SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
“សសៀវសៅល្អ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្
ន ុងជីវ ិត្របស់ខ
្ ុុំ”
“មនុសសម្ន
ា ក្់អាចទទួល្បានអ្វីៗព្គប់យ
៉ា ងសោយភារឯសកា សល្ើក្លល្ង
លត្ចរ ិត្។”
“ម្ននរចនាប័ទមននសព្មស់សព្ចើនដូចជាម្ននការសមើល្ស ើញននសុភមងគ
ល្។”

Más contenido relacionado

Más de Preah Sihanouk Raja Buddish University

Más de Preah Sihanouk Raja Buddish University (20)

French.pptx
French.pptxFrench.pptx
French.pptx
 
Miser.pptx
Miser.pptxMiser.pptx
Miser.pptx
 
French-Flaubert.pptx
French-Flaubert.pptxFrench-Flaubert.pptx
French-Flaubert.pptx
 
French-Horace.pptx
French-Horace.pptxFrench-Horace.pptx
French-Horace.pptx
 
Emile Zola.pptx
Emile Zola.pptxEmile Zola.pptx
Emile Zola.pptx
 
Moliere.pptx
Moliere.pptxMoliere.pptx
Moliere.pptx
 
French-Emile_Zola.pptx
French-Emile_Zola.pptxFrench-Emile_Zola.pptx
French-Emile_Zola.pptx
 
Racine.pptx
Racine.pptxRacine.pptx
Racine.pptx
 
Balzac.pptx
Balzac.pptxBalzac.pptx
Balzac.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៦.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៩.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៨.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១១.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.៥.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptxទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptx
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍.១០.pptx
 
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.ppt
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.pptទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.ppt
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍១_pptx.ppt
 
Writing skill in Khmer-29
Writing skill in Khmer-29Writing skill in Khmer-29
Writing skill in Khmer-29
 
Ho chi ming
Ho chi mingHo chi ming
Ho chi ming
 
India.3
India.3India.3
India.3
 
Chinese literature.4
Chinese literature.4Chinese literature.4
Chinese literature.4
 

Stendhal.pptx