among severely ill patients with schizophrenia receiving antipsychotic medication. Peet et al. J Psychiatry Res 2002;35:7-18. • Adding 3 g/d of EPA to chronically ill patients with schizophrenia already being treated antipsychotic medication. Fenton et al. Am J Psychiatry 2001;158:2071-4.38
 • 185. ω-3 fatty acids and schizophrenia Ammiger et al. Arch Gen Psychiatry 2010;67(2):146-54... • . 12-week intervention study and 40-week follow-up Participants : people high at risk of developing schizophrenia aged 13-35 years Treatments : 1.2g/d PUFA or placebo ∗ω-3 FA reduce risk of the transition into psychotic disorders *It can be an effective strategy in the prevention of the development of mental illness in young people. 39
 • 186. Vitamins and schizophrenia • A lack of vitamin D during the first year of life was correlated with increased risk of schizophrenia. • Vitamin D deficiency in 3rd trimester pf pregnancy may be a factor of developing schizophrenia in the offspring. McGrath et al. Schizophrenia Res 2004;67:237-45 • High level of vitamin D related to reduced risk of schizophrenia with elevated C-reactive protein. . Zhu et al. Psychiatry RES 2015;228:565-70. • Vitamin B6 might effectively influence reduction of dyskinesia in patients by adding to the standard psychotic treatment. Lerner et al. J Neuochem 2001;68;:648-54. Lerner et al. Clin Neuropharmacol 1999;22:241-3. 40
 • 187. Vitamins and schizophrenia • Increased levels of homocysteine is commonly observed in patients with affective disorders and schizophrenia. • Vitamin B and folic acid supplementation has been shown to be effective in reducing homocysteine level. Mustafa et al. Behavio Neurosci 2014;6(8):343. 41
 • 188. Vitamins and schizophrenia • Vitamin C and vitamin E provide a antioxidant defense Mahadik et al. Prog Neuro Psycho Psychiatry 2001;25:463-93. • Supplementation with a mixture of EPA/DHA and antioxidant (vitamin E/C 400IU/500mg) Improved quality of life in schizophrenia patients Arvindakshan et al. Bio Psychiatry 2003;53:S6-64.42
 • 189. Minerals and schizophrenia • Selenium, manganese, copper, zinc, iron – role in neurological and mental conditions • Several observations suggest that the changes in Mn, Cu, Fe may role in pathogenesis of schizophrenia. Yanik et al. Bio Trace Elem Res 2001;98(2):109-17. • Zinc supplement in schizophrenia patients who had a low serum level show significant improvement in mental and physical function Pfeifer et al. J Orthomolecular Psyphiatry 1999;14(1) 28-48. 43
 • 190. Summary: nutrition in schizophrenia • Schizophrenia patients take antipsychotic medications which may cause an increase in body weight, blood pressure and blood glucose and cholesterol levels. • A balanced diet may be an important therapeutic goal in controlling metabolic disorders in patients with schizophrenia. low-calorie diet containing all essential nutrients, fiber and PUFA • improvement of lipid profile • Reduction of inflammatory • Reduction of insulin resistance 44
 • 191. Safety of CAM treatment and practice Bellanger et al. Natural Dietary and Herbal Supplements, 2016 CAM Adverse effects: Natural dietary and herbal supplements CNS and cardiac system Pulmonary Renal Endocrine Hepatic Mind-body therapies Chiropractic Acupuncture Tai chi Yoga 45 Natural is not necessarily safe
 • 192. Conclusion • Use of CAM practices in creasing around the world due to perceived health benefits, low cost, and relatively low risk. • Although herbs and dietary supplements in psychiatric disorders has been commonly used, studies of these are limited and the results are sometimes inconclusive. • Using herbs, vitamins or dietary supplements for psychiatry should be consulted with doctor first because of side effects and complications, particularly among patients with chronic illnesses. 46
 • 193. Conclusion • Special concerns for using supplements – Efficacy and adverse effects – Interaction with other medicine use – Synergistic and antagonistic effects – Optimal dosing • Integrated modifications – Dietary pattern : improve access to quality food and reduce access to the unhealthy and processed food products – Lifestyles : exercise, smoking, alcohol, relaxation47
 • 194. Special Considerations in Drug Dispensing for Psychiatric Medications Ekkarat Wongpankam
 • 195. Psychiatric Disorders • Schizophrenia • Bipolar disorders • Major depressive disorders • Anxiety disorders • Sleep disorders • Substance-Related disorders Thought disorders Mood disorders Pharmacotherapy Handbook 7nd 2009
 • 196. Dimension of Psychosis S. Heckers et al. Schizophrenia Research. 2013
 • 197. Vulnerable Patients • Patients with mental illness • Receive the same priority as those with physical problems • Not be any discrimination against an individual • Good management • Significant contribution to the effectiveness and efficiency • Improve the outcome for patient
 • 200. Pharmaceutical Counselling to Psychiatric Patients • Verbal languages • Wording • Simply and clear • “สารเคมีในสมอง” • “ปรับสมดุล” • NO! negative wording • “ยาทําให้สดชื่น” • “ยาควบคุมอารมณ์” • Non-verbal languages • Facial expressions • The tone and pitch of the voice, • Gestures displayed through body language • The physical distance between the communicators.
 • 201. Phase of Treatment: Schizophrenia Acute phase Stabilization phase Stable phase Goal - Psychotic symptom - Behaviors - Patient and family - Treatment plans Goal - Relapse - Recovery - Social functioning Goal - Recovery - QoL - Treatment plans - Exacerbations - Side effects 2-4 wks. 1-2 yrs. > 5 yrs.
 • 202. Phase of Treatment: Bipolar disorder
 • 203. Phases of Treatment • Acute • Start low dose • 6-12 wks • Continuation • Prevention of relapse • 4-9 wks (optimal time of all > 6-9 wks) • Manintenence • > 1 yr. Depressive episode • Acute • Start low dose • 8 wks • Continuation • Prevention of relapse • 4 wks • Manintenence • > 2-6 mo. Manic episode
 • 204. Pharmaceutical Counselling to Psychiatric Patients • ต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบระยะเวลาการรักษา ต้องพยายามเน้นเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นความสําคัญของการรักษา ต่อเนื่อง • Schizophrenia: “เมื่อรับประทานยาแล้วอาการหูแว่วได้ยินเสียงจะดีขึ้น หรือหายไป แต่การรักษาต้องใช้ ระยะเวลาประมาณ 5 ปี หรือมากกว่านั้น” • Bipolar disorder: “การรับประทานยาอาจไม่ได้ทําให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงทันที อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ ดังนั้นระยะแรกที่รับประทานยา ให้ทําใจสบายๆ” • กรณีรักษาครั้งแรก อาจจําเป็นต้องเน้นว่าการรักษาต่อเนื่องมีความสําคัญ และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง • ปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องคําว่าหาย • “การหายจากโรคเรื้อรังนั้น กรณีไม่ได้ปรับเปลี่ยนขนาดยาเลยเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีอาการของโรคทีเปลี่ยนแปลงไป ประเด็นนี้อาจพิจารณาได้เช่นกันว่าอาการหายแล้วเช่นกัน”
 • 206. Dipiro J.T.et al.,Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach. 7th ed., The McGraw-Hill Companies, Inc: 2008. Shcizophrenia
 • 208. Adverse Drug Reactions of Psychiatric Medications
 • 209. Extrapyramidal Symptom • Acute • Dystonia • Akathisia • Parkinsonism • Tardive • Tardive dyskinesia • Tardive dystonia
 • 212. Schizophrenia and Diabetes Mellitus Monitors - Body wt. - Waist circumstance - BP - FBS - Lipid profile Monitors - Body wt every 1 mo. Monitors - BP - FBS - Lipid profile The first 3 mo. After 3 mo. And every 1 yr.Baseline