Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Procesul de învățare la biologie in contextul interdisciplinar.pdf

 1. Procesul de învățare la biologie în contextul interdisciplinar
 2. Hîncu Valentina, profesor de biologie, grad didactic întâi „Aportul la cultura generală a
 3. fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este specific, ci prin ceea ce are comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la altul”. Louis Croft
 4. INTERDISCIPLINARITATE Elevul trebuie să
 5. „Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. conștientizeze importanța învățării prin cercetare, prin descoperire, realizării conexiunilor între diferitele
 6. discipline. În sistemul educaţional, într-o societate viitoare, este nevoie de stimularea creativităţii şi acest lucru este posibil numai prin promovarea interdisciplinarităţii. Profesorul de azi trebuie să dea dovadă de cunoștințe, responsabilitate, abilități şi măiestrie profesională pentru a educa şi instrui tânăra generație în ritmul epocii. În acest sens e necesar să remarcăm
 7. importanța modului ales de profesor pentru a transmite o anumită informație elevilor, în condițiile în care elevul este plasat în centrul formării. Ce este interdisciplinaritatea? Termenul e atestat pentru prima dată în Dicționarul de neologisme de F. Marcu și C. Manea, ed. a III-a, București, definit ca fiind stabilirea unor relații între
 8. mai multe științe sau discipline. Termenul este definit în Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române ca „transfer de concepte și metodologii dintr-o disciplină în alta și provine din cuvântul francez interdisciplinarité.
 9. I. Bontaș Coordonarea la un nivel superior a două discipline, în cadrul cărora semnificaţiile interacţionează şi se completează reciproc, putând, într-un anumit context, să ajungă la un conţinut comun integrat sub forma disciplinelor de graniţă, cum ar fi chimia-fizică, biochimia, sociopedagogia, psihopedagogia etc. Interdisciplinaritatea în opinia oamenilor de știință
 10. G. Văideanu Implică un anumit grad de integrare între diferite domenii ale cunoașterii și diferite abordări, ca și utilizarea unui limbaj comun permițând schimbări de ordin conceptual și metodologic.
 11. Abordarea interdisciplinară
 12. interdisciplinară • Presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi eficient cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate. • Se realizează prin studierea diverselor discipline în vederea rezolvării unor situaţii problemă.
 13. Chimia, fizica și biologia studiază natura, structura, transformările și însușirile materiei. Interdisciplinaritatea – o punte între
 14. discipline Chimie Aria curriculară Matematică
 15. și științe Biologie Fizică Interdisciplinaritatea în procesul de predare-învățare
 16. Învățământul modern, formativ, presupune existența predării – învățării interdisciplinare ca o condiție obligatorie. Corelarea cunoștințelor dobândite de elevi la diferite discipline contribuie la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a capacității de aplicare a
 17. acestora în practică. La nivelul activităților de predare – învățare se pot căuta teme comune pentru diferite obiecte de studiu care pot determina realizarea unor obiective de nivel înalt ca: rezolvarea de probleme, însușirea unor metode de învățare eficientă. Interdisciplinaritatea în procesul de predare-învățare Permite elevului
 18. să acumuleze informații despre obiecte, procese, fenomene care vor fi aprofundate în anii urmãtori ai școlarizării. Clarifică mai bine o temă, făcând apel la mai multe discipline, analizând-o din mai multe perspective. Permite aplicarea cunoștințelor în diferite domenii.
 19. Ajută la formarea strategiilor de rezolvare de probleme. Interdisciplinaritatea în procesul de predare-învățare Încurajează colaborarea directă şi a schimbului între specialişti în diferite discipline.
 20. Încurajează pedagogiile active şi metodologiile participative. Pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică.
 21. Contribuie la formarea competenţelor transversale, integrate, cheie şi transdisciplinare.
 22. I R UP O CS
 23. la lecţiile de biologie Lărgirea orizontului de cunoştinţe din diverse domenii, argumentând fenomenele, procesele biologice.
 24. Rezolvarea situaţiilor de probleme din perspectiva mai multor discipline. Îmbinarea competenţelor specifice disciplinei şi formularea competenţei integrate de manifestare, orientare în viaţă, studiind regulile vieţii.
 25. I R UP O CS
 26. la lecţiile de biologie Formarea competenţei de investigaţie prin dezvoltarea deprinderilor de analiză a fenomenelor, proceselor, în baza lucrărilor practice şi a corelării cunoştinţelor din alte domenii. Generalizarea şi sistematizarea
 27. volumului de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi formarea competenţelor la elevi, în cadrul mai multor discipline. Perfecţionarea modului de învăţare integrală pentru dezvoltarea multilaterală a elevului ca personalitate, anexată la experienţa de viaţă în plan moral, intelectual, social, etic, estetic, tehnologic, fizic etc.
 28. Diagrama Venn Pălării gânditoare Dezbaterea Utilizarea metodelor interactive centrate pe elev
 29. interdisciplinarității în procesul de predare-învățare la biologie Studiul de caz Brainstor
 30. mingul Ciorchinele Explozia stelară ă r a n il pi c s i dr e t n i e r i u r t s n I Capacitatea de a analiza multilateral un proces sau fenomen
 31. biologie cu caracter interdisciplinar
 32. Cicluri biogeochimice Fotosinteza Metabolismul Respirația
 33. Absorbția și transportul substanțelor Informatică Aria Tangențele biologiei cu alte științe
 34. Geografie Chimie Alte arii curriculară Matematică și științe Matematică
 35. Fizică Artă curriculare
 36. Literatură Istorie
 37. Abordarea unor conţinuturi studiate în cadrul biologiei prin prisma interdisciplinarității
 38. Biologia și chimia
 39. Biologia și chimia Biologia și chimia sunt foarte strâns legate, rezultând o intersectare prin biochimie - știința ce studiază chimia compușilor organici cu acțiune biologică sau compoziția chimică a lumii vii. Evidențierea compoziției chimice a sângelui, urinei, osului, solului, a sevei brută și elaborată la plante, formulele chimice ale hormonilor.
 40. Determinarea anumitor compuși organici în alimente: proteine, glucide, lipide. Biologia și chimia Relaţia biologiei cu chimia
 41. este succint cuprinsă în afirmaţia „celulele respectă legile chimice”. Sinteza proteinelor la nivelul ribozomilor în baza dogmei centrale a geneticii moleculare; Transformarea glucidelor la nivel mitocondrial prin ciclul Krebs.
 42. Sinteza glucozei la nivelul cloroplastelor prin ciclul Calvin.
 43. Biologia și chimia În experimentele de laborator din cadrul orelor de biologie se folosesc nenumărate substanțe chimice pentru a pune în evidență diferite procese.
 44. Biologia și fizica Biologia Biofizica Fizica
 45. Noțiuni de fiziologie umană
 46. Biologia și fizica Termogeneza la nivel muscular Sistemul de pârghii I, II și III în cazul articulațiilor, funcționarea sistemului mușchi oase-articulații
 47. Noțiuni de fiziologie umană
 48. Biologia și fizica Noțiuni de optică (analizatorul optic, studiul principiului de funcționare al microscopului optic) Noțiuni de acustică (propagarea sunetelor, frecvența, timbrul
 49. Noțiuni de fiziologie vegetală
 50. Biologia și fizica Influența gravitației asupra plantelor (geotropisme, fototropisme, nastii) Mișcări pasive prin plutirea frunzelor de nufăr pe suprafața apei, legea lui Arhimede
 51. Noțiuni de fiziologie animală
 52. Noțiuni de aerodinamică (deplasarea păsărilor în mediul aerian)
 53. Noțiuni de hidrodinamică – Legea lui Bernoulli, forța de frecare, Legea a III-a a lui Newton (deplasarea peștilor în mediul
 54. Biologia și matematica Biologia Biomatematica Matematica Gallileo Galilei afirma că „Natura este o carte scrisă în limba matematicii”
 55. Biologia și matematica
 56. Noțiuni de
 57. statistică/probabilistică matematică Se poate demonstra statistic cu ajutorul șahului mendelian proporțiile sau frecvența de transmitere a unui anumit caracter ereditar în descendență. Biologia și
 58. matematica Evidențierea unor simetrii, proporții (formule florale, diagrame florale)
 59. Calcularea volumelor respiratorii
 60. Biologia și informatica Biologia Bioinformatica Informatica
 61. Biologia și informatica Informatica s-a integrat prin „Instruirea asistată de calculator” ca o metodă modernă de predare. Integrarea informaticii în procesul de predare
 62. învățare-evaluare la biologie Conferințe pe platforme educaționale în perioada învățământului la distanță Crearea resurselor educaționale digitale (activități interactive, teste de evaluare) Vizualizarea proceselor fiziologice cu ajutorul unor softuri, programe de vizualizare 3D Plasarea materialelor didactice pe diverse site-uri accesibile pentru elevi
 63. Biologia și alte arii curriculare Psihologia
 64. Literatura Istoria
 65. Geografia BIOLOGIE Arta Educația socială Educația
 66. fizică Biologia și geografia
 67. Biologie Ecologie Geografie
 68. Studiul factorilor geografici, geologici, mecanici care influențează dezvoltarea ecosistemelor Influența climatului, a poziției geografice, a substratului asupra răspândirii organismelor Fenomenele de adaptare ale organismelor la factorii de mediu
 69. Biologia și geografia Biologie Biosfera Geografie
 70. Analiza florei și faunei şi caracteristicile acestora Poluarea mediului geografic Conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă Biologia și istoria
 71. Studierea descoperirilor și cercetărilor anumitor biologi remarcabili Istoria originii vieții și a evoluției lumii organice de-a lungul erelor geologice, evoluției omului Dezvoltarea biologiei ca știință începând de la filozofii antici și până la etapa contemporană Analiza moștenirii hemofiliei în dinastia țarului Nicolae al II-lea.
 72. Biologia și literatura Literatura poate sensibiliza elevii şi în acelaşi timp transmite cunoştinţe în domeniul biologiei prin bogăţia de texte literare.
 73. „La cireșe” din Amintiri din copilărie de I. Creangă Studierea acțiunii sistemului nervos vegetativ simpatic
 74. „Toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiat gura. Apoi încet-încet m-am furişat printre oameni, şi unde-am croit o la fugă spre Humuleşti, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moşneagul? Căci îmi era acum a scăpare de dânsul, drept să vă spun. Vorba ceea: Lasă-l, măi! L-aş lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum! Tocmai aşa păţisem şi eu; ba eram încă bucuros că am scăpat numai cu-atâta. Bine-ar fi s-o pot scoate la capăt, măcar aşa, cu mama şi cu mătuşa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi-se inima, ca-ntr-un iepure, de frică şi de osteneală.” Pasteluri de V. Alecsandri Studierea componentelor ecosistemului « Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde, Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos, Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos. Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară, Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprinteoară, Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor, Bătând apa-ntunecată de un nour trecător. » Malul Siretului de Vasile Alexandri
 75. Biologia și arta Desenul Pentru a înțelege mai bine structura unor elemente celulare, tisulare, organe etc. Educația tehnologică Modelarea unor structuri ale corpului din diverse materiale Muzica Studierea proceselor fiziologice ale analizatorului
 76. acustic, influența muzicii asupra sănătății mintale și a ritmului cardiac Biologia și psihologia
 77. Procesele corticale
 78. Învățarea Memoria Atenția Percepția Senzația Chestionare pentru identificarea stilului de învățare Teste pentru identificarea modului de memorare Recomandări pentru sporirea atenției, eficientizarea procesului de învățare-memorare
 79. Biologia și dezvoltarea personală
 80. Influența dezastrelor ecologice asupra vieții Conștientizarea necesității păstrării unui
 81. mediu curat Biologia și educația fizică
 82. Influența exercițiilor fizice în prevenirea diverselor afecțiuni Conștientizarea necesității
 83. practicării sportului pentru sănătatea proprie Abordarea interdisciplinară a unui conținut tematic curricular la
 84. biologie
 85. „Mecanismul respirației” Discipline integrate Matematică și Științe • Fizică • Chimie • Matematică Alte arii curriculare • Educație fizică • Educație
 86. tehnologică • Artă Activități Să descrie mecanismul respirației în baza legilor fizicii.
 87. Legea lui Boyle-Mariotte • La temperatura constantă, volumul unei mase determinate de gaz este invers proporțional cu presiunea sub care se află gazul.
 88. Legea difuziei gazelor (Fick)
 89. Să descrie mecanismul respirației în baza legilor fizicii. Gazele se
 90. deplasează de la presiune mare spre presiune mică Activități Să determine volumele de aer în plămâni în baza calculelor matematice.
 91. Să calculeze volumul inspirator de rezervă (VIR) la un sportiv, dacă se ştie că capacitatea totală a plămânilor (CPT) lui constituie 6000 ml, iar volumul expirator de rezervă (VER) este de 2000 ml
 92. Activități Să compare suprafața plămânilor cu suprafața uni cort de tenis în baza calculelor matematice.
 93. Plămânii conţin aproximativ 300 milioane de alveole. Fiecare alveolă are o suprafaţă de schimb egală cu 0,6 �������� ���� . a. Notează calculele care permit determinarea suprafeţei totale ale alveolelor pulmonare: în ��������� ��� , apoi în �������� . b. Compară rezultatul obţinut cu suprafaţa unui cort de tenis, de
 94. forma unui dreptunghi, ce are dimensiunile: 23 metri lungime şi 8 metri lăţime. Activități Să explice necesitatea respirației și a oxigenului pentru organism în baza reacției chimice a metabolismul gazos la nivel celular.
 95. C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 38 ATP
 96. Activități Să demonstreze experimental compoziția chimică a aerului expirat cu ajutorul apei de var.
 97. Reactivul apa de var - ��������(��������)���� este utilizat pentru recunoaşterea bioxidului de carbon. În prezența lui apa de var limpede se tulbură.
 98. Activități Să determine ritmul respirator în stare de repaus și după un efort fizic.
 99. De ce se modifică ritmul respirator după efort fizic?
 100. O2 CO2
 101. Să elaboreze un poster în care să reprezinte călătoria oxigenului în organismul omului.
 102. Circuit sangvin Celulele corpului
 103. Activități
 104. Să confecționeze modelul Donders pentru evidențierea ventilației pulmonare Avantajele interdisciplinarității Conexiunile interdisciplinare
 105. activează potențialul creativ al elevilor și dezvoltă o gândire flexibilă și integratoare. Crește motivația învățării, dezvoltă la elev interesul de cunoaștere și-l transformă în subiect al propriei formări. Îl ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realității, în măsură să ofere soluții și să-l îndrume spre o carieră profesională.
 106. Sporeşte accesibilitatea informaţiei prin însuşirea mai temeinică a cunoştinţelor, deoarece elevul mai uşor însuşeşte informaţia prin exemplele practice care se bazează pe tangenţa dintre diverse discipline.
 107. de lucru în context interdisciplinar Enumerați 1-2 activități din cadrul lecției în care ați integra alte discipline din aria curriculară „Matematică și Științe” sau alte arii curriculare Identificați și abordați un conținut curricular prin prisma interdisciplinarității
 108. Recomandări pentru profesori în vederea abordării interdisciplinarității în cadrul orelor de biologie Propunerea situațiilor integrative în cadrul diverselor manifestări biologice
 109. Promovarea activităților practice în context interdisciplinar și aplicativ Crearea situațiilor problemă cu conținut interdisciplinar și aplicativ
 110. Realizarea de comun acord cu profesori de la alte discipline a orelor interdisciplinare Sarcină de lucru pentru acasă în context interdisciplinar
 111. Elaborați un proiect de lecție/o activitate extracurriculară cu abordare
 112. interdisciplinară la biologie Trebuie să pledăm pentru lecții interdisciplinare pentru ca elevii să aibă viziune mai largă, într-o lume dinamică și complexă, caracterizată de explozie informațională și de dezvoltare a tehnologiei.
 113. Interdisciplinaritatea oferă o viziune plurală şi dinamică asupra ştiinţelor, valorifică informaţii şi abilităţi dobândite de elevi, iar consecinţele sunt dezvoltarea intelectuală a elevilor și creşterea evidentă a randamentului școlar.
 114. Abordarea interdisciplinară contribuie la formarea unor personalităţi moderne, personalităţi multilateral dezvoltate, cu gândire critică, analitică, sistemică, cu capacităţi de înţelegere profundă şi aptitudini de modelare a fenomenelor, a proceselor ce ne înconjoară.
 115. mulțumesc pentru atenție!
 116. Mult
 117. succes în realizarea sarcinii!!!
Publicidad