Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Naac visits few notes 16 nov 2016

255 visualizaciones

Publicado el

This document is about our experience with NAAC Accreditation process and Peer Team. This document is in Kannada. This may be of use to those who are willing to appear for NAAC. Govt. First Grade College, Periyapatna

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Naac visits few notes 16 nov 2016

 1. 1. ನ್ಯಾಕ್ ತಂಡದ ಭ ೇಟಿ: ಕ ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು1 (NAAC Peer Team Visits: Some Notes) ವಸಂತರಾಜು ಎನ್. ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತುು ನ್ಾಾಕ್ ಸಹ-ಸಂಚಾಲಕರು ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಾಲಜೇಜು ಪಿರಿಯಾಪ್ಟ್ಟಣ ಈ ಗ್ುಂಪಿನ ಬಹುತಜೇಕ ಎಲಾಾ ಸದಸಾರಿಗಜ ನ್ಾಾಕ್ನ (ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಮತುು ಮೌಲಾಾಂಕನ ಸಮಿತಿ) ಬಗಜೆ ಒಂದಷ್ುಟ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದಜ. ಇಲ್ಲಾ ನ್ಾಾಕ್ ಕುರಿತು ವಿವರಣಾತಮಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜಿಗಜ ಅಂದರಜ ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಾಲಜೇಜು, ಪಿರಿಯಾಪ್ಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲಾಗಜ ನ್ಾಾಕ್ತಂಡ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಂಧರ್ಾದಲ್ಲಾ ನ್ಾಾಕ್ತಂಡ ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾ ಗ್ಮನಸಿದ ರ್ಜಲ ವಿಷ್ಯಗ್ಳನುು ಕುರಿತು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ರ್ಜೊತಜಗಿನ ನಮಮ ಅನುರ್ವಗ್ಳನುು ನಮಮ ರ್ಜೊತಜ ಹಂಚಿರ್ಜೊಳಳುತಜುೇನ್ಜ. ಏರ್ಜ ಹಿೇಗಜ? ಈ ಗ್ುಂಪಿನಲ್ಲಾರುವ ಅನ್ಜೇಕ ರ್ಾಲಜೇಜುಗ್ಳಿಗಜ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಂದರ್ಾಗ್ಳಲ್ಲಾ ಪೇಟಜೊೇಗ್ಳನುು, ಪರ.ಸಿದದಲ್ಲಂಗ್ಸ್ಾಾಮಿ ಸರ್ರವರ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ಹಜೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ನ್ಾಾಕ್ ಭಜೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಾದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳನುು ಹಂಚಿರ್ಜೊಂಡಿದುದ ವಿರಳ. ಈ ಹಿನುಲಜಯಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನ್ಾಾಕ್ ಮಾನಾತಜಗಜ ಒಳಪ್ಡುತಿುರುವ ರ್ಾಲಜೇಜುಗ್ಳಿಗಜ ಇಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳಳ ಒಂದಷ್ುಟ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ಬಹುದು (ಅಥವಾ ಆಗ್ದಜೇ ಇರಬಹುದು). ಈ ಹಿನುಲಜಯಲ್ಲಾ ಮೇಲಜ ತಿಳಿಸಿದಂತಜ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ರ್ಜೊತಜಗಿನ ನಮಮ ರ್ಜಲ ಅನುರ್ವಗ್ಳನುು ನಮಮ ಗ್ಮನರ್ಜೆ ತರುವ ಪ್ರಯತುಮಾಡುತಜುೇನ್ಜ. ನ್ಾಾಕ್ ಪಿೇರ್ ಟಿೇಮ್ನ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ತಪಾಸಣಜ ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಪ್ವರ್ ಪಾಯಂಟ್ ಪ್ರಸ್ಜಂಟಜೇಷ್ನ್ನಂದ ಆರಂರ್ವಾಯತು (ಅನವಾಯಾ ರ್ಾರಣಗ್ಳಿಂದ ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಸ್ಜಂಟಜೇಷ್ನ್ನನುು ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಗಜ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಅಂದರಜ ನ್ಾನು ಮಾಡಬಜೇರ್ಾಯತು). ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡರ್ಜೆ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಪ್ರತಿಯಂದು ವಿಷ್ಯಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತುದಜ. ಅವರು ರ್ಜೇವಲ ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಮಾತರ ನ್ಜೊೇಡದಜ ಇತರ ಮೊಲಗ್ಳಿಂದ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತಾುರಜ (ಉದಾ: ವಜಬಜಸೈಟ್ ಮೊಲಕ ಮತುು ಇತರ ಮೊಲಗ್ಳಿಂದ). ಪ್ರಸ್ಜಂಟಜೇಷ್ನ್ 1 ಈ ಮಯಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ ್ರೇಢೇಕರಿಸಿ ವರದಿ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲನ ಮಯನ್ಾ ಪಯರಂಶನಪಯಲರಯದ ಪ್ರರ. ಕ .ಜಿ. ರಂಗಸ್ಯಾಮಿ, ನ್ಯಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಯಲಕರಯದ ಪ್ರರ. ಗಿರಿೇಶ್ ಎಂ.ಸಿ., ಡಯ. ಎಂ. ಎಸ್. ವ ೇದಯ ಮತನು ಪ್ರರ. ಜಯಣ್ಣರವರನ ಅನ್ ೇಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ರವಯಗಿದಯಾರ . ಅವರಿಗ ನ್ನ್ು ವಂದನ್ ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿರನವ ಅಭಿಪಯರಯಗಳ ಜವಯಬ್ಯಾರಿ ಸಂಪ್ೂಣ್ಣ ನ್ನ್ುದನ.
 2. 2. ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಾ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ವಿವರಗ್ಳನುು ಮತುಷ್ುಟ ಸೊಕಮವಾಗಿ ಕಲಜ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾ ವಷ್ಾ ವಷ್ಾ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ಕಡಿಮಯಾಗ್ುತಿುರುವ ಬಗಜೆ ಹಜಚಿಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪ್ಡಜದರು. ತಾಲೊಾಕಿನಲ್ಲಾ 4 ಪ್ದವಿ ರ್ಾಲಜೇಜುಗ್ಳಳ (ಒಂದು ಹಜೊಸ ಸರ್ಾಾರಿ ರ್ಾಲಜೇಜು ಸ್ಜೇರಿ) ಇರುವುದರಿಂದ 2013-14ರ ನಂತರ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಸಂಖ್ಜಾಯಲ್ಲಾ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ುತಿುರುವುದನುು ತಂಡದ ಗ್ಮನರ್ಜೆ ತಂದಾಗ್ ಅವರು ಇದನುು ತಡಜಗ್ಟ್ಟಲು ರ್ಜೈಗಜೊಂಡಿರುವ ಮಾಗ್ಾಗ್ಳನುು ನಮಿಮಂದ ಅಪಜೇಕ್ಷಿಸಿದರು ನಂತರ ಈ ಬಗಜೆ ಚಚಿಾಸಿ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಸಂಖ್ಜಾಯನುು ಹಜಚಿಿಸಲು ಅನ್ಜೇಕ ಮಾಗಜೊೇಾಪಾಯಗ್ಳನುು ಸೊಚಿಸಿದದರು. ಇದಲಾದಜೇ ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಬಹುತಜೇಕ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗ್ಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದನುು ಗ್ಮನಸಿ ಈ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ವಿದಾಾಭಾಾಸವನುು ಮುಂದುವರಜಸಲು ರ್ಜೈಗಜೊಂಡಿರುವ ಕರಮಗ್ಳಳ ಹಜಚುಿವರಿ ತರಗ್ತಿಗ್ಳನುು ನ್ಜಡಜಸಲು ಬಿಡುಗ್ಡಜಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಳರ್ಜಯನುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದರು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾರುವ ಕಂಪ್ಯಾಟ್ರ್ಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಅವುಗ್ಳಿಗಜ ಇಂಟ್ರ್ನ್ಜಟ್ ಸ್ೌಲರ್ಾವಿರುವುದನುು ಖ್ಾತರಿಪ್ಡಿಸಿ ಹಜೇಗಜ ಲಾಾನ್ (LAN) ಸ್ೌಲರ್ಾವನುು ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯರ್ಜೆ ಬಳಸಿರ್ಜೊಳುಲಾಗ್ುತಿುದಜ ಎಂಬುದರ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು ಅದನುು ಮತುಷ್ುಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗಜೆ ಅನ್ಜೇಕ ವಿಷ್ಯಗ್ಳನುು ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಮತುು ನ್ಾಾಕ್ ಸಂಚಾಲಕರ ರ್ಜೊತಜ ಹಂಚಿರ್ಜೊಂಡರು. ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ಫಲ್ಲತಾಂಶದ ಬಗಜೆ ವಿಶಜೇಷ್ ಗ್ಮನಹರಿಸಿದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಆಂಗ್ಾ ಭಾಷಜಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ಹಜಚಿಿನ ಸಂಖ್ಜಾಯಲ್ಲಾ ಅನುತಿೇಣಾವಾಗ್ುತಿುರುವುದನುು ಗ್ಮನಸಿ ಈ ಬಗಜೆ ವಿಶಜೇಷ್ ಗ್ಮನಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಾ ಸೊಕು ಕರಮರ್ಜೈಗಜೊಂಡು (ಸಟಿೇಫಿರ್ಜೇಟ್ ರ್ಜೊೇಸ್ಾಗ್ಳನುು ಪಾರರಂಭಿಸಿ) ಫಲ್ಲತಾಂಶ ವೃದಿಿಸಲು ಸೊಚಿಸಿದದರು. ಪ್ಠಜಾೇತರ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಸವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾ ಕಿರೇಡಜಗಜ ಇನೊು ಹಜಚಿಿನ ಪರೇತಾಸಹವನುು ನೇಡಲು ತಿಳಿಸಿದದರು. ಅನ್ಜೇಕ ವಿಷ್ಯಗ್ಳಲ್ಲಾ ಖ್ಾಯಂ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರು ಇಲಾದನುು ತಿಳಿದು ಪಾರಂಶುಪಾಲರು ಈ ಬಗಜೆ ಸರ್ಾಾರದ ಗ್ಮನಸ್ಜಳಜದಿದರುವ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದರು. ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರ ಸಂಶಜ ೇಧನ್ಜ ಮತುು ಪ್ರಕಟ್ನ್ಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರ ಸಂಶಜ ೇಧನ್ಾ ಪ್ರಕಟ್ಣಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಒಳಜುಯ ಮಾತುಗ್ಳನುು ಹಜೇಳಿತುು. ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಸ್ಜಂಟಜೇಷ್ನ್ ನಂತರ IQAC ಸಂಚಾಲಕರು (ಪರ. ಜಯಣಣ ಬಿ.ಆರ್) ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾನ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮತುಷ್ುಟ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಜ ಪ್ರಸುುತುಪ್ಡಿಸಿದರು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅಭಿವೃದಿದಯಲ್ಲಾ IQACನ ಪಾತರದ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಗ್ಳನುು IQAC ದಾಖಲ್ಲೇಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗಜೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಪ್ಡಜದು ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾ ಆಗ್ಬಜೇಕಿರುವ ಅನ್ಜೇಕ ರ್ಜಲಸಗ್ಳ ಬಗಜೆ
 3. 3. IQACನಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಸಿ ಅವುಗ್ಳನುು ರ್ಾರಿಮಾಡಲು ರ್ಾಲ-ರ್ಾಲರ್ಜೆ ಸಭಜಗ್ಳನುು ನ್ಜಡಜಸಲು ತಿಳಿಸಿ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರು ಹಜಚುಿ ಸಂಶಜ ೇಧನ್ಾ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಯಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಯೇಜನ್ಜಗ್ಳನುು ರೊಪಿಸಲು ತಿಳಿಸಿತುು. IQAC ನಂತರ ಎಲಾಾ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳ ಮುಖಾಸಥರು ತಮಮ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳ ಬಗಜೆ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಮುಂದಜ ಪ್ರಸ್ಜಂಟಜೇಷ್ನ್ ಗ್ಳನುು ಮಾಡಿದದರು. ಮೊದಲ್ಲಗಜ ವಾಣಿಜಾ ಮತುು ನವಾಹಣಶಾಸರ ವಿಭಾಗ್ದ ಮುಖಾಸಥರು ಮತುು ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗಿರಿೇಶ್ ಎಂ.ಸಿ. ತಮಮ ವಿಭಾಗ್ದ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದದರು. ವಿಭಾಗ್ದಲ್ಲಾ ಕತಾವಾನವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಖ್ಾಯಂ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರು, ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು ಪ್ರತಿಯಬಬ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರನುು ಪ್ರಿಚಯಸಿರ್ಜೊಂಡು ಅವರು ಭಜೊೇಧಿಸುವ ವಿಷ್ಯಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು ಅವರನುು ಸಂಶಜ ೇಧನ್ಜಗಜ ತಜೊಡಗ್ಲು ಅದದರಿಂದಾಗ್ುವ ಅನುಕೊಲಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಅವರ ಗ್ಮನಸ್ಜಳಜದರು. ವಿಭಾಗ್ದ ಮುಖಾಸಥರ ಪ್ರಕಟ್ಣಜಯ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು ಅವರು ಒಂದು ಯುಜಿಸಿ ಮೈನರ್ ರಿಸರ್ಚಾ ಪರರ್ಜಕ್ಟನುು (Minor Research Project) ಮುಗಿಸಿರುವುದರ ಬಗಜೆ ಮಚುಿಗಜ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದದರು. ವಿಭಾಗ್ದ ವತಿಯಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಅನುಕೊಲರ್ಜೆ ರ್ಜೈಗಜೊಂಡಿರುವ ಕರಮಗ್ಳಳ, ಉದಜೊಾೇಗಾವರ್ಾಶಗ್ಳನುು ಒದಗಿಸಲು ವಿಭಾಗ್ದ ವತಿಯಂದ ಆಯೇಜಿಸಿರುವ ಉದಜೊಾೇಗ್ಮೇಳಗ್ಳ ಬಗಜೆ, ಇತರ ಸಂಸ್ಜಥಗ್ಳ ರ್ಜೊತಜ ಮಾಡಿರ್ಜೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿರ್ಜಗ್ಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿದದರು. ವಿಭಾಗ್ ಆಯೇಜಿಸಿರುವ ವಿಶಜೇಷ್ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಗ್ಳ ಬಗಜೆ, ಫಲ್ಲತಾಂಶದ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದದರು. ಬಿಬಿಎಂ ತರಗ್ತಿಗಜ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ಸ್ಜೇರುವುದನುು ನಲ್ಲಾಸಿರುವ ಬಗಜೆ ವಿಭಾಗ್ದ ಮುಖಾಸಥರಿಂದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದರು. ನಂತರ ಕನುಡ ವಿಭಾಗ್ದ ಮುಖಾಸಥರಾದ ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ವಜೇದಾರವರು ತಮಮ ವಿಭಾಗ್ದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಜ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಕನುಡ ವಿಭಾಗ್ದ ಪ್ರಗ್ತಿಯ ಬಗಜೆ ಅದರಲೊಾ ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ವಜೇದಾರವರು ಬರಜದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅನ್ಜೇಕ ಪ್ುಸುಕಗ್ಳ ಬಗಜೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು ಅವುಗ್ಳ ಬಗಜೆ ತಂಡ ಮಚುಿಗಜ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿತು. ವಾಣಿಜಾ ವಿಭಾಗ್ದ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷಜಯನುು ಆಸಕಿುಯಂದ ಕಲ್ಲಯಲು ಕನುಡ ವಿಭಾಗ್ ರ್ಜೈಗಜೊಂಡಿರುವ ರ್ಾಯಾಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ ನ್ಜಡಜಯತು. ನಂತರ ಕರಮವಾಗಿ ಆಂಗ್ಾಭಾಷಜ, ರಾಜಾಶಾಸರ ವಿಭಾಗ್, ಅಥಾಶಾಸರ ವಿಭಾಗ್, ಸಮಾಜಶಾಸರ ಮತುು ರ್ೊಗಜೊೇಳಶಾಸರ ವಿಭಾಗ್ದ ಮುಖಾಸಥರು (ಪ್ರದಿೇಪ್, ಪ್ರಮೇಶ್, ಸ್ಜೊೇಮಣಣ, ಡಾ. ನಫಿೇಜ್ ಉಲಾಾ ಷ್ರಿೇಫ್ ಮತುು ಸ್ಜೊೇಮಶಜೇಖರ್) ಇವರುಗ್ಳಳ ತಮಮ ವಿಭಾಗ್ದ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡರ್ಜೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನೇಡಿದರು. ಈ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳಳ ಆಯೇಜಿಸಿರು ಉಪ್ನ್ಾಾಸಗ್ಳಳ, ಇತರ ಪ್ಠಜಾೇತರ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಗ್ಳನುು ಗ್ಮನಸಿ ಈ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ವಿಧಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ಗ್ಳಿಸಿರುವ ಫಲ್ಲತಾಂಶದ ಬಗಜೆ ವಿಶಜೇಷ್ ಗ್ಮನಹರಿಸಿ ಅನ್ಜೇಕ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ನೇಡಿತು. ನ್ಾಾಕ್
 4. 4. ತಂಡ ಮುಖಾವಾಗಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರು ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಯಲ್ಲಾ ಸಕಿರಯವಾಗಿ ಭಾಗ್ವಹಿಸಿರುವುದನುು ಗ್ಮನಸಿ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಬಜಳವಣಿಗಜಯಲ್ಲಾ ತಜೊಡಗ್ಲು ಮತುಷ್ುಟ ಅವರನುು ಉತಜುೇಜಿಸಿತುು. ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಎಲಾಾ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದ ನಂತರ ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿಯ ರ್ಜೊತಜ ಸಭಜಯನುು ನಡಜಸಿತು. ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿಯ ಬಹುತಜೇಕ ಎಲಾಾ ಸದಸಾರು ಈ ಸಭಜಯಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ವಹಿಸಿದುದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡರ್ಜೆ ಖುಷ್ಟ್ಯಾಗಿತು. ಸಭಜಯಲ್ಲಾ ಮುಖಾವಾಗಿ ಖ್ಾಯಂ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರ ರ್ಜೊರತಜ ಬಗಜೆ ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿ ರ್ಜೈಗಜೊಂಡಿರುವ ಕರಮಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಅವರಜೊಂದಿಗಜ ಚಚಿಾಸಿ ಸ್ಾದಾವಾದಷ್ುಟ ಬಜೇಗ್ ಖ್ಾಯಂ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರು ಪ್ರತಿಯಂದು ವಿಷ್ಯದಲೊಾ ಇರುವಂತಜ ಕರಮರ್ಜೈಗಜೊಳುಲು ಅವರಿಗಜ ತಿಳಿಸಿತುು. ಸ್ಾರಿಗಜ ಸ್ೌಲರ್ಾ, ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಕಿರೇಡಾಂಗ್ಣದ ಅಭಿವೃದಿದ ಮುಂತಾದ ವಿದಾಾರ್ಥಾ ಸ್ಜುೇಹಿ ರ್ಾಯಾಗ್ಳಲ್ಲಾ ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿ ಸಕಿರಯವಾಗ್ಬಜೇರ್ಾದ ಬಗಜೆ ಸಭಜಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಸಲಾಯತು. ಒಟಾಟರಜ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಬಜಳವಣಿಗಜ ಬಗಜೆ ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮತಿಯು ವಿಶಜೇಷ್ ರ್ಾಳಜಿಯನುು ಹಜೊಂದಿರುವುದನುು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಶಾಾಘನ್ಜ ಮಾಡಿತುು. ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿಯ ರ್ಜೊತಜಗಿನ ಸಭಜಯ ನಂತರ ಅಧಾಾಪ್ಕರ ರ್ಜೊಠಡಿಗಜ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಅಲ್ಲಾ ಅಧಾಾಪ್ಕರಿಗಜ ಲರ್ಾವಿರುವ ಸ್ೌಲರ್ಾಗ್ಳನುು ಗ್ಮನಸಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯಂದು ವಿಭಾಗ್ದ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಗ್ಳ ವರದಿಗ್ಳನುು ಅಧಾಾಪ್ಕರ ಪ್ುಸುಕಗ್ಳ ಮತುು ಸಂಶಜ ೇಧನ್ಾ ಲಜೇಖನಗ್ಳ ಪ್ರಕಟ್ಣಜಯನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಅಧಾಾಪ್ಕರ ರ್ಜೊತಜ ಸಂವಾದ ನ್ಜಡಜಸಿತು. ಈ ಭಜೇಟಿಯ ನಂತರ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿಧಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಮತುು ಪೇಷ್ಕರ ರ್ಜೊತಜ ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಜಾೇಕವಾಗಿ ಸಭಜ ನಡಜಸಿ, ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಬಜಳವಣಿಗಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ, ಇಲ್ಲಾನ ಸಮಸ್ಜಾಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮತುು ಅವರು ಓದುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಾನ ಸಿಥತಿಗ್ತಿ ಮತುು ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿದಯಲ್ಲಾ ಹಳಜಯ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಪಾರತರದ ಬಗಜೆ ಅವರಜೊಂದಿಗಜ ಚಚಿಾಸಿತುು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅನ್ಜೇಕ ಹಿರಿಯ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ಒಳಜುಯ ಹುದಜದಗ್ಳನುು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನುು ಮನಗ್ಂಡ ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಅವರು ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅಭಿವೃದಿದಯಲ್ಲಾ ಹಜೇಗಜ ಸಕಿರಯಬಹುದು ಎನುುವುದರ ಬಗಜೆ ಅವರ ರ್ಜೊತಜ ಸಭಜ ನಡಜಸಿತುು. ತದನಂತರ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ವಿಧಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ರ್ಜೊತಜ ಕೊಡ ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಜಾೇಕ ಸಭಜ ನಡಜಸಿತುು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾರುವ ಮೊಲರ್ೊತ ಸ್ೌಲರ್ಾಗ್ಳ ಬಗಜೆ, ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸ್ೌಲರ್ಾ, ಇಲ್ಲಾನ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ವತಾವರಣದ ಬಗಜೆ ಅವರಜೊಂದಿಗಜ ಸುದಿೇಘಾ ಸಭಜ ನ್ಜಡಜಸಿ ಅನ್ಜೇಕ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳನುು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಂದ ಕಲಜಹಾಕಿತು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ರ್ಾಯಾಕರಮವನುು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಪ್ರತಿಭಜಗಜ ಮಚುಿಗಜ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿತು.
 5. 5. ಎರಡನ್ಜೇ ದಿನ ಮುಖಾವಾಗಿ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯರ್ಜೆ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿದ ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಾ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಒದುಗಿಸುತಿುರುವ ಸ್ೌಲರ್ಾಗ್ಳ ಬಗಜೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಾರುವ ಒಟ್ುಟ ಪ್ುಸುಕಗ್ಳ ಬಗಜೆ, ಅಧಾಾಪ್ಕರ ಮತುು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಾಗಿ ಚಂದದಾರರಾಗಿರುವ ನಯತರ್ಾಲ್ಲರ್ಜಗ್ಳಳ/ವೃತುಪ್ತಿರರ್ಜಗ್ಳಳ ಮತುು ದಿನಪ್ತಿರರ್ಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜಯತು. ಇದಲಾದಜೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಗ್ಣಕಿೇಕರಣದ ಕುರಿತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜಯತು. ಅಂತರ್ಾಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಮೊಲಗ್ಳಳ, ಎನ್-ಲ್ಲಸ್ಟ ಎಲಜರ್ಾರನಕ್ ಸ್ಜೊೇಸ್ಾಗ್ಳ (N-LIST Electronic Resources) ಬಗಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯರ್ಜೆ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿರುವ ಪ್ುಸುಕಗ್ಳಳ, ವಾಚನ್ಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭಜಗ್ಳ ನಡಾವಳಿ, ನಯತರ್ಾಲ್ಲರ್ಜಗ್ಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿರ್ಜಗ್ಳ ಲರ್ಾತಜ, ಅನುದಾನವನುು ಬಳಸಿರ್ಜೊಂಡಿರುವ ಬಗಜೆಗಿನ ದಾಖಲಜಗ್ಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಮತುಷ್ುಟ ನಯತರ್ಾಲ್ಲರ್ಜಗ್ಳನುು ತರಿಸಿಲು, ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಟ ಬಜೇಗ್ ಗ್ಣಕಿೇಕರಣ ರ್ಾಯಾವನುು ಪ್ಯಣಾಗಜೊಳಿಸಲು, ಮತುು ಇನೊು ಅನ್ಜೇಕ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ಸಮಿತಿಯು ಗ್ರಂಥಾಪ್ಲಕರಿಗಜ ನೇಡಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಭಜೇಟಿಯ ನಂತರ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಕಚಜೇರಿಗಜ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಕಚಜೇರಿಯಲ್ಲಾ ಕಡತಗ್ಳ ನವಾಹಣಜ, ಸಿಬಬಂದಿಗ್ಳ ಸಂಖ್ಜಾ, ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ನೇಡಿರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಾವಜೇತನ, ಬಾಾಂಕ್ ಪ್ುಸುಕಗ್ಳ, ದಿನವಹಿ ಕಡತಗ್ಳ ನವಾಹಣಜ, ಅನುದಾನದ ಬಳರ್ಜ-ಉಳಿರ್ಜಯ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡಜದು ಅವರಜೊಂದಿಗಜ ಸುದಿೇಘಾ ಮಾತುಕತಜ ನ್ಜಡಜಸಿತುು. ಅನ್ಜೇಕ ಕಡಜ ಸೊಕು ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ನೇಡಿ ಪಾರದಶಾಕ ಆಡಳಿತರ್ಜೆ ಹಜಚುಿ-ಹಜಚುಿ ಒತುು ನೇಡಲು ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ನೇಡಿ ಕಚಜೇರಿ ನವಾಹಣಜಗಜ ತಂತರಜ್ಞಾನವನುು ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಟ ಆಳವಡಿರ್ಜ ಮಾಡಿರ್ಜೊಳುಲು ಸಲಹಜಗ್ಳನುು ನೇಡಿತುು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ತರಗ್ತಿಗ್ಳಳ, ಕಿರೇಡಾಂಗ್ಣ, ಶೌಚಾಲಯಗ್ಳ ನವಾಹಣಜ, ಇತಾಾದಿಗ್ಳನುು ಖುದುದ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿ ಪ್ರಿಶಲ್ಲೇಸಿ ಉಳಿದಿರುವ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ರ್ಾಗ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಮರ-ಗಿಡಗ್ಳನುು ಬಜಳಜಸುವುದರ ಬಗಜೆ ರ್ಜೈಗಜೊಳುಬಜೇರ್ಾದ ಕರಮಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಪಾರಂಶುಪಾಲರಿಗಜ ಉಪ್ಯುಕು ಮಾಹಿತಿಗ್ಳನುು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ನೇಡಿತುು. ನಂತರ ಪಿರಿಯಾಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲಾರುವ ಟಿಬಜಟಿಯನ್ ರ್ಾಾಂಪ್ಗ್ಳಿಗಜ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿ ಅಲ್ಲಾನ ಭೌಧದ ಮಂದಿರಗ್ಳನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಪಿರಿಯಾಪ್ಟ್ಟಣ ತಾಲೊಕಿನ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ವಜೈವಿಧಾತಜಯನುು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಮಚಿಿತುು. ಮೊರನ್ಜ ದಿನ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ತನು ಮೊರು ದಿನಗ್ಳ ಭಜೇಟಿಯ ವರದಿಯನುು ಪಾರಂಶುಪಾಲರಿಗಜ ನೇಡಿ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಮುಂದಿನ ಬಜಳವಣಿಗಜಯ ಬಗಜೆ ರ್ಜೈಗಜೊಳುಬಜೇರ್ಾದ ಯೇಜನ್ಜಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಮತುು ಈಗಿನ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ವತಾವರಣದ, ಅಧಾಾಪ್ಕರ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಬಗಜೆ ತಾವು ಗ್ಮನಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳ ಬಗಜೆ ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಸಥರು ತಮಮ ಅನಸಿರ್ಜಗ್ಳನುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದದರು.
 6. 6.  ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ತಪಾಸಣಜ ಅಥವಾ ನ್ಾಾಕ್ ಏರ್ಜ ಮುಖಾ? ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ತಪಾಸಣಜ ಅಥವಾ ನ್ಾಾಕ್ ಏರ್ಜ ಮುಖಾ ಎಂದರಜ ನ್ಾವು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಭಜೊೇಧಿಸುತಿುರುವ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗ್ಳಳ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಸುುತ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ನ್ಾವು ಭಜೊೇಧಕ ವಗ್ಾದವರು ಎಷ್ಟರಮಟಿಟಗಜ ರ್ಾಲ ರ್ಾಲರ್ಜೆ ನಮಮ ಜ್ಞಾನವನುು ವೃದಿದಸಿರ್ಜೊಂಡಿದಜದೇವಜ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮತುು ನಮಮ ಸಂಶಜ ೇಧನ್ಜಗ್ಳಳ ಎಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗಜ ನಮಮ ಸಮಾಜರ್ಜೆ ಮತುು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಅನುಕೊಲವಾಗಿವಜ ಎಂದು ನಮಮನುು ನ್ಾವು ರ್ಜೇಳಿರ್ಜೊಳುಲು ನ್ಾಾಕ್ನಂತಹ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ತಪಾಸಣಜಗ್ಳಳ ತುಂಬಾ ಅನುಕೊಲಕರ. ಇದಲಾದಜೇ ನ್ಾವು ಹಜೇಗಜ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳನುು ಹಜಚುಿ ಕಿರಯಾಶೇಲರನುರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ನಮಮ ಭಜೊೇಧನ್ಾ ಮಾದರಿಗ್ಳಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣಜಯನುು ಮಾಡಿರ್ಜೊಂಡು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಹಜಚುಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಾ ತಜೊಡಗ್ುವಂತಜ ಮಾಡುವ ಉಪಾಯಗ್ಳನುು ನ್ಾಾಕ್ ತಪಾಸಣಜ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ನುರಿತ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರ್ಜೊಡುವರು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅಧಾಾಪ್ಕರ ಮತುು ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತಜಯನುು ರ್ಜೇಳಿ ತಿಳಿದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ಹಜೇಗಜ ನ್ಾವು ನಮಮ ಮುಂದಿನ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತಜಗ್ಳನುು ಹಜಚಿಿಸಿರ್ಜೊಳುಬಹುದಜಂದು ಅನ್ಜೇಕ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ನೇಡಿದರು. ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ತಮಮ ವಿಧಾಾಭಾಾಸದಲ್ಲಾ ಹಜಚುಿ ಗ್ಮನಹರಿಸಲು ಅಧಾಾಪ್ಕರು ರ್ಜೈಗಜೊಳುಬಜೇರ್ಾದ ಕರಮಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಅನ್ಜೇಕ ರಚನ್ಾತಮಕ ಸಲಹಜ ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ನೇಡಿದದರು. ಇಂತಹ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳಳ ಅದರಲೊಾ ನುರಿತ ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಮಮಂತಹ ಗಾರಮಿೇಣ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅಧಾಾಪ್ಕರಿಗಜ ಮತುು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಲಭಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ರ್ಜೊತಜ ಪ್ರತಜಾೇಕ ಸಮಾಲಜೊೇಚನ್ಜ ನ್ಜಡಜಸಿದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ರ್ಾಲಜೇಜಿನಲ್ಲಾ ಮತುು ಹಜೊರಗ್ಡಜ ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಅನ್ಜೇಕ ಸಮಸ್ಜಾಗ್ಳನುು ಅವರಜೊಂದಿಗಜ ಚಚಿಾಸಿದದರು. ರ್ಾಲಜೇಜಿಗಜ ಬಸ್ ಸ್ೌಲರ್ಾದ ಸಮಸ್ಜಾ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಾನ ಸಥಳ ಅಭಾವದ ಸಮಸ್ಜಾ, ಅನ್ಜೇಕ ವಿಷ್ಯಗ್ಳಲ್ಲಾ ಖ್ಾಯಂ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರು ಇಲಾದಿರುವ ಈ ಮುಂತಾದ ಅನ್ಜೇಕ ಸಮಸ್ಜಾಗ್ಳನುು ಚಚಿಾಸಿ ಇವುಗ್ಳನುು ಪಾರಂಶುಪಾಲರು ಮತುು ನ್ಾಾಕ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಮುಖಾವಾಗಿ ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿಯ ಗ್ಮನರ್ಜೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಾ ಈ ಸಮಸ್ಜಾಗ್ಳನುು ಬಗಜೆಹರಿಸಿ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಇನೊು ಉತುಮ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತವರಣವನುು ಕಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಕಚಜೇರಿಯನುು ಹಜೇಗಜ ವಿದಾಾರ್ಥಾ ಸ್ಜುೇಹಿಯಾಗಿಸುವುದು, ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಜ ಂದಿಗಿನ ರ್ಾಲಜೇಜು ಸಿಬಬಂದಿಗ್ಳ ವತಾನ್ಜ, ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಕಡತ ನವಾಹಣಜ, ಕಡತಗ್ಳನುು ನವಾಹಣಜ ಮಾಡಲು ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಬಳರ್ಜಯನುು ಹಜೇಗಜ ಮಾಡಿರ್ಜೊಳಳುವುದು, ರ್ಾಲ-ರ್ಾಲರ್ಜೆ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅಭಿವೃದಿದಗಜ ಬಿಡುಗ್ಡಜಯಾಗ್ುವ ಅನುದಾನಗ್ಳನುು ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಗ್ಮನರ್ಜೆ ತಂದು ಅವುಗ್ಳ ಸೊಕು ಬಳರ್ಜಯ ಬಗಜೆ ಗ್ಮನಹರಿಸುವುದು, ಅನುದಾನಗ್ಳ ಬಳರ್ಜಯಲ್ಲಾ ಪಾರದಶಾಕತಜಗಜ ಒತುುರ್ಜೊಡಲು ರ್ಜೈಗಜೊಳುಬಜೇರ್ಾದ ಕರಮಗ್ಳ ಬಗಜೆ ಸೊಕು ಸಲಹಜಗ್ಳನುು ನೇಡಿದದರು.
 7. 7. ಇಂತಹ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳಳ ಸಿಗ್ುವುದು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಭಜೇಟಿಯ ಅಥವಾ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ತಪಾಸಣಜಯ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಾ ಮಾತರ ಹಿೇಗಾಗಿ ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಾ ತಜೊಡುಗ್ುವುದರಿಂದ ಅನ್ಜೇಕ ಅನುಕೊಲಗ್ಳಿವಜ. ಒಟಿಟನಲ್ಲಾ ರ್ಾಲ-ರ್ಾಲರ್ಜೆ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ತಪಾಸಣಜಗಜ ಒಳಗಾಗ್ುವುದು ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅಭಿವೃದಿದಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ, ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ ಮತುು ಅಧಾಾಪ್ಕರು ಹಜಚುಿ ಕಿರಯಾಶೇಲವಾಗಿ ಸಂಶಜ ೇಧನ್ಜ ಮತುು ಭಜೊೇದನ್ಜಯಲ್ಲಾ ತಜೊಡಗಿಸಿರ್ಜೊಳುಲು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಭಜೇಟಿ ಒಂದು ರಿೇತಿ ನ್ಜೈತಿಕಸ್ಜಥೈಯಾವನುು ಹಜಚಿಿಸುತುದಜ. ಈ ಮೇಲ್ಲನ ರ್ಾರಣಗ್ಳಿಗಾಗಿ ನ್ಾವು ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ವಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಹಿತಕರ ಅನುರ್ವ.  ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಭಜೇಟಿಯಂದ ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜಿಗಾದದ ಅನುಕೊಲಗ್ಳಳ ಏನು? ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಂದಾಗಿ ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜಿಗಜ ಮತುು ಸಿಬಬಂದಿಗ್ಳಿಗಜ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಅನ್ಜೇಕ ಅನುಕೊಲಗ್ಳಾಗಿವಜ. ಮುಖಾವಾಗಿ ರ್ಾಲಜೇಜು ನ್ಾಾಕ್ ಮಾನಾತಜಯನುು (ಗಜರೇಡ್ ಯಾವುದಾದರೊ ಆಗ್ಲ್ಲ) ಪ್ಡಜದಿದದುದ. ಪಿರಿಯಾಪ್ಟ್ಟಣ ತಾಲೊಾಕಿನಲ್ಲಾ ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜು ನ್ಾಾಕ್ ಮಾನಾತಜಗಜ ಒಳಪ್ಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ ರ್ಾಲಜೇಜು ಎಂಬ ಹಜಗ್ೆಳಿರ್ಜ. ರ್ಾಲಜೇಜು ಈ ವಷ್ಾ 25 ವಷ್ಾರ್ಜೆ ರ್ಾಲ್ಲಟ್ುಟ ತನು ಬಜಳಿುಹಬಬವನುು ಆಚರಿಸಿರ್ಜೊಳಳುತಿುದಜ. ಈ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಾ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಭಜೇಟಿ ರ್ಾಲಜೇಜಿಗಜ ಮತುುಷ್ುಟ ಮರುಗ್ುತಂದಿದಜ. ಇವುಗ್ಳನುು ಹಜೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಮುಖಾವಾಗಿ ನ್ಾಾಕ್ನಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ುಟ ಮೊಲರ್ೊತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳಳ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಮತುು ಅಧಾಾಪ್ಕರಿಗಜ ದಜೊರಜತದುದ ದಜೊಡಡ ಅನುಕೊಲ. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡರ್ಜೆ ಸುಣಣ-ಬಣಣ ತುಂಬಿಸಿದುದ, ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಜ ಶುದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಶಾಶಾತ ವಾವಸ್ಜಥ, ಶೌಚಾಲಯದ ದುರಸಿು, ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಕಂಪ್ಯಾಟ್ರ್ ಲಾಾಬ್ನ ದುರಸಿಥ, ಕಚಜೇರಿಗಜ ಮತುು ಗ್ರಂಥಾಲಯರ್ಜೆ ಅಗ್ತಾವಿರುವ ಪಿೇಠಜೊೇಪ್ಕರಣಗ್ಳ ಖರಿೇದಿ, ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಕಚಜೇರಿಯ ನವಿೇಕರಣ, ಹಜೊಸ ನಯತರ್ಾಲ್ಲರ್ಜಗ್ಳನುು ಗ್ರಂಥಾಲಯರ್ಜೆ ತರಿಸಿದುದ, ಹಜೊಸ ನ್ಾಮಪ್ಲಕಗ್ಳಳ, ವಾಹನ ನಲಾದಣ, ಅಧಾಾಪ್ಕರ ರ್ಜೊಠಡಿಗಜ ಅಂತರರ್ಾಲದ ವಾವಸ್ಜಥ, ಇನೊು ಸಣಣ-ಪ್ುಟ್ಟ ದುರಸಿಥಗ್ಳನುು ಮಾಡಿಸಿ ಶಜೈಕ್ಷಣಿಕ ವತಾವರಣವನುು ಮತುಷ್ುಟ ಉತುಮಗಜೊಳಿಸಿದುದ ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಭಜೇಟಿಯ ಹಿನುಲಜಯಲ್ಲಾ. ಈ ರ್ಾಯಾಗ್ಳನುು ಮಾಡಿಸಲು ರ್ಾಲಜೇಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಜಯ ಹಣರ್ಾಸಿನ ಸಹಾಯ (ಪರ. ಸಿದದಲ್ಲಂಗ್ಸ್ಾಾಮಿಯವರ ಒತಾುಸ್ಜಯಂದ) ಮತುು ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸಹರ್ಾರವನುು ಮರಜಯುವಂತಿಲಾ. ನ್ಾವು ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಯನುು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದಿದದದರಜ ಈ ರ್ಜಲಸಗ್ಳಳ ಸ್ಾಧಾವಾಗ್ುತಿುರಲ್ಲಲಾ. ಹಿರಿಯ(ಹಳಜ) ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳಳ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಚಟ್ುವಟಿರ್ಜಯನುು ಅರಿಯಲು ಸಹರ್ಾರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕೊಡ ರ್ಾಲಜೇಜಿಗಜ ಈ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಾ ಅನ್ಜೇಕ ಅನುಕೊಲಗ್ಳಾಗಿದುದ ಒಳಜುಯ ಬಜಳವಣಿಗಜ.
 8. 8.  ತಂಡದ ರ್ಜೊತಜ ರ್ಜಲಸ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಅನುರ್ವಗ್ಳಳ ನ್ಾವು ನ್ಾಾಕ್ ಮಾನಾತಜಗಜ ಹಜೊೇಗ್ುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಾ ಅನ್ಜೇಕ ಅಡಚಣಜಗ್ಳಿದದವು. ಅನ್ಜೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಕಿರಯೆಯನುು ಮುಂದಜ ಹಾಕುವ ದಾರಿಗ್ಳನುು ಹುಡುಕುತಿುದಜದೇವು. ಆದರಜ ಪರ. ಸಿದದಲ್ಲಂಗ್ಸ್ಾಾಮಿ ಸರ್ ರವರ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜ ಮೇರಜಗಜ ಮೊದಲು LOI & IEQAಯನುು ಯಶಸಸಿಾಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಿ ಒಂದಷ್ುಟ ವಿಶಾರಂತಿಯನುು ಪ್ಡಜದವು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಅಧಾಾಪ್ಕರ ವಗಾಾವಣಜಯಂದಾಗಿ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆ ಮತುಷ್ುಟ ವಿಳಂಬವಾಯತು. ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್(SSR) ಸಲ್ಲಾಸುವ ದಿನ್ಾಂಕ ಹತಿುರವಾಗ್ುತಿುದದಂತಜ ಎನ್ಾದರೊ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಸಲ್ಲಾಸಲು ತಿೇಮಾಾನಸಿ ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯನುು ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ನ್ಜೇತೃತಾದಲ್ಲಾ ಪ್ುನರ್ರಚಿಸಿ ವಾಣಿಜಾ ವಿಭಾಗ್ದ ಶರೇ ಗಿರಿೇಶ್ ಎಂ.ಸಿ. ಇವರನುು ಸಂಚಾಲಕರನ್ಾುಗಿ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಡಾ. ವಸಂತರಾಜು ಎನ್., ಇವರನುು ಸಹ-ಸಂಚಾಲಕರನ್ಾುಗಿ, ಕನುಡ ವಿಭಾಗ್ದ ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ವಜೇದಾ ಮತುು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ್ದ ಶರ ಬಿ.ಆರ್. ಜಯಣಣರವರನುು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಾರನ್ಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಕಚಜೇರಿ ಸಿಬಬಂದಿಗ್ಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಗ್ತಾ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳನುು ಪ್ಡಜದು ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ನುು ತಯಾರಿಸಿ ನ್ಾಾಕ್ಗಜ ಸಲ್ಲಾಸಲಾಯತು. ನಂತರ ನ್ಾಾಕ್ ಪಿೇರ್ ಟಿೇಮ್ ಭಜೇಟಿ ನೇಡುವ ದಿನ್ಾಂಕ ನಧಾಾರವಾಗಿ ಮತಜು ನಮಮ ಅತಂಕಗ್ಳಳ ಮುಖಾವಾಗಿ ರ್ಜಲವಜೇ ನ್ಾವು ಖ್ಾಯಂ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಗಜ ತಜೊಂದರಜಯಾಗ್ಬಹುದು ಎಂಬ ಅಳಳಕು. ನರಂತರ ಪರ. ಸಿದದಲ್ಲಂಗ್ಸ್ಾಾಮಿ ಸರ್ರವರ ಸಲಹಜ-ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳನುು ಪ್ಡಜದು, ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿಯೆಗಜ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದದಗಜೊಂಡು ರ್ಾಲಜೇಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಜಯ ಅನುದಾನ ಮತುು ರ್ಾಲಜೇಜು ಅಭಿವೃದಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದಷ್ುಟ ಮೊಲರ್ೊತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳನುು ಹಜಚಿಿಸಿ ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಗಜ ಸಿದದಗಜೊಂಡಜವು. ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರ ರ್ಜೊತಜ ನ್ಾಾಕ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತುು ಡಾ. ವಜೇದಾರವರು ನರಂತರ ಸಭಜ ನ್ಜಡಸಿ ಅವರನುು ಈ ರ್ಾಯಾದಲ್ಲಾ ಸಕಿರಯ ಭಾಗ್ವಹಿಸುವಂತಜ ಮಾಡಿದದರು. ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಭಜೇಟಿಯ ಸ್ಾರಿಗಜಗಜ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಜಲಸಗ್ಳನುು ಮತುು ಪ್ತರವಾವಹಾರಗ್ಳನುು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ನವಾಹಿಸಿದದರಜ, ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಿರಿಯ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗ್ಳ ಮತುು ಪೇಷ್ಕರ ಸಭಜಯ ತಯಾರಿಯನುು, ಡಾ. ವಜೇದಾ ಮತುು ಶರ ಜಯಣಣರವರು ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಪ್ರತಿಯಂದು ರ್ಾಯಾಗ್ಳನುು (ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡದ ಸ್ಾಾಗ್ತ, ಊಟ್ದ ನವಾಹಣಜ, ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಸಾಚಿತಜ ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಸಲಹಜ- ಸೊಚನ್ಜಗ್ಳ ಮೇಲಜ ನ್ಾವು ನವಾಹಿಸಿದಜದವು. ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಸಿಬಬಂದಿಗ್ಳ ಸಹರ್ಾರ, ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನ್ಾಾಸಕರ ಸಹರ್ಾರ ಕೊಡ ದಜೊಡಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ನಮಗಜ ಸಿಕಿೆತುು. ಹಾಗಾದರಜೇ ನಮಮ ನಡುವಜ ಯಾವುದಜೇ ಭಿನ್ಾುಭಿಪಾರಯಗ್ಳಿರಲ್ಲಲಾವಜೇ, ನಮಮ ನಡುವಜ ಅನ್ಜೇಕ ಭಿನ್ಾುಭಿಪಾರಯಗ್ಳಳ(ಮನುಷ್ಾನ ಸಹಜ ಮನ್ಜೊೇಧಮಾ) ಇದದರೊ ಸಹ ನಮಮ ವಜೈಯಕಿುಕ ಹಿತಾಸಕಿುಗ್ಳನುು ಪ್ಕೆಕಿಟ್ುಟ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ಹಿತಾಸಕಿುಯಂದ ನ್ಾವು ರ್ಜಲಸಮಾಡಿದುದ ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆ ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ನ್ಜಡದು ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜು ನ್ಾಾಕ್ ನಂದ “ಬಿ ಗಜರೇಡ್ ಪ್ಡಜಯಲು ಸಹಾಯವಾಯತು.
 9. 9. ರ್ಜೊನ್ಜಯ ಮಾತು: ನ್ಾವು ನ್ಾಾಕ್ ತಂಡರ್ಜೆ ನಮಮ ರ್ಾಲಜೇಜಿನ ವಾಸುವ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದಜೇ ಇತರ ಅನ್ಾವಶಾ ಅಂದರಜ ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯನುು ಮಚಿಿಸಲು ಇಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಮಮ ವರಿದಿಯಲಾಾಗ್ಲ್ಲ, ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿ ರ್ಾಲಜೇಜಿಗಜ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಂದರ್ಾದಲಾಾಗ್ಲ್ಲ ನೇಡಲ್ಲಲಾ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನ್ಾಾಕ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಗಜ ಒಳಪ್ಡುತಿುರುವ ರ್ಾಲಜೇಜುಗ್ಳಿಗಜ ಅನುಕೊಲವಾಗ್ಲಜಂದು ನ್ಾಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಜ ಸ್ಾದರ ಪ್ಡಿಸಿದ ಪಾರಂಶುಪಾಲರ presentationನುು ಈ ರ್ಜಳಕಂಡ ವಜಬ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಾ ನೇಡಲಾಗಿದಜ. ಈ presentationನುು ನ್ಜೊೇಡುವರು ಈ ವಜಬ್ ವಿಳಾಸರ್ಜೆ ಭಜೇಟಿ ನೇಡಬಹುದು: http://tinyurl.com/httsqtt
 10. 10. ನ್ಯಾಕ್ ಪೇರ್ ಟಿೇಮ್ ಕಯಲ ೇಜಿಗ ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಿ ತ ಗ ದ ಕ ಲ ಪ್ರೇಟ ್ೇಗಳು

×