Más contenido relacionado

Child Development.pptx

  1. Home Economics Child Development Sem VI Prof. Vibhawari Nakhate Mahatma Gandhi Arts science &late N.P. Commerce College, Armori , Dist-Gadchiroli
  2. बौद्धिक विकास परिभाषा_ १ अमूर्त पार्ळीिि विचाि किण्याची क्षमर्ा म्हणजे बुद्िी होय २ उदिसर्ाांच्या दिशेने िर्तन किण्याची क्षमर्ा ,उदिष्ट साध्य होर् असर्ाना जरुिी पडली र्िसमयोजन किर्ा येण्याची क्षमर्ा आणण उदिष्ट साध्य . झालेले आहे हे कळण्याची क ु िर् म्हणजे बुद्धिमत्ता होय. ३ क्रिया – कायत किण्याचा मार्त म्हणजे बुध्िी (intelligence is a way of acting) बु ििीचे महत्त्ि -_ 1. बिलत्या परिस्सिर्ीनुसाि समायोजन सािण्यास मिर् होर्े. 2. बुद्िी मुले अनेक प्रकािची कौशल्य सांपािन किण्यास मिर् होर्े. 3. . बुद्िीमुले मानिी सांसािनाांचा विकास होण्यास मिर् होर्े. 4. . ज्ञान आणण आकलन बुध्िइविकासाचा महत्त्ि पूणत पैलू आहे . 5. परिस्सिर्ीची र्ुांर्ार्ुांर् सोडविण्यअस बुध्िीचे महार्ेपूणात योर्िान आहे. 6. . अमूर्त विचाि किण्याची योग्यर्ा प्रिान किर्े. 7. . विविि र्ोष्टी कौशल्य शशकने बुद्िी मुले होर्े . 8. बुद्िी िि शलांर्भेिाच्या प्रभाि नाही. 9. . पूिीच्या अनुभिाचा फायिा शमळण्याची क्षमर्ा बुद्िी मुले प्राप्र् होर्े. 10. . िोन र्ोष्टीर् पिसपि सांबांि समजण्याची क्षमर्ा. 11. . मूल्यमापन किण्याची क्षमर्ा प्राप्र् होर्े.
  3. बुद्िीचे प्रकाि • अमूर्त बुद्िी • उच्चत्ि कल • विसर्ाि • िेर् • मूर्त बुद्िी • सामास्जक बुद्िी • बुद्धिमापन कसोट्या चे प्रकाि 1. िेक्र्ीर्र् कसोटी. ___ १ )भावषक कसोटी २) क्रियात्मक कसोटी 2. सामूदहक कसोटी ____ २) भावषक कसोटी २) क्रियत्मक कसोटी
  4. बौद्धिक विकासािि परिणाम किणािे घटक 1. अनुिाांशशकर्ा 2. िार्ाििण 3. जन्मिम 4. सांर्ोपन पद्िर्ी 5. आिोग्य 6. क ु टुांबाचा आकाि आणण प्रकाि 7. शलांर्भेि 8. सामास्जक, आधितक आणण परिस्सिर्ी 9. शालेय परिस्सिर्ी 10. साांसकृ तर्क परिस्सिर्ी
  5. सजतनशील बालक आणण मानशसक न्यूनर्ा • सजतनशील बालक • १ली अिसिा _पूितर्यािी • २ िी अिसिा _उद्भिण काळ • ३ िी अिसिा _अबोि अिसिा • ४ िी अिसिा _सत्यापण • मानशसक न्यूनर्ा • मांिबुद्िी • जडबुद्िी • िुबतळबुद्िी • तनबुतद्िi