اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی

Vahid Hashemi
Vahid HashemiFounder/CEO,Software Engineer en tekplanet.ir
‫هاشمی‬ ‫وحید‬ ‫سید‬
MscEng,BCA
www.vahidhashemi.com/fa
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
‫مجازی‬ ‫ماشین‬Dalvik‫یافته‬ ‫تغییر‬JVM
‫فایلهای‬ ‫خروجی‬APK‫شبیه‬JAR‫میشون‬ ‫اسمبلی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫کدها‬ ‫ولی‬‫د‬.
Java 1.6
‫لینوکس‬ ‫براساس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
‫تبلیت‬ ‫تا‬ ‫هوشمند‬ ‫گوشی‬ ‫از‬
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اندروید‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬AndroidManifest.xml‫دارد‬
◦‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫تعاریف‬ ‫حاوی‬
◦‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬
◦‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نسخه‬
◦‫ها‬ ‫کتابخانه‬
◦‫ها‬ ‫سرویس‬
◦‫و‬...
◦‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬:
◦http://developer.android.com/guide/topics/manife
st/manifest-intro.html
 ...
 Sdk
 Ddms
 IDE
 AVD
‫نامگذاری‬ ‫از‬camleCase‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬:
◦buttonImageOne(‫میباشد‬ ‫غلط‬)
◦‫از‬_‫مثال‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬:button_image_one
‫باشد‬ ‫کوچک‬ ‫باید‬ ‫حروف‬ ‫همه‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫میتوانید‬ ‫اعداد‬ ‫از‬
‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫فولدرها‬ ‫نامگذاری‬ ‫برای‬–‫بجای‬_‫کنید‬ ‫استفاده‬
◦‫مثال‬:drawable_hdpi(‫است‬ ‫غلط‬)
◦Drawable-hdpi(‫است‬ ‫درست‬)
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
‫بین‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬layout.xml‫که‬ ‫کامپوننتی‬ ‫ابتدا‬ ‫جاوا‬ ‫فایلهای‬ ‫و‬
‫یک‬ ‫دارای‬ ‫میخواهید‬event‫یک‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫باشد‬id‫باشد‬
◦‫قاعده‬id‫در‬android:
android:id=“@+id/componenet_name”
‫برای‬ ‫روش‬ ‫سه‬bind‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اندروید‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫کردن‬
◦‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کامپوننت‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدا‬
 Button btn = (Button) findViewById (R.id.button_id);
‫اول‬ ‫روش‬:anonymous function
 Button.setOnClickListener(new
View.OnClickListener(){
@override
public void onClick(View v)
{
}
}
‫دوم‬ ‫روش‬:switch case:‫کد‬ ‫در‬ ‫مثال‬
‫سوم‬ ‫روش‬:‫از‬ ‫کلیک‬ ‫رویداد‬ ‫کردن‬ ‫صدا‬xml‫فایل‬ ‫در‬ ‫تابع‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬
‫جاوا‬
◦‫فایل‬ ‫در‬xml‫تگ‬android:click‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تابع‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫میگرد‬ ‫اضافه‬
‫میگردد‬ ‫اعالم‬
◦‫الخ‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ساخته‬ ‫همنام‬ ‫روال‬ ‫یک‬ ‫جاوا‬ ‫فایل‬ ‫در‬...
‫برفرض‬2‫فرم‬(activity)‫داریم‬
◦ Intent intent = new Intent (from , to);
◦ startActivity(intent);
◦ Finish();
‫کنیم‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫فرم‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫مقداری‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬:
‫یک‬ ‫باال‬ ‫مانند‬intent‫میسازیم‬
 startActivityForResult(intent,value);
‫کد‬ ‫در‬ ‫مثال‬
‫هندلر‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫اول‬http‫کنید‬ ‫درست‬
 HttpClient
Verb‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬
 Get
 Post
 HttpPost,HttpGet
‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬post‫بست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫بایستی‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬‫ه‬
‫از‬ ‫که‬ ‫ایی‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫بندی‬post‫دهید‬ ‫پاس‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
Httppost‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬UrlEncodedEntity‫قبول‬
‫میکند‬
UrlEncodedEntity‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬
List<NameValuePair>‫میکند‬ ‫قبل‬.
‫قالب‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬HttpResponse‫میشوند‬ ‫داده‬ ‫برگشت‬
Httpresponse.getEntity()‫براساس‬ ‫خروجی‬
bufferedReader‫میباشد‬
‫کالس‬TelephonyManager/PackageManager‫حاوی‬
‫میباشد‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬
◦IMEI
◦‫تلفن‬ ‫شماره‬
◦‫اپراتور‬ ‫نام‬
◦‫و‬ ‫تلفن‬ ‫نوع‬...
◦‫ریفرنس‬:
http://developer.android.com/reference/android/te
lephony/TelephonyManager.html
◦‫نامه‬ ‫اجازه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫برد‬ ‫بهره‬<uses-permission
android:name="android.permission.READ_PHONE_S
TATE" />
‫کالس‬ ‫از‬ ‫نمیتوانید‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫شما‬TelephonyManager‫یک‬
‫بسازید‬ ‫نمونه‬
‫متد‬ ‫از‬ ‫بایستی‬getSystemService‫کامپوننتی‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬
‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫اطالعات‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬.
‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬Context.TELEPHONY_SERVICE‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مد‬
‫میباشد‬.
JavaScript Object Notation
‫داگال‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫مخصوص‬ ‫پروتکل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ساختمان‬‫س‬
‫انتقا‬ ‫برای‬ ‫جاواسکریپت‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫کراکفورد‬‫اشیا‬ ‫ل‬
‫بصورت‬serialize‫رفت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شده‬.
◦Serialize‫ب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫آرایه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫تبدیل‬ ‫چیست؟‬‫کد‬ ‫ه‬
‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫برروی‬ ‫آنها‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫باینری‬(‫رم‬ ‫یا‬ ‫هارد‬)
◦‫انت‬ ‫خود‬ ‫همسان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫بین‬ ‫میتوانند‬ ‫فقط‬ ‫شده‬ ‫سلایر‬ ‫اشیا‬‫داده‬ ‫قال‬
‫شوند‬.
Json‫مانند‬xml‫تر‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫هست‬
‫پیچیدگیهای‬ ‫و‬ ‫میباشد‬xml‫نمیباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬
{key : “value”}
‫یک‬ ‫شکل‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬json‫میباشد‬
{ "firstName": "John", "lastName": "Smith", "age":
25, "address": { "streetAddress": "21 2nd
Street", "city": "New York", "state": "NY",
"postalCode": "10021" }, "phoneNumber": [ {
"type": "home", "number": "212 555-1234" }, {
"type": "fax", "number": "646 555-4567" } ] }
firstName‫و‬ ‫میباشد‬ ‫کلید‬ ‫یک‬John‫کلید‬ ‫مقدار‬
Address‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫کلکسیون‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫کلید‬ ‫یک‬
‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫میباشد‬:
{ "streetAddress": "21 2nd Street", "city": "New
York", "state": "NY", "postalCode": "10021" }
‫میباشد‬
phoneNumber‫میباشد‬ ‫آرایه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫کلید‬ ‫یک‬
[ { "type": "home", "number": "212 555-1234"
}, { "type": "fax", "number": "646 555-4567" } ]
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
‫از‬ ‫اعم‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫لیست‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
wifi/cdma/gsm/gps/etc…‫به‬ ‫باکس‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬
‫بذارد‬ ‫نمایش‬.‫فعا‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ ‫لیست‬ ‫این‬‫شود‬ ‫ل‬.
1 de 27

Recomendados

معماری سیستم عامل آندروید por
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندرویدHamid Saberi
1.8K vistas85 diapositivas
Android system architecture por
Android system architectureAndroid system architecture
Android system architecturemehdi erfan
553 vistas28 diapositivas
برنامه نویسی در اندروید por
برنامه نویسی در اندرویدبرنامه نویسی در اندروید
برنامه نویسی در اندرویدamironline
1.8K vistas49 diapositivas
www.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهد por
www.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهدwww.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهد
www.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهدPartAcademy
3.2K vistas12 diapositivas
Introduction to Finch por
Introduction to FinchIntroduction to Finch
Introduction to FinchSeiya Mizuno
579 vistas25 diapositivas
Kinder parade festijn 2012 por
Kinder parade festijn 2012Kinder parade festijn 2012
Kinder parade festijn 2012Doe-Kids
115 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Daydream por
DaydreamDaydream
DaydreamMakala (D)
500 vistas9 diapositivas
Small church big potential por
Small church big potentialSmall church big potential
Small church big potentialRoger Hernandez
739 vistas34 diapositivas
Lose stomach fat and more with a jumpstart from this diet program por
Lose stomach fat and more with a jumpstart from this diet programLose stomach fat and more with a jumpstart from this diet program
Lose stomach fat and more with a jumpstart from this diet programmrbonafide
817 vistas37 diapositivas
Lilac por
Lilac Lilac
Lilac Makala (D)
1.3K vistas16 diapositivas
Online experience, audio wire por
Online experience, audio wireOnline experience, audio wire
Online experience, audio wiredenisevdmeer1992
177 vistas20 diapositivas
Untitled Presentation por
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled PresentationGeorge Froehlich
364 vistas3 diapositivas

Destacado(18)

Lose stomach fat and more with a jumpstart from this diet program por mrbonafide
Lose stomach fat and more with a jumpstart from this diet programLose stomach fat and more with a jumpstart from this diet program
Lose stomach fat and more with a jumpstart from this diet program
mrbonafide817 vistas
Lilac por Makala (D)
Lilac Lilac
Lilac
Makala (D)1.3K vistas
B2B Video Tips for YouTube por Leslie Drate
B2B Video Tips for YouTubeB2B Video Tips for YouTube
B2B Video Tips for YouTube
Leslie Drate1K vistas
Get AGuideToCopywriting-25osc today.pdf por luddeludolf
Get AGuideToCopywriting-25osc today.pdfGet AGuideToCopywriting-25osc today.pdf
Get AGuideToCopywriting-25osc today.pdf
luddeludolf388 vistas
WBDC 14th Annual Child Care Business Expo Sponsors por Bethany Hartley
WBDC 14th Annual Child Care Business Expo SponsorsWBDC 14th Annual Child Care Business Expo Sponsors
WBDC 14th Annual Child Care Business Expo Sponsors
Bethany Hartley240 vistas
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Printing por Plus Technologies
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) PrintingVirtual Desktop Infrastructure (VDI) Printing
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Printing
Plus Technologies826 vistas
Presentatie reinier engels[1] por reiniervolgers
Presentatie reinier engels[1]Presentatie reinier engels[1]
Presentatie reinier engels[1]
reiniervolgers201 vistas
Ballerina, por Makala (D)
Ballerina,Ballerina,
Ballerina,
Makala (D)1.2K vistas
Playing The harp. por Makala (D)
Playing The harp.Playing The harp.
Playing The harp.
Makala (D)1.5K vistas

Similar a اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی

Java programming languages por
Java programming languagesJava programming languages
Java programming languagesjavadib
305 vistas21 diapositivas
Rbdmap ceph realease 0.2 por
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2Yashar Esmaildokht
64 vistas17 diapositivas
rbdmap in ceph por
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph Yashar Esmaildokht
320 vistas15 diapositivas
how enable ceph dashboard por
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardYashar Esmaildokht
141 vistas16 diapositivas
android_test_approach por
android_test_approachandroid_test_approach
android_test_approachSadegh Saberi
166 vistas15 diapositivas
Pg autoscaling in ceph por
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephYashar Esmaildokht
288 vistas19 diapositivas

Similar a اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی(20)

Java programming languages por javadib
Java programming languagesJava programming languages
Java programming languages
javadib305 vistas
آشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندروید por Sadegh Ghanbari Shohani
آشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندرویدآشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندروید
آشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندروید
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices por Mojtaba Khandan
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
Mojtaba Khandan47 vistas
قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis por M Mehdi Ahmadian
 قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis
قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis
M Mehdi Ahmadian1.1K vistas

اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی

 • 3. ‫مجازی‬ ‫ماشین‬Dalvik‫یافته‬ ‫تغییر‬JVM ‫فایلهای‬ ‫خروجی‬APK‫شبیه‬JAR‫میشون‬ ‫اسمبلی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫کدها‬ ‫ولی‬‫د‬. Java 1.6 ‫لینوکس‬ ‫براساس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تبلیت‬ ‫تا‬ ‫هوشمند‬ ‫گوشی‬ ‫از‬
 • 10. ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اندروید‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬AndroidManifest.xml‫دارد‬ ◦‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫تعاریف‬ ‫حاوی‬ ◦‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ◦‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نسخه‬ ◦‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ◦‫ها‬ ‫سرویس‬ ◦‫و‬... ◦‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬: ◦http://developer.android.com/guide/topics/manife st/manifest-intro.html
 • 12.  Sdk  Ddms  IDE  AVD
 • 13. ‫نامگذاری‬ ‫از‬camleCase‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬: ◦buttonImageOne(‫میباشد‬ ‫غلط‬) ◦‫از‬_‫مثال‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬:button_image_one ‫باشد‬ ‫کوچک‬ ‫باید‬ ‫حروف‬ ‫همه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫میتوانید‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫فولدرها‬ ‫نامگذاری‬ ‫برای‬–‫بجای‬_‫کنید‬ ‫استفاده‬ ◦‫مثال‬:drawable_hdpi(‫است‬ ‫غلط‬) ◦Drawable-hdpi(‫است‬ ‫درست‬)
 • 15. ‫بین‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬layout.xml‫که‬ ‫کامپوننتی‬ ‫ابتدا‬ ‫جاوا‬ ‫فایلهای‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫میخواهید‬event‫یک‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫باشد‬id‫باشد‬ ◦‫قاعده‬id‫در‬android: android:id=“@+id/componenet_name” ‫برای‬ ‫روش‬ ‫سه‬bind‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اندروید‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫کردن‬ ◦‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کامپوننت‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدا‬  Button btn = (Button) findViewById (R.id.button_id);
 • 16. ‫اول‬ ‫روش‬:anonymous function  Button.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ @override public void onClick(View v) { } } ‫دوم‬ ‫روش‬:switch case:‫کد‬ ‫در‬ ‫مثال‬
 • 17. ‫سوم‬ ‫روش‬:‫از‬ ‫کلیک‬ ‫رویداد‬ ‫کردن‬ ‫صدا‬xml‫فایل‬ ‫در‬ ‫تابع‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫جاوا‬ ◦‫فایل‬ ‫در‬xml‫تگ‬android:click‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تابع‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫میگرد‬ ‫اضافه‬ ‫میگردد‬ ‫اعالم‬ ◦‫الخ‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ساخته‬ ‫همنام‬ ‫روال‬ ‫یک‬ ‫جاوا‬ ‫فایل‬ ‫در‬...
 • 18. ‫برفرض‬2‫فرم‬(activity)‫داریم‬ ◦ Intent intent = new Intent (from , to); ◦ startActivity(intent); ◦ Finish(); ‫کنیم‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫فرم‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫مقداری‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬: ‫یک‬ ‫باال‬ ‫مانند‬intent‫میسازیم‬  startActivityForResult(intent,value); ‫کد‬ ‫در‬ ‫مثال‬
 • 19. ‫هندلر‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫اول‬http‫کنید‬ ‫درست‬  HttpClient Verb‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬  Get  Post  HttpPost,HttpGet ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬post‫بست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫بایستی‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬‫ه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ایی‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫بندی‬post‫دهید‬ ‫پاس‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
 • 20. Httppost‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬UrlEncodedEntity‫قبول‬ ‫میکند‬ UrlEncodedEntity‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ List<NameValuePair>‫میکند‬ ‫قبل‬. ‫قالب‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬HttpResponse‫میشوند‬ ‫داده‬ ‫برگشت‬ Httpresponse.getEntity()‫براساس‬ ‫خروجی‬ bufferedReader‫میباشد‬
 • 21. ‫کالس‬TelephonyManager/PackageManager‫حاوی‬ ‫میباشد‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬ ◦IMEI ◦‫تلفن‬ ‫شماره‬ ◦‫اپراتور‬ ‫نام‬ ◦‫و‬ ‫تلفن‬ ‫نوع‬... ◦‫ریفرنس‬: http://developer.android.com/reference/android/te lephony/TelephonyManager.html ◦‫نامه‬ ‫اجازه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫برد‬ ‫بهره‬<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_S TATE" />
 • 22. ‫کالس‬ ‫از‬ ‫نمیتوانید‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫شما‬TelephonyManager‫یک‬ ‫بسازید‬ ‫نمونه‬ ‫متد‬ ‫از‬ ‫بایستی‬getSystemService‫کامپوننتی‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫اطالعات‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬. ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬Context.TELEPHONY_SERVICE‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫میباشد‬.
 • 23. JavaScript Object Notation ‫داگال‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫مخصوص‬ ‫پروتکل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ساختمان‬‫س‬ ‫انتقا‬ ‫برای‬ ‫جاواسکریپت‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫کراکفورد‬‫اشیا‬ ‫ل‬ ‫بصورت‬serialize‫رفت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شده‬. ◦Serialize‫ب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫آرایه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫تبدیل‬ ‫چیست؟‬‫کد‬ ‫ه‬ ‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫برروی‬ ‫آنها‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫باینری‬(‫رم‬ ‫یا‬ ‫هارد‬) ◦‫انت‬ ‫خود‬ ‫همسان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫بین‬ ‫میتوانند‬ ‫فقط‬ ‫شده‬ ‫سلایر‬ ‫اشیا‬‫داده‬ ‫قال‬ ‫شوند‬. Json‫مانند‬xml‫تر‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫هست‬ ‫پیچیدگیهای‬ ‫و‬ ‫میباشد‬xml‫نمیباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬
 • 24. {key : “value”} ‫یک‬ ‫شکل‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬json‫میباشد‬ { "firstName": "John", "lastName": "Smith", "age": 25, "address": { "streetAddress": "21 2nd Street", "city": "New York", "state": "NY", "postalCode": "10021" }, "phoneNumber": [ { "type": "home", "number": "212 555-1234" }, { "type": "fax", "number": "646 555-4567" } ] }
 • 25. firstName‫و‬ ‫میباشد‬ ‫کلید‬ ‫یک‬John‫کلید‬ ‫مقدار‬ Address‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫کلکسیون‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫میباشد‬: { "streetAddress": "21 2nd Street", "city": "New York", "state": "NY", "postalCode": "10021" } ‫میباشد‬ phoneNumber‫میباشد‬ ‫آرایه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ [ { "type": "home", "number": "212 555-1234" }, { "type": "fax", "number": "646 555-4567" } ]
 • 27. ‫از‬ ‫اعم‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫لیست‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ wifi/cdma/gsm/gps/etc…‫به‬ ‫باکس‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بذارد‬ ‫نمایش‬.‫فعا‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ ‫لیست‬ ‫این‬‫شود‬ ‫ل‬.