Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Romeo.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Greek tragedy
Greek tragedy
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Romeo.pptx

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de WSoursreng (20)

Más reciente (12)

Anuncio

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Romeo.pptx

 1. 1. ©២០១៩
 2. 2. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ខ្មែ រ?
 3. 3. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ សំដី • អ្វីៗទំងអ្ស់​ ខ្ដលខ្ែងចំងគឺ​ មិន​ ខ្មន​ ជា​ មាសធ ោះធេ • យ៊ុត្តិ ម៌គឺអាក្ររ់ ធហើយរំហ៊ុសគឺយ៊ុត្តិ ម ៌ ខ្ដលសំកំង ធលើអ្័ព្ទនិងមយល់រមវរ់។ • ជីវ ិត្ ... គឺជាធរឿងនិទនមួយខ្ដលក្ត្ូវបានក្បាប់ធោយ មន៊ុសសលង ីធលង ើ ធោរធព្ញធៅធោយសធមេងខ្ េ ំងនិងរំហឹង មិនមានសញ្ញ ា អ្វីធ ោះ។ េ ី ខ្នេងរំធ ើត្៖ Stratford – Upon-Avon, Warwickshire, England ធរើត្៖ ២៦. ធម . ១៥៦៤ េេួលមរ ភាព្៖ ២៣. ធម . ១៦១៦ (៥២ឆ្ ន ំ) ក្បព្នធ៖ Anne Hathaway (ធរៀបករ ១៥៨២) រូន៖ • Susanna Hall • Hamnet Shakespeare • Judith Quiney ម៊ុមរបរ៖ • អ្នរនិព្នធ • រវ ី • ត្ួសខ្មតង បិតា៖ John Shakespeare មាតា៖ Mary Arden ែល អ្រសរសិលប៍៖ កររធរើត្ធ ើងវ ិញ អ្ង់ធគេស (English Rennaissance) William Shakespeare
 4. 4. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ កលព្ីរ៊ុមារភាព្ធៅ (Stratford) ជានិធោជិត្ធៅរ ន ុងករ ិោល័យ ោ ិជជរមែននឪព្៊ុររបស់គាត្់ គាត្់េេួលបានករអ្ប់រំបានក្បធសើរ គាត្់ធរៀបករធៅអាយ៊ុ ១៨ឆ្ ន ំ ជាមួយនឹងប៊ុក្ត្ីននរសិររធៅជិត្ខ្ង គា ន ធៅឆ្ ន ំ ១៥៨២ ។ ក្បព្នធរបស់គាត្់មានអាយ៊ុធក្ែើនជាងគាត្់រហូត្ដល់ ៨ឆ្ ន ំ គាត្់បានបធក្មើករឲ្យអ្នរនិព្នធលបីៗ ជីវក្បវត្តិ Wiliam Shakespeare
 5. 5. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ រូនេី១របស់គាត្់ធរើត្ធៅឆ្ ន ំ ១៥៨៣ ប ទ ប់ព្ីធរៀបករបាន៦ខ្ម គាត្់បានចរធែញព្ី Stratford ធោយមិនដឹងថាមានបញ្ញ ា អ្វីធេ មានករព្នយល់ជាធក្ែើនែំធោោះបញ្ញ ា ធនោះ ធៅឆ្ ន ំ ១៥៩២ គាត្់បានមរដល់េីក្រ ុង ុ ងដ៍ គាត្់បានសរធសរ រំណាព្យព្ីរ ធក្កយមរធគដឹងថាក្រ ុមសខ្មតងសិលបោះធ្ ែ ោះ Lord Cham Bellan របស់ គាត្់បានសខ្មតងធៅរ ន ុងរាជធានី ុ ងដ៍ ខ្ដលមានធ្ ែ ោះថា អ្នរនិព្នធ ធរឿងធខ ោ នខ្ដលមានធ្ ែ ោះថា “ Globle” ធក្កយមរគាត្់បានក្ត្ ប់មរ Stratford ​វ ិញធហើយបានេិញ្ទោះមួយធៅ ជីវក្បវត្តិ Wiliam Shakespeare
 6. 6. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ជីវក្បវត្តិ Wiliam Shakespeare ធៅឆ្ ន ំ ១៦១៦ គាត្់បានវ ិលក្ត្ ប់មរក្ស ុររំធ ើត្វ ិញ ធហើយរ៏បាន ធ វីមរ កល សព្របស់គាត្់ក្ត្ូវបានធគបញ ្ ុ ោះវ ិហារធ្ ែ ោះ Sainte-Trimite គាត្់ជារវ ីមា ន រ់គត្ ់ ខ្ដលក្ត្ូវបានបញ ្ ុ ោះធៅរ ន ុងវ ិ ហារ ំ(Abbey de west mister) ក្បករធនោះធ វីឲ្យមានករសងស័យថា គហបត្ី ត្ូែតាែមា ន រ់ធនោះអាែសរ ធសរនូវ ន នដដ៏លបីលាញខ្ដលធសសសល់ធៅរហូត្ដល់បែ ្ ុបបននធនោះ ធគឆ្ងល់ថាធត្ើគាត្់បានគំនិត្សំខ្ន់ទំងអ្ស់ធនោះព្ីេីណា?
 7. 7. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ជីវក្បវត្តិ Wiliam Shakespeare នរណាជាអ្នរបានក្បាប់គាត្់អ្ំព្ី ត្ួអ្ងគរាជនី រសក្ត្ ឧត្តមធសនីយ៍ និង ព្ីជីវភាព្រស់ធៅរបស់មន៊ុសសទំងអ្ស់ធ ោះ និងមន៊ុសសរ ន ុង រល ធខរ? ធត្ើគាត្់បានដឹងតាមរយៈអ្វី? ធហត្៊ុអ្វីបានជាគាត្់មិនរស់ធៅរ ន ុងក្ស ុររំធ ើត្របស់គាត្់? ធហត្៊ុអ្វីបានជាគាត្់វ ិលក្ត្ ប់មរវ ិញ? ធហើយរ ន ុងធព្លរំព្៊ុងលបីលាញធៅរ ន ុងេីក្រ ុង ុ ងដ៍? ទំងអ្ស់ខ្ងធលើស៊ុេធខ្ត្ជាបញ្ញ ា អ្នររ ិោះគន់អ្រសរសិលប៍បែចិមក្បធេសបានយល់ធ ើញថា ក្បខ្ហលជាមាន
 8. 8. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ជីវក្បវត្តិ Wiliam Shakespeare ឬក្បខ្ហលជាមានអ្នរក្បាជញណាមា ន រ់បាន្តល់ ន នដរបស់ម ល ួនឲ្យធៅ ធខរ Shakespeare យរធៅសខ្មតង។ រ ន ុងធ ោះធគបាន ែ នថាក្បខ្ហលដូែជាធខរ Francin Bacon, Anthony, Lord Derby ស៊ុេធខ្ត្បានកន់ធជើង ប៊ុខ្នតធបើធគយរ ន នដរបស់ធខរ Shakespeare ធៅធក្បៀបធ ៀបជាមួយ បណា ត លធខរខ្ងធលើ ធគធ ើញថាមានភាព្ម៊ុសគា ន ោងខ្ េ ំង។ ជាែ៊ុងធក្កយធេើបធគសននិោ ា នថា ន នដទំងអ្ស់ធ ោះព្ិត្ជា ន នដ របស់ធខរ Shakespeare ព្ិត្ក្បារដខ្មន។
 9. 9. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ I-ដំណារ់កលខ្ត្ងនិព្នធ  ១៥៨៨ ដល់ ១៥៩៥ ធខរ Shakespeare ខ្រលមអ និងបំធព្ញបខ្នែមធលើ ន នដខ្ដលធគបាននិព្នធរួែធហើយឲ្យតាមសំ ូ មព្រេសសនិរជន  ១៥៩៥ ដល់ ១៦០០ ករវ ិវត្តននធេព្ធកសលយ ន នដរបស់គាត្់កន ់ ខ្ត្ ព្ិធសស អាែនិព្នធធរឿងធខ ោ ន ឬហាសរថា ដយរថាខ្បបក្បវត្តិ ស្តសត លបី លាញ Henry IV, V  ជាធព្លខ្ដលក្បធេសអ្ង់ធគេសេំ រ់េំនងសរតិភូមិធា េ រ់ែ៊ុោះ  ព្ួរគហបត្ីព្ក្ងីរឧសាហរមែ និង​ ោ ិជជរមែ  យ៊ុគសម័យបធងកើត្ធោយ Elizabeth បានធ វីឲ្យក្បធេសអ្ង់ធគេសឆ្ េ រ់ែូល រ ន ុងប៊ុនសម័យ។  ធគធ ើញមានហាសរថាធរើត្ធក្ែើន
 10. 10. ©២០១៩ វ.ប៊ុនធ ឿន ធរឿងRomeo and Juliet • ធរឿងធសន ហាមួយធរើត្ធ ើងធៅ ក្រ ុង Verona អ្៊ុីតាលី • Escalus ជារសក្ត្ធៅ Verona, ក្បធេស អ្៊ុីតាលី • Paris យ៊ុវអ្ភិជន​ (ជាប់ព្ូជអ្ំបូរជាមួយធសត ែ) • ក្ត្រូល ំព្ីរ Montague និង Capulet ខ្ដលមានេំ រ់េំនងជាមួយគា ន យ ូ រមរធហើយ • Romeo ជារូនក្គួ រ Montague • Juliet ជារូនក្សីក្ត្រូល Capulet • Mercutio ជាសមា េ ញ់របស់ Romeo • Benvolio រ ម ួយក្ប ុសរបស់ក្ត្រូលMontague និងជាសមា េ ញ់របស់Romeo • Tybalt រ ម ួយក្ប ុសរបស់ Capulet
 11. 11. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ធរឿងRomeo and Juliet (ត្) • ធទោះបីរសក្ត្ Escalus មានអ្ំណាែណាស់ រ៏មិនអាែធោោះក្ យេំ ស់ក្គួ រ Montagure និង Capulet បានធេ។ • សមាជិរក្គួ រទំងព្ីរធនោះនឹងបធងកើត្ភាព្ក្ែបូរក្ែបល់ក្គប់រខ្នេងធៅធព្លព្ួរធគជួបគា ន មតងៗ • រាក្ត្ីមួយក្គួ រ Capulet មានធរៀបែំជួបជ៊ុំអាហារខ ង ែ រាំខ្ររ រួមគា ន • Romeo ែង់ែូលរួម ប៊ុខ្នតគា ែ នលិមិត្អ្ធញ ជ ើញ Romeo ក្ត្ូវោរ់ធដើមបីធៅែូលរួមជាមួយនឹងធគ • សម័យធ ោះករោរ់របាំងម៊ុមអាែែូលរួមបានធោយគា ែ នធទសអ្វីធេ។ • Tybalt បាន ត ប់ឮករសនទ គា ន រវាង Romeo និង Juliet គ ល់ែាស់ថា Romeo ធេើបបងក រេំ ស់
 12. 12. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ធរឿងRomeo and Juliet (ត្) • ង Juliet បានព្នយល់ក្បាប់ Romeo ថាេំ ស់ជាធរឿងខ្ងធក្ៅ ្ ល ូវខ្ងរ ន ុងវាជាធរឿងព្ិត្ • ប ទ ប់ព្ីយល់ែិត្តធ្េើមគា ន រួែធហើយ ព្ួរធគែង់ធរៀបករោងសមា ង ត្់មួយធោយធ វីធ ើងតាមរយៈ ករព្ឹងោរ់ក្ព្ោះសងឃមួយអ្ងគធ្ ែ ោះ Lauren • ក្ព្ោះសងឃអ្ងគធ ោះរ៏ែង់ឲ្យក្គួ រទំងព្ីរបានសោះជាគា ន ធេើបយល់ក្ព្មធ វីប ទ ល់មងគលករធគ ទំងព្ីរ។ • េំ ស់មួយធរើត្រវាង Tybalt និង មិត្តសមា េ ញ់ Romeo ធៅរខ្នេងមួយខ្ដលព្ួរធគបានជួបគា ន ។ • Tybalt បងកធរឿងរហូត្្នធៅដល់សមា េ ប់ Mercutio • Romeo ែង់សងសឹរឲ្យសមា េ ញ់វ ិញគឺសមា េ ប់ Tybalt ​វ ិញ។ • Romeo ក្ត្ូវបានធគបធ ត ញធែញព្ីក្រ ុងធក្ោោះមានធទសសមា េ ប់មន៊ុសសខ្ដលែាប់ក្រ ុងបាន រំ ត្់ • Romeo ជួប Juliet មួយយប់ម៊ុនធព្លចរ់ធែញព្ីេីក្រ ុង Verona ខ្ដលធ វីឲ្យ Juliet ធៅមា ន រ់ឯង។
 13. 13. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ធរឿងRomeo and Juliet (ត្) • ង Juliet ភិត្ភ័យជាខ្ េ ំងធេើបព្ឹងក្ព្ោះសងឃ Laurence ជួយធលើេីព្ីរ ប៊ុខ្នតមិនេេួលធជាគជ័យ • ធៅន្ងធរៀបករ ក្ព្ោះសងឃបានឲ្យ ង Juliet ធលបថា ន ំធដរលរ់យ ូ រៗខ្ដលធគគិត្ថា ង េ ប់ៗ យររូបកយ ងធៅេ៊ុរធៅរខ្នេងត្មកល់សព្។ • ធៅេីធ ោះសព្របស់ Tybalt រ៏ត្មកល់េីធ ោះខ្ដរ។ • ក្ព្ោះសងឃបានសរធសរសំប៊ុក្ត្មួយែាប់ធៅ Romeo ធដើមបីឲ្យមរយរសព្ ង Juliet ។ • ដំ ឹងអាក្ររ់អ្ំព្ី ង េ ប់ធៅដល់ម៊ុនធេើប Romeo រ៏ក្ត្ូវ េ ប ់ ខ្ដរ។ • Romeo បានសំ ុ ត្អ្នរលរ់ថា ន ំធក្ែើនដងធេើបធគក្ព្មលរ់ • Romeo មរដល់រខ្នេងេ៊ុរសព្បានជួបនឹង Paris ខ្ដលរំព្៊ុងោម រសព្ Juliet • Romeo បានសមា េ ប់ Parisៗ បានផ្ ត ំRomeo ថាែូរយរសព្វាធៅេ៊ុរសព្ Juliet ្ង។ • Romeo បានធលបថា ន ំសមា េ ប់ម ល ួនធក្កយសមា េ ប់ Paris រួែធហើយ
 14. 14. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ធរឿងRomeo and Juliet (ត្) • ធព្លធ ោះ Juliet បានដឹងម ល ួនធក្កយថា ន ំអ្ស់ស៊ុព្លភាព្ ធ ើញ Romeo រ៏យរថា ន ំខ្ដលធៅសល់ ក្ព្មទំងបឺត្មាត្់ Romeo រ៏ធៅខ្ត្មិន េ ប់ • ធៅខ្ងធក្ៅរ៏ឮសធមេងព្ួរក្រ ុម Tybalt មិត្ែូលជិត្ធ ោះ ក្ព្ោះសងឃ Laurence រ៏មរដល ់ ខ្ដរ ខ្ត្ បាន ធគែម ល ួនសិន ។ • ង Juliet បានយរកំបិត្ចរ់សមា េ ប់ម ល ួនធៅ។ • Romeo និង Juliet ក្គួ រទំងព្ីរបានមរជួបគា ន ែ ំ ខ្ រធសត ែ Escalus រ៏បានមរខ្ដរ ធហើយរ៏ បាន្សោះ្ារក្គួ រទំងព្ីរជា នឹងគា ន វ ិញ។ ព្ួរបានក្បខ្ជងគា ន ងសង់រូបែមា េ រ់ Romeo និង Juliet • មរ ភាព្របស់ Romeo និង Juliet បានធ វីឲ្យក្គួ រទំងព្ីរបានបញច ប់ជធមា េ ោះនឹងគា ន ។
 15. 15. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ អ្ត្ែន័យ ធរឿងRomeo and Juliet • ធរឿងធនោះធខរ Shakespeare ែង់និោយអ្ំព្ីប៊ុរា កល ែង់ធលើរអ្ំព្ីបញ្ញ ា ធសន ហាជួបឧបសគគ • ករក្បកន់ព្ូជព្ងស មិនខ្មនធរើត្មានខ្ត្ធៅេីក្រ ុង Verona ធេ ធោលគឺធរើត្មានធៅធលើ ព្ិភព្ធខរ ទំងមូល ព្ិធសសធៅក្ស ុរខ្មែរធយើងរ៏ធរើត្មាន្ងខ្ដរ “ព្ូជដូងគឺដូង ព្ូជធតា ន ត្ គឺធតា ន ត្” មិនអាែធរៀបកររូនងាយៗធ ោះធេ។ • ធខរ Shakespeare បានយល់អ្ំព្ីេសសនៈធនោះ មន៊ុសសមិនខ្មនជាដូង ជាធតា ន ត្ធ ោះធេ។ • មន៊ុសសជាសត្វខ្ដលធែោះគិត្។ ដូធែនោះប៊ុធរវ ិនិែឆ័យធៅធលើនរណាមា ន រ់ ជាករមិនក្ត្ឹមក្ត្ូវធេ។ ធោយ មន៊ុសសមានកររ ីរែធក្មើនខ្ងបញ្ញ ា ។ ធថារទប ន្េ្ន ូ រ មិនខ្មនមរព្ីព្ូជធេ ខ្ត្មរព្ីេធងវី របស់មន៊ុសស។ ធលើសព្ីធនោះធខរ Shakespeare ែង់និោយថា​ ករក្បកន់ព្ូជព្ងសនឹងធរើត្មហនតរាយ នឹង ្នធៅដល់ករក្បកន់ព្ូជ សន៍។ ករ្សោះ្ារជធមា េ ោះននក្ត្រូលទំងព្ីរ គឺបខ្នែមធលើធនោះ
 16. 16. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ • ធគនិោយថា “ផ្ ក រូឡាបគឺផ្ ក រូឡាប” ។ ករក្បកន់ព្ូជ សន៍ វ ណ ៈក្គួ រ ក្ត្ូវ បរខប សម័យកលធ ោះខ្ត្មតង។ • បញ្ញ ា មួយធេៀត្ខ្ដលធខរ Shakespeare ែង់និោយខ្ដរធ ោះគឺ បញ្ញ ា ធសន ហាធៅរ ន ុងមជឈិមសម័យ ព្ួរធគយល់ថា ក្សីធគេ៊ុរដូែជាក្ព្ោះ នរណាក្សឡាញ់ក្សីគឺក្សឡាញ់ក្ព្ោះដូធច ន ោះខ្ដរ។ • ែ ំ ខ្ រធខរ Shakespeare យល់ម៊ុសព្ីព្ួរធគ ក្សីមិនខ្មនជាក្ព្ោះធេ ខ្ត្ជាមន៊ុសសៗក្ត្ូវករធសន ហា ព្ួរធគក្ត្ូវឲ្យត្នមេធលើធសន ហា Romeo-Juliet ។ • ក្ព្ោះជាមា ច ស់នឹងធ្ើបនឹងបបូរមាត្់ ក្បសិនធបើក្ព្ោះសព្ វ ក្ព្ោះេ័យ។ “ សូ មឲ្យបបូរមាត្់ធ វីអ្វីខ្ដលនដ អាែធ វីបាន”។ ធនោះជាឃ្ល េ មួយខ្ដលបានែំអ្រឲ្យមជឈិមសម័យ។ • Juliet បានធឆ្េើយថា”បបូរមាត្ ់ ខ្ដលព្ួរធគមាន ព្ួរធគក្ត្ូវខ្ត្ធក្បើៗសក្មាប់ប៊ុ យក្សន់” ែឹងធហើយ បានជាធៅធព្ល Romeo ធ្ើប ងៗធ្ើប Romeo ​វ ិញនិងធោលថា”បាបរមែនឹងឆ្េងែូលតាម មាត្់មរដល់រូបម ្ ុំនិងអ្នរ។ អ្ំធព្ើបាបធែញព្ីបបូរមាត្់របស់ម ្ ុំ ្តល់ឲ្យម ្ ុំនូវអ្ំធព្ើបាប្ែីធេៀត្។ ធនោះជាឃ្ល េ មួយធេៀត្ខ្ដលធខរ Shakespeare ែំអ្រឲ្យមជឈិមសម័យ។ ក្ត្ូវក្បគល់ធសន ហាព្ិត្មរ
 17. 17. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ អ្ត្ែរូប • ធខរ Shakespeare ែង់បាននូវឯរភាព្ជាអ្ែិនស្តនតយ៍មួយគឺអ្នតរាគមន៍ព្ីក្ព្ោះសងឃ Laurence • ដំបូងបានជួយឲ្យព្ួរធគបានជួបគា ន • ធលើរេីព្ីរបានឲ្យព្ួរធគខ្បរគា ន ធោយគា ែ នករធរៀបែំជាម៊ុន • េធងវីទំងព្ីរធលើរធនោះ គឺ ធបើរ និង បិេ • ភាព្ម៊ុសគា ន ជាមួយេធងវីមន៊ុសសធៅខ្ងធក្ៅមេោះ ដូែជាធរឿងេ៊ុំទវខ្មែរ ខ្ដលត្ួអ្ងគទំំងព្ីរក្ត្ូវខ្ត្ ត្សូ តាំងព្ីធដើមរហូត្ដល់ែប់។
 18. 18. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ត្ួអ្ងគឯរ • Romeo េ ប់ធោយធលបថា ន ំ(អ្ត្តឃ្លត្) –Juliet េ ប់ទំងព្ីរធោយអ្ត្តឃ្លត្ ចរ់សមា េ ប់ • េ៊ុំទវ ខ្មែរ េ៊ុំ េ ប់ធោយធគសមា េ ប់ ទវ េ ប់ធោយ អ្ត្តឃ្លត្ (ចរ់សមា េ ប់) • ករ េ ប់របស់ Romeo- Juliet េ៊ុំទវ ស៊ុេធខ្ត្បានបរអាក្កត្សងគម ករក្គប់ក្គងសងគម។ • ករ េ ប់ Romeo-Juliet បានផ្ េ ស់ប ត ូ រ រំខយេំធនៀមេមា េ ប់ក្បកន់ ព្ូជព្ងសធែញព្ីសងគម។ • ករ េ ប់របស់ េ៊ុំ និងទវ “នំមិន ំជាង ិ” ធៅខ្ត្ចរ់ឫសរ ន ុងក្បនព្ ី ខ្មែរដខ្ដលរហូត្ដល់ បែ ្ ុបបនន(មានមេោះ)។
 19. 19. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ត្ ំ ខ្ ងនិព្នធ • ធរឿងធខ ោ ន • ធរឿងក្បធខមធខរជាោរយកព្យ • ក្បករសំខ្ន ់ ខ្ដលម៊ុសគា ន ឆ្ ង យធ ោះ គឺ ខ្្នរឯរភាព្អ្ែិនស្តនតយ៍ េ៊ុំទវ ធក្បើលេធភាព្ផ្ ទ ល់ម ល ួន រ ន ុងករត្សូ ព្ីធដើមដល់ែប់ • Romeo-Juliet ឯរភាព្អ្ែិនស្តនតយ៍ព្ឹធលើអ្នតរាគមន៍ព្ីក្ព្ោះសងឃ Laurence ធបើរ ្ង បិេ្ង(ជួបគា ន និង េ ប់)
 20. 20. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Othello https://en.wikipedia.org/wiki/King_Lear https://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Characters_in_Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Verona https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Humanism

Notas del editor

 • https://leverageedu.com/blog/history-of-english-literature/

×