Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
IInnssttiittuuttoo TTeeccnnoollòòggiiccoo SSuuppeerriioorr 
““VViiddaa NNuueevvaa”” 
VVaanneessssaa LLaallaanngguuii 
IInn...
CCoommppoonneenntteess ddee llaa 
CCoommppuuttaaddoorraa.. 
UUnnaa ccoommppuuttaaddoorraa eess uunn ssiisstteemmaa 
iinnff...
MMeemmoorriiaa RRAAMM 
AAllmmaacceennaa tteemmppoorraallmmeennttee llaa 
iinnffoorrmmaacciióónn uuttiilliizzaaddaa ppoorr ...
EELL DDIISSCCOO DDUURROO 
LLooss ddiissccooss dduurrooss ppuueeddeenn ccoonntteenneerr 
ggrraannddeess ccaannttiiddaaddees...
UUnniiddaaddeess ddee CCDD,, DDVVDD yy BBlluu-- 
RRaayy 
SSee llooccaalliizzaann eenn llaa ppaarrttee ffrroonnttaall ddee ...
MMoouussee ((rraattóónn)) 
EEss uunn ddiissppoossiittiivvoo uuttiilliizzaannddoo ppaarraa aappuunnttaarr yy 
sseelleecccci...
TTeeccllaaddoo 
EEll tteeccllaaddoo ddee uunnaa mmááqquuiinnaa ddee eessccrriibbiirr,, eell 
tteeccllaaddoo ddee llaa ccoo...
MMoonniittoorr 
PPrreesseennttaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn ffoorrmmaa vviissuuaall,, 
uuttiilliizzaannddoo tteexxttoo yy...
IImmpprreessoorraa 
TTrraannssffiieerree ddaattooss ddee llaa ccoommppuuttaaddoorraa aall 
ppaappeell.. 
LLooss ddooss tti...
AAllttaavvoocceess oo ppaarrllaanntteess 
SSoonn uuttiilliizzaaddooss ppaarraa rreepprroodduucciirr ssoonniiddooss.. 
LLoo...
HHiissttoorriiaa ddee llaa CCoommppuuttaacciiòònn.. 
UUnnoo ddee llooss pprriimmeerrooss ddiissppoossiittiivvooss 
mmeeccá...
Componentes de la computacion y su historia
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Componentes de la computacion y su historia

146 visualizaciones

Publicado el

vanessa lalangui

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Componentes de la computacion y su historia

 1. 1. IInnssttiittuuttoo TTeeccnnoollòòggiiccoo SSuuppeerriioorr ““VViiddaa NNuueevvaa”” VVaanneessssaa LLaallaanngguuii IInnttrroodduucccciioonn aa llaa IInnffoorrmmààttiiccaa..
 2. 2. CCoommppoonneenntteess ddee llaa CCoommppuuttaaddoorraa.. UUnnaa ccoommppuuttaaddoorraa eess uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmááttiiccoo ccoommppuueessttoo ppoorr vvaarriiooss ccoommppoonneenntteess eelleeccttrróónniiccooss qquuee ttrraabbaajjaann eenn ccoonnjjuunnttoo ppaarraa pprrooppoorrcciioonnaarr ddaattooss ddee ssaalliiddaa pprroocceessaaddooss.. EEssttooss ccoommppoonneenntteess ccoonnffoorrmmaann eell llllaammaaddoo hhaarrddwwaarree,, yy ssoonn llooss eennccaarrggaaddooss ddee pprroocceessaarr ttooddaass llaass iinnssttrruucccciioonneess qquuee pprrooppoorrcciioonnaa eell ssooffttwwaarree ccoonn eell ccuuaall eessttáá ccaarrggaaddaa llaa ccoommppuuttaaddoorraa..
 3. 3. MMeemmoorriiaa RRAAMM AAllmmaacceennaa tteemmppoorraallmmeennttee llaa iinnffoorrmmaacciióónn uuttiilliizzaaddaa ppoorr llaa CCPPUU mmiieennttrraass llaa ccoommppuuttaaddoorraa eessttáá ssiieennddoo uussaaddaa.. LLaa iinnffoorrmmaacciióónn aallmmaacceennaaddaa eenn llaa mmeemmoorriiaa RRAAMM eess bboorrrraaddaa ccuuaannddoo llaa ccoommppuuttaaddoorraa ssee aappaaggaa..
 4. 4. EELL DDIISSCCOO DDUURROO LLooss ddiissccooss dduurrooss ppuueeddeenn ccoonntteenneerr ggrraannddeess ccaannttiiddaaddeess ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, eessttooss ssiirrvveenn nnoorrmmaallmmeennttee ccoommoo ssooppoorrttee ddee aallmmaacceennaammiieennttoo pprriinncciippaall ddee llaa ccoommppuuttaaddoorraa,, aallmmaacceennaannddoo pprrááccttiiccaammeennttee ttooddooss llooss pprrooggrraammaass yy aarrcchhiivvooss.. LLaa uunniiddaadd ddee ddiissccoo dduurroo ssee eennccuueennttrraa nnoorrmmaallmmeennttee eenn eell iinntteerriioorr ddee llaa uunniiddaadd ddee ssiisstteemmaa..
 5. 5. UUnniiddaaddeess ddee CCDD,, DDVVDD yy BBlluu-- RRaayy SSee llooccaalliizzaann eenn llaa ppaarrttee ffrroonnttaall ddee llaa uunniiddaadd ddee ssiisstteemmaa,, llaass uunniiddaaddeess óóppttiiccaass uuttiilliizzaann lláásseerrss ppaarraa lleeeerr yy eessccrriibbiirr ddaattooss ddee uunn CCDD,, DDVVDD oo BBlluu--RRaayy.. EEnn llaa aaccttuuaalliiddaadd ttooddaass llaass uunniiddaaddeess ddee DDVVDD ppuueeddeenn ggrraabbaarr ddaattooss eenn DDVVDDss vvíírrggeenneess..
 6. 6. MMoouussee ((rraattóónn)) EEss uunn ddiissppoossiittiivvoo uuttiilliizzaannddoo ppaarraa aappuunnttaarr yy sseelleecccciioonnaarr íítteemmss.. UUnn mmoouussee ttiieennee ddooss bboottoonneess:: eell bboottóónn pprriinncciippaall ((nnoorrmmaallmmeennttee eell bboottóónn iizzqquuiieerrddoo)) yy uunn bboottóónn sseeccuunnddaarriioo.. MMuucchhooss mmoouusseess ttaammbbiiéénn ttiieenneenn uunnaa rruueeddaa eennttrree llooss ddooss bboottoonneess,, lloo qquuee ppeerrmmiittee uunn ffáácciill ddeessppllaazzaammiieennttoo ddeell mmiissmmoo..
 7. 7. TTeeccllaaddoo EEll tteeccllaaddoo ddee uunnaa mmááqquuiinnaa ddee eessccrriibbiirr,, eell tteeccllaaddoo ddee llaa ccoommppuuttaaddoorraa ttiieennee tteeccllaass ccoonn lleettrraass yy nnúúmmeerrooss,, ppeerroo ttaammbbiiéénn ppoosseeee tteeccllaass eessppeecciiaalleess:: LLaass tteeccllaass ddee ffuunncciióónn,, llooccaalliizzaaddaass eenn llaa llíínneeaa ssuuppeerriioorr.. EEll tteeccllaaddoo nnuumméérriiccoo,, llooccaalliizzaaddoo eenn eell llaaddoo ddeerreecchhoo.. LLaass tteeccllaass ddee nnaavveeggaacciióónn,, ttaalleess ccoommoo llaass tteeccllaass ddee fflleecchhaa..
 8. 8. MMoonniittoorr PPrreesseennttaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn ffoorrmmaa vviissuuaall,, uuttiilliizzaannddoo tteexxttoo yy ggrrááffiiccooss.. LLaa ppaarrttee ddeell mmoonniittoorr qquuee pprreesseennttaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn eess llllaammaaddaa ppaannttaallllaa.. EExxiisstteenn ddooss ttiippooss bbáássiiccooss ddee mmoonniittoorreess:: MMoonniittoorreess CCRRTT (CCaatthhooddee RRaayy TTuubbee,, yyaa ccaassii eenn ddeessuussoo) yy mmoonniittoorreess LLCCDD (LLiiqquuiidd CCrryyssttaall DDiissppllaayy)..
 9. 9. IImmpprreessoorraa TTrraannssffiieerree ddaattooss ddee llaa ccoommppuuttaaddoorraa aall ppaappeell.. LLooss ddooss ttiippooss pprriinncciippaalleess ddee iimmpprreessiióónn ssoonn llaass iimmpprreessoorraass aa cchhoorrrroo ddee ttiinnttaa yy llaass iimmpprreessoorraass lláásseerr.. LLaass iimmpprreessoorraass lláásseerr ssoonn mmááss rrááppiiddaass yy ssooppoorrttaann mmeejjoorr uunn uussoo mmááss iinntteennssiivvoo..
 10. 10. AAllttaavvoocceess oo ppaarrllaanntteess SSoonn uuttiilliizzaaddooss ppaarraa rreepprroodduucciirr ssoonniiddooss.. LLooss ppaarrllaanntteess ppuueeddeenn eessttaarr iinntteeggrraaddooss aa llaa uunniiddaadd ddee ssiisstteemmaa oo ccoonneeccttaaddooss aa eessttaa ppoorr mmeeddiioo ddee ccaabblleess.. LLooss ppaarrllaanntteess ppeerrmmiitteenn eessccuucchhaarr mmúússiiccaa yy llooss eeffeeccttooss ddee ssoonniiddooss pprroodduucciiddooss ppoorr llaa ccoommppuuttaaddoorraa..
 11. 11. HHiissttoorriiaa ddee llaa CCoommppuuttaacciiòònn.. UUnnoo ddee llooss pprriimmeerrooss ddiissppoossiittiivvooss mmeeccáánniiccooss ppaarraa ccoonnttaarr ffuuee eell áábbaaccoo,, ccuuyyaa hhiissttoorriiaa ssee rreemmoonnttaa aa llaass aannttiigguuaass cciivviilliizzaacciioonneess ggrriieeggaa yy rroommaannaa.. LLaa iiddeeaa ffuunnddaammeennttaall ddee vvoonn NNeeuummaannnn ffuuee:: ppeerrmmiittiirr qquuee eenn llaa mmeemmoorriiaa ccooeexxiissttaann ddaattooss ccoonn iinnssttrruucccciioonneess ccoommoo eenn llaa EENNIIAACC..

×