Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Othello.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Othello.pptx

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de WSoursreng (20)

Anuncio

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Othello.pptx

 1. 1. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩
 2. 2. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩
 3. 3. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធ ើរធរឿង តួអងគសំខាន់ៗ • Othello ជាតួអងគជនជាត ិ ស្សែកធម ៅ នាទីក្ក ុង Venice ជាក្បម៊ុខ ជាអនកបាន ជមនះក្រប់ឧបសរគទំងអស់។ • Brabantio ក្រឹទធសមាជិក និងក្តូវជាឪរ៊ុករបស់នាង Desdemona • Cassio វវ ររធសនី៍ឯកកបក្ម ុងរបស់ Othello • Iago រលបាលកករបស់ Othello • Roderigo អភិជនធៅសាធារ រដឋ Venetian (Republic of Venetian) • ដំធ ើរធរឿងធកើតនិងក្បក្រឹតតធៅធៅទីក្ក ុង Venice និងធ ះ Cyprus • ជាទរ៊ុ កថាននលែិចកលអាក្កក់ ស្ដលបធងកើតរី រក្ចស្ ន ឈ្ន ន នីស ឬធរអាចនិយា៍បាន ថា “ទរ៊ុ កថាស្ដលជំធនឿធលើមន៊ុសស”។ 1603
 4. 4. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធ ើរធរឿង • Roderigo ជា៍៊ុទធជនមានម៊ុខមាត់ធៅ Venetian បានក្សឡាញ់នាង Desdemona ប៊ុស្នតនាង បដិធស ដូធចនះវាក្តូវរកធមអធ ត ើកមួ៍ធដើមែីទក់ទងនាង។ • Iago ជាមន៊ុសសធោភលន់ធកងក្បាក់មាស Roderigo • Cassio ក្តូវបានធក្ជើសតំងជាវ ររធសនី៍ឯធទ ជា៍៊ុទធជនធៅធកៅង សង្ហ ា ។ • Iago ស្ដលមានវ័៍ចាស់ជាងក្បរនធៗស្ដលមានធឈ្ន ៅ ះថា Emilla • Iago ធកើត រក្ចស្ នជាមួ៍នឹង Cassio មានម៊ុខត ំ ស្ ង ំជាងខ ល ួន។ វានិយា៍ថា “វារូស្ក ស្តជាមួ៍ក្សីៗធទ ធទើបវាធ ើង ំជាងខ ល ួន”។ • Iago មិនក្តឹមស្តខឹងជាមួ៍ Cassio ធទ ស្តវាខឹងដល់(Othello)អនកស្ដលបានដំធ ើងស័កតិឲ្យ Casssio ស្ែមធទៀត។
 5. 5. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធ ើរធរឿង • ជាធរឿ៍ៗ Othello ស្តធចញចូលផ្ទះនាង Brabantio ធក្រះទទួល ររាប់អានរីនាង ធរលខលះក្តូវ បាននាងDesdemonaស៊ុំឲ្យនិទនរីក្បវតតិរបស់Othelloស្ដលអនារតនឹងធៅជាបតីរបស់នាងឲ្យ នាងសា ត ប់។ • Desdemona សា ត ប់ជក់ចិតត ធកើតចិតតអា ិតៗរហូតឈ្ននធៅដល់ធរៀប រជាសមា ា ត់ជាមួ៍ Othello • ធោ៍មានចិត ត ក្ចស្ ន និងរ៊ុំរួនផ្ង Iago រកក្រប់មធ ោបា៍ធដើមែីឲ្យ Othello និង Cassio ធា ល ក់ក ន ុងរធត ត ធក្រះថា ន ក់។ • ក ន ុងធរល Othello និង Desdemona ជួបរ ន Iago, Roderigo ធរះទ ា រស្ក្សកធៅខា ល ំងៗ។ ក ន ុងធរល បំ ងធដើមែីឲ្យសាធារ ជនបានដឹងអំរីធសន ហាលួ ចោក់រវាងឧតតមធសនី៍ឯនិងនាង។ • Iago បានរធនលើសរកយសមតីស្ដលមិនសមរមយោក់ Othello បស្នែមធទៀត។ ធនះជាលែិចធលើកទី មួ៍របស់វា។ វាក៏បានធៅ Brabantio ដ៊ុតចន ល ុះធៅកស្នលងស្ដល Othello និង Desdemona កំរ៊ុង
 6. 6. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធ ើរធរឿង • Iago បានធៅដល់បញ្ ជ រទ ា រ Brabantio ចង់ចាប់ Othello ៍កធៅ ន់ក្រឹទធសភាស្ដរ។ • ក្ក ុម Iago ចងចាប់ Othello ៗនិយា៍ថា មិនបាចចងធទ • ធៅចំធរះម៊ុខសភា Brabantio បានធចាទក្ប ន់ Othello រីបទធក្បើធវទមនតធដើមែីទក់ទញ នាង Desdemon ឲ្យធា ល ក់ក ន ុងអនលង់ធសន ហឯ។ • ក ន ុងធរលកំរ៊ុងធចាទសួ រធនាះក៏មានសំប៊ុក្តរី Cyprus ស្ដលបានអ ិបា៍ថា រួក Turc បាន ធលើកទ័រតមផ្ ល ូវទឹកមក ន់កំរ៊ុងមក ន់ Cyprus ធហើ៍។ ដូធចនះក្បម៊ុខនន Venice ក្តូវ ចាត ់ ស្ចងបនា ទ ន់នូវទហានធដើមែី រររ។ • ចំណាត់ រធនះបានធា ល ក់ចំ Othello ប៊ុស្នត Brabantio ស៊ុំឲ្យ ត់ធទស Othello ជាម៊ុនសិន។ • Othello បានធ្លើ៍តបថាខ ល ួនមិនបានធក្បើធវទមនតធទ មាននាងDesdemonaជាសាកសី។នាង Desdemonaបានធ្លើ៍ថានាងមិនក្តូវបានបងខិតបងខំឬធក្បើធវទមនតអារោក់នាងធទបញ្ហ ា ក្តូវបាន ធោះក្សា៍។
 7. 7. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធ ើរធរឿង • ចឹង Othello ក្តូវធចញដំធ ើរ នាង Desdemona ស៊ុំធៅជាមួ៍ស្ដរ ។ Brabantio មិនអាចឃាត់នាង បានធទក៏អន៊ុញ្ហ ា ត។ នាង Emillia ស្ដលជាអនកបធក្មើក៏ស៊ុំធៅជាមួ៍ស្ដរ។វIago ក៏ធៅស្ដរ។ • ធៅធលើធ ះ Cyprus ធរល Othello មកដល់ភា ល មដំ ឹងលអ (វរ រករា៍)ក៏មកដល ់ ស្ដរធនាះជាដំ ឹង អំរី នាវារបស់រួក Turc ក្តូវបានខយល់រយ ុ ះបក់រនលិកអស់។ដំ ឹងធនះបានធ ារឲ្យអនកធ ះ សបា៍ចិតត Montano បានចាក់ធរៀបរិ ីមួ៍ស្ដលមានអតែន័៍រីរយាង៖ អបអរជ័៍ជមនះ ១ សា ា រមនឯ Othello និងភរ ិយា១ អាចធៅថាជានែាធរៀប រយាងអ ិកអ ម។ • ធៅធរលកំរ៊ុងជប់ធលៀងស៊ុីផ្ឹកធនាះ Iago និងRoderigo ធ្លៀតចាប់ធផ្តើមអំធរើឧក្កិដឋរបស់ខ ល ួន • នាធរល៍ប់ Cassio បធងកើន រក្ប ុងក្ប៍័តនធោ៍ខ ល ួនក្តូវឈប់ផ្ឹកស៊ុីបនតិច។ • Iago ដឹងម៊ុនធហើ៍បានធក្តៀមជាធក្សច វាធរលថា“ធដើមែីកិតតិ៍ស Othello អនកក្តូវស្តផ្ឹក”
 8. 8. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធ ើរធរឿង • ដំបូង Cassio ក្បស្កកស្ត៍ ូ រធៅក៏ផ្ឹករហូតដល់ក្សវ ឹង។ ឳ សលអ ធ្លៀតធរលស្ដល Cassio ក្សវ ឹង ធដើរធចញធៅ។ Iago បានឲ្យ Roderigo ធដើរតមធក្ ៍ក ន ុងបំ ងសមា ល ប់ Cassio ធចាល។ • Cassio ដឹងម៊ុនធហើ៍បានធដញធចញធហើ៍បានរត់ក្បកិតរីធក្ ៍។ • Roderigo រត់ធរចផ្៊ុត ក៏ក្តូវ Montano បងកជារបួសជាទមាន់។ បានធលសលអ វាស្ក្សក ធរះជួងធផ្អើល ធរញធលើធ ះ។ Othello រត់ធចញមកធ ើញ Montano ក្តូវរបួសក៏សួ រថាមានធរឿងអារ? • Montanoធ្លើ៍មិនរួចធទើបឲ្យ Iago និយា៍។ ឳ សលអ វាបានធ្លើ៍ទមា ល ក់កំហ៊ុសយាង ាន់ធលើ Cassio • ៍ប់ធនាះ Othello បានបកស័កតិ Cassio ធចញ។
 9. 9. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធ ើរធរឿង • រង្ហររបស់រួកធរធជារជ័៍ធក្រះស្តលែិចបញ្ច កក្សា។ Cassio អស់ប៊ុ យស័កតិក្តូវទទួលលែិចទីរីរ រឺ រមកធ ារជាលអ ជាមួ៍ Cassio ៗមិនដឹងអីធទ ក៏បានធៅធអាបធជើងក្សីបធក្មើឲ្យធៅជួ៍ និយា៍ធោម Othello ។ វាបានធក្បើលែិច “ធៅធរល Cassio ធៅដល់ជួបនឹងនាង Desdemona វាធក្ប លែិចមួ៍ធទៀត រឺវាបានឲ្យ Othello លបធមើលធក្រះវាបានក្បាប់ Othello ថា Cassio ក្សឡាញ់នាង Desdemona។ • Othello មិនធជឿក្រមទំងនិយា៍តបថា “ខ ្ ុំធជឿក្បរនធរបស់ខ ្ ុំដូចខ ្ ុំធជឿ Iago កងស្ដរ”។ • ដំបូងធមើលធៅ Iago ហាក់បរាជ័៍ស្តវាបានបធងកើតភស ត ុតង ធោ៍វាបានឲ្យក្បរនធរបស់វាធៅ លួ ច៍កកស្នសងនដៗធនាះមិនសា អ តស្តវាជាធករ តិ៍មា ត ៍ Othelloៗ បានឲ្យធៅនាង Desdemona “ចូរ កងឲ្យកស្នសងធនះធៅនាងណាស្ដលកង៍កនាងមកជាក្បរនធ”។ • ធក្ ៍រីបានកស្នសងនដតមរ៍ៈនាងបធក្មើ Emillia មកភា ល ម Iago បាន៍កកស្នសងធនាះធៅ ធបាះចូលក ន ុងបនទប់របស់ Cassio ។ រួចធហើ៍វាបានក្បាប់ធៅ Othelloៗ ៍ ូ រធៅក៏ធជឿវា។
 10. 10. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ • Othello បានធជឿតមលែិចរបស់ Iago ធហើ៍បានក្ត ប់មកផ្ទះវ ិញធ ាររ៊ុតជាឈឺកាល ធហើ៍បាន ធក្បើនាង Desdemona ឲ្យកស្នសងមករ៊ុុំធទើបជំងឺសះជា។ នាងរកកស្នសងមិនធ ើញ នាងមិនបាន ដឹងធរឿងអារស្ែមធទៀត។ នាងនិយា៍ថា៖ “សូ មជួ៍ Cassio ផ្ងចំធរលស្ដល Othello កំរ៊ុងសងស័ ៍។ ចិតតសងស័៍បាន ល ៍ជា ររិត ធទើបនា៍ស ្ ុះធចញធៅ Iago បាននាំធៅដល់កស្នលង Cassio បានធ ើញភស ត ុតងកស្នសងនឹងស្ភនកធៅទីធនាះស្មន។ ធភលើងចាប់ធផ្តើមធ្ះខា ល ំងធ ើង។ • Othello បានសមា ល ប់នាង Desdemona ធោ៍៍កធខនើ៍សងកត់រីធលើនផ្ទម៊ុខ បណា ត លឲ្យែប់ដធងាើមៗ រហូតោច់ខយល់ សា ល ប់។ ក្ប រចស្មលករឺធក្ ៍រត់បានសមា ល ប់នាងធហើ៍ នា៍បានធអាបធែើប នាង Desdemon ជា មៅត។ • ធក្ ៍នាង Desdemona ក្តូវបានសមា ល ប់នាង Emillia បានដឹងធរឿងៗក្សាវក្ជាវ នាងធជរក្បធទច Othello ៗបានសួ រធៅនាងបានធ្លើ៍តបវ ិញថា “ខ ្ ុំធទស្ដលបាន៍កកស្នសងធៅឲ្យ Cassio” • ធក្ ៍មកធទៀត Iago ចង់សមា ល ប់ Cassio និង Roderigo ធក្រះអនកទំងរីរកំរ៊ុងក្តូវរបួស ាន់។ • ធៅធរលស្ដលធរស្សង Cassio មកកស្នលង Othello
 11. 11. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ • Iago បានសមា ល ប់ក្បរនធរបស់ខ ល ួនធក្ ៍ដឹងថាខ ល ួនបាននិយា៍ធរឿងអស់ក្បាប់ និងធក្ ៍រី បានហាមក្បាមនាងមិនឲ្យនិយា៍ក្បាប់ Othello។ • Iago បានរត់ធចញធៅ។ • Cassio ៗក្តូវរបួសធនាះបានរា៍ រ ឯអំរីអតតឃាដរបស់ Iago ស្តក្តូវធរតមចាប់មកវ ិញ។ • Emillia ធៅម៊ុនធរលសា ល ប់បានផ្ ត ំធរឲ្យ៍កសររបស់ខ ល ួនធៅកប់ជិតនឹងសររបស់ នាង Desdemona • Othello មិនបានសមា ល ប់ Iago ធទធៅធរលចាប់វាបាន ស្តបានសបា៍ចិតតៗធក្រះរត់បានដឹង ចាស់ថា ក្បរនធរបស់រត់មិនកែត់រត់ធទ។ ស្តរត់ធៅសល់ភារកិចចមួ៍រឺ ធ ារអតតឃាត ទំង សបា៍ចិតត។
 12. 12. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ វវ ិភារ • ធតើទរ៊ុ កថាធនះធកើតធចញរីចិត ត ក្ចស្ ន ក្បច ឌ ឬ? • ធបើតម មៅជាតិរបស់ Othello មិនស្មនជាអនកក្បច ឌ ធទ ធក្រះថាធៅធរល Iago មកក្បាប់រត់ មិនធជឿផ្ង ដូធចនះទរ៊ុ ភារធនះមិនស្មនធកើតរី រក្បច ឌ ធទ។ • ធតើទរ៊ុ ភារធនះធកើតរីលែិចកលអាក្កក់របស់មន៊ុសស(Iago) ឬអាចថាធកើតរីជំធនឿសប់ធៅធលើ មន៊ុសសស្ដរធទ? ធរឿងធនះមិនខ៊ុសរីធរឿង Hamlet បាន្ ល ុះបញ្ហ ច ំងអំរីសា ៅ រតីមន៊ុសសនិ៍មផ្ង និង វវ ិបតតិមន៊ុសសនិ៍មផ្ង។ • សា ៅ រតីមន៊ុសសនិ៍មធៅក ន ុងធរឿង Othello រឺ រធជឿសប់ធលើមន៊ុសស រឺធជឿថាមន៊ុសសស៊ុទធស្តធសា ៅ ះក្ត ង់ៗធហើ៍ស្ដលអាចឲ្យជនរល(Iago) អូសទញឲ្យចូលក ន ុងមហនតរា៍ ឈ្ននធៅដល់អតតឃាតធៅ ច៊ុងធក្ ៍។
 13. 13. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ វវ ិភារ • វវ ិបតតិមន៊ុសសនិ៍មមោងធទៀត ធនាះរឺ Othello ដឹងចាស់ធហើ៍ក្បរនធរបស់ខ ល ួនមិនកែត់ ក្រម ទំងបានដឹងថា Iago ជាមន៊ុសសមិនលអ ធៅស្តក្តូវជនរល Iago អូសទញបានរហូតដល់ធ ារអត ឃាតធៅច៊ុងបញ្ច ប់។ វវ ិបតតិមន៊ុសសនិ៍មសម័៍ លធនាះ ន ់ ស្ត ាន់ ារធៅៗ .............................
 14. 14. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Othello https://en.wikipedia.org/wiki/King_Lear https://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Characters_in_Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Verona https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Humanism https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Venice

×