Publicidad

Balzac.pptx

28 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Balzac.pptx

  1. “ភាពឯកាគឺល្អ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការតរណាម្ន ន ក់ត្ាប់ថា ភាពឯកកាគឺល្អ ” “ការអាតនាំមកក ើងតូវមិរែន្ែល្មិតស្គ ា ល្់” “កៅត្កម​ ម្ន ន ក់​ កាត់​ ន្រ​ ត្រឡាញ់​ រិច។” “រ៉ុភមងាល្ទាំងអ្រ់អាត្រ័ កៅកល្ើភាពកា ា ហាត តិងការារ”។ “ចាប់គឺជាបណា ែ ញពីងពាងន្ែល្រ៉ុ ធាំៗឆ្ាងការ់ ក ើ កូតរូចៗចាប់
Publicidad