Ppt cucurbeul schimbarii.

Vasilica Gazdac
Vasilica Gazdacprofesor la Scoala Salva en Scoala Salva
Programul educaţional de promovare
a educaţiei pentru schimbare la preşcolari.

PROIECTUL JUDETEAN

,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”

ARGUMENT
“ Educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi să schimbăm lumea”
( Nelson Mandela)
Educaţia de astăzi înseamnă schimbare datorită transformării contextului socioeconomic actual, ceea ce a condus spre dezvoltarea unor probleme globale care necesită formarea
de deprinderi şi competenţe în găsirea soluţiilor la aceste probleme ( încălzirea globală,evoluţia
tehnologiei, importanţa mass-mediei în societate, emigraţie şi imigraţie ,terorism, boli incurabile). În
rezolvarea acestor probleme educaţia şi şcoala au rolul de a se schimba fundamental.
Pentru a genera o transformare individuală în acest context este necesară formarea unei
game variate de deprinderi şi competente corespunzătoare sec.XXI începând cu copiii preşcolari
printr-o gamă variată de activităţi prin intermediul educaţiei formale şi nonformale.
Flexibilitatea şi adaptabilitatea individului într-o societate postmodernistă va fi realizată
prin formarea de deprinderi sociale şi personale , prin creativitate, inovaţie, relaţionare ,gândire
critică, toate aceste demersuri işi vor avea originile în activităţile grădiniţei.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
SCOP:
Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare precum şi formarea şi creşterea
responsabilităţii copiilor preşcolari şi a educatoarelor faţă de problemele lumii contemporane.
OBIECTIVE SPECIFICE :
Privind copiii preşcolari:
Stimularea preşcolarilor pentru a desfăşura activităţi educative creative impuse de problemele
actuale ale lumii contemporane.
Însuşirea unor norme de comportament inclusiv voluntariatul care încurajează o relaţionare socială
pozitivă, care promovează strategii pozitive de depăşire a conflictelor şi care dezvoltă respectul de
sine;
Privind cadrele didactice :
Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi sau servicii de stimulare a interesului pentru nou, prin
ceea ce numim educaţia pentru schimbare;
Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat cerinţelor programului şi a unor
practici de instruire bazate pe cunoaşterea individuală a copiilor şi pe cunoaşterea nevoilor respectiv
a valorilor comunităţilor.
Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate:
Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul lor în
formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
 GRUPUL ŢINTĂ:
 24 de grădiniţe din judeţ.
 126 de grupe de preşcolari.
 3020 de preşcolari cu vârste cuprinse între 3-6 ani.
 Părinţii preşcolarilor.
 Cadrele didactice din unităţile de învăţământ implicate.
DURATA:
15 OCTOMBRIE 2013 - 15 OCTOMBRIE 2015.
COORDONARE LA NIVELUL JUDETULUI:
• Prof. Crina Clapou - Inspector Şcolar Învăţământ Preşcolar
• Prof. Liana Pop - director Grădiniţa P.P.Nr.13 Bistriţa-coordonatoarea programului
• Prof. Gabriela Pintican - Grădiniţa ,,Trenuleţul veseliei” Bistriţa, metodist al I.S.J. B-N.
• Prof. Vasilica Găzdac- Grădiniţa P.N Salva, metodist al I.S.J. B-N.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
•
•

•

•

SUGESTII DE ACTIVITĂŢI PROPUSE „ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA LUMEA „
Activităţile propuse se pot organiza su forma de activităţi de protejare a mediului, activităţi
turistice, drumeţii, excursii, vizite, ateliere de lucru, activităţi practice, excursii, activităţi
distractive ,acţiuni de voluntariat, expoziţii, discuţii cu specialişti. Se pot iniţia parteneriate de
colaborare cu Agenţia de Mediu Bistriţa, Garda de Mediu Bistriţa, Ocoale Silvice, Romsilva,
RoREC, Codrisor Salubrizare Bistriţa,Aquabis, ONG-uri locale,edituri, tipografii, librării, As
Tv Bistriţa, Direct Tv Bistriţa, Mesagerul BN, Răsunetul, Bistriţeanul, Timp
Online,Assoclic,Asociatia Asscendent, Asociaţia Impact, Inocenţii, Tasuleasa Social,
Asociaţia Micul Prinţ, consiliile locale, spitale, medici de familie, asociaţii de părinţi, Direcţia
de Sănătate Publică Bistriţa etc
Derularea în calitate de coordonatori sau parteneri a unor campanii de sensibilizare a opiniei
publice faţă de anumite probleme de mediu, probleme sociale, probleme ale comunităţii locale,
campanii de igienizare, campanii de reciclare etc. Acestea vor beneficia de o diseminare
adecvată în presa locală scrisă şi audio-video.
Conceperea de materiale publicitare, afişe, flyere ( fluturaşi), pliante, bannere, calendare,
reviste, articole, filme, fotografii ,atât în format tipărit cât şi digital privind activităţile derulate
, sustenabilitatea produselor şi a rezultatelor programului în cadrul instituţiei şi a comunităţii
locale
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014.
1.LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI
-prezentarea proiectului la consfătuirile educatoarelor,cercuri metodice, comisii metodice, etc.
-prezentarea proiectului la asociaţiile de părinţi, instituţii, asociaţii, membrii ai comunităţii locale.
-realizarea de afişe, postere, brosuri, flyere cu informaţii referitoare la proiect.
-diseminarea proiectului judeţean în presa scrisă.
Septembrie 2013
2.” NOI ÎNCEPUTURI ”
- realizarea de parteneriate de colaborare locale şi regionale cu diferite instituţii şi organizaţii în
vederea promovării educaţiei pentru schimbare.
- realizarea proiectelor locale cu planificările anuale conexe la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ
preşcolar implicate în proiect. Proiectul local va fi tipărit şi înaintat spre avizare la coordonatorul judeţean al
proiectului, d-na Liana Pop,director G.P.P 13 Bistriţa.
-realizarea raportului iniţial care va fi înaintat către MEN – DGEITPV.
Octombrie 2013.
3. “ PAŞI DE URMAT “
- prezentarea şi implementarea ghidului metodic naţional care va cuprinde un evantai de jocuri de
cunoaştere,autocunoaştere, jocuri de cooperare, jocuri de strategie.
-aplicarea de chestionare iniţiale verbale pentru copiii preşcolari implicaţi în proiect, chestionare scrise pentru
cadrele didactice, părinţi, colaboratori.
Noiembrie 2013.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
4.”LABORATUL SCHIMBĂRII”
-centralizarea informaţiilor obţinute prin intermediul chestionarelor şi realizarea unei situaţii statistice.
- prezentarea unitaţilor de învăţământ implicate a ideii de a realiza un calendar personalizat pentrua
valoriza activităţile desfăşurate
Decembrie 2013.
5.”CALENDARUL”
- colectarea de fotografii din cele mai reprezentative activităţi de la unitaţilor de învăţământ implicate în
vederea sustenabilităţii acestora.
-conceperea calendarului „ Împreună pentru schimbare „ 2014 cu poze din activităţile cele mai
semnificative desfăşurate în instituţiile preşcolare implicate în proiect.
Ianuarie 2014.
6.”RAPORTUL INTERMEDIAR”
-realizarea unor focus-grupuri cu copiii preşcolari,părinţi, cadre didactice şi colaboratori în vederea
identificării gradului de implementare a proiectului.
-conceperea şi transmiterea raportului intermediar către MEN – DGEITPV.
Februarie 2014.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
7.”SCHIMBARE PRIN TEHNOLOGIE”
-conceperea blog-ului proiectului şi diseminarea acestuia în presa scrisă şi audio-video.
-încărcarea activităţilor şi a produselor rezultate pe blog de către cadrele didactice, colaboratori
implicaţi în proiect.
Martie 2014.
8.”EDUCAŢIE ŞI SCHIMBARE”
-realizarea activităţilor din cadrul săptămânii” Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” în
acord cu scopul si obiectivele proiectului educaţie pentru schimbare.
-diseminarea activităţilor realizate în cadrul Simpozionului Internaţional „Educaţia în context
european „ Şcoala Gimnazială „ Tiberiu Morariu „ Salva, 26 aprilie 2014.
Aprilie 2014.
9.”SCHIMB DE EXPERIENŢĂ”
-realizarea unor schimburi de experienţă interjudeţene pentru valorificarea activităţilor realizate în
cadrul proiectului.
-conceperea unei broşuri cu exemple de bună practică din activităţile realizate în cadrul proiectului.
Mai 2014.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”

10.”EVALUAREA PROIECTULUI”
-aplicarea de chestionare finale verbale pentru copiii preşcolari implicaţi în proiect, chestionare
scrise pentru cadrele didactice, părinţi, colaboratori.
-organizarea unei conferinţe judeţene „ Împreună putem schimba lumea „, în care se vor face
prezentări ale activităţilor realizate, expoziţie de fotografii, produse etc
-diseminarea proiectului judeţean în presa scrisă.
Iunie 2014.
11.”RAPORTUL INTERMEDIAR”
-centralizarea informaţiilor obţinute prin intermediul chestionarelor şi realizarea unei situaţii
statistice.
- conceperea şi transmiterea Raportului Intermediar Nr.2 către MEN – DGEITPV.
Iulie 2014.
12. „ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM LUMEA „-FILMUL”
-centralizarea exemplelor de bună practică a activităţilor obţinute în cadrul proiectului.
-conceperea filmului „ Împreună schimbăm lumea „
August 2014.
•Notă: Planificarea temelor pentru anul şcolar 2014-2015 poate suferi modificări în funcţie de monitorizarea
activităţilor din cursul anului şcolar anterior şi de modificările apărute ulterior.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
•
•
•
•

•
•

•

MONITORIZARE, RAPORTARE ,EVALUARE
Monitorizarea activităţilor din cadrul proiectului se va realiza pe baza unui ghid de
monitorizare începând cu data de 1 noiembrie 2013.
Raportarea iniţială se va realiza după o lună de zile de la lansarea oficială a
proiectului.
Raportările intermediare se vor realiza în luna februarie 2014 si iulie 2014 şi vor
cuprinde date statistice referitoare la gradul de implementare al programului, la
derularea activităţilor, produse, rezultate, valorizări, dideminări.
Evaluarea va curpinde trei etape , o etapă iniţială la lansarea proiectului, o etapă
intermediară prin intermediul focus-grupurilor şi etapa finală la finalul proiectului.
Metodele de evaluare vor fi diverse de la chestionare de evaluare orale pentru
preşcolari, chestionare scrise pentru cadre didactice, părinţi, colaboratori până la
activităţi practice, ateliere, expoziţii, diverse alte activităţi.
Evaluarea finală a programului se va face pe baza rapoartelor finale până în data de
30 septembrie, printr-o conferinţă naţională organizată de MEN – DGEITPV.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”

DISEMINAREA PROIECTULUI.
-Site-urile:
www.didactic.ro
www.isjbn.ro
www.ccdbn.ro
www.mesagerul.ro
www.rasunetul.ro
www.educatoarea.ro
www.timponline.ro
www.bistritanews.ro
-articole din presa scrisă locală, regională şi naţională ( dosar de presă al proiectului )
-emisiuni, reportaje în presa audio-video locala şi regională.
-pliante, afişe, broşuri, pentru mediatizare.
PROIECTUL JUDETEAN
,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”

•

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIA ACORDATA!
1 de 12

Recomendados

Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţiTundeLaudat
5K vistas8 diapositivas
Parinte copilParinte copil
Parinte copilLiliana Aurica Popescu
2.5K vistas27 diapositivas
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiLiceul Banatean Otelu Rosu
30.7K vistas10 diapositivas
Relatii interpersonale - 1Relatii interpersonale - 1
Relatii interpersonale - 1einsteine
9.8K vistas50 diapositivas
Comunicarea.pptComunicarea.ppt
Comunicarea.pptAniela Grigore
13.7K vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Comunicarea cu parintiiComunicarea cu parintii
Comunicarea cu parintii
Ina Dumbrava3.3K vistas
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptx
DanielaMuncaAftenev2.8K vistas
ReferatReferat
Referat
Patracuta Magdalena Monica5K vistas
Violenta in mediul scolarViolenta in mediul scolar
Violenta in mediul scolar
Rodica B1.1K vistas
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parinti
Livia Dobrescu8K vistas
 Lectorat pentru parinti Lectorat pentru parinti
Lectorat pentru parinti
Biblioteci Bihorene7.6K vistas
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
ssuser993c0a920 vistas
PreadolescentaPreadolescenta
Preadolescenta
Livia Dobrescu20.7K vistas
Carte 14 15Carte 14 15
Carte 14 15
Nicoletta Hustiuc10.1K vistas
Omul si mediulOmul si mediul
Omul si mediul
Denis Lanciu14.6K vistas
Stiluri parentaleStiluri parentale
Stiluri parentale
Lilia Roman13.1K vistas
Educaţia părinţilorEducaţia părinţilor
Educaţia părinţilor
NataliaW922.2K vistas

Destacado

Comunicarea in familieComunicarea in familie
Comunicarea in familieeconsiliere
4.8K vistas30 diapositivas
Prezentare emotiiPrezentare emotii
Prezentare emotiiCraiu Ovidiu
9.1K vistas28 diapositivas
Emotii facialeEmotii faciale
Emotii facialeNo Coment
9.1K vistas22 diapositivas
Educatia parintilorEducatia parintilor
Educatia parintiloraliceproject
3K vistas10 diapositivas
1 comunicarea eficienta1 comunicarea eficienta
1 comunicarea eficientabmihaela69
24.7K vistas50 diapositivas
Proiect sedintaProiect sedinta
Proiect sedintaLoredanaai2
20.1K vistas28 diapositivas

Destacado(20)

Comunicarea in familieComunicarea in familie
Comunicarea in familie
econsiliere4.8K vistas
Prezentare emotiiPrezentare emotii
Prezentare emotii
Craiu Ovidiu9.1K vistas
Emotii facialeEmotii faciale
Emotii faciale
No Coment9.1K vistas
Educatia parintilorEducatia parintilor
Educatia parintilor
aliceproject3K vistas
1 comunicarea eficienta1 comunicarea eficienta
1 comunicarea eficienta
bmihaela6924.7K vistas
Proiect sedintaProiect sedinta
Proiect sedinta
Loredanaai220.1K vistas
Comunicarea non verbalăComunicarea non verbală
Comunicarea non verbală
Daniela Munca-Aftenev15K vistas
Comunicarea nonverbalaComunicarea nonverbala
Comunicarea nonverbala
Tonia Bucurica17.1K vistas
Lectie comunicareaLectie comunicarea
Lectie comunicarea
Chelariu Mihai22.1K vistas
Comunicarea nonverbalaComunicarea nonverbala
Comunicarea nonverbala
Bahrin Constantin9K vistas
Prezentare comunicarePrezentare comunicare
Prezentare comunicare
asociatiaCRI40.4K vistas
Educaţia tinerii generaţii pentru un mod sănătos de viaţă Educaţia tinerii generaţii pentru un mod sănătos de viaţă
Educaţia tinerii generaţii pentru un mod sănătos de viaţă
Ministerul Educației al Republicii Moldova3.1K vistas
Ppt atelier limbaj non verbalPpt atelier limbaj non verbal
Ppt atelier limbaj non verbal
Cristina Chis2.6K vistas
Mce i+ii +iii 2013Mce i+ii +iii 2013
Mce i+ii +iii 2013
Anca Elena Vararu1.4K vistas
Club De SanatateClub De Sanatate
Club De Sanatate
Adventist Pitesti742 vistas
0 inv diverse_fise_de_atentie0 inv diverse_fise_de_atentie
0 inv diverse_fise_de_atentie
cretuildiko2.4K vistas
Sfaturi pentru parintiSfaturi pentru parinti
Sfaturi pentru parinti
cecisromania988 vistas
Familia powerpointFamilia powerpoint
Familia powerpoint
Ioana Bot14.8K vistas

Similar a Ppt cucurbeul schimbarii.(20)

Curcubeul schimbariiCurcubeul schimbarii
Curcubeul schimbarii
Antoneta Anica Oruna1.7K vistas
Cel mai bun cel mai bunCel mai bun cel mai bun
Cel mai bun cel mai bun
Jungheatu Maria130 vistas
Campania globală pentru educaţie 2012Campania globală pentru educaţie 2012
Campania globală pentru educaţie 2012
Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman568 vistas
Forumul Inovatorilor in Educatie-EosForumul Inovatorilor in Educatie-Eos
Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos
Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti1.1K vistas
Plan managerial consilier_educativ_2017-2018Plan managerial consilier_educativ_2017-2018
Plan managerial consilier_educativ_2017-2018
Simona Patrascu (Perta)89 vistas
Infoline nr 6Infoline nr 6
Infoline nr 6
Paraschiv Camelia798 vistas
Prezentare sacoşa bio  pasăre danielaPrezentare sacoşa bio  pasăre daniela
Prezentare sacoşa bio pasăre daniela
vorbedeverde11896 vistas
Educaţia altfel mapa proiectuluiEducaţia altfel mapa proiectului
Educaţia altfel mapa proiectului
Andrei Dais1.8K vistas
Scoala "Elena Cuza" Iasi - Activitate SNAC - 2010Scoala "Elena Cuza" Iasi - Activitate SNAC - 2010
Scoala "Elena Cuza" Iasi - Activitate SNAC - 2010
Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi3.9K vistas
Curcubeul Schimbarii 2014-2015.Curcubeul Schimbarii 2014-2015.
Curcubeul Schimbarii 2014-2015.
Vasilica Gazdac1.4K vistas
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
decagina768 vistas
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
decagina362 vistas
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
decagina360 vistas
Prezentarea proiectului  scoli implicatePrezentarea proiectului  scoli implicate
Prezentarea proiectului scoli implicate
cameliatimofte363 vistas
”Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam”, anul 1 ”Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam”, anul 1
”Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam”, anul 1
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani, Vrancea3K vistas
șCoala viitoruluișCoala viitorului
șCoala viitorului
carminavolanin992 vistas

Más de Vasilica Gazdac(20)

Ppt cucurbeul schimbarii.

 • 1. Programul educaţional de promovare a educaţiei pentru schimbare la preşcolari. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”
 • 2. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” ARGUMENT “ Educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi să schimbăm lumea” ( Nelson Mandela) Educaţia de astăzi înseamnă schimbare datorită transformării contextului socioeconomic actual, ceea ce a condus spre dezvoltarea unor probleme globale care necesită formarea de deprinderi şi competenţe în găsirea soluţiilor la aceste probleme ( încălzirea globală,evoluţia tehnologiei, importanţa mass-mediei în societate, emigraţie şi imigraţie ,terorism, boli incurabile). În rezolvarea acestor probleme educaţia şi şcoala au rolul de a se schimba fundamental. Pentru a genera o transformare individuală în acest context este necesară formarea unei game variate de deprinderi şi competente corespunzătoare sec.XXI începând cu copiii preşcolari printr-o gamă variată de activităţi prin intermediul educaţiei formale şi nonformale. Flexibilitatea şi adaptabilitatea individului într-o societate postmodernistă va fi realizată prin formarea de deprinderi sociale şi personale , prin creativitate, inovaţie, relaţionare ,gândire critică, toate aceste demersuri işi vor avea originile în activităţile grădiniţei.
 • 3. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” SCOP: Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare precum şi formarea şi creşterea responsabilităţii copiilor preşcolari şi a educatoarelor faţă de problemele lumii contemporane. OBIECTIVE SPECIFICE : Privind copiii preşcolari: Stimularea preşcolarilor pentru a desfăşura activităţi educative creative impuse de problemele actuale ale lumii contemporane. Însuşirea unor norme de comportament inclusiv voluntariatul care încurajează o relaţionare socială pozitivă, care promovează strategii pozitive de depăşire a conflictelor şi care dezvoltă respectul de sine; Privind cadrele didactice : Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi sau servicii de stimulare a interesului pentru nou, prin ceea ce numim educaţia pentru schimbare; Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat cerinţelor programului şi a unor practici de instruire bazate pe cunoaşterea individuală a copiilor şi pe cunoaşterea nevoilor respectiv a valorilor comunităţilor. Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate: Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii
 • 4. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII”  GRUPUL ŢINTĂ:  24 de grădiniţe din judeţ.  126 de grupe de preşcolari.  3020 de preşcolari cu vârste cuprinse între 3-6 ani.  Părinţii preşcolarilor.  Cadrele didactice din unităţile de învăţământ implicate. DURATA: 15 OCTOMBRIE 2013 - 15 OCTOMBRIE 2015. COORDONARE LA NIVELUL JUDETULUI: • Prof. Crina Clapou - Inspector Şcolar Învăţământ Preşcolar • Prof. Liana Pop - director Grădiniţa P.P.Nr.13 Bistriţa-coordonatoarea programului • Prof. Gabriela Pintican - Grădiniţa ,,Trenuleţul veseliei” Bistriţa, metodist al I.S.J. B-N. • Prof. Vasilica Găzdac- Grădiniţa P.N Salva, metodist al I.S.J. B-N.
 • 5. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” • • • • SUGESTII DE ACTIVITĂŢI PROPUSE „ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA LUMEA „ Activităţile propuse se pot organiza su forma de activităţi de protejare a mediului, activităţi turistice, drumeţii, excursii, vizite, ateliere de lucru, activităţi practice, excursii, activităţi distractive ,acţiuni de voluntariat, expoziţii, discuţii cu specialişti. Se pot iniţia parteneriate de colaborare cu Agenţia de Mediu Bistriţa, Garda de Mediu Bistriţa, Ocoale Silvice, Romsilva, RoREC, Codrisor Salubrizare Bistriţa,Aquabis, ONG-uri locale,edituri, tipografii, librării, As Tv Bistriţa, Direct Tv Bistriţa, Mesagerul BN, Răsunetul, Bistriţeanul, Timp Online,Assoclic,Asociatia Asscendent, Asociaţia Impact, Inocenţii, Tasuleasa Social, Asociaţia Micul Prinţ, consiliile locale, spitale, medici de familie, asociaţii de părinţi, Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa etc Derularea în calitate de coordonatori sau parteneri a unor campanii de sensibilizare a opiniei publice faţă de anumite probleme de mediu, probleme sociale, probleme ale comunităţii locale, campanii de igienizare, campanii de reciclare etc. Acestea vor beneficia de o diseminare adecvată în presa locală scrisă şi audio-video. Conceperea de materiale publicitare, afişe, flyere ( fluturaşi), pliante, bannere, calendare, reviste, articole, filme, fotografii ,atât în format tipărit cât şi digital privind activităţile derulate , sustenabilitatea produselor şi a rezultatelor programului în cadrul instituţiei şi a comunităţii locale
 • 6. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014. 1.LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI -prezentarea proiectului la consfătuirile educatoarelor,cercuri metodice, comisii metodice, etc. -prezentarea proiectului la asociaţiile de părinţi, instituţii, asociaţii, membrii ai comunităţii locale. -realizarea de afişe, postere, brosuri, flyere cu informaţii referitoare la proiect. -diseminarea proiectului judeţean în presa scrisă. Septembrie 2013 2.” NOI ÎNCEPUTURI ” - realizarea de parteneriate de colaborare locale şi regionale cu diferite instituţii şi organizaţii în vederea promovării educaţiei pentru schimbare. - realizarea proiectelor locale cu planificările anuale conexe la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ preşcolar implicate în proiect. Proiectul local va fi tipărit şi înaintat spre avizare la coordonatorul judeţean al proiectului, d-na Liana Pop,director G.P.P 13 Bistriţa. -realizarea raportului iniţial care va fi înaintat către MEN – DGEITPV. Octombrie 2013. 3. “ PAŞI DE URMAT “ - prezentarea şi implementarea ghidului metodic naţional care va cuprinde un evantai de jocuri de cunoaştere,autocunoaştere, jocuri de cooperare, jocuri de strategie. -aplicarea de chestionare iniţiale verbale pentru copiii preşcolari implicaţi în proiect, chestionare scrise pentru cadrele didactice, părinţi, colaboratori. Noiembrie 2013.
 • 7. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” 4.”LABORATUL SCHIMBĂRII” -centralizarea informaţiilor obţinute prin intermediul chestionarelor şi realizarea unei situaţii statistice. - prezentarea unitaţilor de învăţământ implicate a ideii de a realiza un calendar personalizat pentrua valoriza activităţile desfăşurate Decembrie 2013. 5.”CALENDARUL” - colectarea de fotografii din cele mai reprezentative activităţi de la unitaţilor de învăţământ implicate în vederea sustenabilităţii acestora. -conceperea calendarului „ Împreună pentru schimbare „ 2014 cu poze din activităţile cele mai semnificative desfăşurate în instituţiile preşcolare implicate în proiect. Ianuarie 2014. 6.”RAPORTUL INTERMEDIAR” -realizarea unor focus-grupuri cu copiii preşcolari,părinţi, cadre didactice şi colaboratori în vederea identificării gradului de implementare a proiectului. -conceperea şi transmiterea raportului intermediar către MEN – DGEITPV. Februarie 2014.
 • 8. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” 7.”SCHIMBARE PRIN TEHNOLOGIE” -conceperea blog-ului proiectului şi diseminarea acestuia în presa scrisă şi audio-video. -încărcarea activităţilor şi a produselor rezultate pe blog de către cadrele didactice, colaboratori implicaţi în proiect. Martie 2014. 8.”EDUCAŢIE ŞI SCHIMBARE” -realizarea activităţilor din cadrul săptămânii” Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” în acord cu scopul si obiectivele proiectului educaţie pentru schimbare. -diseminarea activităţilor realizate în cadrul Simpozionului Internaţional „Educaţia în context european „ Şcoala Gimnazială „ Tiberiu Morariu „ Salva, 26 aprilie 2014. Aprilie 2014. 9.”SCHIMB DE EXPERIENŢĂ” -realizarea unor schimburi de experienţă interjudeţene pentru valorificarea activităţilor realizate în cadrul proiectului. -conceperea unei broşuri cu exemple de bună practică din activităţile realizate în cadrul proiectului. Mai 2014.
 • 9. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” 10.”EVALUAREA PROIECTULUI” -aplicarea de chestionare finale verbale pentru copiii preşcolari implicaţi în proiect, chestionare scrise pentru cadrele didactice, părinţi, colaboratori. -organizarea unei conferinţe judeţene „ Împreună putem schimba lumea „, în care se vor face prezentări ale activităţilor realizate, expoziţie de fotografii, produse etc -diseminarea proiectului judeţean în presa scrisă. Iunie 2014. 11.”RAPORTUL INTERMEDIAR” -centralizarea informaţiilor obţinute prin intermediul chestionarelor şi realizarea unei situaţii statistice. - conceperea şi transmiterea Raportului Intermediar Nr.2 către MEN – DGEITPV. Iulie 2014. 12. „ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM LUMEA „-FILMUL” -centralizarea exemplelor de bună practică a activităţilor obţinute în cadrul proiectului. -conceperea filmului „ Împreună schimbăm lumea „ August 2014. •Notă: Planificarea temelor pentru anul şcolar 2014-2015 poate suferi modificări în funcţie de monitorizarea activităţilor din cursul anului şcolar anterior şi de modificările apărute ulterior.
 • 10. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” • • • • • • • MONITORIZARE, RAPORTARE ,EVALUARE Monitorizarea activităţilor din cadrul proiectului se va realiza pe baza unui ghid de monitorizare începând cu data de 1 noiembrie 2013. Raportarea iniţială se va realiza după o lună de zile de la lansarea oficială a proiectului. Raportările intermediare se vor realiza în luna februarie 2014 si iulie 2014 şi vor cuprinde date statistice referitoare la gradul de implementare al programului, la derularea activităţilor, produse, rezultate, valorizări, dideminări. Evaluarea va curpinde trei etape , o etapă iniţială la lansarea proiectului, o etapă intermediară prin intermediul focus-grupurilor şi etapa finală la finalul proiectului. Metodele de evaluare vor fi diverse de la chestionare de evaluare orale pentru preşcolari, chestionare scrise pentru cadre didactice, părinţi, colaboratori până la activităţi practice, ateliere, expoziţii, diverse alte activităţi. Evaluarea finală a programului se va face pe baza rapoartelor finale până în data de 30 septembrie, printr-o conferinţă naţională organizată de MEN – DGEITPV.
 • 11. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” DISEMINAREA PROIECTULUI. -Site-urile: www.didactic.ro www.isjbn.ro www.ccdbn.ro www.mesagerul.ro www.rasunetul.ro www.educatoarea.ro www.timponline.ro www.bistritanews.ro -articole din presa scrisă locală, regională şi naţională ( dosar de presă al proiectului ) -emisiuni, reportaje în presa audio-video locala şi regională. -pliante, afişe, broşuri, pentru mediatizare.
 • 12. PROIECTUL JUDETEAN ,, CURCUBEUL SCHIMBĂRII” • VA MULTUMESC PENTRU ATENTIA ACORDATA!