Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

2 Táboa resumo O mundo unha economía globalizada.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

2 Táboa resumo O mundo unha economía globalizada.pdf

Descargar para leer sin conexión

Táboa resumo do tema "O mundo, unha economía globalizada", da materia Xª e Hª de 3º da ESO. Sintetízanse os aspectos principais que veñen no voso libro de texto así coma os contidos de ampliación.

Táboa resumo do tema "O mundo, unha economía globalizada", da materia Xª e Hª de 3º da ESO. Sintetízanse os aspectos principais que veñen no voso libro de texto así coma os contidos de ampliación.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

2 Táboa resumo O mundo unha economía globalizada.pdf

  1. 1. TEMA 2 O MUNDO, UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA SITEMAS ECONÓMICOS Son as diferentes formas de levar a cabo a organizar a actividade económica, segundo a respostas ás tres cuestión expostas antes... TIPOS SOCIALISTA Economía planificada polo estado Procura a igualdade social: China, Cuba, Vietnam e Corea do Norte CAPITALISTA Economía de mercado rexida pola lei da oferta e a demanda. Favorece a propiedade privada , o librecomercio, a procura do beneficio individual Keynesisanos: defenden o intervencionismo estatal en momentos de crise Neoliberais: rexeitan calquera tipo de intervencionismo estatal MIXTOS Mestura os dous sistemas para crear o Estado do Benestar. O Estado garante que todos os cidadáns teñan cubertas as súas necesidades elementais e se redistribúa a riqueza. A ACTIVIDADE ECONÓMICA ECONOMÍA Ciencia que estuda a maneira na que as sociedades utilizan uns recursos escasos para obter distintos bens e distribuílos entre as diversas persoas que compoñen esa sociedade. Etimoloxicamente vén das palabras gregas oikos (casa) e nomos (administrar). ACTIVIDADE ECONÓMICA Son as medidas e actuacións encamiñadas a desenvolver a produción e reparto deses bens. BENS Produtos e servizos que xera ou adquiren os membros dunha sociedade, poden ser materiais ou inmateriais e adquirirse dentro do propio país así como exportalos ou importalos. Lei da Carestía = insuficiencia dos recursos Require unha organización e estudar 3 aspectos 1º Que productos se producirán e en que cantidade 2º Como serán organizados os factores produtivos 3º Para quen deben producirse e como se distribuirán os bens ou servizos FASES ECÓNIMICAS OU PRODUTIVAS Proceso polo que pasa cada produto ou servizo PRODUCIÓN Actividades para a fabricación e elaboración, así como obtención de bens e servizos DISTRIBUCIÓN Achegar a producción ao consumidor. Diferenciamos entre troco (intercambio por outro produto ou servizo) e transacción (intercambio mediante o pagamento). CONSUMO Adquisición dos bens ou uso dos servizos producidos SECTORES ECONÓMICOS 1 sector económico é un conxunto de actividades con trazos comúns PRIMARIO Baséase nos recursos naturais: agricultura, gandaría, pesca,… SECUNDARIO Transforma os recursos naturais: industria, minería, construción TERCIARIO Proporciona servizos (turismo, transporte, comercio,…) CUATERNARIO O máis recente, ten que ver coas TIC’s AXENTES ECONÓMICOS Aqueles que poden tomar a decisión de producir e adquirir bens. A interacción entre os diferentes axentes establece un CIRCUITO ECONÓMICO Son 3 FAMLIAS Unidades básicas de consumo e traballo. O nivel de renda depende do salario que perciban EMPRESAS OU unidades de producción Precisan de recursos naturais e humanos para producir. clasifícanse segundo varios criterios Titularidade Pública: pertenece ao estado, teñen un beneficio social Privada: pertenecen a sociedades ou empresarios, buscan o beneficio económico
  2. 2. Sector económico Primario, secundario ou terciario Natureza xurídica Individual, SA, SL,… ORixe do capital Nacional, internacional, multinacional FACTORES PRODUTIVOS Son os elementos ou medios que permiten a realización deses bens e/ou servizos dentro do proceso produtivo. Tamén se chaman “factores de produción”. Son 4 e divídense en 2 grupos. A producción é o conxunto de actividades destinadas á fabricación de bens e servizos. 2 GRUPOS RECURSOS NATURAIS Proceden do medio natural (renovables e non renovables). Son as MATERIAS PRIMAS E FONTES DE ENERXÍA. RECURSOS HUMANOS SON 3 TRABALLO Man de obra CAPITAL Físico, financeiro e humano TECNOLOXÍA Manual, mecánica, robotizada,… PROBLEMÁTICA O esgotamento e sobreexplotación, intenta paliarse co desenvolvemento sostible Os conflitos internacionais e a vulnerabilidade dos países ricos antes os pobres fronte a un problema de corte de subministro. O MUNDO DO TRABALLO TRABALLO Esforzo físico ou intelectual realizado polas persoas para producir ben ou servizos a cambio dun salario SITUACIÓN LABORAL É a relación da poboación co traballo Diferenciamos: -Poboación activa: persoas ocupadas ou disponibles para traballar (inclúe os desempregados) -Poboación inactiva: nin realizan nin están disponibles (estudantes e xubilaados, por exemplo) A TAXA DE ACTIVIDADE Danos a coñecer a proporción de traballadores dunha sociedade. Multiplicamos a poboación activa por 100 e o resultado desta operación, dividímolo entre os maiores de 16 anos. O MERCADO LABORAL É a oferta de emprego (postos de traballo) e máis a demanda (o que buscan os traballadores). Diferenciamos entre traballadores cualifiados e non cualificados. PROBLEMAS LABORAIS -Desemprego: tanto entre os máisxoves coma entre os maiores de 50 anos -A discriminación da muller -A explotación de seres humanos, especialmente da muller -O traballo infantil nos países pobres TAXA DE PARO Mídese multiplicando a poboación desocupada x 100, o resultado divídese entre a poboación activa.
  3. 3. A GLOBALIZACIÓN DA ECONOMÍA Consiste na integración das economías nacionais nun mercado mundial que conecta todas as áreas da Terra CAUSAS Auxe das telecomunicacións Abaratamento e mellora dos transportes Políticas económicas coma o neoliberalismo PROMOTORES Organizacións internacionais OMC, FMI, BM,… G20: foro de cooperación e consulta económica Multinacionais e o funcionamento globlas da economía Estratexia mundial de compra de materias primas, transformación e distribución a escala mundial. A publicidade é un importante axente para uniformar gustos. Organízanse mediante trust, holding, etc. EFECTOS DA GLOBALIZACIÓN
  4. 4. ÁREAS XEOECONÓMICAS MUNDIAIS Diferenciamos 3 TRÍADE Estados Unidos e Canadá en bloque, a Unión Europea e Xapón Sector primario moi escaso, pero moi tecnificado e avanzado Sector secundario moi avanzado tecnolóxicamente con avanzados investimentos. Sector terciario moi elevado. Alto nivel de vida dos seus habitantes. POTENCIAS EMERXENTES Antigos países subdenvolvidos ASIA: Dragóns (Singapore, Corea do Sur, Taiwán e Hong Kong) e tigres (Filipinas, Malasia, Indonesia e Tailandia) asiáticos. Importante número de poboación para traballar na industria. AMÉRICA: Brasil, México e Arxentina con importantes recursos naturais Rápida industrialización, salarios baixos = escaso consumo interior, exportan tecnoloxía, enerxía e recursos naturais. Todos estes contidos trataranse no marco da UE, España e Galicia. Vantaxes comparativas: Abundancia de man de obra, ausencia de dereitos laborais, zona xeoestratéxica, creación de zonas francas e intervencionismo estatal. Antigas potencias ou de pouco peso na economía mundial BRICS (África, Rusia, India, China, Brasil e Sudáfrica), Australia, Qatar Certo desenvolvemento industrial. Fortes contrastes sociais (diferentes hábitos de consumo), Importantes recursos naturais ÁREAS ATRASADAS Países subdesenvolvidos En América Latina, Asia e África Subsahariana. • Importancia do sector primario (atrasado), • Industria pouco avanzada, O consumo é moi contrastado nestes países
  5. 5. Fig. 1 Funcións que cubre o Estado do Benestar ao seus cidadáns Fig. 2. Esquema do circuito económico Fig. 3. Fórmula para calcular a taxa de paro Fig. 4. Fórmula para calcular a taxa de actividade

×