Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
D211  vé 111213‘ bay Vé Re M61 N gay

fanpagei facebook/ veremoingay. vn

VEREMll| NGAY. VN

Ju11e 02nd,  2015

 

Son Don...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

[Infographic] Sơn Đoòng - hang động tự nhiên Việt Nam lớn nhất thế giới

454 visualizaciones

Publicado el

Sơn Đoòng - hang động tự nhiên ở Việt Nam lớn nhất thế giới

============================
Đặt vé du lịch Sơn Đoòng ngay tại http://veremoingay.vn và nhận thêm nhiều thông tin thú vị khác.

Publicado en: Viajes
  • Inicia sesión para ver los comentarios

[Infographic] Sơn Đoòng - hang động tự nhiên Việt Nam lớn nhất thế giới

  1. 1. D211 vé 111213‘ bay Vé Re M61 N gay fanpagei facebook/ veremoingay. vn VEREMll| NGAY. VN Ju11e 02nd, 2015 Son Dong: Nhfrng diéu chusa biét Written b_'3 'eren1o1nga§'. Vn KHAM PHA SON DOONG Ha11g Son Doong or Xa Son Trach. l1u_Vé11 Bo Trach, tinh Quang Binh. Viét Nam. La hang dong tit nhién Ion nhat the gioi. Ho sut cita l1a11g Son Doong 1121111 o toa do 17do 28ph1'1t. 18 B, 106do 17phut 14 D tré11 Google Earth. Hang nay natn trong quan the hang‘ dong Pl1ong Nha-Ké Bang. Hang Ia mot phan cna he thong ngatn 1161 V61 hon 1:30 dong khac o Viét Nam gan bien gioi V61 Lao. The New York Times xép hang Son Doong Vao vi tri tl11'r 8 trong 52 dia da1111 trong da11l1 sach Nl11‘n1g 1101 nén dén 1151111 2014. >( M6i Ngay. .«. , Hang Son Doong dtroc hinh thanh khoang 2-5 t1'1éu 1151111 truoc, k111 niroc song cl1ay 11ga11g qua viing da V61 da bi V111 lap doc theo mot dtr_o11g dtfrt ga_'. Dong 111rc'rc lain X01 111611 Va tao ra mot dtrémg 1111111 k11o11g lo trong long dat dirdi day 11111. T211 11l_1frng 1101 da 111én1. phan tran sup xuong tao t_11a11l1 11111‘rng 16 hong, Ian 11g, ay tao thanh nhfrng V0111 hang khong lo, Hang co chiéu rong 1:30 mét. cao 11011 200 tnét. chiéu dai lé11 tori gan 9 klll . Uo'c tinh dung tich cua Hang Son Doong la 38.5 trieu 111ét khdi. TOUR SON DQONG 7 NGAY 6 DEM .1 ‘us. V61 gia 3.000 USD/ 1 ngtroi cho mot tour (111 lich Son Doong 7 ngay 6 dérn, ban sé duoc khain pha hang dong V1 nhat the gioi. hoa niinh Vao rirng ni'11 ‘thién n_h1én 11guyén so. hitng vi. lung linh, huyén ao, két hop cant trai. can ca. .. DAT VE NGAY °" M6/' Ngc‘1y. m Good Morning AMERICA 6h sang ngay 13/5/2015 (theo gio dia phuong): Doan lam phim chtrong trinh da dén Viét Nam Va phat song trtrc tiép nhfrng hinh anh bén trong hang Sorn Doong den 6 triéu thué bao trén toan ntroc M5‘. https: //mw'. yo11tt1l)e. t*0111_, /vat('h? V=_4 7t83ZbK1-I E111a1lI Vere111o1nga_'. saIe@g111a1l. co111 Hot linei 0944 180 888 Good Morning America cna kénh ABC

×