Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

10 sources of energy marathi

2.288 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

10 sources of energy marathi

 1. 1. [ya<aa 8 vaI ivaYaya saamaanya iva&ana P`akrNa 10
 2. 2. GaTk 10.1 jaIvaaSma [MQana 10.2 jaIvaaSma [MQanaacyaa Avasqaa 10.3 sauya10.4 saaolar kukr¸ saaOr tapk 10.5 saaolar saola 10.6 ]jao-caoTopic-Sources of [tr maagath SubStd-8
 3. 3. ]jaakaya- krNyaasaazI laagaNaa---yaa Sa@tIsa ]jaaAsao mhNatat. ]jao-caI $po vaogaLI AsalaI trI itcao eka $patuna dusa--yaa $pat $paMtr krta yaoto.
 4. 4. jyaa pdaqaa-cyaa jvalanaanao ]jaainamaa-Na haoto %yaa pdaqaa-sa [MQana Asao mhNatat. Std-8th Sub- Topic-Sources of
 5. 5. laaKao vaYaa-puvaIp`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcao AvaSaoYa jamaInaIt gaaDlao gaolao.%yaa var jamaInaIcaa varcaa p`caMD daba va AatIla ]YNata yaaMcaa pirNaama hao}na
 6. 6. jaIvaaSma [MQanaacaI inaima-tI
 7. 7. jaIvaaSma [Mqanaacyaa sqaayaU Avasqaa ³kaoLsaa ´ jaIvaaSma [MQana d`va ³Kinaja tola ´ vaayaU ³ naOsagaIk vaayaU´
 8. 8. aU [MQan KoDaopaDyaat ao [MQana mhNauna laakuDfaTa vaaprlaa jaatao Apu--yaa hvaotIla laakDacyaa jvalanaapasauna caarkaola tyaar krtat.
 9. 9. [MQana Kinaja tola o pRqvaIcyaa paoTat 25000 maI Kaola saapDtat.%yaa pasauna poT/aola ¸iDJaola ¸ koraosaIna va [MQana tola saapDto.
 10. 10. 3. naOsagaIk vaayaU • naOsagaI-k vaayaU vaaprNyaasa saaoyaIcao Aahot. 1. lavakr poT Gaotao. 2. jvalanaanaMtr kaoNatahI sqaayau pdaqa- iSallak raht naahI. 3. mau#ya s~aotapasauna naLaWaro sqaalaaMtr krNao
 11. 11. saaOr ]jaasauyaa-pasauna pRqvaIlaa 17 drvaYaI- saumaaro 7 X 10 iklaaova^T evaZI p`caMD ]jaaimaLt Asato.Aaplyaalaa jaovaZyaa ]jao-caI garja Aaho tovaZI ]jaa- sauyaAaplyaalaa f@t 40 imanaITat
 12. 12. navakrNaIya ]jaas~aot saaOr ]jaajalaivaVut ]jaapvana ]jaaANau]jaabaayaaoga^sa baayaaoiDJaola
 13. 13. saaolar saola saaOr ]jao-cao $paMtr ivaVut ]jao-t krNyaasaazI saaolar saolacaa vaapr krtat.
 14. 14. jalaivaVut ]jaa-
 15. 15. parMparIk ³AnavaIkrNaIya´ ]jaa- s~aotaMcyaa vaapracaa duYprINaama • tapmaana vaaZt Aaho. • Aamla pja-nya ³A^isaDrona´ haoto. • AaoJaaonacyaa qarala iCd`o pDtat. • vanasptIMtIla vaOivaQya
 16. 16. Saasanaanao ]jao-cyaa saMkTaSaI saamanaa krNyaasaazI kolaolao ]paya • navanavaIna ]jaa-s~aot SaaoQanao. • navakrNaIya s~aotaMnaa p`aQaanya donao. • AnavakrNaIya s~aotaMcaa vaapr yaa
 17. 17. Creation

×