SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
វ.ប៊ុនធ ឿន ©©២០២២
©២០២២
ឥទ្ធិពលខ្ពស់ គាត់ត្តូវបានចាត់ទ្៊ុកថាជានិទ្សសនតឈានម៊ុខ្ធេនន
អកសរសាត្សរ ត្បាកយនិៅមធ ក
ន ុងត្បធទ្សបារាំង
Gustave Flaubert
December 12, 1821 - May 8, 1880
©២០២២
ឥទ្ធិពលខ្ពស់ គាត់ត្តូវបានចាត់ទ្៊ុកថាជានិទ្សសនតឈានម៊ុខ្ធេនន
អកសរសាត្សរ ត្បាកយនិៅមធ ក
ន ុងត្បធទ្សបារាំង
Gustave Flaubert
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
• ធកើតធ នងៃទ្ី ១២ ខខ្ ន ូឆ្
ា ាំ១៨២១ នាទ្ីត្ក ុងRouen,
រជណាចត្កបារាំង។ ធោកជាកូនទ្ី២ននត្េួសារខយល
ឪព៊ុកជានាៅក និងជាធវជជបណ្
ឌ ិតខនាកវះកាត់ធ
មនទីរធពទ្យ ាំធោក។ ទ្ទ្ួលមរណ្ភាព៖ ៨ ឧសភា
១៨៨០
• ធោកជាអាកត្បធោមធោកនិៅម មានឥទ្ធិពល
ខ្
ល ាំង គាត់ត្តូវបានធេពិចារណាថាជានិទ្សសនតនន
ភាពត្បាកយនិៅមខ្ងខនាកអកសរសាស្តសត ធ ក
ន ុង
ត្បធទ្សរបស់បារាំង។
• ធោងធៅធលើអាកត្ទ្ឹសត ីនិៅមខ្ងខនាកអកសរសាស្តសត
ធោក Kornelije Kvas កត់សមា
ា ល់ថា៖”ធ ក
ន ុងចិតតេាំនិត
របស់ធោក G. Flaubert ភាពត្បាកយនិៅមខ្ិតខ្ាំសត្មាប់
ភាពឥតធខ្
ច ះជាធគាលការណ្៍។
ទ្ីកខនលងកាំធណ្ើត ធោក G. Flauber
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
• តាមត្បភពខ្លះៗថាគាត់ចាប់ធនតើមការងារនិពនធចាប់
ពីក៊ុមារភាពតាាំងពីអាៅ៊ុបាន៨ឆ្
ា ាំធម្លះ ។
• គាត់បានសិកាធ វ ិទ្ាល័ៅធឈា
ម ះថា Lycée Pierre-
Corneille គាត់បានរស់ធ ទ្ីធនាះរហូតមកយល់ឆ្
ា ាំ
១៨៤០ ធទ្ើបគាត់បានធចញធៅកាន់ទ្ីត្ក ុងបា
្ ររ សស
ធយើមបីសិកាខ្ងខនាកចាប់
• ធ ក
ន ុងត្ក ុងបា
្ រ សសធនាះគាត់ជានិសសិត ធត្កៀមត្កាំ
ធសាះអធងាើៅមា
ា ក់ ធហើៅបានរកធ ើញទ្ីត្ក ុងយ៏អា
មា
្ សមួៅ
• គាត់បានរប់អានមន៊ុសសពីរបីនាក់ប្៊ុធណា
ណ ះយូចជា
ធោក Victor Hugo ជាធយើម។
• ធ ច៊ុងឆ្
ា ាំ១៨៤០គាត់បានធ វសយាំធណ្ើរធៅ
Pyrenees និង Corsica
កវ សLouise Colet
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
• តាមន
ល ូវនធោបាៅ Flaubert បានពណ្៌នាខ្
ល ួនគាត់ថាជា
"ធរឿងចាស់រូខមនទ្ិក និងធសរ សនិៅម" ជា "ធសររ សនិៅម
ខយលខ្ឹងសមារ" ខយលសអ ប់ធខ្ពើម ធហើៅរសអ ប់ធខ្ពើមអវសៗ
ទាំងអស់ និងជាមន៊ុសសមា
ា ក
់ ខយលបានត្បារពធរល់ការ
តវាសត្មាប់ការងារប៊ុេាល ត្បឆ្ាំងនឹងអាំណាច និងផ្ត
ត
ច់ម៊ុខ្។
• ជាមួៅនឹងមិតតធឈា
ម ះ Maxime Du Camp ធពញមួៅជីវ ិតរបស់
គាត់ៗបានធ វសយាំធណ្ើរក
ន ុងទ្ីត្ក ុង Brittany ក
ន ុងឆ្
ា ាំ 1846។
• ធ ឆ្
ា ាំ 1849-50 គាត់បានធ វសយាំធណ្ើរយ
៏ ខវងឆ្
ៃ ៅធៅ
កាន់មជឈិមបូព
៌ ធោៅធៅទ្សសនាត្បធទ្សត្កិច និង
ធអហស
ុ ីប។ ធ ទ្ីត្ក ុងធបរូត គាត់បានឆ្លងធរេសា
វ ៅ។
គាត់បានចាំណាៅធពល 5 សបា
ត ហ៍ធ ទ្ីត្ក ុងអ៊ុីសត ង់ប៊ុ
លក
ន ុងឆ្
ា ាំ 1850 ។ គាត់បានធៅធលង Carthage ក
ន ុងឆ្
ា ាំ
កវ សLouise Colet
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
• Flaubert បានធបើកចាំហោ
្ ងខ្
ល ាំងអាំពីសកមមភាពន
ល ូវធភទ្
របស់គាត់ជាមួៅត្សីធពសាធ ក
ន ុងការសរធសររបស់
គាត់អាំពីការធ វសយាំធណ្ើររបស់គាត់។ គាត់សងស័ៅថា
chancre ធ ធលើត្បោប់ធភទ្របស់គាត់េឺឆ្លងមកពី Maronite
ឬពីរធកមងត្សីទ្ួរេី។ គាត់ក៏បានរួមធភទ្ជាមួៅត្សី
ធពសាត្ប ុសធ ធបរូត និងធអហស
ុ ីប។ ធ ក
ន ុងសាំប៊ុត្ត
មួៅរបស់គាត់ គាត់ពណ្៌នាអាំពី "ធកមងធ្លើៅខយល
ពក់មួកពណ្៌ស"
• ធោងតាមជីវត្បវតតិរបស់គាត់ Émile Faguet ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង
របស់គាត់ជាមួៅ Louise Colet េឺជាទ្ាំនាក់ទ្ាំនងធសា ហាយ៏
ត្ជាលធត្ៅខតមួៅេត់របស់គាត់
• Flaubert េឺជាកមមករខយលឧសាហ៍ពាោម ធហើៅជាធរឿ
កវ សLouise Colet
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
• នាទ្សវតសរ៍ឆ្
ា ាំ 1870 េឺជាធពលធវោយ៏លាំបាកមួៅ
សត្មាប់ Flaubert ។ ទហាន Prussian បានកាន់កាប់នទះរបស់
គាត់ក
ន ុងកាំឡ
ុ ងសត្ងា
ា មឆ្
ា ាំ 1870 ធហើៅមា
ត ៅរបស់គាត់
បានសា
ល ប់ធ ឆ្
ា ាំ 1872 ។
• បនា
ទ ប់ពីការសា
ល ប់មា
ត ៅរបស់គាត់ធនាះមា
ត ៅរបស់គាត់
បានធ្ល
ល ក់ក
ន ុងការលាំបាកខនាកហិរញ្ញ វត
ថ ុធោៅសារខត
ការបរជ័ៅខនាកអាជីវកមមរបស់បតីនិងក
ម ួៅត្សីរបស់គា
ត់។
• Flaubert បានទ្ទ្ួលរងពីជាំងឺកាមធរេធសទ ើរខតធពញមួៅ
ជីវ ិតរបស់គាត់។
• ស៊ុខ្ភាពរបស់គាត់ធ្ល
ល ក់ច៊ុះ ធហើៅគាត់បានសា
ល ប់ធ
Croisset ននជាំងឺោច់សរនសឈាមខ្ួរកាលក
ន ុងឆ្
ា ាំ 1880
កវ សLouise Colet
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
អាជីពនិពនធ
• ការងារខយលបានបញ្ច ប់យាំបូងរបស់គាត់េ
ឺ ខខ្រវ ិចិិកា
ខយលជាសា
ា នយត្បធោមធោកខយលត្តូវបានសរធសរបញ្ច ប់
ធ ឆ្
ា ាំ1842
• ធ ខខ្កញ្ញ
ញ ឆ្
ា ាំ 1849 Flaubert បានបញ្ច ប់ក
ាំ ខណ្ជាធលើក
យាំបូងននត្បធោមធោក The Temptation of Saint Anthony ។
• គាត់បានអានត្បធោមធោកឱ្យឮៗធៅកាន់ Louis Bouilhet
និង Maxime Du Camp
• ក
ន ុងរៅៈធពល 4 នងៃធោៅមិនអន៊ុញ្ញ
ញ តឱ្យពួកធេរំខ្ន
ឬនតល់ធោបល់ណាមួៅធឡើៅ។
• ធ ច៊ុងបញ្ច ប់ននការអាន មិតតភ័កតិរបស់គាត់បានត្បាប់
គាត់ឱ្យធបាះសាត្តាសល ឹករ ឹតធៅក
ន ុងធភលើងធចាលធៅ ធោៅ
ធសា ើឱ្យគាត់ ធផ្ត
ត តធលើជីវ ិតត្បចាាំនងៃជាជាងត្បធ្លនបទ្យ៏
កវ សLouise Colet
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
អាជីពនិពនធ
• ធ ឆ្
ា ាំ 1858 ធោក Flaubert បានធ វសយាំធណ្ើរធៅ Carthage ធយើមបី
ត្បមូលសមា
ា រៈសត្មាប់ការងារនិពន
ធ ត្បធោមធោក
បនា
ទ ប់របស់គាត់េឺសា
ា នយ Salammbô ។ ត្បធោមធោកធនះ
ត្តូវសរធសរចប់ធ ឆ្
ា ាំ 1862 ធោៅធត្បើរៅៈធពលបួនឆ្
ា ាំ។
• ធោៅធចតនាតាាំងពីៅ៊ុវវ័ៅរបស់គាត់ធោក Flaubert បាន
សរធសរសា
ា នយបនា
ទ ប់របស់គាត់េឺ L'Éducation sentimentale
(Sentimental Education) ខយលជាការខ្ិតខ្ាំត្បឹងខត្បង ធហើៅបាន
ចាំណាៅធពលអស់ត្បាាំពីរឆ្
ា ាំធទ្ើបចប់។ សា
ា នយធនះជា
ត្បធោមធោកធពញធលញ នឹងជាសា
ា នយច៊ុងធត្កាៅរបស់
គាត់ ត្ពមទាំងបានធបាះព៊ុមពនាៅធ ឆ្
ា ាំ 1869។
• គាត់បានសរធសរធរឿងភាេខយលមិនទ្ទ្ួលបាន
ធជាេជ័ៅេឺសា
ា នយធរឿងធចារនត្ព (Le Candidat) ធហើៅបានធបាះ
កវ សLouise Colet
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
អាជីពនិពនធ
• ធសៀវធៅធនះមានធរឿងបីកាលធនាះេឺ Un Cœur simple (A Simple Heart),
La Légende de Saint-Julien l'Hospitalier (The Legend of St. Julian the Hospitaller) និង Hérodia
(Herodias)។ បនា
ទ ប់ពីការធបាះព៊ុមានាៅធរឿង គាត់បាន
ចាំណាៅធពលធ សល់ននជីវ ិតច៊ុងរបស់គាត់ធោៅធនឿៅ
ហត់ធលើសា
ា នយ Bouvard et Pécuchet ខយលមិនទន់បានបញ្ច ប់
ខយលត្តូវបានធបាះព៊ុមពធត្កាៅសម័ៅកាលធត្កាៅក
ន ុងឆ្
ា ាំ
1881។ វាេឺជាការនិោៅធលងធសើចយ៏ ាំចាំធពះភាពឥត
ត្បធោជន៍ននចាំធណ្ះយឹងរបស់មន៊ុសស និងភាពទ្ូលាំ
ទ្ូោៅននភាពម យម។ គាត់ធជឿថាការងារធនាះជាសា
ា នយ
របស់គាត់ ធទះបីជាក
ាំ ខណ្ធត្កាៅជាំនាន់បានទ្ទ្ួលការ
ពិនិតយធឡើងវ ិញមិនធត
ត ក៏ធោៅ។ Flaubert េឺជាអាកសរធសរ
កវ សLouise Colet
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G. Flaubert
រចនាប័ទ្មអ្នកឯកោ(វិ ទ្យទ្ននិពនធ)
• ធោក Flaubert យ៏លបីលាញបានធចៀសវាងនូវភាពមិន
ចាស់ោស់ ភាពអរូបី និងការបធញ្ច ញមត
ិ ខយលមិន
ចាស់ោស់ ធហើៅបានធេចធចញពីការនិោៅោ
្ ងត្បៅ័តា
ត្បខៅង។ ធ ក
ន ុងសាំប៊ុត្តមួៅធនញើជូនធោក George Sand គាត់
បាននិោៅថាគាត់បានចាំណាៅធពលរបស់គាត់ "ពាោម
សរធសរត្បធោេខយលច៊ុះសត្ម ុងគា
ា ធចៀសវាងការធឈា
ល ះ
ត្បខកកគា
ា ។”
• ធោក Flaubert បានធជឿធលើ និងបនតធគាលការណ្៍ននការខសវ ងរក
"le mot juste" ("ពកយត្តឹមត្តូវ") ខយលគាត់បានចាត់ទ្៊ុកថាជា
មធ ាបាៅសាំខ្ន់ធយើមបីសធត្មចបាននូវេ៊ុណ្ភាពខ្ពស់ក
ន ុង
សិលបៈអកសរសាស្តសត ។ គាត់បានធ វសការក
ន ុងភាពឯធកា ធពលខ្លះ
កាន់កាប់មួៅសបា
ត ហ៍ក
ន ុងការបញ្ច ប់ទ្ាំព័រមួៅ មិនខយលធពញ
©២០២២
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G.
Flaubert
កករ តិ៍ដ
ំ ណែល
• ការធបាះព៊ុមានាៅរបស់ Madame Bovary ក
ន ុងឆ្
ា ាំ 1856 ត្តូវបាន
ធកើតនិងបនតធកើតធរឿងអាត្សូវធត្ចើនជាងការធកាតសរធសើរ។
យាំបូងមិនទន់ៅល់ធ ធឡើៅថាត្បធោមធោកធនះេឺជាការ
ចាប់ធនតើមននអវសខយលងមី: រូបិៅេាំនូរសត ីការពិតយ៏ឈា
ល សនវនន
ជីវ ិតរបស់ មន៊ុសសស។ ជាបធណ្
ត ើរៗទ្ិយឋភាពននភាពប៊ុិន
ត្បសប់របស់គាត់ត្តូវបានធេទ្ទ្ួលៅក ធហើៅវាបានចាប់ធនតើ
មត្បមូលន
រ ុាំអាកយនទ្ទាំង អស់។ ធ ធពលគាត់សា
ល ប់ គាត់
ត្តូវបានធេចាត់ទ្៊ុកោ
្ ងទ្ូលាំទ្ូោៅថាជាអាកត្បាកយ
និៅមរបស់បារាំងយ៏មានឥទ្ធិពលបាំន៊ុត។ ធ ធត្កាមទ្ិយឋភាព
ធនះធត្ពះខតធោក Flaubert បានអន៊ុវតតនិងៅកឥទ្ធិពលយ៏អសា
ច
©២០២២
អ្ត្ថន័យ
• ធោក Flaubert ចាំណាៅធពលធវោមួៅរៅៈធពលខវងរស់ធ ធលើយីជាកមម
សិទ្ធិរបស់គាត់ធ Crosset និង ធ Rouen
• ធោកត្តូវការភាពធសៃ ៀមសា
ៃ ត់ធយើមបីត្បមូលអារមមណ្៍សត្មាប់បធងកើត
សា
ា នយសិលបៈ
• ភាពធសៃ ៀមសា
ៃ ត់បញ្ញ
ជ ក់ឲ្យធ ើញពីភាពឯកធការបស់ត្តម្ង់ត្តធមាច
របស់គាត់។
• ធទ្ពធកាសលយរបស់ធោក Flaubert ធនាះេឺការវ ិវតតន៍េាំនិតតាាំងពីជីវ ិត
ៅ៊ុវវ័ៅមកធម្លះ
• គាត់ ៊ុញងប់នឹងជីវភាពត្បចាាំនងៃរបស់គាត់។
• គាត់ ៊ុញត្ទន់នឹងភាពឆ្
ក ួតលីោរបស់មន៊ុសស ត្េប់ទ្ធងវសរបស់ពួក
ធេយូចជាសតវអញ្ច ឹងធទ្ើបគាត់ជាំរ៊ុញលកខណ្ៈអខណ្
ត ត អណ្
រ ូងនិៅម
ជីវត្បវតតិនិងសា
ា នយ ធោក G.
Flaubert
©២០២២
ធរឿង Madame Bovary
សិកាសា
ា នយ ធោក G.
Flaubert
©២០២២
សា
ា នយធរឿង Madame Bovary
របស់ធោក G. Flaubert
ក្តើមសេកកចកតី
• ១៨៤៩ “ Tentation de Saint Antoine” មិតតភកតិពីរនាក់របស់ធោក Flaubert េឺធោក Bouilhet និងធោក Maxim De Caup
• ធត្កាៅពិនិតយសា
ា នយរបស់ធោក Flaubert ពួកធេអស់សងឃឹម ធត្ពះសា
ា នយធនះមានលកខណ្ៈ “រ
វ ិណាេីត” ខ្
ល ាំងធពក
• ធោក Flaubert ថាឲ្យធលើកៅកត្បធ្លនបទ្មួៅខកបរខ្
ល ួនខយលជាធរឿងអតីតសិសសឪព៊ុករបស់គាត់មា
ា ក់ធឈា
ម ះ Eugene de la
ធ ភូមិ Ry ត្តូវភរ ិោកបត់ចិតត
• ធត្កាៅត្បពនធធលបថា
ា ាំធ វសអតតឃាត ធោក Eugene ធកើតទ្៊ុកខរហូតទ្ទ្ួលមរណ្ភាពតាមធត្កាៅ
• ធរឿង Madame Bovary ធនះបានយកត្សង់ពីធរឿងពិតយូចក
ន ុងធនតើមធសចកតី។
• សាច់ធរឿងធនាះបខនែមនូវសាច់ធរឿងយូចជាអាទ្ិ៍អាពហ៍ពិពហ៍ទ្ត្មង់តូចតាច ធ តាមជនបទ្ត្ស ុកខត្សខយលមិនសូ វអារយ ម៌
ម៌រ៊ុងធរឿង។
• ធោក Flaubert ធ្ល
ល ប់បានចូលរួមជាធត្ចើនធលើកធត្ចើនសារនងខយរ។
• ធរឿង Madame Bovary ជាត្បធោមធោកមួៅយ៏លអ បាំន៊ុតមួៅ
• គាត់បាន ត្បខមត្បមូលនូវឯកសារលមអិតខយលពក់ព័នធធៅនឹងត្ពឹតតិការណ្៍ននអាំធពើអតតឃាតធនាះ។
• ភាពត្បាកយនិៅមរបស់ធោកធនះបានទ្ទ្ួលរប់អាន ពីត្េប់មជឈោ
ឋ នយូចជាធោក Emile Zola ជាធយើម។
©២០២២
សា
ា នយធរឿង Madame Bovary
របស់ធោក G. Flaubert
កកខេបករឿខ
គំនិត្ស្កកមសេើស្កមមសេ
• នាង Emma Roulith ធឈា
ម ះធយើមរបស់ Madame Bovary
• នាងបានធរៀបការជាមួៅនឹងធោក Charles Bovary ជាមស្តនតីម យមមាន
រូបរងសា
អ តបាតរស់ធ ក
ន ុងតាំបន់មួៅធឈា
ម ះ Normandy។
• នាង Emma ខតងត្សធមើត្សនមអាំពីមងាលការ កណា
ត លរត្តីមានត្បទ្ីប
ជា
វ ោភលឺធត្ពងត្ពត។
• ប្៊ុខនតនាងខបជាធរៀបការធ ឯទ្ីជនបទ្ត្ស ុកខត្សចាំការធៅវ ិញ។
• ជីវ ិតធត្កាៅធរៀបការនាង Emma ធ ខតធកើតការត្សធមើត្សនម អខណ្
ត ត
អណ្
រ ូងពីអាំណានធសៀវធៅ៖ពីកិតតិស័ពទ កិតតិៅស ភាពស៊ុខ្សានត
ស៊ុខ្យ៊ុមរមនា ភាពរ៊ុងធរឿងត្តចះត្តចង់…។ល។
©២០២២
សា
ា នយធរឿង Madame Bovary
របស់ធោក G. Flaubert
កកខេបករឿខ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រុខករឿខមសេួយ
• េឺជាពិ ីជប់ធលៀងយ៏ចខមលករបស់ពួកអភិជន
• អាកត្សី Bovary ត្តូវធេអធញ្
ជ ើញឲ្យចូលរួមក
ន ុងពិ ីជប់ធលៀងអ ិកអ ម
ធ ធេហោ
ឋ នរបស់ធោក Maqui ធ Vaubyessard ។
• ក
ន ុងពិ ីធនាះនាងមានកតីរំធភើបជាខ្
ល ាំងធត្ពះនាងខតបានយឹង
ទ្ិយឋភាពធនះខតតាមរៅៈក
ន ុងធរឿងត្បធោមធោកប្៊ុធណា
ណ ះ
• នាងបានសមលឹងធមើលរល់ទ្សសនីៅភាពយ៏ត្តកាលនាទ្ិយឋភាពរត្តី
យូចជាការសនទនាគា
ា ការរាំធលងកមានត ។ល។
• សកមមភាពទាំងធនាះធហើៅខយលធ វសឲ្យនាងមិនអាចបាំធភលចបាន
ធោៅងាៅក
ន ុងជិវ ិតរបស់នាង
• ធត្កាៅពីពិ ីធនាះមកនាងខលងចង់រស់ធ ក
ន ុងភាព អាប់អួរ ខលង
©២០២២
សា
ា នយធរឿង Madame Bovary
របស់ធោក G. Flaubert
កកខេបករឿខ
ោរមសេករក់ទ្ីស្ក ុខ Yon
• នាងធកើតជមៃឺអនស
ុ កៗនាាំឲ្យស៊ុខ្ភាពរបស់នាងក៏ត្ទ្ ុឌធត្ទមអន់
ងៅ
• ធោក Charles Bovary ប
រ ូ
រទ្ីលាំធ ធៅរស់ធ ទ្ីត្ក ុង Yon ននជាៅត្ក ុង
Normandy ។
• ពួកធេសា
ា ក់និងរស់ធ ក
ន ុងនទះសាំណាក់ Lion(Leon) D’or
• ធ ក
ន ុងពិ ីសាំធណាះសាំណាល ធោក Homais ជាឳសងការ សនិងធោក Leo
Dupuis ខយលជាអាកសិកាខនាកចាប់។
• ក
ន ុងធវោសនទនាគា
ា ធនាះពួកធេបានបាំន៊ុស និងធលើកទ្ឹកចិតតនូវកតី
ត្សនមខយលមានឥទ្ធិពលខ្
ល ាំងមកធលើនាង Emma
©២០២២
សា
ា នយធរឿង Madame Bovary
របស់ធោក G. Flaubert
កកខេបករឿខ
ដំកែើរកក
ន ហា្ឹត្កបត្់ និខលទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេ
• តាមរៅៈកិចចសនទនាធេទាំងពីរហាក់ត្តូវរូវគា
ា អស់ធហើៅ។
• នាង Emma ចង់ជួប ម៊ុខ្កូនៗចង់ជួបកូនត្សីបនា
ទ ប់ពីសត្មាលសបា
ត
ហ៍ទ្ី២ ធៅ ទ្ី៣
• នាងធោក Leon ត្គានាងធៅជួបកូនធ នទះស្តសត ីធមធោះ។
• នាង Emma និង ធោក Leon មានចាំណ្ងធសា ហ៍កាន
់ ខតស៊ុីជធត្ៅបខនែម
ធទ្ៀតខយលជាចាំណ្ងធសា ហ៍សាំងាត់
• នាងធ មានភកតីភាពចាំធពះបតីខយរ នាងេិតថានាងជាភរ ិោ និង
ជាមាតាយ៏លអ មា
ា ក់។
• នាង Emma ធកើតទ្៊ុកខ ឯកធកា ពិបាកចិតតជាងកាលរស់ធ ឯ Tostes
ធ ធត្កាៅធពលLeonធៅបនតការសិកាខនាកចាប់ធនាះធ បា
្ រ សស។
©២០២២
សា
ា នយធរឿង Madame Bovary
របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ
ដំកែើរកក
ន ហា្ឹត្កបត្់ និខលទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេ
• នាង Emma ធ្ល
ល ក់ខ្
ល ួន្ឺ បតីនាងនាាំនាងធៅកមានតសបាៅធ ទ្ី
កខនលងនានាធ ធពល ូរត្សាល យូចជាធៅធមើលធោ
ខ នធ Rouen ជា
ទ្
ី ខយលនាងជួប Leon ជាងមីធទ្ៀត។
• នាងកា
ល ៅជាត្សីលួ ចោក់របស់ Leon ។
• កាំឡ
ុ ងធពលរស់ធ ជាមួៅ Leon នាងចាំណាៅត្បាក់ធត្ចើន លះបង់ភារ
កិចច ជាភរ ិោ និងជាមា
ត ៅទាំងត្ស ុង ធហើៅរស់ធ ក
ន ុងសភាពភូត
ក៊ុហក
• មា
ច ស់បាំណ្
៊ុ លេាំរមថានឹងរ ឹបអូសត្ទ្ពយសមបតតិតិចតួច
• ច៊ុងធត្កាៅនាងសធត្មចចិតតធលបថា
ា ាំេីមីសមា
ល ប់ខ្
ល ួនបញ្ច ប់ជីវ ិត
• ធោក Charles Bovary យឹងធរឿងរវអាំពីត្បពនធបនតិចមតងៗថាត្បពនធនិត
©២០២២
សា
ា នយធរឿង Madame Bovary
របស់ធោក G. Flaubert
ស្បធានករឿខ លទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេស្ជ ុលកពក
• នាង Emma ត្សធមើត្សនមត្ជ ុលហួសពី សមតែភាព សា
ែ នភាព ចង់បាន
អវសខយលធ ក
ន ុងស៊ុបិនត។ ជាលទ្ធនលច៊ុងមានខតធ វសអតតឃាត
ធចាលបតីនឹងកូន។ ធពលេឺនាងជាកញ្ជ ះននតណា
ា ខយលធមាហៈបាាំង
បញ្ញ
ញ របស់នាង។
មសេូលបញ្ហ
ា ករឿខ
• ភកតីភាពរបស់ធោក Charles Bovary
• ធឆ្លៀតឳកាសរបស់តួអងា Leon និង Rodolphe Boulanger មិនេិតពីសីល ម៌
ធបាកត្បាស់ខ្ងន
ល ូវកាៅ
• ធឆ្លៀតឳកាសរបស់តួអងា Rodolphe Boulanger មិនេិតពីសីល ម៌ ទាំង
ធបាកត្បាស់ខ្ងន
ល ូវកាៅ និងត្ទ្ពយសមបតតិរបស់តួអងា

Más contenido relacionado

Más de Preah Sihanouk Raja Buddish University

Más de Preah Sihanouk Raja Buddish University (20)

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Othello.pptx
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Othello.pptxWilliam_Shakespear_និងស្នាដៃ_Othello.pptx
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Othello.pptx
 
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Venice.pptx
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Venice.pptxWilliam_Shakespear_និងស្នាដៃ_Venice.pptx
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Venice.pptx
 
អំពីប្រទេសអង់គ្លេស.pptx
អំពីប្រទេសអង់គ្លេស.pptxអំពីប្រទេសអង់គ្លេស.pptx
អំពីប្រទេសអង់គ្លេស.pptx
 
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Romeo.pptx
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Romeo.pptxWilliam_Shakespear_និងស្នាដៃ_Romeo.pptx
William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Romeo.pptx
 
French.pptx
French.pptxFrench.pptx
French.pptx
 
Miser.pptx
Miser.pptxMiser.pptx
Miser.pptx
 
French-Horace.pptx
French-Horace.pptxFrench-Horace.pptx
French-Horace.pptx
 
Stendhal.pptx
Stendhal.pptxStendhal.pptx
Stendhal.pptx
 
Emile Zola.pptx
Emile Zola.pptxEmile Zola.pptx
Emile Zola.pptx
 
Moliere.pptx
Moliere.pptxMoliere.pptx
Moliere.pptx
 
French-Emile_Zola.pptx
French-Emile_Zola.pptxFrench-Emile_Zola.pptx
French-Emile_Zola.pptx
 
Racine.pptx
Racine.pptxRacine.pptx
Racine.pptx
 
Balzac.pptx
Balzac.pptxBalzac.pptx
Balzac.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.ppt
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.pptទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.ppt
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.ppt
 

French-Flaubert.pptx

 • 4. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • ធកើតធ នងៃទ្ី ១២ ខខ្ ន ូឆ្ ា ាំ១៨២១ នាទ្ីត្ក ុងRouen, រជណាចត្កបារាំង។ ធោកជាកូនទ្ី២ននត្េួសារខយល ឪព៊ុកជានាៅក និងជាធវជជបណ្ ឌ ិតខនាកវះកាត់ធ មនទីរធពទ្យ ាំធោក។ ទ្ទ្ួលមរណ្ភាព៖ ៨ ឧសភា ១៨៨០ • ធោកជាអាកត្បធោមធោកនិៅម មានឥទ្ធិពល ខ្ ល ាំង គាត់ត្តូវបានធេពិចារណាថាជានិទ្សសនតនន ភាពត្បាកយនិៅមខ្ងខនាកអកសរសាស្តសត ធ ក ន ុង ត្បធទ្សរបស់បារាំង។ • ធោងធៅធលើអាកត្ទ្ឹសត ីនិៅមខ្ងខនាកអកសរសាស្តសត ធោក Kornelije Kvas កត់សមា ា ល់ថា៖”ធ ក ន ុងចិតតេាំនិត របស់ធោក G. Flaubert ភាពត្បាកយនិៅមខ្ិតខ្ាំសត្មាប់ ភាពឥតធខ្ ច ះជាធគាលការណ្៍។ ទ្ីកខនលងកាំធណ្ើត ធោក G. Flauber
 • 5. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • តាមត្បភពខ្លះៗថាគាត់ចាប់ធនតើមការងារនិពនធចាប់ ពីក៊ុមារភាពតាាំងពីអាៅ៊ុបាន៨ឆ្ ា ាំធម្លះ ។ • គាត់បានសិកាធ វ ិទ្ាល័ៅធឈា ម ះថា Lycée Pierre- Corneille គាត់បានរស់ធ ទ្ីធនាះរហូតមកយល់ឆ្ ា ាំ ១៨៤០ ធទ្ើបគាត់បានធចញធៅកាន់ទ្ីត្ក ុងបា ្ ររ សស ធយើមបីសិកាខ្ងខនាកចាប់ • ធ ក ន ុងត្ក ុងបា ្ រ សសធនាះគាត់ជានិសសិត ធត្កៀមត្កាំ ធសាះអធងាើៅមា ា ក់ ធហើៅបានរកធ ើញទ្ីត្ក ុងយ៏អា មា ្ សមួៅ • គាត់បានរប់អានមន៊ុសសពីរបីនាក់ប្៊ុធណា ណ ះយូចជា ធោក Victor Hugo ជាធយើម។ • ធ ច៊ុងឆ្ ា ាំ១៨៤០គាត់បានធ វសយាំធណ្ើរធៅ Pyrenees និង Corsica កវ សLouise Colet
 • 6. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • តាមន ល ូវនធោបាៅ Flaubert បានពណ្៌នាខ្ ល ួនគាត់ថាជា "ធរឿងចាស់រូខមនទ្ិក និងធសរ សនិៅម" ជា "ធសររ សនិៅម ខយលខ្ឹងសមារ" ខយលសអ ប់ធខ្ពើម ធហើៅរសអ ប់ធខ្ពើមអវសៗ ទាំងអស់ និងជាមន៊ុសសមា ា ក ់ ខយលបានត្បារពធរល់ការ តវាសត្មាប់ការងារប៊ុេាល ត្បឆ្ាំងនឹងអាំណាច និងផ្ត ត ច់ម៊ុខ្។ • ជាមួៅនឹងមិតតធឈា ម ះ Maxime Du Camp ធពញមួៅជីវ ិតរបស់ គាត់ៗបានធ វសយាំធណ្ើរក ន ុងទ្ីត្ក ុង Brittany ក ន ុងឆ្ ា ាំ 1846។ • ធ ឆ្ ា ាំ 1849-50 គាត់បានធ វសយាំធណ្ើរយ ៏ ខវងឆ្ ៃ ៅធៅ កាន់មជឈិមបូព ៌ ធោៅធៅទ្សសនាត្បធទ្សត្កិច និង ធអហស ុ ីប។ ធ ទ្ីត្ក ុងធបរូត គាត់បានឆ្លងធរេសា វ ៅ។ គាត់បានចាំណាៅធពល 5 សបា ត ហ៍ធ ទ្ីត្ក ុងអ៊ុីសត ង់ប៊ុ លក ន ុងឆ្ ា ាំ 1850 ។ គាត់បានធៅធលង Carthage ក ន ុងឆ្ ា ាំ កវ សLouise Colet
 • 7. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • Flaubert បានធបើកចាំហោ ្ ងខ្ ល ាំងអាំពីសកមមភាពន ល ូវធភទ្ របស់គាត់ជាមួៅត្សីធពសាធ ក ន ុងការសរធសររបស់ គាត់អាំពីការធ វសយាំធណ្ើររបស់គាត់។ គាត់សងស័ៅថា chancre ធ ធលើត្បោប់ធភទ្របស់គាត់េឺឆ្លងមកពី Maronite ឬពីរធកមងត្សីទ្ួរេី។ គាត់ក៏បានរួមធភទ្ជាមួៅត្សី ធពសាត្ប ុសធ ធបរូត និងធអហស ុ ីប។ ធ ក ន ុងសាំប៊ុត្ត មួៅរបស់គាត់ គាត់ពណ្៌នាអាំពី "ធកមងធ្លើៅខយល ពក់មួកពណ្៌ស" • ធោងតាមជីវត្បវតតិរបស់គាត់ Émile Faguet ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង របស់គាត់ជាមួៅ Louise Colet េឺជាទ្ាំនាក់ទ្ាំនងធសា ហាយ៏ ត្ជាលធត្ៅខតមួៅេត់របស់គាត់ • Flaubert េឺជាកមមករខយលឧសាហ៍ពាោម ធហើៅជាធរឿ កវ សLouise Colet
 • 8. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert • នាទ្សវតសរ៍ឆ្ ា ាំ 1870 េឺជាធពលធវោយ៏លាំបាកមួៅ សត្មាប់ Flaubert ។ ទហាន Prussian បានកាន់កាប់នទះរបស់ គាត់ក ន ុងកាំឡ ុ ងសត្ងា ា មឆ្ ា ាំ 1870 ធហើៅមា ត ៅរបស់គាត់ បានសា ល ប់ធ ឆ្ ា ាំ 1872 ។ • បនា ទ ប់ពីការសា ល ប់មា ត ៅរបស់គាត់ធនាះមា ត ៅរបស់គាត់ បានធ្ល ល ក់ក ន ុងការលាំបាកខនាកហិរញ្ញ វត ថ ុធោៅសារខត ការបរជ័ៅខនាកអាជីវកមមរបស់បតីនិងក ម ួៅត្សីរបស់គា ត់។ • Flaubert បានទ្ទ្ួលរងពីជាំងឺកាមធរេធសទ ើរខតធពញមួៅ ជីវ ិតរបស់គាត់។ • ស៊ុខ្ភាពរបស់គាត់ធ្ល ល ក់ច៊ុះ ធហើៅគាត់បានសា ល ប់ធ Croisset ននជាំងឺោច់សរនសឈាមខ្ួរកាលក ន ុងឆ្ ា ាំ 1880 កវ សLouise Colet
 • 9. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert អាជីពនិពនធ • ការងារខយលបានបញ្ច ប់យាំបូងរបស់គាត់េ ឺ ខខ្រវ ិចិិកា ខយលជាសា ា នយត្បធោមធោកខយលត្តូវបានសរធសរបញ្ច ប់ ធ ឆ្ ា ាំ1842 • ធ ខខ្កញ្ញ ញ ឆ្ ា ាំ 1849 Flaubert បានបញ្ច ប់ក ាំ ខណ្ជាធលើក យាំបូងននត្បធោមធោក The Temptation of Saint Anthony ។ • គាត់បានអានត្បធោមធោកឱ្យឮៗធៅកាន់ Louis Bouilhet និង Maxime Du Camp • ក ន ុងរៅៈធពល 4 នងៃធោៅមិនអន៊ុញ្ញ ញ តឱ្យពួកធេរំខ្ន ឬនតល់ធោបល់ណាមួៅធឡើៅ។ • ធ ច៊ុងបញ្ច ប់ននការអាន មិតតភ័កតិរបស់គាត់បានត្បាប់ គាត់ឱ្យធបាះសាត្តាសល ឹករ ឹតធៅក ន ុងធភលើងធចាលធៅ ធោៅ ធសា ើឱ្យគាត់ ធផ្ត ត តធលើជីវ ិតត្បចាាំនងៃជាជាងត្បធ្លនបទ្យ៏ កវ សLouise Colet
 • 10. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert អាជីពនិពនធ • ធ ឆ្ ា ាំ 1858 ធោក Flaubert បានធ វសយាំធណ្ើរធៅ Carthage ធយើមបី ត្បមូលសមា ា រៈសត្មាប់ការងារនិពន ធ ត្បធោមធោក បនា ទ ប់របស់គាត់េឺសា ា នយ Salammbô ។ ត្បធោមធោកធនះ ត្តូវសរធសរចប់ធ ឆ្ ា ាំ 1862 ធោៅធត្បើរៅៈធពលបួនឆ្ ា ាំ។ • ធោៅធចតនាតាាំងពីៅ៊ុវវ័ៅរបស់គាត់ធោក Flaubert បាន សរធសរសា ា នយបនា ទ ប់របស់គាត់េឺ L'Éducation sentimentale (Sentimental Education) ខយលជាការខ្ិតខ្ាំត្បឹងខត្បង ធហើៅបាន ចាំណាៅធពលអស់ត្បាាំពីរឆ្ ា ាំធទ្ើបចប់។ សា ា នយធនះជា ត្បធោមធោកធពញធលញ នឹងជាសា ា នយច៊ុងធត្កាៅរបស់ គាត់ ត្ពមទាំងបានធបាះព៊ុមពនាៅធ ឆ្ ា ាំ 1869។ • គាត់បានសរធសរធរឿងភាេខយលមិនទ្ទ្ួលបាន ធជាេជ័ៅេឺសា ា នយធរឿងធចារនត្ព (Le Candidat) ធហើៅបានធបាះ កវ សLouise Colet
 • 11. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert អាជីពនិពនធ • ធសៀវធៅធនះមានធរឿងបីកាលធនាះេឺ Un Cœur simple (A Simple Heart), La Légende de Saint-Julien l'Hospitalier (The Legend of St. Julian the Hospitaller) និង Hérodia (Herodias)។ បនា ទ ប់ពីការធបាះព៊ុមានាៅធរឿង គាត់បាន ចាំណាៅធពលធ សល់ននជីវ ិតច៊ុងរបស់គាត់ធោៅធនឿៅ ហត់ធលើសា ា នយ Bouvard et Pécuchet ខយលមិនទន់បានបញ្ច ប់ ខយលត្តូវបានធបាះព៊ុមពធត្កាៅសម័ៅកាលធត្កាៅក ន ុងឆ្ ា ាំ 1881។ វាេឺជាការនិោៅធលងធសើចយ៏ ាំចាំធពះភាពឥត ត្បធោជន៍ននចាំធណ្ះយឹងរបស់មន៊ុសស និងភាពទ្ូលាំ ទ្ូោៅននភាពម យម។ គាត់ធជឿថាការងារធនាះជាសា ា នយ របស់គាត់ ធទះបីជាក ាំ ខណ្ធត្កាៅជាំនាន់បានទ្ទ្ួលការ ពិនិតយធឡើងវ ិញមិនធត ត ក៏ធោៅ។ Flaubert េឺជាអាកសរធសរ កវ សLouise Colet
 • 12. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert រចនាប័ទ្មអ្នកឯកោ(វិ ទ្យទ្ននិពនធ) • ធោក Flaubert យ៏លបីលាញបានធចៀសវាងនូវភាពមិន ចាស់ោស់ ភាពអរូបី និងការបធញ្ច ញមត ិ ខយលមិន ចាស់ោស់ ធហើៅបានធេចធចញពីការនិោៅោ ្ ងត្បៅ័តា ត្បខៅង។ ធ ក ន ុងសាំប៊ុត្តមួៅធនញើជូនធោក George Sand គាត់ បាននិោៅថាគាត់បានចាំណាៅធពលរបស់គាត់ "ពាោម សរធសរត្បធោេខយលច៊ុះសត្ម ុងគា ា ធចៀសវាងការធឈា ល ះ ត្បខកកគា ា ។” • ធោក Flaubert បានធជឿធលើ និងបនតធគាលការណ្៍ននការខសវ ងរក "le mot juste" ("ពកយត្តឹមត្តូវ") ខយលគាត់បានចាត់ទ្៊ុកថាជា មធ ាបាៅសាំខ្ន់ធយើមបីសធត្មចបាននូវេ៊ុណ្ភាពខ្ពស់ក ន ុង សិលបៈអកសរសាស្តសត ។ គាត់បានធ វសការក ន ុងភាពឯធកា ធពលខ្លះ កាន់កាប់មួៅសបា ត ហ៍ក ន ុងការបញ្ច ប់ទ្ាំព័រមួៅ មិនខយលធពញ
 • 13. ©២០២២ ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert កករ តិ៍ដ ំ ណែល • ការធបាះព៊ុមានាៅរបស់ Madame Bovary ក ន ុងឆ្ ា ាំ 1856 ត្តូវបាន ធកើតនិងបនតធកើតធរឿងអាត្សូវធត្ចើនជាងការធកាតសរធសើរ។ យាំបូងមិនទន់ៅល់ធ ធឡើៅថាត្បធោមធោកធនះេឺជាការ ចាប់ធនតើមននអវសខយលងមី: រូបិៅេាំនូរសត ីការពិតយ៏ឈា ល សនវនន ជីវ ិតរបស់ មន៊ុសសស។ ជាបធណ្ ត ើរៗទ្ិយឋភាពននភាពប៊ុិន ត្បសប់របស់គាត់ត្តូវបានធេទ្ទ្ួលៅក ធហើៅវាបានចាប់ធនតើ មត្បមូលន រ ុាំអាកយនទ្ទាំង អស់។ ធ ធពលគាត់សា ល ប់ គាត់ ត្តូវបានធេចាត់ទ្៊ុកោ ្ ងទ្ូលាំទ្ូោៅថាជាអាកត្បាកយ និៅមរបស់បារាំងយ៏មានឥទ្ធិពលបាំន៊ុត។ ធ ធត្កាមទ្ិយឋភាព ធនះធត្ពះខតធោក Flaubert បានអន៊ុវតតនិងៅកឥទ្ធិពលយ៏អសា ច
 • 14. ©២០២២ អ្ត្ថន័យ • ធោក Flaubert ចាំណាៅធពលធវោមួៅរៅៈធពលខវងរស់ធ ធលើយីជាកមម សិទ្ធិរបស់គាត់ធ Crosset និង ធ Rouen • ធោកត្តូវការភាពធសៃ ៀមសា ៃ ត់ធយើមបីត្បមូលអារមមណ្៍សត្មាប់បធងកើត សា ា នយសិលបៈ • ភាពធសៃ ៀមសា ៃ ត់បញ្ញ ជ ក់ឲ្យធ ើញពីភាពឯកធការបស់ត្តម្ង់ត្តធមាច របស់គាត់។ • ធទ្ពធកាសលយរបស់ធោក Flaubert ធនាះេឺការវ ិវតតន៍េាំនិតតាាំងពីជីវ ិត ៅ៊ុវវ័ៅមកធម្លះ • គាត់ ៊ុញងប់នឹងជីវភាពត្បចាាំនងៃរបស់គាត់។ • គាត់ ៊ុញត្ទន់នឹងភាពឆ្ ក ួតលីោរបស់មន៊ុសស ត្េប់ទ្ធងវសរបស់ពួក ធេយូចជាសតវអញ្ច ឹងធទ្ើបគាត់ជាំរ៊ុញលកខណ្ៈអខណ្ ត ត អណ្ រ ូងនិៅម ជីវត្បវតតិនិងសា ា នយ ធោក G. Flaubert
 • 16. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert ក្តើមសេកកចកតី • ១៨៤៩ “ Tentation de Saint Antoine” មិតតភកតិពីរនាក់របស់ធោក Flaubert េឺធោក Bouilhet និងធោក Maxim De Caup • ធត្កាៅពិនិតយសា ា នយរបស់ធោក Flaubert ពួកធេអស់សងឃឹម ធត្ពះសា ា នយធនះមានលកខណ្ៈ “រ វ ិណាេីត” ខ្ ល ាំងធពក • ធោក Flaubert ថាឲ្យធលើកៅកត្បធ្លនបទ្មួៅខកបរខ្ ល ួនខយលជាធរឿងអតីតសិសសឪព៊ុករបស់គាត់មា ា ក់ធឈា ម ះ Eugene de la ធ ភូមិ Ry ត្តូវភរ ិោកបត់ចិតត • ធត្កាៅត្បពនធធលបថា ា ាំធ វសអតតឃាត ធោក Eugene ធកើតទ្៊ុកខរហូតទ្ទ្ួលមរណ្ភាពតាមធត្កាៅ • ធរឿង Madame Bovary ធនះបានយកត្សង់ពីធរឿងពិតយូចក ន ុងធនតើមធសចកតី។ • សាច់ធរឿងធនាះបខនែមនូវសាច់ធរឿងយូចជាអាទ្ិ៍អាពហ៍ពិពហ៍ទ្ត្មង់តូចតាច ធ តាមជនបទ្ត្ស ុកខត្សខយលមិនសូ វអារយ ម៌ ម៌រ៊ុងធរឿង។ • ធោក Flaubert ធ្ល ល ប់បានចូលរួមជាធត្ចើនធលើកធត្ចើនសារនងខយរ។ • ធរឿង Madame Bovary ជាត្បធោមធោកមួៅយ៏លអ បាំន៊ុតមួៅ • គាត់បាន ត្បខមត្បមូលនូវឯកសារលមអិតខយលពក់ព័នធធៅនឹងត្ពឹតតិការណ្៍ននអាំធពើអតតឃាតធនាះ។ • ភាពត្បាកយនិៅមរបស់ធោកធនះបានទ្ទ្ួលរប់អាន ពីត្េប់មជឈោ ឋ នយូចជាធោក Emile Zola ជាធយើម។
 • 17. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ គំនិត្ស្កកមសេើស្កមមសេ • នាង Emma Roulith ធឈា ម ះធយើមរបស់ Madame Bovary • នាងបានធរៀបការជាមួៅនឹងធោក Charles Bovary ជាមស្តនតីម យមមាន រូបរងសា អ តបាតរស់ធ ក ន ុងតាំបន់មួៅធឈា ម ះ Normandy។ • នាង Emma ខតងត្សធមើត្សនមអាំពីមងាលការ កណា ត លរត្តីមានត្បទ្ីប ជា វ ោភលឺធត្ពងត្ពត។ • ប្៊ុខនតនាងខបជាធរៀបការធ ឯទ្ីជនបទ្ត្ស ុកខត្សចាំការធៅវ ិញ។ • ជីវ ិតធត្កាៅធរៀបការនាង Emma ធ ខតធកើតការត្សធមើត្សនម អខណ្ ត ត អណ្ រ ូងពីអាំណានធសៀវធៅ៖ពីកិតតិស័ពទ កិតតិៅស ភាពស៊ុខ្សានត ស៊ុខ្យ៊ុមរមនា ភាពរ៊ុងធរឿងត្តចះត្តចង់…។ល។
 • 18. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រុខករឿខមសេួយ • េឺជាពិ ីជប់ធលៀងយ៏ចខមលករបស់ពួកអភិជន • អាកត្សី Bovary ត្តូវធេអធញ្ ជ ើញឲ្យចូលរួមក ន ុងពិ ីជប់ធលៀងអ ិកអ ម ធ ធេហោ ឋ នរបស់ធោក Maqui ធ Vaubyessard ។ • ក ន ុងពិ ីធនាះនាងមានកតីរំធភើបជាខ្ ល ាំងធត្ពះនាងខតបានយឹង ទ្ិយឋភាពធនះខតតាមរៅៈក ន ុងធរឿងត្បធោមធោកប្៊ុធណា ណ ះ • នាងបានសមលឹងធមើលរល់ទ្សសនីៅភាពយ៏ត្តកាលនាទ្ិយឋភាពរត្តី យូចជាការសនទនាគា ា ការរាំធលងកមានត ។ល។ • សកមមភាពទាំងធនាះធហើៅខយលធ វសឲ្យនាងមិនអាចបាំធភលចបាន ធោៅងាៅក ន ុងជិវ ិតរបស់នាង • ធត្កាៅពីពិ ីធនាះមកនាងខលងចង់រស់ធ ក ន ុងភាព អាប់អួរ ខលង
 • 19. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ ោរមសេករក់ទ្ីស្ក ុខ Yon • នាងធកើតជមៃឺអនស ុ កៗនាាំឲ្យស៊ុខ្ភាពរបស់នាងក៏ត្ទ្ ុឌធត្ទមអន់ ងៅ • ធោក Charles Bovary ប រ ូ រទ្ីលាំធ ធៅរស់ធ ទ្ីត្ក ុង Yon ននជាៅត្ក ុង Normandy ។ • ពួកធេសា ា ក់និងរស់ធ ក ន ុងនទះសាំណាក់ Lion(Leon) D’or • ធ ក ន ុងពិ ីសាំធណាះសាំណាល ធោក Homais ជាឳសងការ សនិងធោក Leo Dupuis ខយលជាអាកសិកាខនាកចាប់។ • ក ន ុងធវោសនទនាគា ា ធនាះពួកធេបានបាំន៊ុស និងធលើកទ្ឹកចិតតនូវកតី ត្សនមខយលមានឥទ្ធិពលខ្ ល ាំងមកធលើនាង Emma
 • 20. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ ដំកែើរកក ន ហា្ឹត្កបត្់ និខលទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេ • តាមរៅៈកិចចសនទនាធេទាំងពីរហាក់ត្តូវរូវគា ា អស់ធហើៅ។ • នាង Emma ចង់ជួប ម៊ុខ្កូនៗចង់ជួបកូនត្សីបនា ទ ប់ពីសត្មាលសបា ត ហ៍ទ្ី២ ធៅ ទ្ី៣ • នាងធោក Leon ត្គានាងធៅជួបកូនធ នទះស្តសត ីធមធោះ។ • នាង Emma និង ធោក Leon មានចាំណ្ងធសា ហ៍កាន ់ ខតស៊ុីជធត្ៅបខនែម ធទ្ៀតខយលជាចាំណ្ងធសា ហ៍សាំងាត់ • នាងធ មានភកតីភាពចាំធពះបតីខយរ នាងេិតថានាងជាភរ ិោ និង ជាមាតាយ៏លអ មា ា ក់។ • នាង Emma ធកើតទ្៊ុកខ ឯកធកា ពិបាកចិតតជាងកាលរស់ធ ឯ Tostes ធ ធត្កាៅធពលLeonធៅបនតការសិកាខនាកចាប់ធនាះធ បា ្ រ សស។
 • 21. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert កកខេបករឿខ ដំកែើរកក ន ហា្ឹត្កបត្់ និខលទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេ • នាង Emma ធ្ល ល ក់ខ្ ល ួន្ឺ បតីនាងនាាំនាងធៅកមានតសបាៅធ ទ្ី កខនលងនានាធ ធពល ូរត្សាល យូចជាធៅធមើលធោ ខ នធ Rouen ជា ទ្ ី ខយលនាងជួប Leon ជាងមីធទ្ៀត។ • នាងកា ល ៅជាត្សីលួ ចោក់របស់ Leon ។ • កាំឡ ុ ងធពលរស់ធ ជាមួៅ Leon នាងចាំណាៅត្បាក់ធត្ចើន លះបង់ភារ កិចច ជាភរ ិោ និងជាមា ត ៅទាំងត្ស ុង ធហើៅរស់ធ ក ន ុងសភាពភូត ក៊ុហក • មា ច ស់បាំណ្ ៊ុ លេាំរមថានឹងរ ឹបអូសត្ទ្ពយសមបតតិតិចតួច • ច៊ុងធត្កាៅនាងសធត្មចចិតតធលបថា ា ាំេីមីសមា ល ប់ខ្ ល ួនបញ្ច ប់ជីវ ិត • ធោក Charles Bovary យឹងធរឿងរវអាំពីត្បពនធបនតិចមតងៗថាត្បពនធនិត
 • 22. ©២០២២ សា ា នយធរឿង Madame Bovary របស់ធោក G. Flaubert ស្បធានករឿខ លទ្ធ្លមនោរស្កកមសេើស្កមមសេស្ជ ុលកពក • នាង Emma ត្សធមើត្សនមត្ជ ុលហួសពី សមតែភាព សា ែ នភាព ចង់បាន អវសខយលធ ក ន ុងស៊ុបិនត។ ជាលទ្ធនលច៊ុងមានខតធ វសអតតឃាត ធចាលបតីនឹងកូន។ ធពលេឺនាងជាកញ្ជ ះននតណា ា ខយលធមាហៈបាាំង បញ្ញ ញ របស់នាង។ មសេូលបញ្ហ ា ករឿខ • ភកតីភាពរបស់ធោក Charles Bovary • ធឆ្លៀតឳកាសរបស់តួអងា Leon និង Rodolphe Boulanger មិនេិតពីសីល ម៌ ធបាកត្បាស់ខ្ងន ល ូវកាៅ • ធឆ្លៀតឳកាសរបស់តួអងា Rodolphe Boulanger មិនេិតពីសីល ម៌ ទាំង ធបាកត្បាស់ខ្ងន ល ូវកាៅ និងត្ទ្ពយសមបតតិរបស់តួអងា