Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptx

 1. :
 2. :
 3. :
 4. :
 5. :
 6. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 6
 7. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 7 • ពនយល់បកស្រាយអំពីស្របធានបទអវីមួយដែលស្ររូវធ ៀបចំ  ពាកយ  ឃ្ល ា ស្របធោគ ឲ្យស្ររបធៅតាមធវយាក ណ៍។ • ម៊ុខវ ិជ្ជ ា រំធោគននធវយាក ណ៍ ទរសនវ ិជ្ជ ា រង្គមវ ិជ្ជ ា អកស រិលប៍
 8. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 8 • រធង្េរធមើល  វរ ថ ុទំង្ឡាយ  ទិែឋភាព មន៊ុរស ររវ ៊ុកខជ្ជរិ • គិរពិចា ធលើបញ្ហ ា ធសសង្ៗ ជីវ ិរ រង្គម រីល ម៌ ។ល។ • បកស្រាយពនយល ់ ដវកដែកចារ់លារ់
 9. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 9 • ទំនាក់ទំនង្រង្គម កាន ់ ដរស្របធរើ • បធចេ ែទរសនៈ ធលើអវីមួយ • រ ធរ និពនធ អរថបទធសសង្ៗធៅតាមរស្រមូវកា
 10. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 10 អនកដរង្ស្ររូវ៖ ធ ៀបរាប់ ប ិោយ បង្ហ ា ែអំពី៖ • មន៊ុរស • ររវ • ៊ុកខជ្ជរិ • ទីកដនាង្ • ធេរ៊ុ/ ស្រពឹរតិ កា ណ៍ ធសសង្ៗ ។ល។
 11. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 11 អនកដរង្ស្ររូវ៖ បកស្រាយអំពី៖ • ទរសនៈ • រ៊ុភារិរ • ពាកយធា ា ក • បង្ហ ា ែពីកា យល់ធ ើែផ្ទ ា ល់ខ ល ួន ៖ មិនស្ររូវដវកដែក កខ៊ុរស្ររូវធ ើយ។
 12. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 12 • ធរើ... មានអរថន័យែូចធមតច? . ចូ ពនយល់ • ធរើ... មានខាឹមា ែូចធមតចខាះ? . ចូ បង្ហ ា ែ • ធរើ... ដបបណាខាះ? . ចូ គូរបញ្ហ ា ក់ • ធរើ... ោ ៉ា ង្ណាខាះ? . ចូ អតា ថ ិបាយ • ធរើ... ែូចធមតចខាះ? . ចូ បកស្រាយ • ធរើ... អវីខាះ? . ចូ ស្រាយបំភ្ាឺ • ធរើ... ប៉ា៊ុនា ា នោ ៉ា ង្? . ចូ លារស្ររដាង្ • ធេរ៊ុអវី ...? . ចូ ធ ៀបរាប់ • ធស្រពាះអវី ...? . ចូ ធ វើនិទរសន៍ • ធេរ៊ុែូចធមតច ...? • ែូចធមតចដែលធៅថា...?
 13. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 13 ឧទេ ណ៍៖ ភាពធស្រកវធស្រកា ជ្ជស្របភ្ពនាំមកនូវធរចកតីវ ិនារ។ ឧទេ ណ៍៖ ធលាក េ ល ួង្ រនរមបរតិ ជ្ជឪព៊ុកមានស្រពេា វ ិហា ម៌។ ឧទេ ណ៍៖ ធ ឿង្ស្រពះធវរសនត បង្ហ ា ែពីកា កាង្ទនបា មី ឧទេ ណ៍៖ ធបើាវតាដខា មិនកាន់ធជើង្បារាំង្ធទ ធគពិរជ្ជចា ឹកធ្ ា ះធយើង្ក ន ុង្ស្រកាំង្ស្របវរតិា្រត មិនានន។
 14. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 14 ន័យចំ (អតា ថ ន៊ុ ូប) ន័យធ ៀប (អរថបបបែិ ូប)៖ “ក៊ុំស្រតាប់តាមក៊ុករ ស្ររូវស្រតាប់តាមក៊ុក ាប់”។ “មន៊ុរសធកើរមករ៊ុទធដរលអ គឺរង្គមធទដែលធ វើមន៊ុរសអាស្រកក់” េសង្់េាក់ ូរូ “ក៊ុំធែកចាំរំណាង្ ក៊ុំធកអង្កា អ ង្ពីប៊ុធពវ ខំ កក៊ុំទំធន ស្ររូវធ ៀនរ ិះធចះឲ្យស្រគប់។” បង្ហ ា ែអំពីយ៊ុវជនររូ ធែើមបីធរ ីភាព ។ ទ៊ុំថា”ធគធ វើបាបខ ្ ុំធស្រពាះដរខ ្ ុំជ្ជមន៊ុរសស្របជ្ជ ិបធរយយ” (ធ ឿង្ទ៊ុំទវ)
 15. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 15 “ធ ើព៊ុកក៊ុំដាក់គូទអង្ គ ុយ” ជ្ជទូធៅធយើង្រធង្េរធ ើែោ ៉ា ង្ចារ់ថា... ក ន ុង្ក ណីធេើយបានជ្ជ... ធរើ...ធនះមានន័យែូចធមតច? តាមកា ពិនិរយជ្ជ ួមក ន ុង្រង្គម ក៏ែូចជ្ជធៅក ន ុង្អកស រិលប៍បានបង្ហ ា ែថា... ស្របកា ធនះវាធ្ាើយរបធៅនឹង្...ធរើ...ធនះ មានខាឹមា ែូចធមតចខាះ? បណា ត ប៊ុគគល រ់ធៅក ន ុង្រង្គម ធបើប៊ុគគលធនាះអន៊ុវរតស ទ ុយពីស្រកឹរស្រកមរង្គម ក៏ែូចជ្ជរិស្រកឹរស្រកម មាជ្ជរិធគ ដមង្ទទួលបាននូវធស្ររះ ថា ន ក់ធសសង្ៗ ធបើមិនធស្រចើន ក៏រិច។ ែូធចនះធែើមបីធ វើឲ្យមន៊ុរសទទួលបានភាពរ៊ុខានត រ៊ុភ្មង្គល មន៊ុរសស្ររូវស្រប ុង្ស្របយ័រនរពវទធង្វើ បរ់ខ ល ួន។ រមែូច រ៊ុភារិរថា “ធ ើព៊ុកក៊ុំដាក់គូទអង្ គ ុយ”
 16. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 16 “ធ ើព៊ុកក៊ុំដាក់គូទអង្ គ ុយ” ក ន ុង្ធរលបំណង្ជួយអ ជូនឲ្យទទួលបាននូវ...ដែលធកើរធចែពីរកមាភាពស្របចាំនងៃ បរ់ខ ល ួន។ ប៊ុរាណាចា យបានបធង្េើរនូវ... ជ្ជធស្រចើន ក ន ុង្ធនាះមាន...។ ធរើទរសនៈធនះបង្េប់នូវខាឹមា ែូចធមតចខាះ? ធស្រកាយពីបានរិកា...ចប់រពវស្រគប់មកធយើង្ធ ើែថាអនកនិពនធធ ឿង្បានលារស្ររដាង្ឲ្យធយើង្ែឹង្ថា...។ ខាឹមា ធនះធ្ាើយរបធៅនឹង្...។ ធរើមានអរថន័យដបបណាខាះ? មាតាជនទំង្ឡាយណាដែល...ជនធនាះដរង្ជួបនូវ...។ ចំណ ៊ុ ចធនះធេើយធទើបមាន...។ ធរើ...បង្េប់នូវខាឹមា ែូចធមតចខាះ?
 17. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 17  លំនាំបញ្ហ ា ៖ បំស៊ុរគំនិរទូធៅទក់ទង្ធៅនឹង្ស្របធាន  ចំណ ូ លបញ្ហ ា ៖ បច ច ួលបញ្ហ ា បរ់ស្របធាន  ចំធណាទបញ្ហ ា ៖ ធចាទដបបស្របធានពនយល់  ឃ្ល ា ភា ា ប់ធរចកតី  ពនយល់ពាកយគនាឹះ  ពនយល់ន័យស្របធាន  បកស្រាយស្របធាន  រ ៊ុបមរិ  វាយរនមាស្របធាន  មរិផ្ទ ា ល់ខ ល ួន  ចនាប័ទា(មិនចាំបាច់)
 18. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 18  រស្រមូវឲ្យអនកដរង្ស្ររូវនិោយស្ររបនឹង្ស្របធាន ួចធេើយនិោយស ទ ុយនឹង្ស្របធាន ជ្ជមួយនឹង្អំណះអំណាង្ ឹង្មាំ  រស្រមូវឲ្យដវកដែក កធេរ៊ុសល កខ៊ុរស្ររូវ កអាស្រកក់លអ មានស្របធោជន៍ ឥរស្របធោជន៍។ មរិក ន ុង្ស្របធានពិភាកា៖  មរិស្ររប  មរិស ទ ុយ  រំធោគមរិ ឬមរិពិភាកា ឧទេ ណ៍៖ កា រិកាមិនមានស្របធោជន៍អវីធទ។
 19. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 19  ធរើមរិ ឬទរសនៈានង្ធលើមានអរថន័យោ ៉ា ង្ណា?  ធរើស្របធានានង្ធលើស្ររឹមស្ររូវដែ ឬធទ?  ធរើពំធនាលានង្ធលើរមធេរ៊ុរមសលដែ ឬធទ?  ធរើស្របធានានង្ធលើមួយណាខ៊ុរ មួយណាស្ររូវ?  ចូ ពិភាកា  ចូ កធេរ៊ុសល  ចូ កខ៊ុរស្ររូវ
 20. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 20  លំនាំបញ្ហ ា ៖ បំស៊ុរគំនិរទូធៅទក់ទង្ធៅនឹង្ស្របធាន  ចំណ ូ លបញ្ហ ា ៖ បច ច ួលបញ្ហ ា បរ់ស្របធាន  ចំធណាទបញ្ហ ា ៖ ធចាទដបបស្របធានពនយល់  ឃ្ល ា ភា ា ប់ធរចកតី  ពនយល់ពាកយគនាឹះ  ពនយល់ន័យស្របធាន  បកស្រាយស្របធាន  មរិស្ររប  មរិស ទ ុយ
 21. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 21 រំធោគមរិ  រំធោគ  ពិភាកា  វាយរនមាស្របធាន  មរិផ្ទ ា ល់ខ ល ួន  ចនាប័ទា(មិនចាំបាច់)
 22. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 22  រស្រមូវឲ្យអនកដរង្ស្ររូវចំណ ៊ុ ចែូចរ ន និង្ចំណ ៊ុ ចខ៊ុររ ន  ធរើ.....មានលកខណខ៊ុររ ន ស្ររង្់ណាខាះ?  ធរើ.....មានចំណ ៊ុ ចែូចរ ន ស្ររង្់ណាខាះ?  ចូ ធស្របៀបធ ៀប  ចូ បង្ហ ា ែលកខណៈែូចរ ន និង្លកខណៈខ៊ុររ ន  ចូ បង្ហ ា ែពីលកខណៈ ួមនិង្លកខណៈធដាយដ ក
 23. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 23  លំនាំបញ្ហ ា ៖ បំស៊ុរគំនិរទូធៅទក់ទង្ធៅនឹង្ស្របធាន  ចំណ ូ លបញ្ហ ា ៖ បច ច ួលបញ្ហ ា បរ់ស្របធាន  ចំធណាទបញ្ហ ា ៖ ធចាទដបបស្របធានពនយល់  ឃ្ល ា ភា ា ប់ធរចកតី  ពនយល់ពាកយគនាឹះ  ពនយល់ន័យស្របធាន  បកស្រាយស្របធាន  លកខណៈែូចរ ន  លកខណៈខ៊ុររ ន  រ ៊ុបមរិ  វាយរនមាស្របធាន  មរិផ្ទ ា ល់ខ ល ួន  ចនាប័ទា(មិនចាំបាច់)
 24. 24 វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
Publicidad