Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Huishoudelijk reglement Vakcentrale CNV, versie 2009

Huishoudelijk reglement van Vakcentrale CNV, versie 2009

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Huishoudelijk reglement Vakcentrale CNV, versie 2009

  1. 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT NAAM Artikel 1. De naamgeving van het CNV (het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland) in het Engels, Frans, Duits en Spaans luidt: - Confederation of Christian Trade Unions in the Netherlands; - Confédération Nationale des Syndicats Chrétien aux Pays Bas; - Christlich-Nationaler Gewerkschaftsbund der Niederlanden; - Confederación Nacional de Sindicatos Cristianos de Holanda. AANGESLOTEN ORGANISATIES Artikel 2. 1. De besturen van de aangesloten organisaties zijn verplicht over alle belangrijke zaken overleg te plegen met het Algemeen Bestuur van het verbond en aan dit bestuur alle inlichtingen te verstrekken, welke het nodig heeft om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. 2. De besturen van de aangesloten organisaties zenden aan het Algemeen Bestuur van het verbond jaarlijks de verslagen van hun organisaties, alsmede inlichtingen omtrent de verrichte arbeid en de stand der financiën. 3. De besturen van de aangesloten organisaties zijn verplicht 10 werkdagen na aanvang van enige maand een opgave van het ledenbestand per de eerste datum van die maand te verstrekken. Daarbij vermelden zij ten minste de ledenverdeling naar geslacht en leeftijd alsook het aantal in- en uitgeschreven leden in de voorafgaande maand. 4. De besturen van de aangesloten organisaties dragen zorg voor de vaststelling van een zodanige contributieregeling, dat niet alleen de arbeid van de eigen organisatie, maar ook die van het verbond behoorlijk kan worden gefinancierd. INDIENEN VOORSTELLEN Artikel 3. 1. a. Organisaties en anderen, die aan de Algemene Vergadering voorstellen wensen te doen, dienen deze voorstellen schriftelijk en voorzien van een toelichting bij het Algemeen Bestuur in te dienen. Indiening kan geschieden tot 8 weken voor de datum waarop de Algemene Vergadering bijeenkomt. b. Het Algemeen Bestuur verstrekt op de in lid 1 sub a bedoelde voorstellen ten behoeve van de Algemene Vergadering een preadvies. c. In bijzondere omstandigheden - ter beoordeling van het Algemeen Bestuur - kan van het bepaalde in de lid 1 sub a en b van dit artikel worden afgeweken. d. Voorstellen, staande de Algemene Vergadering ingediend, moeten verband houden met de agenda en kunnen alleen in behandeling komen indien zij door twee organisaties worden gesteund. 2. Elk lid van het Algemeen Bestuur kan bij het Algemeen Bestuur schriftelijk voorstel- len aanhangig maken. Dergelijke voorstellen dienen tenminste tien dagen vóór de eerstvolgende vergadering in het bezit te zijn van het Dagelijks Bestuur.
  2. 2. VOORZITTER Artikel 4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de bestuursorganen. Hij kan zich hierin tijdelijk laten vervangen door een lid van het Algemeen Bestuur of door een technisch voorzitter. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor de uitvoering der genomen besluiten. ALGEMEEN SECRETARIS Artikel 5. De algemeen secretaris schrijft in overleg met de voorzitter de vergaderingen van de bestuursorganen uit. Hij is belast met de zorg voor de notulen, de correspondentie en het archief. PENNINGMEESTER Artikel 6. De penningmeester draagt zorg voor het beheer der geldmiddelen van het verbond en zijn instellingen, zomede voor een deugdelijke administratie. Hij zorgt voor het voorleggen van de begroting aan het Algemeen Bestuur, alsmede het uitbrengen van de financiële verslagen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering. ONTHEFFING UIT FUNCTIE Artikel 7. 1. Een orgaan van het verbond dat voornemens is een bestuurslid uit zijn functie te ontheffen of te schorsen, geeft daarvan onder opgave van redenen onverwijld schrifte- lijk kennis aan het betrokken bestuurslid. 2. Het betrokken bestuurslid kan zich binnen veertien (14) dagen schriftelijk verweren bij het desbetreffende orgaan en eisen dat de behandeling van schorsing of ontheffing in zijn aanwezigheid, eventueel bijgestaan door een raadsman, geschiedt. BENOEMING VAN LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Artikel 8. 1. Om de benoeming van leden van het Dagelijks Bestuur ordelijk te doen verlopen wordt een aparte regeling vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze regeling kan bij enkelvoudige meerderheid worden bepaald. 2. Om de herbenoeming van leden van het Dagelijks Bestuur ordelijk te doen verlopen wordt een aparte regeling vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze regeling kan bij enkelvoudige meerderheid worden bepaald. VERGADERINGEN Artikel 9. Alle vergaderingen worden geopend en gesloten op een wijze die uiting geeft aan de christelijk-sociale identiteit van het verbond.
  3. 3. WIJZIGINGEN Artikel 10 1. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts op daartoe strekkende schriftelijke voorstellen door de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen, worden aangebracht. 2. Een wijziging van dit reglement, die samenhangt met een wijziging van de statuten, treedt gelijkertijd in werking met de wijziging van de statuten. 3. Een wijziging van dit reglement, die niet samenhangt met een wijziging van de statuten, treedt in werking op de dag, volgend op die waarop de Algemene Vergade- ring het reglement of de wijzigingen daarop heeft vastgesteld, tenzij bij het besluit tot wijziging een andere datum is aangegeven. 3. Indien andere reglementen ten gevolge van wijzigingen van de statuten of huishoude- lijk reglement eveneens gewijzigd dienen te worden, worden deze geacht dienovereen- komstig gewijzigd te zijn. Utrecht, 25 november 2002

×