Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mẫu hợp đồng cán bộ quản lý kiêm nhiệm

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Mẫu hợp đồng cán bộ quản lý kiêm nhiệm

Descargar para leer sin conexión

Mẫu hợp đồng cán bộ quản lý kiêm nhiệm
https://vanban.muabannhanh.com/mau-hop-dong-can-bo-quan-ly-kiem-nhiem/86946

Mẫu hợp đồng cán bộ quản lý kiêm nhiệm
https://vanban.muabannhanh.com/mau-hop-dong-can-bo-quan-ly-kiem-nhiem/86946

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Mẫu hợp đồng cán bộ quản lý kiêm nhiệm (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Mẫu hợp đồng cán bộ quản lý kiêm nhiệm

  1. 1. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com Page 1 Mẫu hợp đồng cán bộ quản lý kiêm nhiệm ĐẠI HỌC........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KIÊM NHIỆM Số: /ĐHKT/HĐ-TCCB -Căn cứ Bộ Luật lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/1994; -Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của ĐHQG ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ; -Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên; Hôm nay, ngày............tháng ..........năm 20............, chúng tôi gồm: BÊN A: TRƯỜNG ĐH:............................................................................................................................ Đại diện: ...................................................................................................................................... Chức vụ: ...................................................................................................................................... Địa chỉ: ........................................................................................................................................ Điện thoại:.................................................................................................................................... Fax: ............................................................................................................................................. BÊN B: Ông (bà):...................................................................................................................................... Chức vụ: ...................................................................................................................................... Địa chỉ: ........................................................................................................................................ Điện thoại;.................................................................................................................................... Fax: ............................................................................................................................................ Thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Điều I. Thời hạn và công việc hợp đồng 1. Bên B làm việc theo loại Hợp đồng lao động có thời hạn................................................. năm, từ ngày ............ tháng............... năm 200......... đến ngày........ tháng..............năm 200.......... 2. Địa điểm làm việc: Trường ĐH ............................................................................................... 3. Chức danh chuyên môn: 4. Chức vụ:..................................................... thuộc Trường ĐH.............................................. 5. Công việc phải làm: Điều II. Chế độ làm việc 1. Thời giờ làm việc: theo quy định chung của Trường ĐH......................................................và được phép linh hoạt thời gian trong một số trường hợp theo sự thỏa thuận của hai bên. 2. Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc theo quy định của Trường 3. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường ĐH ..................................................................................................................... Điều III. Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của bên B A- Quyền lợi 1. Phương tiện đi lại làm việc: 2. Mức lương chính hoặc tiền công: ...................................... VNĐ (Bằng chữ:...................)
  2. 2. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com Page 2 3. Hình thức trả lương: Chuyển khoản theo tháng. 4. Phụ cấp: Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH........................................................... 5. Tiền thưởng: Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH.................................................... 6. Chế độ nghỉ ngơi: Theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Trường ĐH ............................... B- Nghĩa vụ 1. Hoàn thành mọi công việc được giao theo quy định của Hợp đồng. 2. Trong công việc, chịu sự điều hành của Ban giám hiệu Trường ĐH ...................................... 3. Chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động và quy định phân cấp của Trường ĐH ................. 4. Thực hiện các quy định đối với cán bộ giảng dạy và quản lý đại học theo quy định của Luật giáo dục hiện hành. C- Quyền hạn Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho đơn vị sử dụng lao động trước 03 tháng, phải bàn giao và hướng dẫn công việc cho người lao động mới tiếp nhận công việc. Điều IV. Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A A- Nghĩa vụ 1. Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng để bên B làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho bên B theo hợp đồng đã ký. 2. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm, đúng hạn các chế độ và quyền lợi của bên B đã cam kết trong hợp đồng. B- Quyền hạn 1. Có quyền điều động bên B tham gia các hoạt động quan trọng khác của Trường ĐH ........... trong thời gian hợp đồng có giá trị. 2. Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật, và nội quy của Trường ĐH................................................ 3. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu bên B vi phạm Pháp luật Nhà nước hay các điều khoản của hợp đồng này. Điều V. Những thỏa thuận khác 1. Khi hợp đồng này hết hạn mà bên B vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng đã giao kết. 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày và ký kết bản phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng đã ký kết. 3. Bên B đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng. Điều VI. Điều khoản thi hành Hợp đồng này làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Một (01) bản do bên B giữ. Một (01) bản do bên A giữ. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của Phụ lục hợp đồng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này. Hợp đồng này làm tại Trường ĐH................., có hiệu lực từ ngày..... tháng..... năm 200.... BÊN B BÊN A

×