Chương 2: hệ thống thông tin

CHƯƠNG2
Hệ ThốngThông Tin
Nội dung
• Hệ thống
• Hệ thống thông tin
• Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin
• Hiệu quả kinh tế của Hệ thống thông
tin dùng trong quản lý
1. Hệ thống
HT là 1 nhóm các thành phần có liên quan
cùng làm việc với nhau hướng về mục tiêu
chung bằng cách tiếp nhận Input và sản xuất
Output trong 1 quá trình biến đổi có tổ chức
1. Hệ thống (tt)
 Hệ thống thường có tính phân cấp: Hệ thống hợp thành từ
nhiều hệ thống con, và trong mỗi hệ thống con đó lại có các hệ
thống nhỏ hơn, …
 Sự hoạt động của hệ thống: thể hiện 2 mặt
 Sự tiến triển: tức là các thành phần của nó (các phần tử và các
quan hệ) có thể có phát sinh, có tăng trưởng, có suy thoái, có
mất đi.
 Sự hoạt động: tức là các phần tử của hệ thống, trong các mối
ràng buộc đã định, cùng cộng tác với nhau để thực hiện 1 mục
đích chung của hệ thống.
 Mục đích của hệ thống: thường thể hiện ở chỗ hệ thống nhận
những cái vào để chế biến thành cái ra nhất định.
1. Hệ thống (tt)
Các đặc trưng của hệ thống
 Mục tiêu: Lý do của sự tồn tại của nó và là cơ sở để
đánh giá / đo lường sự thành công của HT.
 Ranh giới: Xác định cái gì nằm trong HT & cái gì nằm
ngoài HT.
 Môi trường: là mọi cái tác động vào HT hoặc bị tác
động bởi HT, nhưng nằm ngoài ranh giới HT.
 Đầu vào: Các đối tượng vật lý & thông tin từ môi
trường xuyên qua ranh giới để vào HT.
 Đầu ra: Các đối tượng vật lý và thông tin đi từ HT ra
môi trường.
1. Hệ thống (tt)
Các thành phần của hệ thống
 Phần tử: là chất liệu cơ bản của HT, được định tính bởi
các vật, các bộ phận, các đơn vị, các thành viên, các
thành phần...
 Thuộc tính của phần tử: là tính chất / đặc trưng của
phần tử.
 Quan hệ giữa các phần tử: có tầm quan trọng sống còn
& tạo ra cho HT các đặc trưng & các điều kiện vận
hành. Vị trí / chức năng của 1 phần tử trong HT phụ
thuộc vào thuộc tính lẫn quan hệ của nó với các phần tử
khác.
 Thực thể: là những phần tử xác định có chứa thông tin.
 Dữ liệu là tập hợp các dấu hiệu hay các quan sát
được ghi lại tại thời điểm không gây nên các tác
động đến hành vi, đến việc ra quyết định.
 Thông tin: là sự hiểu biết có được từ số liệu, là
sự phát biểu về cơ cấu của một thực thể mà nó
giúp cho một con người ra quyết định hoặc đưa ra
một cam kết.
2. Hệ thống thông tin
 Đặc điểm của thông tin tốt:
• Thông tin phải thích hợp
• Thông tin phải kịp thời
• Thông tin phải chính xác
• Thông tin làm giảm điều chưa rõ
• Thông tin chứa yếu tố gây bất ngờ
2. Hệ thống thông tin
2. Hệ thống thông tin
Tiến trình biến đổi dữ liệu thành thông tin
2. Hệ thống thơng tin
• HTTT là một nhóm các thành tố tác động lẫn
nhau để tạo ra thông tin.
• HTTT gồm: con người, quy trình và dữ liệu.
• Hệ thống thông tin - một hệ thống xử lý thông tin
để hỗ trợ cho các hệ thống công việc
Thu thập thông tin
Truyền thông tin
Lưu trữ
Phục hồi
Xử lý
Hiển thị
2. Hệ thống thơng tin (tt)
 Hệ thống tin học: là tập hợp các thiết bị xử lý
thông tin, các phần mềm cơ bản, tiện ích, mạng
truyền thông.
 HTTT tin học hóa: là HT bao gồm con người, các
qui trình, dữ kiện chương trình và 1 hay nhiều máy
tính
Chương trình là các chỉ thị cho máy tính.
Các quy trình là các chỉ thị cho con người.
2. Hệ thống thơng tin (tt)
 Vai trò của máy tính trong việc tạo ra
thông tin
• Máy tính phục vụ như 1 kho dữ liệu và công cụ truy
xuất
• Máy tính cung cấp các khả năng xử lý cho việc tạo
ra thông tin
• Máy tính phục vụ như 1 công cụ giao tiếp để thu
nhận dữ kiện hay thông tin từ các máy tính khác
• Máy tính trình bày thông tin (bằng bảng biểu, báo
cáo, biểu đồ, đồ thị, các tài liệu đã được định dạng)
2. Hệ thống thông tin
2. Hệ thống thông tin
Hệ thống tin
học
Hệ
thống
thông
tin
Hệ
thông
tin tin
học hóa
Quan hệ giữa 3 loại hệ thống trong một tổ chức
2. Hệ thống thông tin
HTTT
Hệ điều
khiển
Hệ tác
nghiệp
Dữ liệu
vào
Mối quan hệ giữa 3 phân hệ trong một hệ tổ chức
Dữ liệu
vào
Dữ liệu ra
Dữ liệu ra
2. Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin là một giao diện giữa hệ tác nghiệp và hệ
điều khiển giữa hệ thống và môi trường.
2. Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin (HTTT): là một tập hợp và kết hợp của
các thành phần sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối
và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ
các mục tiêu của tổ chức.
Hệ thống tin học: là tập hợp các thiết bị xử lý thông tin, các
phần mềm cơ bản, tiện ích, mạng truyền thông.
Hệ thống thông tin tin học hóa: Một phần của hệ thống
thông tin sử dụng hệ tin học để vận hành gọi là hệ thông tin
tin học hóa. Hệ thông tin tin học hóa là hệ thống bao gồm
con người, các qui trình, dữ kiện chương trình và một hay
nhiều máy tính. Chương trình là các chỉ thị cho máy tính,
cũng như các qui trình là các chỉ thị cho con người.
2. Hệ thống thông tin
Tổ chức Hệ
thông
tin
Yếu tố trung gian
Môi trường
Văn hóa
Cấu trúc
Thủ tục chuẩn
Tiến trình kinh doanh
Chính trị
Các quyết định quản lý
Cơ hội
Ảnh hưởng qua lại giữa tổ chức và Hệ thống thông tin
qua một số nhân tố trung gian
Quan hệ giữa thông tin và quản lý
2. Hệ thống thông tin
Vai trò của HTTT trong tổ chức
Hỗ trợ quá trình kinh doanh và nghiệp vụ
Hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định
Hỗ trợ chiến lược tạo ưu thế cạnh tranh
2. Hệ thống thông tin
Phân loại hệ thống thông tin quản lý
Phân loại theo cấp sử dụng
2. Hệ thống thông tin
Phân loại hệ thống thông tin quản lý
Phân loại theo cấp sử dụng
2. Hệ thống thông tin
Phân loại hệ thống thông tin quản lý
Phân loại theo chức năng nghiệp vụ
2. Hệ thống thông tin
HTTT
Bán hàng & Tiếp thị
HTTT
Sản xuất
HTTT Tài chính HTTT Kế toán HTTT Qlý Nguốn
nhân lực
Lập KH và phát triển sản phẩm
Lập KH tài nguyên sản xuất
Quản lý danh mục đầu tư
Phân tích tỷ số
Dự báo về nhân sự
Xúc tiến bán hàng
Hoạch định năng lực sản xuất
Quản lý vốn
Phân tích chi phí
Phân tích sự bồi hoànHướng dẫn hỏi đáp/khiếu nại Sử dụng tài nguyên
sản xuất
Quản lý tiền mặt
Xử lý tiền lương
Đánh giá kỹ năng nhân viên
3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin
Khi ý niệm hóa HTTT, có nhiều vấn đề khác nhau cần giải
quyết. Ví dụ như:
 Mô tả sự vận hành của hoạt động,
 Định nghĩa các quy tắc quản lý,
 Định nghĩa các thông tin,
 Phân bố các xử lý giữa người và máy,
 Tổ chức vật lý các tập tin,
 Phân rã thành các giao dịch,
 Chọn lựa kỹ thuật,
 Phân công trách nhiệm trong tổ chức.
3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin
Những vấn đề này dẫn đến các lựa chọn với các đặc
tính khác nhau (quản lý, tổ chức, kỹ thuật, thiết bị, ...)
Do vậy, cần phải phân cấp hóa (hierachisation) tập
họp các mối quan tâm theo các mức “lợi ích” đồng
nhất.
3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin
Đầu vào (Input) Tiến trình xử lý (Process) Đầu ra (Output)
3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin
4. Hiệu quả kinh tế của Hệ thống thông
tin dùng trong quản lý
 Phân tích chi phí-lợi ích (Cost-benefit
analysis): xác định tất cả các chi phí & lợi
nhuận liên quan đến dự án
• Lợi nhuận hữu hình & vô hình
• Chi phí hữu hình & vô hình
• Chi phí 1 lần và chi phí lặp lại
Lợi nhuận hữu hình (Tangible Benefits)
Lợi
nhuận có
thể đo
được
bằng tiền
& chắc
chắn
Lợi nhuận vô hình không thể đo được bằng tiền hay không chắc
chắn
Các loại chi phí
 Hữu hình (Tangible): có thể đo được bằng
tiền & chắc chắn
 Vô hình (Intangible): không thể dễ dàng đo
được bằng tiền hay không chắc chắn
 1 lần (One-time): chi phí liên quan đền việc
khởi động & phát triển dự án hay khởi động
HT
 Lặp lại (Recurring): chi phí liên quan đến
việc đổi mới & sử dụng HT
Chi phí 1 lần (One-time Costs)
Chi phí lặp lại (Recurring Costs)
Đo lường tài chính cho tính khả thi
kinh tế
 Giá trị hiện tại thuần (Net Present Value-
NPV)
• Dùng tỉ suất chiết khấu để xác định giá trị hiện
hành của dòng tiền
 Lãi trên vốn (Return on Investment-ROI)
• Tỉ lệ lợi nhuận trên tiền đầu tư
 Phân tích điểm hòa vốn (Break-Even
Analysis-BEA)
• Số thời gian cần để tích lũy đủ dòng tiền thu hồi
vốn đã bỏ ra
Các thuật ngữ
 Giá trị hiện tại (Present value): giá trị hiện
thời của dòng tiền trong tương lai
 Tỉ suất chiết khấu (Discount rate): tỉ suất
sinh lợi được dùng để tính giá trị hiện tại của
dòng tiền trong tương lai
 Giá trị thời gian của tiền tệ (Time value of
money - TVM): so sánh dòng tiền hiện thời
với giá trị trả về tương lai
Giá trị hiện tại thuần (Net Present Value)
PVn = Giá trị hiện tại của Y dollars trong năm n dựa
trên tỉ suất chiết khấu i.
NPV = Tổng của tất cả các PV qua các năm.
Phân tích Điểm hòa vốn
(Break-Even Analysis)
Nghề
nghiệp
trong
ngành
HTTT
1 de 38

Recomendados

Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý por
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýQuách Đại Dương
155K vistas40 diapositivas
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý por
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýChương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
44.1K vistas81 diapositivas
He thong thong tin quan ly por
He thong thong tin quan lyHe thong thong tin quan ly
He thong thong tin quan lyvuthanhtien
22.9K vistas109 diapositivas
đồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị por
đồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thịđồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
đồ áN phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thịThanh Hoa
127.5K vistas47 diapositivas
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin por
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinVõ Phúc
149.8K vistas37 diapositivas
Httt bai tap por
Httt bai tapHttt bai tap
Httt bai tapduong duong
28.3K vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1 por
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1ductran88
12.8K vistas31 diapositivas
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin por
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tinBài giảng bảo mật hệ thống thông tin
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tinTran Tien
21.2K vistas137 diapositivas
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý quán cà phê, HOT, 9đ por
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý quán cà phê, HOT, 9đĐề tài: Xây dựng phần mềm quản lý quán cà phê, HOT, 9đ
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý quán cà phê, HOT, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
63.6K vistas78 diapositivas
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng por
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàngPhân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàngleemindinh
250.2K vistas30 diapositivas
Bài giảng quản trị học por
Bài giảng quản trị họcBài giảng quản trị học
Bài giảng quản trị họcQuách Đại Dương
208.8K vistas75 diapositivas
Thiết kế csdl quản lý nhân sự por
Thiết kế csdl quản lý nhân sựThiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sựleemindinh
54.7K vistas9 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1 por ductran88
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1
ductran8812.8K vistas
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin por Tran Tien
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tinBài giảng bảo mật hệ thống thông tin
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin
Tran Tien21.2K vistas
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng por leemindinh
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàngPhân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
leemindinh250.2K vistas
Thiết kế csdl quản lý nhân sự por leemindinh
Thiết kế csdl quản lý nhân sựThiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sự
leemindinh54.7K vistas
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin por huynhle1990
Phân tích thiết kế hệ thống thông tinPhân tích thiết kế hệ thống thông tin
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
huynhle199026.5K vistas
đề ôN tập thi trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán (có đáp án) por Học Huỳnh Bá
đề ôN tập thi trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán (có đáp án)đề ôN tập thi trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán (có đáp án)
đề ôN tập thi trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán (có đáp án)
Học Huỳnh Bá69.5K vistas
Giao trinh quan tri hoc dai cuong por Phi Phi
Giao trinh quan tri hoc dai cuongGiao trinh quan tri hoc dai cuong
Giao trinh quan tri hoc dai cuong
Phi Phi13.2K vistas
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán por dlmonline24h
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
dlmonline24h51K vistas
Báo cáo mô hình quản lý khách sạn por baran19901990
Báo cáo mô hình quản lý khách sạnBáo cáo mô hình quản lý khách sạn
Báo cáo mô hình quản lý khách sạn
baran1990199060.2K vistas
Bài tập tình huống quản trị nhân lực por tú Tinhtế
Bài tập tình huống quản trị nhân lựcBài tập tình huống quản trị nhân lực
Bài tập tình huống quản trị nhân lực
tú Tinhtế234.5K vistas
Chương 3: Các Phương Pháp Dự Báo Định Tính por Le Nguyen Truong Giang
Chương 3: Các Phương Pháp Dự Báo Định TínhChương 3: Các Phương Pháp Dự Báo Định Tính
Chương 3: Các Phương Pháp Dự Báo Định Tính
Le Nguyen Truong Giang29.7K vistas
xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử por Long Khủng
 xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử
xây dựng kế hoạch dự án thương mại điện tử
Long Khủng50.2K vistas
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2) por MasterCode.vn
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2)
MasterCode.vn 21.8K vistas
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016 por hung le
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
hung le41.4K vistas

Destacado

Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức por
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chứcChương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chứcThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
8.2K vistas48 diapositivas
Chương 1: tổ chức và thông tin trong tổ chức por
Chương 1: tổ chức và thông tin trong tổ chức Chương 1: tổ chức và thông tin trong tổ chức
Chương 1: tổ chức và thông tin trong tổ chức Thạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
8.5K vistas26 diapositivas
Chuong 6 quản lý chuỗi cung ứng por
Chuong 6 quản lý chuỗi cung ứngChuong 6 quản lý chuỗi cung ứng
Chuong 6 quản lý chuỗi cung ứngThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
7.4K vistas36 diapositivas
Chương 7: thương mại điện tử và các hệ thống thông tin quản lý giữa các tổ chức por
Chương 7: thương mại điện tử và các hệ thống thông tin quản lý giữa các tổ chức Chương 7: thương mại điện tử và các hệ thống thông tin quản lý giữa các tổ chức
Chương 7: thương mại điện tử và các hệ thống thông tin quản lý giữa các tổ chức Thạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
8.3K vistas33 diapositivas
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia por
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc giaChương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc giaThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
3.1K vistas23 diapositivas
Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý por
Bài giảng Hệ thống thông tin quản lýBài giảng Hệ thống thông tin quản lý
Bài giảng Hệ thống thông tin quản lýThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
3.7K vistas96 diapositivas

Similar a Chương 2: hệ thống thông tin

C1 por
C1C1
C1Giang Nguyễn
326 vistas17 diapositivas
Chuong 1.ppt por
Chuong 1.pptChuong 1.ppt
Chuong 1.pptPhuongAnh504532
7 vistas18 diapositivas
Chuyen de7 por
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7ecafe24g
74 vistas30 diapositivas
He ho tro quyet dinh por
He ho tro quyet dinhHe ho tro quyet dinh
He ho tro quyet dinhIT
484 vistas70 diapositivas
Hỗ trợ ra quyết định por
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhlmphuong06
11.9K vistas30 diapositivas
Chuong 1 httt-oo por
Chuong 1  httt-ooChuong 1  httt-oo
Chuong 1 httt-ooYen Hoang
511 vistas54 diapositivas

Similar a Chương 2: hệ thống thông tin(20)

Chuyen de7 por ecafe24g
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7
ecafe24g74 vistas
He ho tro quyet dinh por IT
He ho tro quyet dinhHe ho tro quyet dinh
He ho tro quyet dinh
IT484 vistas
Hỗ trợ ra quyết định por lmphuong06
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết định
lmphuong0611.9K vistas
Chuong 1 httt-oo por Yen Hoang
Chuong 1  httt-ooChuong 1  httt-oo
Chuong 1 httt-oo
Yen Hoang511 vistas
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf por ThoMyNguyn17
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf
ThoMyNguyn179 vistas
thiết kế hệ thống.pdf por ThunNguynnh12
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdf
ThunNguynnh123 vistas
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước por tiennd67
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nướcHệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
tiennd679.4K vistas
Phân tích thiết kế HTTT chương 1 por vtt167
Phân tích thiết kế HTTT chương 1Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1
vtt1679.7K vistas
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht por nghia_790a
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtChuong 1phuong-phap-luan-pttkht
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht
nghia_790a1.3K vistas
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx por tnglml2
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docxbai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx
tnglml2199 vistas

Último

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
6 vistas91 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
24 vistas941 diapositivas
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vistas271 diapositivas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
7 vistas8 diapositivas
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... por
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 vistas26 diapositivas
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc por
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
10 vistas30 diapositivas

Último(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub9 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vistas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vistas

Chương 2: hệ thống thông tin

 • 2. Nội dung • Hệ thống • Hệ thống thông tin • Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin • Hiệu quả kinh tế của Hệ thống thông tin dùng trong quản lý
 • 3. 1. Hệ thống HT là 1 nhóm các thành phần có liên quan cùng làm việc với nhau hướng về mục tiêu chung bằng cách tiếp nhận Input và sản xuất Output trong 1 quá trình biến đổi có tổ chức
 • 4. 1. Hệ thống (tt)  Hệ thống thường có tính phân cấp: Hệ thống hợp thành từ nhiều hệ thống con, và trong mỗi hệ thống con đó lại có các hệ thống nhỏ hơn, …  Sự hoạt động của hệ thống: thể hiện 2 mặt  Sự tiến triển: tức là các thành phần của nó (các phần tử và các quan hệ) có thể có phát sinh, có tăng trưởng, có suy thoái, có mất đi.  Sự hoạt động: tức là các phần tử của hệ thống, trong các mối ràng buộc đã định, cùng cộng tác với nhau để thực hiện 1 mục đích chung của hệ thống.  Mục đích của hệ thống: thường thể hiện ở chỗ hệ thống nhận những cái vào để chế biến thành cái ra nhất định.
 • 5. 1. Hệ thống (tt) Các đặc trưng của hệ thống  Mục tiêu: Lý do của sự tồn tại của nó và là cơ sở để đánh giá / đo lường sự thành công của HT.  Ranh giới: Xác định cái gì nằm trong HT & cái gì nằm ngoài HT.  Môi trường: là mọi cái tác động vào HT hoặc bị tác động bởi HT, nhưng nằm ngoài ranh giới HT.  Đầu vào: Các đối tượng vật lý & thông tin từ môi trường xuyên qua ranh giới để vào HT.  Đầu ra: Các đối tượng vật lý và thông tin đi từ HT ra môi trường.
 • 6. 1. Hệ thống (tt) Các thành phần của hệ thống  Phần tử: là chất liệu cơ bản của HT, được định tính bởi các vật, các bộ phận, các đơn vị, các thành viên, các thành phần...  Thuộc tính của phần tử: là tính chất / đặc trưng của phần tử.  Quan hệ giữa các phần tử: có tầm quan trọng sống còn & tạo ra cho HT các đặc trưng & các điều kiện vận hành. Vị trí / chức năng của 1 phần tử trong HT phụ thuộc vào thuộc tính lẫn quan hệ của nó với các phần tử khác.  Thực thể: là những phần tử xác định có chứa thông tin.
 • 7.  Dữ liệu là tập hợp các dấu hiệu hay các quan sát được ghi lại tại thời điểm không gây nên các tác động đến hành vi, đến việc ra quyết định.  Thông tin: là sự hiểu biết có được từ số liệu, là sự phát biểu về cơ cấu của một thực thể mà nó giúp cho một con người ra quyết định hoặc đưa ra một cam kết. 2. Hệ thống thông tin
 • 8.  Đặc điểm của thông tin tốt: • Thông tin phải thích hợp • Thông tin phải kịp thời • Thông tin phải chính xác • Thông tin làm giảm điều chưa rõ • Thông tin chứa yếu tố gây bất ngờ 2. Hệ thống thông tin
 • 9. 2. Hệ thống thông tin Tiến trình biến đổi dữ liệu thành thông tin
 • 10. 2. Hệ thống thơng tin • HTTT là một nhóm các thành tố tác động lẫn nhau để tạo ra thông tin. • HTTT gồm: con người, quy trình và dữ liệu. • Hệ thống thông tin - một hệ thống xử lý thông tin để hỗ trợ cho các hệ thống công việc Thu thập thông tin Truyền thông tin Lưu trữ Phục hồi Xử lý Hiển thị
 • 11. 2. Hệ thống thơng tin (tt)  Hệ thống tin học: là tập hợp các thiết bị xử lý thông tin, các phần mềm cơ bản, tiện ích, mạng truyền thông.  HTTT tin học hóa: là HT bao gồm con người, các qui trình, dữ kiện chương trình và 1 hay nhiều máy tính Chương trình là các chỉ thị cho máy tính. Các quy trình là các chỉ thị cho con người.
 • 12. 2. Hệ thống thơng tin (tt)  Vai trò của máy tính trong việc tạo ra thông tin • Máy tính phục vụ như 1 kho dữ liệu và công cụ truy xuất • Máy tính cung cấp các khả năng xử lý cho việc tạo ra thông tin • Máy tính phục vụ như 1 công cụ giao tiếp để thu nhận dữ kiện hay thông tin từ các máy tính khác • Máy tính trình bày thông tin (bằng bảng biểu, báo cáo, biểu đồ, đồ thị, các tài liệu đã được định dạng)
 • 13. 2. Hệ thống thông tin
 • 14. 2. Hệ thống thông tin
 • 15. Hệ thống tin học Hệ thống thông tin Hệ thông tin tin học hóa Quan hệ giữa 3 loại hệ thống trong một tổ chức 2. Hệ thống thông tin
 • 16. HTTT Hệ điều khiển Hệ tác nghiệp Dữ liệu vào Mối quan hệ giữa 3 phân hệ trong một hệ tổ chức Dữ liệu vào Dữ liệu ra Dữ liệu ra 2. Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin là một giao diện giữa hệ tác nghiệp và hệ điều khiển giữa hệ thống và môi trường.
 • 17. 2. Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin (HTTT): là một tập hợp và kết hợp của các thành phần sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức. Hệ thống tin học: là tập hợp các thiết bị xử lý thông tin, các phần mềm cơ bản, tiện ích, mạng truyền thông. Hệ thống thông tin tin học hóa: Một phần của hệ thống thông tin sử dụng hệ tin học để vận hành gọi là hệ thông tin tin học hóa. Hệ thông tin tin học hóa là hệ thống bao gồm con người, các qui trình, dữ kiện chương trình và một hay nhiều máy tính. Chương trình là các chỉ thị cho máy tính, cũng như các qui trình là các chỉ thị cho con người.
 • 18. 2. Hệ thống thông tin Tổ chức Hệ thông tin Yếu tố trung gian Môi trường Văn hóa Cấu trúc Thủ tục chuẩn Tiến trình kinh doanh Chính trị Các quyết định quản lý Cơ hội Ảnh hưởng qua lại giữa tổ chức và Hệ thống thông tin qua một số nhân tố trung gian
 • 19. Quan hệ giữa thông tin và quản lý 2. Hệ thống thông tin
 • 20. Vai trò của HTTT trong tổ chức Hỗ trợ quá trình kinh doanh và nghiệp vụ Hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định Hỗ trợ chiến lược tạo ưu thế cạnh tranh 2. Hệ thống thông tin
 • 21. Phân loại hệ thống thông tin quản lý Phân loại theo cấp sử dụng 2. Hệ thống thông tin
 • 22. Phân loại hệ thống thông tin quản lý Phân loại theo cấp sử dụng 2. Hệ thống thông tin
 • 23. Phân loại hệ thống thông tin quản lý Phân loại theo chức năng nghiệp vụ 2. Hệ thống thông tin HTTT Bán hàng & Tiếp thị HTTT Sản xuất HTTT Tài chính HTTT Kế toán HTTT Qlý Nguốn nhân lực Lập KH và phát triển sản phẩm Lập KH tài nguyên sản xuất Quản lý danh mục đầu tư Phân tích tỷ số Dự báo về nhân sự Xúc tiến bán hàng Hoạch định năng lực sản xuất Quản lý vốn Phân tích chi phí Phân tích sự bồi hoànHướng dẫn hỏi đáp/khiếu nại Sử dụng tài nguyên sản xuất Quản lý tiền mặt Xử lý tiền lương Đánh giá kỹ năng nhân viên
 • 24. 3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin Khi ý niệm hóa HTTT, có nhiều vấn đề khác nhau cần giải quyết. Ví dụ như:  Mô tả sự vận hành của hoạt động,  Định nghĩa các quy tắc quản lý,  Định nghĩa các thông tin,  Phân bố các xử lý giữa người và máy,  Tổ chức vật lý các tập tin,  Phân rã thành các giao dịch,  Chọn lựa kỹ thuật,  Phân công trách nhiệm trong tổ chức.
 • 25. 3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin Những vấn đề này dẫn đến các lựa chọn với các đặc tính khác nhau (quản lý, tổ chức, kỹ thuật, thiết bị, ...) Do vậy, cần phải phân cấp hóa (hierachisation) tập họp các mối quan tâm theo các mức “lợi ích” đồng nhất.
 • 26. 3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin Đầu vào (Input) Tiến trình xử lý (Process) Đầu ra (Output)
 • 27. 3. Mơ hình biểu diễn hệ thống thơng tin
 • 28. 4. Hiệu quả kinh tế của Hệ thống thông tin dùng trong quản lý  Phân tích chi phí-lợi ích (Cost-benefit analysis): xác định tất cả các chi phí & lợi nhuận liên quan đến dự án • Lợi nhuận hữu hình & vô hình • Chi phí hữu hình & vô hình • Chi phí 1 lần và chi phí lặp lại
 • 29. Lợi nhuận hữu hình (Tangible Benefits) Lợi nhuận có thể đo được bằng tiền & chắc chắn
 • 30. Lợi nhuận vô hình không thể đo được bằng tiền hay không chắc chắn
 • 31. Các loại chi phí  Hữu hình (Tangible): có thể đo được bằng tiền & chắc chắn  Vô hình (Intangible): không thể dễ dàng đo được bằng tiền hay không chắc chắn  1 lần (One-time): chi phí liên quan đền việc khởi động & phát triển dự án hay khởi động HT  Lặp lại (Recurring): chi phí liên quan đến việc đổi mới & sử dụng HT
 • 32. Chi phí 1 lần (One-time Costs)
 • 33. Chi phí lặp lại (Recurring Costs)
 • 34. Đo lường tài chính cho tính khả thi kinh tế  Giá trị hiện tại thuần (Net Present Value- NPV) • Dùng tỉ suất chiết khấu để xác định giá trị hiện hành của dòng tiền  Lãi trên vốn (Return on Investment-ROI) • Tỉ lệ lợi nhuận trên tiền đầu tư  Phân tích điểm hòa vốn (Break-Even Analysis-BEA) • Số thời gian cần để tích lũy đủ dòng tiền thu hồi vốn đã bỏ ra
 • 35. Các thuật ngữ  Giá trị hiện tại (Present value): giá trị hiện thời của dòng tiền trong tương lai  Tỉ suất chiết khấu (Discount rate): tỉ suất sinh lợi được dùng để tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai  Giá trị thời gian của tiền tệ (Time value of money - TVM): so sánh dòng tiền hiện thời với giá trị trả về tương lai
 • 36. Giá trị hiện tại thuần (Net Present Value) PVn = Giá trị hiện tại của Y dollars trong năm n dựa trên tỉ suất chiết khấu i. NPV = Tổng của tất cả các PV qua các năm.
 • 37. Phân tích Điểm hòa vốn (Break-Even Analysis)