Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptx

 1. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 1
 2. I. រូបារម្មណ៍ជាម្ូលដ្ឋ ា នននសិលប៍វ ិទ្យា រូបារម្មណ៍ជាទ្យម្ម្ង់គំនិតពិធសសធៅក្ ន ុងអក្សរសិលប៍ សិលបៈ។ ស ន ្ា នៃទំងឡាយអាចចាត់ទ្យ៊ុក្ាសសិលបៈលគឹ កក្ាររូបារម្មណ៍។ រូបារម្មណ៍ជាផ្ ទ ំងរូបភាពននគំនិតដៃលឆ ្ ុុះបញ្ ច ំងពីវត ថ ុវ ិស័យវាជាបញ្ញ តតិ(១)ដៃលធម្ើលធៅហាក្់ៃូចជាអរូបិយ ដតការសដម្តង ធចញមានលក្ខណៈរូបី ធ វើឲ្យអនក្អានហាក្់ៃូចជាបានធម្ើលធ ើញនកងដននក្ផ្ ទ ល់ ស្ត ត ប់ននកងម្តធច ក្។ II.ម្បធនទ្យរូបារម្មណ៍ធៅក្ ន ុងស្ត ន នៃអក្សរសិលប៍ សិលប៍រូបារម្មណ៍ <សិលប៍ + រូបារម្មណ៍ (រូប + អារម្មណ៍) សិលប៍ៈ ជាវ ិ ីស្តស្តសត ក្ ន ុងការដតងនិពនធនចនម្បឌិត បធងកើតនូវធស្តន័ណ រស់រធវ ើក្ដៃលបានធ វើឲ្យអនក្អានមានសធញ្ច តនា រំធនើបញាប់ញ័រ។ រូបារម្មណ៍៖ គឺជារូបដៃលធក្ើតធ ើងតាម្រយៈអារម្មណ ៍ ដៃលនាំឲ្យធក្ើតជារូប។ ៃូធចនុះ៖ សិលប៍រូបារម្មណ៍គឺជារូបភាពធក្ើតក្ ន ុងអារម្មណ៍អនក្អានអនក្ស្ត ត ប់ធៅធពលធគបានអាន ស្ត ត ប់។ 2
 3. ១.ឧបមាណរូបារម្មណ៍(ការធម្បៀបធ ប) ធក្ើតមានធៅក្ ន ុងអតថបទ្យក្ំារពយ ពាក្យរាយ ដៃលធក្ើតធ ើងតាម្រយៈពាក្យធពចន៍ ឃ្ល ា ម្បធោគ រំធលចឲ្យ ធ ើញនូវការធម្បៀបធ បពាក្យ។ ៃូចជាពាក្យ៖​ធ ប > ធម្បៀបធ បនកង... , ហាក្់ > ហាក្់ៃូចជា...។ ឧទហរណ៍៖  ខ្ ្ ួនអូនសពវនងៃប្រៀរៃូចផ្ ក ឯអនក្ឧបមាៃូចក្នាង់ ធហើយម្ក្ធ ើញផ្ ក ចូលម្តកបម្តង់ រួចម្ិនបងអង់ធម្តចលីលា។ ២.ជីវរូបារម្មណ៍(ឧបមានន័យរូបារម្មណ៍ ឬបំធរ បន័យរូបារម្មណ៍) ជារូបារម្មណ៍ធក្ើតមានធៅក្ ន ុងក្ំារពយ ពាក្យដៃលធក្ើតធ ើងតាម្រយៈការផ ្ ុំពាក្យធពចន ៍ ដៃលរំធលចធ ើងឲ្្ យៃកង ពី៖ • ជីវ ិត • ចលនា • ​ វ ិញ្ ញ ណ • ធចតនារស់រធវ ើក្ ឧទហរណ៍៖ ពយ យ ុះជីវ ិត ក្ប ូ នជីវ ិត ក្ធត ត ៃ៊ុតធរាល វាធោរង ង ូចង ង ូរ ខ្យល់ត អ ូញ ធនាៀងសនា ធ ប់ រលក្ធបាក្ខ្ ្ ួន ប៊ុរស ម្ទ្យូងម្បាំហតថ ម្ន៊ុសសដផាលា វ ម្ន៊ុសសចចក្ ចិតតធទ្យវទ្យតត មាត់ធទ្យវតា សម្តីដផអម្ដលែ ម្ ននំធនាើង ឆអកងននំ សទ កងឈាម្ សម្៊ុម្ទ្យធម្ឃ្ល នផទធម្ ធៅហមង ធបាុះយ៊ុាស ក ៃូងចិតត អនាង់ធសន ហ៍ អនា ទ ក្់ម្នតធសន ហ៍ ពនាក្ 3
 4. ៣.និមិត្តរូបារមមណ៍ ជារូបារម្មណ៍ក្ ន ុងអតថបទ្យក្ំារពយជាពាក្យរាយ ដៃលធក្ើតធ ើងតាម្រយៈពាក្យធពចន៍ ឃ្ល ា ម្បធោគ រំធលចឲ្យៃកង នូវសញ្ ញ ភាព។ ឧទហរណ៍៖ ក្ ន ុងអតថបទ្យទំងម្ូល  ធរឿងចចក្និងក្ូនធច ម្ ជាសញ្ ញ ណភាពតំារងឲ្យសភាវៈខ្ ា ំង និងសភាវៈធខ្ោយ។  ធរឿងនរ និងម្សធមាច ជាសញ្ ញ ណភាពតំារងឲ្យម្ន៊ុសសខ្ជិល និងម្ន៊ុសសឧសោហ៍ពាោម្។ ក្ ន ុងពាក្យធពចន៍  ពនាឺជាសញ្ ញ ណតំារងឲ្យ ​ វ ិជា ជ  ម្ពាបស ជាសញ្ ញ ណតំារងឲ្យ សនតិភាព  ជញ្ជ ីង ជាសញ្ ញ ណតំារងឲ្យ យ៊ុតតិ ម្៌ ៤.រូបារូបិោរម្មណ៍(រូបារូបារម្មណ៍) គឺជារូបារម្មណ ៍ ដៃលមានធៅក្ ន ុងវគគឹនីម្ួយៗ ឬធៅក្ ន ុងអតថបទ្យទំងម្ូល។ វាធម្ចើនកា ា យម្ក្ពីឧបមាណ រូបារម្មណ៍ ឬឧបមាណន័យរូបារម្មណ៍។ ភាពខ្៊ុសគ្ន ន ធៅម្តង់រូបារូបិោរម្មណ ៍ ដវងជាង។ 4
 5. ក្.ឧបមាណរូបារម្មណ ៍ ដៃលកា ា យធៅជារូបារូបិោរម្មណ៍ ឧទហរណ៍៖ ក្តកបប៊ុិចធលចពីទ្យងវា ខ្ចីចាស់ផលា ម្សគ្នលធហើយទ្យ៊ុំធទ្យ ងធហាង។ ក្សិណធ្ល ា ក្់ច៊ុុះចាក្ដម្ក្ទ្យង ៃូចក្ំធណើតសតវផង​ អធនា ទ លអនា ទ ក្់នពស្ត ថ ន។ ខ្.ជីវរូបារម្មណ ៍ ដៃលកា ា យធៅជារូបារូបិោរម្មណ៍ ឧទហរណ៍៖ ប៊ុបា ា ដម្នធហើយ ម្ន៊ុសសធបុះធក្ ក្ធក្ើយ ចិតតសួ នសនធំ ម្ស្តប ់ ដតម្ច ច ុរាជ ហូ រស្តចស្តយរំ ធលចម្ក្ពីននំ ហូ រទញម្ន៊ុសសធៅ។ 5
 6. គ.ម្បធនទ្យននរូបារូបិោរម្មណ៍ មានទ្យំនាក្់ទ្យំនងជាម្ួយសរ ើរាងគឹឥស្តនទិយ ឬចិតតគំនិតននអនក្អាន។ ក្៏មានទ្យំនាក្់ទ្យំនងនកងរាងកាយធម្ចើនមាន លក្ខណៈជារូបី ដតធបើទក្់ទ្យងនកងចិតត​វ ិញមានលក្ខណៈ ជាអរូបី។ ការដវក្ដញក្អំពីម្បធនទ្យ និងដម្ក្ធ្លងននរូបារូបិ ោរម្មណ៍គឺស៊ុទ្យធដតទក្់ទ្យងធៅនកងសរ ើរាងគឹឥស្តនទិយ ឯផ ្ ូវចិតតបធងកើតឲ្យមាន៖  ភាពរំធនើប  ញាប់ញ័រ  ធសចក្តី​ ម្សឡាញ់  ការសអ ប់  ភាពធម្តចម្តអាល  ការគិត  ការពិចារារ  ការភា ា ក្់រលកក្...ជាធៃើម្។ ៃូធចនុះការដចក្រូបារូបិោរម្មណ៍ជាបួនដផនក្គឺ៖ ១. ឥស្តនទីោរម្មណ៍(បង្ហ ែ ញពីឥស្តនទិយទំង ម្បាំ) ២. កាម្រូបារម្មណ៍(បង្ហ ែ ញពីធសន ហា) ៣. ធចតនា/ រូបារម្មណ៍(បង្ហ ែ ញពីចិតតរំធនើបញាប់ញ័រ ខ្វល់ខ្ វ យ) និង ៤. ម្ធនាសធញ្ច តនា/ រូបារម្មណ៍(បង្ហ ែ ញសម្មាប់សមា គឹ ល់ ម្តិ គំនិត​ ទ្យសសនៈ) ។ 6
 7. III .ឥស្តនទីោរម្មណ៍ 7
 8. 8 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍
 9. 9 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍ ១.ចក្ខុរូបារម្មណ៍(ត១)
 10. 10 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍ ១.ចក្ខុរូបារម្មណ៍(ត២)
 11. 11 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍ ១.ចក្ខុរូបារម្មណ៍
 12. 12 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍ ១.ចក្ខុរូបារម្មណ៍
 13. 13 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍
 14. 14 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍
 15. 15 III .ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍
 16. ២. កាម្រូបារម្មណ៍ 16 ៣. ធចតនា/ រូបារម្មណ៍
 17. 17 ៣. ធចតនា/ រូបារម្មណ៍(ត)
 18. 18
 19. 19 IV .តួអង្គតួយា៉ា ង្ ្ិង្ស្ថា ្ភាពតួអង្គ(តំណាង្) ក្.តួអង្គតួយា៉ា ង្
 20. 20 IV .តួអង្គតួយា៉ា ង្ ្ិង្ស្ថា ្ភាពតួអង្គ(តំណាង្)
 21. 21 IV .តួអង្គតួយា៉ា ង្ ្ិង្ស្ថា ្ភាពតួអង្គ(តំណាង្)
 22. 22 V .លក្ខណៈចក្ខុវិស័យ ្ិង្លក្ខណៈប្រធា្វិស័យ VI .លក្ខណៈរំភ ើរ្ិង្លក្ខណៈវិចារណៈ
 23. 23 V .លក្ខណៈចក្ខុវិស័យ ្ិង្លក្ខណៈប្រធា្វិស័យ
 24. 24 V .លក្ខណៈចក្ខុវិស័យ ្ិង្លក្ខណៈប្រធា្វិស័យ
 25. 25 VII .សចចភាពសិលបៈ
 26. 26

Notas del editor

 1. (១) ជាទិដ្ឋភាពទាំងឡាយដែលអ្នកនិពន្ធលើកយកមកតាត់តែងនៅក្នុងស្នាដៃរបស់ខ្លួន។
Publicidad