Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Via catalana per la transparència (Torelló)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Via catalana per la transparència (Torelló)

Descargar para leer sin conexión

La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern fonamenta tècnicament la transparència en la gestió documental per tal de garantir l'autenticitat i fiabilitat de la informació sotmesa a publicitat activa i l'accés rigorós a la documentació pública. Sense voluntat política ni participació ciutadana, però, difícilment podrem aconseguir una transparència a fons.

La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern fonamenta tècnicament la transparència en la gestió documental per tal de garantir l'autenticitat i fiabilitat de la informació sotmesa a publicitat activa i l'accés rigorós a la documentació pública. Sense voluntat política ni participació ciutadana, però, difícilment podrem aconseguir una transparència a fons.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Via catalana per la transparència (Torelló) (20)

Anuncio

Via catalana per la transparència (Torelló)

 1. 1. LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA: VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Els instruments i valors de la #Transparènciafons Voluntat política i participació ciutadana
 2. 2. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 19/2014 Llei 29/2010Llei 10/2001 Esforç per integrar requeriments tècnics del marc legal precedent en matèria de gestió de la documentació i informació públiques
 3. 3. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern Art. 2 Transparència: “l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat […] per mitjà dels instruments de difusió que permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la participació en els assumptes públics” Art. 5.2 Els subjectes obligats han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent dels sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics, en el marc d’interoperabilitat del sector públic. Art. 19.3 “establir un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat que permeti la interoperativitat entre les administracions, la localització de qualsevol document o informació i la vinculació automàtica de cada document o conjunt de dades al seu règim d’accés i publicitat”
 4. 4. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern Art. 5.4 El sistema es fonamenta en el Portal de la Transparència, que és l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, i en les seus electròniques o llocs web corresponents. El Portal de la Transparència ha d’incloure el Registre de grups d’interès, regulat pel títol IV, i els canals de participació i els procediments participatius en tràmit. Art. 6.1.d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu ―si se’n disposa― i incorporant-hi índexs o guies de consulta. Art. 40.3 Els membres de la Comissió (CGDAIP) han d’ésser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional.
 5. 5. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència CGDAIP APDCATCNAATD DA Sisena: coordinació entre òrgans que regulen accés. Futura integració? Seria el més lògic
 6. 6. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 10/2001, d’arxius i documents Art. 7.1 Totes les administracions i les entitats titulars de documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que abasti la producció, la tramitació, el control, l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests i en garanteixi el tractament correcte mentre siguin utilitzats administrativament en les fases activa i semiactiva. Art. 7.2 Amb independència de les tècniques o els suports utilitzats, tots els documents públics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels continguts, i també la conservació i, si és procedent, la confidencialitat. Art. 7.5 Les administracions i les entitats titulars de documents públics han de destinar els recursos necessaris per a aconseguir el tractament de llurs documents en el grau que la llei exigeix i que els drets dels ciutadans justifiquen.
 7. 7. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 10/2001, d’arxius i documents Art. 31 Obligació de tenir servei d’arxiu: ajuntaments >10.000 habitants; les diputacions provincials; els consells comarcals Tots els ajuntaments i les altres administracions locals poden crear i gestionar el propi arxiu. Els municipis <10.000 habitants que no tinguin arxiu propi integrat al SAC no estan exempts de les obligacions que estableix l’article 7. Correspon als consells comarcals, a les diputacions provincials i a qualsevol ens de caràcter regional que pugui existir en el futur prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al SAC Art. 32 Els arxius municipals defineixen, implanten i mantenen el SGD administrativa en fase activa i semiactiva, i gestionen i conserven la documentació en fase semiactiva i la documentació històrica […] en relació amb la documentació de l’administració respectiva, dels seus organismes autònoms i de les seves empreses públiques, dels consorcis en què tinguin participació majoritària i de les fundacions i altres entitats finançades majoritàriament per l’ajuntament de què es tracti.
 8. 8. LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA: VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Els instruments i valors de la #Transparènciafons Voluntat política i participació ciutadana
 9. 9. Instruments i valors de la #Transparènciafons •“aversió a l’ús del mot document dins l’utillatge conceptual del govern obert fruit de la incomprensió de la seva natura i funció” •Molt habitual des de la perspectiva RISP Docufòbia •“concepció que pressuposa que el mer coneixement jurídic permet desenvolupar i desplegar amb garanties el procediment administratiu” •Guia per a la implantació de la llei de transparència Supremacisme jurídic •“atribució a les TIC d’una voluntat independent a la dels seus dissenyadors, de manera que acaben assumint el paper subjectiu en la transparència” •Molt habitual en càrrecs electes  Fetitxisme de la tecnologia Tres prejudicis que cal evitar sobre gestió documental i transparència
 10. 10. Instruments i valors de la #Transparènciafons GD ACCESSIBILITAT AUTENTICITAT INTEGRITAT TRAÇABILITAT La gestió documental dota la informació dels trets imprescindibles per garantir una transparència efectiva
 11. 11. Instruments i valors de la #Transparènciafons Portal de Transparència Gestor Documental Arxiu Digital Auditoria Context Confiança
 12. 12. Instruments i valors de la #Transparènciafons Quadre de Classificació Arquitectura Catàleg de Tipologies Normalització Esquema de Metadades Interoperabilitat
 13. 13. Instruments i valors de la #Transparènciafons Quadre d’accés i seguretat Control Calendari de conservació Avaluació
 14. 14. LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA: VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Els instruments i valors de la #Transparènciafons Voluntat política i participació ciutadana
 15. 15. Voluntat política i participació ciutadana Juristes ArxiversTIC Els càrrecs electes han de liderar la coordinació efectiva dels tècnics municipals involucrats en l’estratègia digital per afrontar la #transparènciafons
 16. 16. Voluntat política i participació ciutadana Pla d’Ordenació de la Informació Municipal Política de GD, Ordenances d’administració, seu i registre electrònics, Portal de Transparència + Seu Electrònica + Open data: estructurats seguint QdC Els càrrecs electes i la ciutadania han d’entendre el servei d’arxiu com l’arquitecte de la informació municipal. Encarregat de definir model d’implantació de la GD i les pautes per al seu desenvolupament, vinculat a necessitats locals
 17. 17. Voluntat política i participació ciutadana >500, 20, 39% 501-2.000, 11, 22% 2.001-5000, 13, 25% 5.001-10.000, 4, 8% >10.000, 3, 6% OSONA. Municipis per trams d'habitants Els càrrecs electes i la ciutadania han de valorar el grau d’implicació pressupostària per cercar mecanismes de desplegament dels serveis d’arxiu pel territori , en el context dels requeriments de transparència i accés a la informació >10.000 33% 2.001-5.000 67% VALL DEL GES. Municipis per trams d'habitant
 18. 18. Voluntat política i participació ciutadana Colaborant en disseny de campanyes d’alfabetització en informació pública Alliberant dades: hackatons als arxius, datificar informació analògica, OCM’s Fiscalitzant la publicitat activa: priorització de datasets, evitar dreceres (repositoris oberts de còpies digitals), traçabilitat La ciutadania ha de participar activament en la #transparènciafons exigint el seu dret d’accés a la informació de qualitat i cooperant en definició de polítiques concretes
 19. 19. Voluntat política i participació ciutadana 2015: ANY DE LA TRANSPARÈNCIA? A R X I U S ACCÉS A LA INFORMACIÓ EFICIÈNCIA APODERAMENT DEMOCRATITZACIÓ CORRESPONSABILITAT RENDICIÓ DE COMPTES
 20. 20. www.arxivers.com Gràcies per la vostra atenció! I, recordeu, en cas de dubte, adreçeu-vos al vostre arxiver més proper!

×