Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cổng thanh toán điện tử là gì

1.958 visualizaciones

Publicado el

Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay:
• Mang đến cho doanh nghiệp giải pháp thanh toán tin cậy, cơ hội quảng bá thương hiệu trên 60 kênh truyền thông của VTC
• Là cầu nối giữa khách hàng, doanh nghiệp và ngân hàng
• Mạng lưới thanh toán đa phương thức rộng rãi với 29 Ngân hàng nội địa và 3 tổ chức thẻ Quốc tế
• Quy trình thanh toán nhanh chóng, giản tiện, giúp thanh toán đơn giản, an toàn, tiện lợi
Chi tiết vui lòng truy cập: http://pay.vtc.vn

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Cổng thanh toán điện tử là gì

 1. 1. AuthorỈZe.Net _ ° * Cí> 'SIS Ệ lC)b` rỒOl"`C' “aOẵlỈi0n ạ ‹ Ẹ-ải ầ`,`t_,_”_,Ả L tum". WỒrldPay É ° ° amệỊzonpayments”` ,, ' ử"Ầ* Ị ) ęxìí ` ^;À`Ủ`” ` lVInjl `.Ế4_l`À." *Ý _|°P:I ỆỈ,IỊỈ-I Ĩflęl” -^l!llL_t,i `:Ị ".fắ :ầị.ví.' FV Ệ"I:.llI'r1 I`vấ.ln g,I°IỆỂ"^:x ›Ỹẵl‹ ỉ4.irẫ,I.:Ề'l ÌfẫInL_` :ÌÌ r=.IIl`n IỊ`”Ỉ,IĨ1I`Iẵl_‹Ỉ. nμlẵlh hrẫlĩμ, s LỮ NganLìlong.vn B.`^`;OKlM.VN Ạ smorì`x -` , , SAAARỈUNK CARD.. JSC 123 pay.Mv SohaPay PaqẠỜ0“ẵặI EEỆPSY μ'I3`
 2. 2. llỲlỮNGTIllNĂNGNÀOcÀNPHẢl0óc0AO0H011iAll'lTOẢHÐỊNTỬ?
 3. 3. Payment Processing Dìagraln NE)l^T D f '”* K Ỷí Ă ` 4` "` The Customer submits his credit card fo' paymlnt. BUVER BELLEH ln, I - y 71!. ISSUING BANK ACQLIHING BANK PROCỂSSOR INĨERCHANGE
 4. 4. Paylnent Processing Diagram BUVER ISSUINB BANK PHOCISSOH INTERCHANGE BELLEFI / ACOIJRING BANK NEXT D HIỂ' :Vl: Auth0rÍZe.Net rnanages the complex routlnọ of the data on behalf of the merchant through the following stepsylentlrles. ẢI”” ,`1l^' ĩ'lI' -'1l:' . ĨYIT'
 5. 5. Payment Processing Diagram 4 PREVIOUS FQEXT v Ĩl'.:` -`1::` BUVEH SELLER AUthcríze.Net μasses me secure transactlon Infomation vla a secure connection to the Processor. ' The Pơlerchant Bank's Processor submlts the transectlon to the credit card network (like Visa Dr Mastercard). The credit card nssunna mux AcoLỊn|uQ ẸANK network routes the transactlon to the bank thet issued the credit card to the customer. 2 1! FROCEBSOR IHĨERCHANGE
 6. 6. Payment Processing Diagram 4 PREVIOUS FQEXT v Ĩi'.:` -`1::` BUVEH SELLER Authcríze.Net μassos tŕi: secure transactlon Information vla a secure connection to the Processor. i The Pơlerchant Bank's Processor submlts the transectlon to the credit card network (like Visa Dr Mastercard). The credit card nssuina mux Acoưniuq ẸANK network routes the transactlon to the bank thet issued the credit card to the customer. 2 1! FROCEBSOR IHĨERCHANGE
 7. 7. Payment Processing Diagram fl .^r BUVIR 8!LI.II l /X . 7 KX ISSIUING BANK ẢỒQLIHING BANK PHOCESSOR INTERCHẢNGE ‹ PREVIOUS NEXT Ì :Il: :1l:' nl :1l; The issuing bank approves Or declines the transactíori based on the customer's available funds and passes the transactlon results back to the Credit card network, Wie credit card network reiays the transaction results to the rnercliant bank's processor. The processor relays the transectlon results to ẦuthorIze.Net. :1l:' y' :1l:` Hi.
 8. 8. Payinent Processing Diagram ‹ PREVIOUS l`I`iẵXT› I'll" BUVIR BILLER ,Ae f'^` `V` Authonze.Net stores the transactíon results and sends them to the website for tfie customer and merchant to see. ISSUING BANK AOQIIBÌNG BANK .i Ể . PIOOESSOR INỈERCICẢICGE
 9. 9. Payment Processing Diagram ‹ PREVIOIJỄỂ r` BUVER SEILEI The merchant delivers goods or 5e'vlCe5 ISSUING BANK ẢCỰMRING BANK to Khe buyer. PIOCESSDR INĨEIÌCHANGE
 10. 10. lụ:I3'I,t9 lé* SĨEP I SĨEP 2 SĨEP 3 STEP 4 SĨEP 5 STEP 6 STEP7 `:` The issuing bank serids the appropriate fiinds for the transađlon to the credit card network, which passes the funds to the rnerct5ant's bank. 'Jui'ẵ0l.4`k'.Ơli› The bank then deposits the furds into the merchant^s bank atzoount. This is Called `5ettlemeit`, and typically the transactlon , , funds are deposlted into the merChan('s Ì primary bank accourvt within two to four "r Ẹ. m buslnęssrrdayẫ. 77 7 V7 V 7 77 7 V7 V I-ịìu , lilllỉidẵfgllldl
 11. 11. alịla/ỊOH payments` Côiìg tlìaiilì toárì Ajììaặoiì _ra đÒ`Í iìáiì] 2007, Íiìtjộc so' liỆi'Li CKJ8, A,[ìĨẵ,Z0!ìsC0[lì W [I] ...i We”” amazon im. iu 5Lit'3 [Ấ i1 '.ệ~ S229 00 vv ,,‹. `
 12. 12. Coẵlglc G°°gle check°ut TỪ 20 tháng 11 iìẩìiiì Cht'iỆl"LĨ ,.-. s ` ' ' ' ' ' nr' '”"' _Ố Co LỊIL Checkout .^. Gọogie chCCI<0uỀ ẵg.ẻ Ị‹ĩv Ủ- De'ỄíODerfs) 3C:;`Ễ sẽ É i Ạ Initial release Jure 25 ZUCỄ g_ ` y ` tệ Cpereĩlng systeni `Ịvi:Sê :'ii:"` i u'.et›rtasec G O og I C Á "Ọ1t 'Ấ °°° liu” Ẩ !ì.ề1`©-: L'Iebslie `i" iv i' . ` ' F Ị'oiìi 200 6 Ểriiẵl CIJÍIÌẪIÌ g 6? "”"ụ`lçìẾ`eỈ
 13. 13. ~ H f - rễiig ho Sẽ đỏi tệĩì di`Ệịũ V=gi ç'L'.4 . l` “ 7 I Ý i”, V . « » Y B 4 . P _-_(ýìJ` SI‹rill. Hoan tlìạinỵi Ềiìịẽ- ' T°“ẹỶỸỸỸkỀ's , ' vào quý 3 ,°n,,,,,,, I. I Clìilyeiì Ỉiieli cle Llài'ìg ""*'*i“""" to'i hơiì _ZUU (lt_lO(. iịiçị I'/eblilo Cl ' ` ø i I'f. I -A. sh- III SIĨÍIII Dở 3360003000006 Send money R . elzeive money Uploadlunds wiihdrawlunds `. ` 'K551 Ế 1-0°Ấ7 UsD0.0o il tt ` O USD 0.00 USD 0.00
 14. 14. Accciìt P ()I` Aiìyiwiicrc Hoiv IT VORKs ^""'^*"'” "”' mal” ẩ" `i'*"l" 'rd"J iinlvrvirnrk and v hưhs Credit Card Processing 101 x.i‹v casy giii] ,jli:›vưĩ,.srIv I ai, '-nv›v.Av ru if ĩìyiiìicnts Oiililic iiỉìiìlii l ,gy< øniμ .grrír ›^-' l ii ll F`LudIixMi,iir4 Ạ ýl)I viii ilỵiiy l l li, Ai_`,LL[|y`ụ iidỵivyq_ _V il ỵviiivini iiikV'll ,'vii il PRICING Affordable SME solutions BlII` 375,0o0+ lgçõ an....ẵỂi,Ỉç..Ể ' i mt-rs Ầ|lII`lfl"IZIỆ' Net ícrurlửed Merchant k.ii$ iì ›
 15. 15. .e VISĂ V '-"l*< VII ii ': . '‹,rI`, Ẹ¶l,“Ệi`llỀ°iI“IíIẽilIIiIỀIfÌ<i'jf†ĩll I.l",-lil-“-I'Yĩi'n1 F' ' ' F 'C Í _iv I VI . - Lã* ..=,'^gg. '* Í-4 Et: >:. ,ẹ . ` 5_ Ả _ 'wnmtvcr ẫl°! x`i: 1.1: Y __ z' ._` lrę.ưMd *nmm ,- _ i ` rs 2ÌĨẩ Ệũll :'i,i~ .' fi 1'. x ., -1I__"l1`li'-,°Irll^i-ln “ftv -.”v,i'A_-I*-il0^'íiI“llln'íiiỆ:- uỷ-Ì-l:ui'E.'.ẽlỉniản:iroỉ° `:'t†uIIlrỉiI'ilIiuv.ìiIề.il II 1 4
 16. 16. TOTAL CALLS BY GATEWAY PAYPAL IS BY FAR TFE MOST CALLĐ PAYMENT GATEWAY. Over 65.000 calls during the test period. a whopping 60% of the total calls. The next closest payment gateway was used for 16% of calls. Google came in 5th with 3400 calls. Stripe has already made significant ground by coming at number 4. PayPal Authorize.Net stl'lpe EẾẬEẬEEEEEẸ ấ.$Ờ ‹9‹" ses ẹ9° . sưa ọó“ ae P Ệ ất ' .Q%~ ỡớxồ Q68 See 6- _ 5 ě` Ệ' rãi ệ .as @Ð ò À 6ęÝ"ẹố` <> Ấ rò qỔ` ẻỡ ởgẩ ố° ‹l` ạớạ 69 ee ọậữậ Ấ Ế
 17. 17. argrla/z,onpaymentS“
 18. 18. AuthoriZe.Net” iCyb` rtzoiĩc C`o:loi
 19. 19. V E R I Ỉ I ED VISA i lỗ'
 20. 20. Gơtiiẩẵ'-C C'(J vi ø- 'I Ỉfẹ D nhận tnẻ ghi dụng,bank account.
 21. 21. the M”” °f monevbwkeñ i V iỊ“l IỄA l“°n°Yb°°›1‹eirzsv,i:,”:ư Er' i ` s X visAc P El; * Quy trinh ° Chlkchag I IỈIBANK' Ogg Ị 'E Ệ7l đơn gian nhạn the tin @iii ° Môt trong dỤ_ 9 V8 the i` Cac Cổng 9h' nơ thanh toán ° Là Cổng tùy Chon thanh toán tiêt klêm CƠ bản nhât ln l `4Ièikĩ`i'i=`*-Ni . ,‹Lớ;l5.?'ìlẨi'^"'r ““ ,, rx`iwL`, @E1 i`ilXLi;l1ị"ẩq`S.Ĩ.,`F›ẹ.@".iilørễ"ỀEỀ`@'”*"“1' ”
 22. 22. i'4'Fì`4FIr'=-iĩoaaoì Cards accepted
 23. 23. _inp _. IỊ , _ - L . ie' i /i“ẸLiLqg;ạ1jigỊĐ,ggơỊẸPÃz'gP13P]g'L/tiịĐ,:ęLtgỵsJ(P7g*Eị1ịV;ấ Bm/ Biẵga ~°'^‹jç8jỪ'_Zn;Ả91 E 1 °2fBÐA%*Aì1t-'IẸVỊẾ citai*/.ỉa ~A,eIiL-săm Io E 1 Ấ. Eầ'IÀx°Ã›VAis t-t=i"7.fE 1 '*'o*iầFI°/'n B F“Ịs:i‹ĩì“7o'E 1 B'B'V‹f8Ì,7ÃJrỊỊ1,:n|'gịì/ồ',Q*íẵ}'ì/ơfŕẦ.QJnỊ',.-` hỵ*7ẫ,ç'ẵ3i%'AJ ơ.n. iẵeçgaịqsn i`1 “7 1 ii/‹fBvl°;›vAi-5
 24. 24. .V 'zi-Ịaalíniti ex. , "ujllLμe›‹w.ự-cLJDặ`:iIIl ` -zi .. ẩ..ÒuịC.ẵ ẩ.Dμ,í.i.iỊĂt»lt` ........i:›J.Ji,I`..1ẵic>..rẶ1c`J.J...Ệ..`... II I I ịJ3.cìIị.txLL4I:. . -.I CONG THANH ịPHlCA Ế PHI HANG = PHIGIAO DỊCH , PHI KHAC , TỰ ĐANH GIA . ĐẠT . . GOOGLE _ "i2Ầíi›ầi`ặíẵ`iiiẵiẵ`ŕỉiiẫ`iẫ`iỊỀả`ố)ặ`Ỉ"iìẵiẫiị`iiẫiẫi"iiổ)Ặiiiễ{i`ặil1ỗỗiịịíẫ`Hềiửầí Phù hợp với DN CHECKOUT $0.13/GD ịbán khác quốc gia người mua ịvừa và nhỏ = Ế = = Mức giá cao nhất: 2.9°/o + ` Ế , , <= $3000: 2,9°/o + 29 Cent MONEYBOOKE $3000.O1 - $1oO00: 2,4°Áa + l+ Phí hoàn trả: ẽ0.49/GD ịvừa và nhỏ Rs) o,29$ ị+ Phí rút tiền: 61.8 (Visa, NH $10000.01 -$1O0000: 2,1°/o ẵchuyển khoản) I ê3.5 (ngân phiếu) + 0.295 Ệ+ Phí chiết khầu: G25 (thẻ tín Í >$100000: l,9°/o + 0,29$ ẵdụng, thè ghi nợ)/ Ế7 (thẻ ghi nợ Ờ I ẵÐử°ì I iẨ/`6iắ°Ệõ`ỄỸÁỸ`n"Ỉ`i”Éầ`õõ"`Ệ°"`°"`Ỉảẵõ°ii""Ĩi`P"M†ìễịịĨiÍĨẶặẫiẫ6`Ẻ“"°°"`ii°°"°i°`°iíỈ`iẵ`iiĨ`Ếgịẵậì`iễỆPỂỗõÃồ°ậ`íĨíễŕiìễMi`°i"°`íĨ5FúĨi‹3ii3”iìỗrìPI5Ỉi`Ệ Ế Ế Ế GD khác: 4.5°/o ị+ Phí hoàn trả: E10 khoản Chiết lớn = Phát hiện gian lận: 20.06 ịkhắu = Ị , , ị+ Phí bảo vệ gian lận: E20 PAYPAL E “ AVG : 1.9°/o - 2.9°/a + $O.3 ẫAdvanced :$5/mon E E E Pro : 30$/mon cá nhân, DN L ............................... .Ế .............. ...i. ..................... .à ....................................................... ..L ............................................................. ..L ............................. .E

×