Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

French-Flaubert.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

French-Flaubert.pptx

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de WSoursreng (20)

Más reciente (12)

Anuncio

French-Flaubert.pptx

 1. 1. វ.ប៊ុនធ ឿន ©©២០២២
 2. 2. ©២០២២ ឥទ្ធិពលខ្ពស់ គាត់ត្តូវបានចាត់ទ្៊ុកថាជានិទ្សសនតឈានម៊ុខ្ធេនន អកសរសាត្សរ ត្បាកយនិៅមធ ក ន ុងត្បធទ្សបារាំង Gustave Flaubert December 12, 1821 - May 8, 1880
 3. 3. ©២០២២ ឥទ្ធិពលខ្ពស់ គាត់ត្តូវបានចាត់ទ្៊ុកថាជានិទ្សសនតឈានម៊ុខ្ធេនន អកសរសាត្សរ ត្បាកយនិៅមធ ក ន ុងត្បធទ្សបារាំង Gustave Flaubert
 4. 4. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • ធកើតធ នងៃទ្ី ១២ ខខ្ ន ូឆ្ ា ាំ១៨២១ នាទ្ីត្ក ុងRouen, រជណាចត្កបារាំង។ ធោកជាកូនទ្ី២ននត្េួសារខយល ឪព៊ុកជានាៅក និងជាធវជជបណ្ ឌ ិតខនាកវះកាត់ធ មនទីរធពទ្យ ាំធោក។ ទ្ទ្ួលមរណ្ភាព៖ ៨ ឧសភា ១៨៨០ • ធោកជាអាកត្បធោមធោកនិៅម មានឥទ្ធិពល ខ្ ល ាំង គាត់ត្តូវបានធេពិចារណាថាជានិទ្សសនតនន ភាពត្បាកយនិៅមខ្ងខនាកអកសរសាស្តសត ធ ក ន ុង ត្បធទ្សរបស់បារាំង។ • ធោងធៅធលើអាកត្ទ្ឹសត ីនិៅមខ្ងខនាកអកសរសាស្តសត ធោក Kornelije Kvas កត់សមា ា ល់ថា៖”ធ ក ន ុងចិតតេាំនិត របស់ធោក G. Flaubert ភាពត្បាកយនិៅមខ្ិតខ្ាំសត្មាប់ ភាពឥតធខ្ ច ះជាធគាលការណ្៍។ ទ្ីកខនលងកាំធណ្ើត ធោក G. Flauber
 5. 5. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • តាមត្បភពខ្លះៗថាគាត់ចាប់ធនតើមការងារនិពនធចាប់ ពីក៊ុមារភាពតាាំងពីអាៅ៊ុបាន៨ឆ្ ា ាំធម្លះ ។ • គាត់បានសិកាធ វ ិទ្ាល័ៅធឈា ម ះថា Lycée Pierre- Corneille គាត់បានរស់ធ ទ្ីធនាះរហូតមកយល់ឆ្ ា ាំ ១៨៤០ ធទ្ើបគាត់បានធចញធៅកាន់ទ្ីត្ក ុងបា ្ ររ សស ធយើមបីសិកាខ្ងខនាកចាប់ • ធ ក ន ុងត្ក ុងបា ្ រ សសធនាះគាត់ជានិសសិត ធត្កៀមត្កាំ ធសាះអធងាើៅមា ា ក់ ធហើៅបានរកធ ើញទ្ីត្ក ុងយ៏អា មា ្ សមួៅ • គាត់បានរប់អានមន៊ុសសពីរបីនាក់ប្៊ុធណា ណ ះយូចជា ធោក Victor Hugo ជាធយើម។ • ធ ច៊ុងឆ្ ា ាំ១៨៤០គាត់បានធ វសយាំធណ្ើរធៅ Pyrenees និង Corsica កវ សLouise Colet
 6. 6. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • តាមន ល ូវនធោបាៅ Flaubert បានពណ្៌នាខ្ ល ួនគាត់ថាជា "ធរឿងចាស់រូខមនទ្ិក និងធសរ សនិៅម" ជា "ធសររ សនិៅម ខយលខ្ឹងសមារ" ខយលសអ ប់ធខ្ពើម ធហើៅរសអ ប់ធខ្ពើមអវសៗ ទាំងអស់ និងជាមន៊ុសសមា ា ក ់ ខយលបានត្បារពធរល់ការ តវាសត្មាប់ការងារប៊ុេាល ត្បឆ្ាំងនឹងអាំណាច និងផ្ត ត ច់ម៊ុខ្។ • ជាមួៅនឹងមិតតធឈា ម ះ Maxime Du Camp ធពញមួៅជីវ ិតរបស់ គាត់ៗបានធ វសយាំធណ្ើរក ន ុងទ្ីត្ក ុង Brittany ក ន ុងឆ្ ា ាំ 1846។ • ធ ឆ្ ា ាំ 1849-50 គាត់បានធ វសយាំធណ្ើរយ ៏ ខវងឆ្ ៃ ៅធៅ កាន់មជឈិមបូព ៌ ធោៅធៅទ្សសនាត្បធទ្សត្កិច និង ធអហស ុ ីប។ ធ ទ្ីត្ក ុងធបរូត គាត់បានឆ្លងធរេសា វ ៅ។ គាត់បានចាំណាៅធពល 5 សបា ត ហ៍ធ ទ្ីត្ក ុងអ៊ុីសត ង់ប៊ុ លក ន ុងឆ្ ា ាំ 1850 ។ គាត់បានធៅធលង Carthage ក ន ុងឆ្ ា ាំ កវ សLouise Colet
 7. 7. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • Flaubert បានធបើកចាំហោ ្ ងខ្ ល ាំងអាំពីសកមមភាពន ល ូវធភទ្ របស់គាត់ជាមួៅត្សីធពសាធ ក ន ុងការសរធសររបស់ គាត់អាំពីការធ វសយាំធណ្ើររបស់គាត់។ គាត់សងស័ៅថា chancre ធ ធលើត្បោប់ធភទ្របស់គាត់េឺឆ្លងមកពី Maronite ឬពីរធកមងត្សីទ្ួរេី។ គាត់ក៏បានរួមធភទ្ជាមួៅត្សី ធពសាត្ប ុសធ ធបរូត និងធអហស ុ ីប។ ធ ក ន ុងសាំប៊ុត្ត មួៅរបស់គាត់ គាត់ពណ្៌នាអាំពី "ធកមងធ្លើៅខយល ពក់មួកពណ្៌ស" • ធោងតាមជីវត្បវតតិរបស់គាត់ Émile Faguet ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង របស់គាត់ជាមួៅ Louise Colet េឺជាទ្ាំនាក់ទ្ាំនងធសា ហាយ៏ ត្ជាលធត្ៅខតមួៅេត់របស់គាត់ • Flaubert េឺជាកមមករខយលឧសាហ៍ពាោម ធហើៅជាធរឿ កវ សLouise Colet
 8. 8. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • នាទ្សវតសរ៍ឆ្ ា ាំ 1870 េឺជាធពលធវោយ៏លាំបាកមួៅ សត្មាប់ Flaubert ។ ទហាន Prussian បានកាន់កាប់នទះរបស់ គាត់ក ន ុងកាំឡ ុ ងសត្ងា ា មឆ្ ា ាំ 1870 ធហើៅមា ត ៅរបស់គាត់ បានសា ល ប់ធ ឆ្ ា ាំ 1872 ។ • បនា ទ ប់ពីការសា ល ប់មា ត ៅរបស់គាត់ធនាះមា ត ៅរបស់គាត់ បានធ្ល ល ក់ក ន ុងការលាំបាកខនាកហិរញ្ញ វត ថ ុធោៅសារខត ការបរជ័ៅខនាកអាជីវកមមរបស់បតីនិងក ម ួៅត្សីរបស់គា ត់។ • Flaubert បានទ្ទ្ួលរងពីជាំងឺកាមធរេធសទ ើរខតធពញមួៅ ជីវ ិតរបស់គាត់។ • ស៊ុខ្ភាពរបស់គាត់ធ្ល ល ក់ច៊ុះ ធហើៅគាត់បានសា ល ប់ធ Croisset ននជាំងឺោច់សរនសឈាមខ្ួរកាលក ន ុងឆ្ ា ាំ 1880 កវ សLouise Colet
 9. 9. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert អាជីពនិពនធ • ការងារខយលបានបញ្ច ប់យាំបូងរបស់គាត់េ ឺ ខខ្រវ ិចិិកា ខយលជាសា ា នយត្បធោមធោកខយលត្តូវបានសរធសរបញ្ច ប់ ធ ឆ្ ា ាំ1842 • ធ ខខ្កញ្ញ ញ ឆ្ ា ាំ 1849 Flaubert បានបញ្ច ប់ក ាំ ខណ្ជាធលើក យាំបូងននត្បធោមធោក The Temptation of Saint Anthony ។ • គាត់បានអានត្បធោមធោកឱ្យឮៗធៅកាន់ Louis Bouilhet និង Maxime Du Camp • ក ន ុងរៅៈធពល 4 នងៃធោៅមិនអន៊ុញ្ញ ញ តឱ្យពួកធេរំខ្ន ឬនតល់ធោបល់ណាមួៅធឡើៅ។ • ធ ច៊ុងបញ្ច ប់ននការអាន មិតតភ័កតិរបស់គាត់បានត្បាប់ គាត់ឱ្យធបាះសាត្តាសល ឹករ ឹតធៅក ន ុងធភលើងធចាលធៅ ធោៅ ធសា ើឱ្យគាត់ ធផ្ត ត តធលើជីវ ិតត្បចាាំនងៃជាជាងត្បធ្លនបទ្យ៏ កវ សLouise Colet
 10. 10. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert អាជីពនិពនធ • ធ ឆ្ ា ាំ 1858 ធោក Flaubert បានធ វសយាំធណ្ើរធៅ Carthage ធយើមបី ត្បមូលសមា ា រៈសត្មាប់ការងារនិពន ធ ត្បធោមធោក បនា ទ ប់របស់គាត់េឺសា ា នយ Salammbô ។ ត្បធោមធោកធនះ ត្តូវសរធសរចប់ធ ឆ្ ា ាំ 1862 ធោៅធត្បើរៅៈធពលបួនឆ្ ា ាំ។ • ធោៅធចតនាតាាំងពីៅ៊ុវវ័ៅរបស់គាត់ធោក Flaubert បាន សរធសរសា ា នយបនា ទ ប់របស់គាត់េឺ L'Éducation sentimentale (Sentimental Education) ខយលជាការខ្ិតខ្ាំត្បឹងខត្បង ធហើៅបាន ចាំណាៅធពលអស់ត្បាាំពីរឆ្ ា ាំធទ្ើបចប់។ សា ា នយធនះជា ត្បធោមធោកធពញធលញ នឹងជាសា ា នយច៊ុងធត្កាៅរបស់ គាត់ ត្ពមទាំងបានធបាះព៊ុមពនាៅធ ឆ្ ា ាំ 1869។ • គាត់បានសរធសរធរឿងភាេខយលមិនទ្ទ្ួលបាន ធជាេជ័ៅេឺសា ា នយធរឿងធចារនត្ព (Le Candidat) ធហើៅបានធបាះ កវ សLouise Colet
 11. 11. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert អាជីពនិពនធ • ធសៀវធៅធនះមានធរឿងបីកាលធនាះេឺ Un Cœur simple (A Simple Heart), La Légende de Saint-Julien l'Hospitalier (The Legend of St. Julian the Hospitaller) និង Hérodia (Herodias)។ បនា ទ ប់ពីការធបាះព៊ុមានាៅធរឿង គាត់បាន ចាំណាៅធពលធ សល់ននជីវ ិតច៊ុងរបស់គាត់ធោៅធនឿៅ ហត់ធលើសា ា នយ Bouvard et Pécuchet ខយលមិនទន់បានបញ្ច ប់ ខយលត្តូវបានធបាះព៊ុមពធត្កាៅសម័ៅកាលធត្កាៅក ន ុងឆ្ ា ាំ 1881។ វាេឺជាការនិោៅធលងធសើចយ៏ ាំចាំធពះភាពឥត ត្បធោជន៍ននចាំធណ្ះយឹងរបស់មន៊ុសស និងភាពទ្ូលាំ ទ្ូោៅននភាពម យម។ គាត់ធជឿថាការងារធនាះជាសា ា នយ របស់គាត់ ធទះបីជាក ាំ ខណ្ធត្កាៅជាំនាន់បានទ្ទ្ួលការ ពិនិតយធឡើងវ ិញមិនធត ត ក៏ធោៅ។ Flaubert េឺជាអាកសរធសរ កវ សLouise Colet
 12. 12. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert រចនាប័ទ្មអ្នកឯកោ(វិ ទ្យទ្ននិពនធ) • ធោក Flaubert យ៏លបីលាញបានធចៀសវាងនូវភាពមិន ចាស់ោស់ ភាពអរូបី និងការបធញ្ច ញមត ិ ខយលមិន ចាស់ោស់ ធហើៅបានធេចធចញពីការនិោៅោ ្ ងត្បៅ័តា ត្បខៅង។ ធ ក ន ុងសាំប៊ុត្តមួៅធនញើជូនធោក George Sand គាត់ បាននិោៅថាគាត់បានចាំណាៅធពលរបស់គាត់ "ពាោម សរធសរត្បធោេខយលច៊ុះសត្ម ុងគា ា ធចៀសវាងការធឈា ល ះ ត្បខកកគា ា ។” • ធោក Flaubert បានធជឿធលើ និងបនតធគាលការណ្៍ននការខសវ ងរក "le mot juste" ("ពកយត្តឹមត្តូវ") ខយលគាត់បានចាត់ទ្៊ុកថាជា មធ ាបាៅសាំខ្ន់ធយើមបីសធត្មចបាននូវេ៊ុណ្ភាពខ្ពស់ក ន ុង សិលបៈអកសរសាស្តសត ។ គាត់បានធ វសការក ន ុងភាពឯធកា ធពលខ្លះ កាន់កាប់មួៅសបា ត ហ៍ក ន ុងការបញ្ច ប់ទ្ាំព័រមួៅ មិនខយលធពញ
 13. 13. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert កករ តិ៍ដ ំ ណែល • ការធបាះព៊ុមានាៅរបស់ Madame Bovary ក ន ុងឆ្ ា ាំ 1856 ត្តូវបាន ធកើតនិងបនតធកើតធរឿងអាត្សូវធត្ចើនជាងការធកាតសរធសើរ។ យាំបូងមិនទន់ៅល់ធ ធឡើៅថាត្បធោមធោកធនះេឺជាការ ចាប់ធនតើមននអវសខយលងមី: រូបិៅេាំនូរសត ីការពិតយ៏ឈា ល សនវនន ជីវ ិតរបស់ មន៊ុសសស។ ជាបធណ្ ត ើរៗទ្ិយឋភាពននភាពប៊ុិន ត្បសប់របស់គាត់ត្តូវបានធេទ្ទ្ួលៅក ធហើៅវាបានចាប់ធនតើ មត្បមូលន រ ុាំអាកយនទ្ទាំង អស់។ ធ ធពលគាត់សា ល ប់ គាត់ ត្តូវបានធេចាត់ទ្៊ុកោ ្ ងទ្ូលាំទ្ូោៅថាជាអាកត្បាកយ និៅមរបស់បារាំងយ៏មានឥទ្ធិពលបាំន៊ុត។ ធ ធត្កាមទ្ិយឋភាព ធនះធត្ពះខតធោក Flaubert បានអន៊ុវតតនិងៅកឥទ្ធិពលយ៏អសា ច
 14. 14. ©២០២២ អ្ត្ថន័យ • ធោក Flaubert ចាំណាៅធពលធវោមួៅរៅៈធពលខវងរស់ធ ធលើយីជាកមម សិទ្ធិរបស់គាត់ធ Crosset និង ធ Rouen • ធោកត្តូវការភាពធសៃ ៀមសា ៃ ត់ធយើមបីត្បមូលអារមមណ្៍សត្មាប់បធងកើត សា ា នយសិលបៈ • ភាពធសៃ ៀមសា ៃ ត់បញ្ញ ជ ក់ឲ្យធ ើញពីភាពឯកធការបស់ត្តម្ង់ត្តធមាច របស់គាត់។ • ធទ្ពធកាសលយរបស់ធោក Flaubert ធនាះេឺការវ ិវតតន៍េាំនិតតាាំងពីជីវ ិត ៅ៊ុវវ័ៅមកធម្លះ • គាត់ ៊ុញងប់នឹងជីវភាពត្បចាាំនងៃរបស់គាត់។ • គាត់ ៊ុញត្ទន់នឹងភាពឆ្ ក ួតលីោរបស់មន៊ុសស ត្េប់ទ្ធងវសរបស់ពួក ធេយូចជាសតវអញ្ច ឹងធទ្ើបគាត់ជាំរ៊ុញលកខណ្ៈអខណ្ ត ត អណ្ រ ូងនិៅម ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert
 15. 15. ©២០២២ ធរឿង Madame Bovary សិកាសា ា នយ ធោក G. Flaubert
 16. 16. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert ក្តើមសេកកចកតី • ១៨៤៩ “ Tentation de Saint Antoine” មិតតភកតិពីរនាក់របស់ធោក Flaubert េឺធោក Bouilhet និងធោក Maxim De Caup • ធត្កាៅពិនិតយសា ា នយរបស់ធោក Flaubert ពួកធេអស់សងឃឹម ធត្ពះសា ា នយធនះមានលកខណ្ៈ “រ វ ិណាេីត” ខ្ ល ាំងធពក • ធោក Flaubert ថាឲ្យធលើកៅកត្បធ្លនបទ្មួៅខកបរខ្ ល ួនខយលជាធរឿងអតីតសិសសឪព៊ុករបស់គាត់មា ា ក់ធឈា ម ះ Eugene de la ធ ភូមិ Ry ត្តូវភរ ិោកបត់ចិតត • ធត្កាៅត្បពនធធលបថា ា ាំធ វសអតតឃាត ធោក Eugene ធកើតទ្៊ុកខរហូតទ្ទ្ួលមរណ្ភាពតាមធត្កាៅ • ធរឿង Madame Bovary ធនះបានយកត្សង់ពីធរឿងពិតយូចក ន ុងធនតើមធសចកតី។ • សាច់ធរឿងធនាះបខនែមនូវសាច់ធរឿងយូចជាអាទ្ិ៍អាពហ៍ពិពហ៍ទ្ត្មង់តូចតាច ធ តាមជនបទ្ត្ស ុកខត្សខយលមិនសូ វអារយ ម៌ ម៌រ៊ុងធរឿង។ • ធោក Flaubert ធ្ល ល ប់បានចូលរួមជាធត្ចើនធលើកធត្ចើនសារនងខយរ។ • ធរឿង Madame Bovary ជាត្បធោមធោកមួៅយ៏លអ បាំន៊ុតមួៅ • គាត់បាន ត្បខមត្បមូលនូវឯកសារលមអិតខយលពក់ព័នធធៅនឹងត្ពឹតតិការណ្៍ននអាំធពើអតតឃាតធនាះ។ • ភាពត្បាកយនិៅមរបស់ធោកធនះបានទ្ទ្ួលរប់អាន ពីត្េប់មជឈោ ឋ នយូចជាធោក Emile Zola ជាធយើម។
 17. 17. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ គំនិត្ស្កកមសេើស្កមមសេ • នាង Emma Roulith ធឈា ម ះធយើមរបស់ Madame Bovary • នាងបានធរៀបការជាមួៅនឹងធោក Charles Bovary ជាមស្តនតីម យមមាន រូបរងសា អ តបាតរស់ធ ក ន ុងតាំបន់មួៅធឈា ម ះ Normandy។ • នាង Emma ខតងត្សធមើត្សនមអាំពីមងាលការ កណា ត លរត្តីមានត្បទ្ីប ជា វ ោភលឺធត្ពងត្ពត។ • ប្៊ុខនតនាងខបជាធរៀបការធ ឯទ្ីជនបទ្ត្ស ុកខត្សចាំការធៅវ ិញ។ • ជីវ ិតធត្កាៅធរៀបការនាង Emma ធ ខតធកើតការត្សធមើត្សនម អខណ្ ត ត អណ្ រ ូងពីអាំណានធសៀវធៅ៖ពីកិតតិស័ពទ កិតតិៅស ភាពស៊ុខ្សានត ស៊ុខ្យ៊ុមរមនា ភាពរ៊ុងធរឿងត្តចះត្តចង់…។ល។
 18. 18. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រុខករឿខមសេួយ • េឺជាពិ ីជប់ធលៀងយ៏ចខមលករបស់ពួកអភិជន • អាកត្សី Bovary ត្តូវធេអធញ្ ជ ើញឲ្យចូលរួមក ន ុងពិ ីជប់ធលៀងអ ិកអ ម ធ ធេហោ ឋ នរបស់ធោក Maqui ធ Vaubyessard ។ • ក ន ុងពិ ីធនាះនាងមានកតីរំធភើបជាខ្ ល ាំងធត្ពះនាងខតបានយឹង ទ្ិយឋភាពធនះខតតាមរៅៈក ន ុងធរឿងត្បធោមធោកប្៊ុធណា ណ ះ • នាងបានសមលឹងធមើលរល់ទ្សសនីៅភាពយ៏ត្តកាលនាទ្ិយឋភាពរត្តី យូចជាការសនទនាគា ា ការរាំធលងកមានត ។ល។ • សកមមភាពទាំងធនាះធហើៅខយលធ វសឲ្យនាងមិនអាចបាំធភលចបាន ធោៅងាៅក ន ុងជិវ ិតរបស់នាង • ធត្កាៅពីពិ ីធនាះមកនាងខលងចង់រស់ធ ក ន ុងភាព អាប់អួរ ខលង
 19. 19. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ ោរមសេករក់ទ្ីស្ក ុខ Yon • នាងធកើតជមៃឺអនស ុ កៗនាាំឲ្យស៊ុខ្ភាពរបស់នាងក៏ត្ទ្ ុឌធត្ទមអន់ ងៅ • ធោក Charles Bovary ប រ ូ រទ្ីលាំធ ធៅរស់ធ ទ្ីត្ក ុង Yon ននជាៅត្ក ុង Normandy ។ • ពួកធេសា ា ក់និងរស់ធ ក ន ុងនទះសាំណាក់ Lion(Leon) D’or • ធ ក ន ុងពិ ីសាំធណាះសាំណាល ធោក Homais ជាឳសងការ សនិងធោក Leo Dupuis ខយលជាអាកសិកាខនាកចាប់។ • ក ន ុងធវោសនទនាគា ា ធនាះពួកធេបានបាំន៊ុស និងធលើកទ្ឹកចិតតនូវកតី ត្សនមខយលមានឥទ្ធិពលខ្ ល ាំងមកធលើនាង Emma
 20. 20. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ ដំកែើរកក ន ហា្ឹត្កបត្់ និខលទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេ • តាមរៅៈកិចចសនទនាធេទាំងពីរហាក់ត្តូវរូវគា ា អស់ធហើៅ។ • នាង Emma ចង់ជួប ម៊ុខ្កូនៗចង់ជួបកូនត្សីបនា ទ ប់ពីសត្មាលសបា ត ហ៍ទ្ី២ ធៅ ទ្ី៣ • នាងធោក Leon ត្គានាងធៅជួបកូនធ នទះស្តសត ីធមធោះ។ • នាង Emma និង ធោក Leon មានចាំណ្ងធសា ហ៍កាន ់ ខតស៊ុីជធត្ៅបខនែម ធទ្ៀតខយលជាចាំណ្ងធសា ហ៍សាំងាត់ • នាងធ មានភកតីភាពចាំធពះបតីខយរ នាងេិតថានាងជាភរ ិោ និង ជាមាតាយ៏លអ មា ា ក់។ • នាង Emma ធកើតទ្៊ុកខ ឯកធកា ពិបាកចិតតជាងកាលរស់ធ ឯ Tostes ធ ធត្កាៅធពលLeonធៅបនតការសិកាខនាកចាប់ធនាះធ បា ្ រ សស។
 21. 21. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ ដំកែើរកក ន ហា្ឹត្កបត្់ និខលទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេ • នាង Emma ធ្ល ល ក់ខ្ ល ួន្ឺ បតីនាងនាាំនាងធៅកមានតសបាៅធ ទ្ី កខនលងនានាធ ធពល ូរត្សាល យូចជាធៅធមើលធោ ខ នធ Rouen ជា ទ្ ី ខយលនាងជួប Leon ជាងមីធទ្ៀត។ • នាងកា ល ៅជាត្សីលួ ចោក់របស់ Leon ។ • កាំឡ ុ ងធពលរស់ធ ជាមួៅ Leon នាងចាំណាៅត្បាក់ធត្ចើន លះបង់ភារ កិចច ជាភរ ិោ និងជាមា ត ៅទាំងត្ស ុង ធហើៅរស់ធ ក ន ុងសភាពភូត ក៊ុហក • មា ច ស់បាំណ្ ៊ុ លេាំរមថានឹងរ ឹបអូសត្ទ្ពយសមបតតិតិចតួច • ច៊ុងធត្កាៅនាងសធត្មចចិតតធលបថា ា ាំេីមីសមា ល ប់ខ្ ល ួនបញ្ច ប់ជីវ ិត • ធោក Charles Bovary យឹងធរឿងរវអាំពីត្បពនធបនតិចមតងៗថាត្បពនធនិត
 22. 22. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert ស្បធានករឿខ លទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេស្ជ ុលកពក • នាង Emma ត្សធមើត្សនមត្ជ ុលហួសពី សមតែភាព សា ែ នភាព ចង់បាន អវសខយលធ ក ន ុងស៊ុបិនត។ ជាលទ្ធនលច៊ុងមានខតធ វសអតតឃាត ធចាលបតីនឹងកូន។ ធពលេឺនាងជាកញ្ជ ះននតណា ា ខយលធមាហៈបាាំង បញ្ញ ញ របស់នាង។ មសេូលបញ្ហ ា ករឿខ • ភកតីភាពរបស់ធោក Charles Bovary • ធឆ្លៀតឳកាសរបស់តួអងា Leon និង Rodolphe Boulanger មិនេិតពីសីល ម៌ ធបាកត្បាស់ខ្ងន ល ូវកាៅ • ធឆ្លៀតឳកាសរបស់តួអងា Rodolphe Boulanger មិនេិតពីសីល ម៌ ទាំង ធបាកត្បាស់ខ្ងន ល ូវកាៅ និងត្ទ្ពយសមបតតិរបស់តួអងា

×