Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Venice.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Venice.pptx

We however tសូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.ry the best to share all our best to common.

We however tសូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.ry the best to share all our best to common.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de WSoursreng (20)

Anuncio

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Venice.pptx

  1. 1. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩
  2. 2. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ធ ឿង ឈ្ ម ួញ(ពាណិជ្ជក ) ធៅ Venice ពីហាសភាព ឈានធៅដល់ ទា ៊ុណភាព Shylock និង Portia Jessica Shylock និង Jessica (WilLiam Shakespeare)
  3. 3. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ធ ឿង ឈ្ ម ួញ(ពាណិជ្ជក ) ធៅ Venice ពីហាសភាព ឈានធៅដល់ ទា ៊ុណភាព (WilLiam Shakespeare) ដំធណើ ធ ឿង • Bassano គឺជាអភិជ្នមានទ្រពយទ្ាន់ធបើ ធៅទ្ក ុង Venice • ធដើម្បីឲ្យខ្ ល ួនបានសកតិសម្នឹងនាង Portia ៗដដលជាប៊ុទ្រីធទាលននអនកមានទ្រពសម្បរតិមា ន ក់ • Bassano ខ្ចីទ្បាក់ពី Antonio ដដលជាឈ្ ម ួញមា ន ក់ធៅទ្ក ុង Venice ។ • កម្ចីធនាោះបានធទ្រើនក៏ធទ្ពាោះដរមានម្ិរតភាពជាម្ួយ Antonio រំនួន ៣០០០ Ducats បនតពីជ្ន ជារិ Jewish មា ន ក់ធរៀរធឈា ម ោះ Shylock ពី Antonio អស់ទ្បាក់ធោយសា រិញឥវ ៉ា ន់អស់។ • ម្ូលធេរ៊ុដដលហានខ្ចីក៏ធទ្ពាោះដរសងឃឹម្ថាខ្ ល ួននឹងវ ិលម្កសងទាន់តាម្សនា។ • សំណាងអាទ្កក់រូកទ្រូវខ្យល់វយលិរ ដដលជាធេរ៊ុបណា ត លឲ្យ Antonio ខ្ូរខារ ងនន់ ងន ។ • ជ្នជារិ Jewish រឹងដរង ឬធា ពសនាណាស់ក ន ុងកា កស៊ុីរងកា ទ្បាក់ ទ្រូវមានលកខខ្ណ ឌ “ម្ិនសងទាន់ធពលធវលានឹងការ់យកសារ់ កនលោះគីឡ ូ ទ្កាម្
  4. 4. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ដំធណើ ធ ឿង • Antonio ស៊ុំពនាធពល ប៊ុដនតធគម្ិនទ្ពម្ ដែទាំងជ្ំ ៊ុញថាទ្រូវដរធា ពលកខនតិក ។ • កា យកសារ់កនលោះគីឡ ូ ម្កជ្ំនួសទ្រូវ ដរអន៊ុវរត រីបំផ៊ុរ Antonio ទ្រូវការ់សារ់កនលោះគីឡ ូ ។ • នាង Portia ដដលបានដកលងជាធៅទ្កម្ធៅសាលាការ់កតី បានធពាលស៊ុំឲ្យធគអន៊ុវរតតាម្ខ្សនា។ • ម្៊ុនធពលការ់កតីនាងបាន កធ ើញរំណ ៊ុ រធខ្ោយ បស់ Shylock គឺ សារ់ម្ិននិយាយដល់ឈាម្ធរ ធពាលគឺម្ិនទ្រូវឲ្យធលើស និងខ្វោះបានធរ។ និងរីពី ម្ិនទ្រូវឲ្យមានមានឈាម្េូ ធរ។ • Shylock ដឹងខ្ ល ួនថាចាញ់ ធរើបធអានម្៊ុខ្រ៊ុោះ និងដលងហានរវ ៉ា អវីទាំងអស់។ វវ ិភាគ • Shylock ជារួអងគរំណាងឲ្យពួកអនកទ្ក ុងដដលទ្បកប ប រ៊ុរច ិរ(រងកា ទ្បាក់យកកា េួសធេរ៊ុ) • Portia រំណាងឲ្យយ៊ុរតិ ម្៌ ជានិម្មិរ ូបននអាណិរទ្សឡាញ់ រំធពាោះអនកដនរ មានរិរតសបប ុ ស ។ • អំធពើលអ ( បស់ Antonip ) ម្ិនសាបសូ នយធឡើយ ដរមានសបប ុ សជ្ន(Portia)តាម្ជ្ួយជានិរច • រនម្លម្ិរតភាព មានសា សំខាន់បំផ៊ុរ។ ធ ឿង ឈ្ ម ួញ(ពាណិជ្ជក ) ធៅ Venice (WilLiam Shakespeare)
  5. 5. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Othello https://en.wikipedia.org/wiki/King_Lear https://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Characters_in_Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Verona https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Humanism

×