Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ประชากร1

44.681 visualizaciones

Publicado el

สไลด์ประกอบการสอนเรื่อประชากร
จัดทำโดย อ. วราลี สินธุวา
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

Publicado en: Ciencias

ประชากร1

 1. 1. 22/06/57 1 ประชากรคืออะไร?
 2. 2. 22/06/57 2 ประชากร (population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิด เดียวกัน อาศัยอยู่ในบริเวณ เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่าง ประชากรปลาตะเพียนที่เลี้ยงในกระชังของนายสวัสดิ์ ใน เดือนพฤษภาคม 2553 จานวน 1,750 ตัว ข้อมูลในข้อใดที่ให้ความหมายของประชากรได้ถูกต้องที่สุด 1. ในปี 2527 มีนักเรียนชายในจังหวัด ก. 25, 000 คน 2. มะพร้าวในสวนของนาย ข. มีอยู่ 250 ต้น 3. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีรถจอดอยู่ในถนนหน้าโรงเรียน ค. 200 คัน 4. ในเดือนมกราคมปีที่แล้วในบ้านของสาว ง. มีแมลงสาบและหนูอย่างละ 20 ตัว
 3. 3. 22/06/57 3 ตอบ 1 ในปี 2527 มีนักเรียนชายในจังหวัด ก. 25, 000 คน ความหนาแน่นของประชากรคืออะไร?
 4. 4. 22/06/57 4 ความหนาแน่นของประชากร (population density) หมายถึงจานวน สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร ประเมินหาความหนาแน่นได้ 2 วิธีคือ การหาค่าความหนาแน่นอย่างหยาบ (crude density) เป็นการหาจานวน ประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมด (total space) ที่ศึกษา การหาค่าความหนาแน่นเชิงนิเวศ (ecological density) เป็นการหาจานวน หรือมวลของประชากรต่อหน่วย พื้นที่ที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่จริง (habitat space) ความหนาแน่นของประชากรคือข้อใด 1. ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวใน จ.พระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2543 มีจานวน ทั้งสิ้น 567,892 ต้น 2. ผึ้งและมดที่อาศัยอยู่บนต้นมะม่วงหน้าโรงเรียนเมื่อวานนี้นับได้ 5,673 ตัว 3. นกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวรสนามหลวงในเดือนเมษายนปีนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 15,678 ตัว 4. จากการสารวจสามะโนประชากรในประเทศไทยพบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 60 ล้านคน
 5. 5. 22/06/57 5 ตอบ 3 นกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวรสนามหลวงในเดือนเมษายนปีนี้ มีจานวนทั้งสิ้น15,678 ตัว สูตรที่ใช้ในการคานวณหาความหนาแน่นของประชากรคือ ความหนาแน่นของประชากร = N/A N = จานวนของประชากร A = พื้นที่หรือปริมาตร ความหนาแน่นของประชากร (populationdensity)
 6. 6. 22/06/57 6 ภาพแสดงชนิดและจานวนสัตว์ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแปลงผัก จงคานวณหาความหนาแน่นของด้วงเต่าทองต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 1. 33 2. 100 3. 55 4. 90
 7. 7. 22/06/57 7 จงหาความหนาแน่นของประชากรที่แท้จริง ( true density) และนับจานวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมด (total count) ภายในเวลา 2 นาที พี่ๆคานวณกันได้ไหมครับ มีปัญหาอะไร ให้ ผมช่วยไหมครับ :) ปัญหา (Problem) - เยอะเกิน... - ตัวเล็กไปนะ... - หยุดบิน หยุดว่ายน้า ก่อนได้ไหมครับผมจะ นับครับ.... @_@ เข้าใจตรงกันนะ!
 8. 8. 22/06/57 8 วิธีการประเมินค่าความหนาแน่นของประชากร สุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง (quadrat sampling method) เป็นวิธีการวาง แปลงสุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบางส่วนในบริเวณที่ต้องการศึกษา แล้วนามาคิด คานวณเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดเพื่อหาความหนาแน่นซึ่งเหมาะสาหรับ สิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างอยู่กับที่ เช่น พืช เพรียงทะเล www.youtube.com/watch?v=71XGDT5WswY วิธีการประเมินค่าความหนาแน่นของประชากร ทาเครื่องหมายและจับซ้า (mark and recapture method) เป็นวิธีการทา เครื่องหมายสัตว์ที่จับแล้วปล่อย เมื่อจับใหม่จะได้ทั้งตัวที่มีเครื่องหมาย และตัวที่ไม่มีเครื่องหมาย ข้อควรคานึงคือในขณะที่ใช้วิธีนี้สัตว์ต้องไม่มีการอพยพเข้า อพยพออก หรือมีการเกิด การตาย จึงจะได้จานวนที่ใกล้เคียงความจริงสามารถคานวณ ได้จากสูตร
 9. 9. 22/06/57 9 วิธีการประเมินค่าความหนาแน่นของประชากร ทาเครื่องหมายและจับซ้า (mark and recapture method) เมื่อ P = ประชากรที่ต้องการทราบ T2 = จานวนสัตว์ทั้งหมดที่จับได้ครั้งหลังทั้งที่มี เครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมาย M1 = จานวนสัตว์ที่จับได้ครั้งแรกและทาเครื่องหมาย ทั้งหมดแล้วปล่อย M2 = จานวนสัตว์ที่มีเครื่องหมายที่จับได้ครั้งหลัง www.youtube.com/watch?v=z2mVubzeIfc P = T2M1 M2 นักปักษีวิทยาศึกษาจานวนประชากรนกบนเกาะช้างโดยจับนกมาติด เครื่องหมาย 50 ตัวแล้วปล่อยไป หนึ่งเดือนต่อมา จับนกอีกครั้งได้จานวน 100 ตัว พบว่าในจานวนนี้มีนกที่ติดเครื่องหมายอยู่แล้ว 2 ตัว ดังนั้น ประชากรนกบนเกาะนี้มีจานวนประมาณเท่าใด (O-net 51) 1. 250 ตัว 2. 1,250 ตัว 3. 2,500 ตัว 4. 10,000 ตัว
 10. 10. 22/06/57 10 ตอบ 3 เหตุผล สูตรในการคานวณหาประชากรจากการทาเครื่องหมายและจับซ้า กาหนดให้ • P = ประชากรที่ต้องการทราบ • M1 = จานวนสัตว์ที่จับได้ครั้งแรกและทาเครื่องหมายทั้งหมดแล้วปล่อย • M 2= จานวนสัตว์ที่ทาเครื่องหมายที่จับได้ครั้งหลัง • T2 = จานวนสัตว์ทั้งหมดที่จับได้ครั้งหลังทั้งที่มีเครื่องหมายและไม่มี เครื่องหมาย แทนค่า จานวนประชากรของนก = (100 ตัว)(50 ตัว)/ (2ตัว) = 2,500 ตัว ดังนั้นนกในบริเวณนี้มีประมาณ 2,500 ตัว ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการแพร่กระจายของประชากร ?
 11. 11. 22/06/57 11 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผล ต่อการแพร่กระจาย ประชากร ความสูงจาก ระดับน้าทะเล อุณหภูมิ ความเป็น กรด-เบส แสง ปัจจัยทางกายภาพ ความสูงจากระดับน้าทะเล มีผลต่อการแพร่กระจายของพืชบางชนิด เช่น ที่ ความสูงจากระดับน้าทะเลตั้งแต่ 1,000-1,700 เมตร จะพบว่ามีสนสามใบ ขึ้นอยู่ค่อนข้างมาก และที่ระดับความสูงจากระดับน้าทะเลต่ากว่า 1,000 เมตร จะพบสนสามใบขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป อุณหภูมิ ในพื้นที่แถบทะเลทรายซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนั้น มักจะพบว่ามี พืชบางชนิดเท่านั้นที่สามารถขึ้นอยู่ได้ เช่น พืชจาพวกกระบองเพชร เนื่องจากสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง 60 องศาเซลเซียสได้ดี
 12. 12. 22/06/57 12 ปัจจัยทางกายภาพ ความเป็นกรด-เบส พืชบางชนิด เช่น ข้าวพบว่าสามารถเจริญเติบโตและ ให้ผลผลผลิตดีที่สุดในสภาพดินเหนียว และในดินที่มีน้าท่วมขังซึ่งมีค่า ความเป็นกรด-เบส อยู่ในช่วง 6.5-7.0 แสง มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด เช่น เดือย ซึ่งเป็น พืชวันสั้น (short-day plant) ต้องการแสงแดดจัดในช่วงสั้นๆ และอุณหภูมิสูงในการ เจริญเติบโต ในสภาพธรรมชาติโดยทั่วไปพบว่ามีสิ่งมีชีวิตหลากหลายอยู่ร่วมกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดพบว่าปัจจัยทางชีวภาพที่เป็นปัจจัยจากัดต่อสิ่งมีชีวิต ชนิดอื่นได้ เช่น กรณีของเสือหรือสิงโต ซึ่งเป็นผู้ล่ากับกวางซึ่งเป็นเหยื่อ กรณีดังกล่าว นี้พบว่าเสือหรือสิงโตเป็นปัจจัยจากัดต่อการมีชีวิตอยู่รอดของกวาง หรือ กรณีของการแข่งขันเพื่อการอยู่รอดในสังคมของสัตว์ชนิดเดียวกัน พบว่าสัตว์ที่แข็งแรงกว่าจะมีโอกาสเจริญเติบโตและอยู่รอดกว่าสัตว์ที่ อ่อนแอกว่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น
 13. 13. 22/06/57 13 สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ผักตบชวา ที่แพร่กระจายลงสู่แหล่งน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนทาให้ ผักตบไทยซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมในแหล่งน้านั้นลดจานวนลงหรือสูญพันธ์ไป ปลาดูด (suckermouth catfish) หรือที่รู้จักในนามของ ปลาเทศบาล ลงไปใน แหล่งธรรมชาติ พบว่ามีผลทาให้สัตว์น้าเศรษฐกิจที่เป็นอาหารของมนุษย์บาง ชนิด ที่วางไข่บนหน้าดินและตัวอ่อนเจริญเติบโตบนหน้าดินลดจานวนลง หรือสูญพันธุ์ไป เนื่องจากปลาดูดจะทาลายแหล่งทารังและแหล่งวางไข่ของ สัตว์ และกินไข่ของสัตว์น้าเป็นอาหาร สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น
 14. 14. 22/06/57 14 หอยเชอรี่ในแหล่งน้าหรือนาข้าวมีต่อการทาลายพืชผล โดยเฉพาะกล้าข้าว เนื่องจากจากหอยเชอรี่สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดปี โดยจะวางไข่ เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 350-3,000 ฟอง และไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 7- 12 วัน การแพร่ ระบาดของหอยเชอรี่มีผลทางอ้อม ทาให้ปริมาณหอยโข่งในธรรมชาติลด ปริมาณลงได้ สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ในต่างประเทศ เช่น ในทวีปแอฟริกาพบว่าในพื้นที่หลายแห่งมี แมลงเซทซิ (tsetse fly) อาศัยอยู่เป็นจานวนมากซึ่งแมลงชนิดนี้เป็นพาหะ ของ โรคเหงาหลับ (African sleeping sickness) จึงทาให้แทบจะไม่มีผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่เลย
 15. 15. 22/06/57 15 - เกิดจากเชื้อโพรโทซัวชนิดหนึ่งจาพวกแฟลเจลเลต ชื่อ Trypanosoma brucei rhodesiense และ Trypanosoma brucei gambiense - แมลงเซทซิเป็นพาหะของโรคนี้ - คนถูกแมลงเซทซิที่มีเชื้อโรคเหงาหลับกัด โพรโทซัวจะแพร่เข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านทางน้าลายของแมลงเข้าสู่ทางผิวหนังของคนและแพร่เข้าสู่ระบบ น้าเหลือง ระบบหมุนเวียนเลือด - เมื่อเชื้อจากโพรโทซัวแพร่เข้าสู่สมอง สารพิษที่สร้างจากเชื้อชนิดนี้จะ ส่งผลทาให้ผู้ป่วยมีอาการง่วง ซึม หลับตลอดเวลา และกินอาหารไม่ได้ เกิด อาการอ่อนเพลียและทาให้ตายได้ โรคเหงาหลับ รูปแบบการแพร่กระจายของ ประชากร การแพร่กระจายแบบสุ่ม การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม การแพร่กระจายแบบ สม่าเสมอ การแพร่กระจายของประชากร
 16. 16. 22/06/57 16 - พบมากในประชากรที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติโดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน -ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจึงไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างสมาชิก -ไม่มีการรวมกลุ่มของสมาชิก - การแพร่กระจายของพืชที่มีเมล็ดปลิวไปกับลม หรือสัตว์ที่กินผลไม้และ ขับถ่ายอุจจาระทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ และในอุจจาระนั้นมีเมล็ดพืชปะปนอยู่จึงงอก กระจายทั่วๆ ไป
 17. 17. 22/06/57 17 Copyright © 2002 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Fig. 52.2c Random Dispersion - พบในธรรมชาติมากที่สุด - อยู่รวมกันด้วยเหตุผลเช่น สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของดิน อุณหภูมิ ความชื้น ทาให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ สิ่งมีชีวิตจึงอยู่รวมกันเป็น กลุ่ม - ไส้เดือนดินจะพบในดินที่ร่วนซุยและมีความชื้นสูง มีอินทรียวัตถุมาก ,ชะนี เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นกลุ่มครอบครัว ,ฝูงวัวควาย ฝูงปลา โขลงช้าง มีพฤติกรรมที่อยู่เป็นกลุ่ม เช่น ฝูงนก
 18. 18. 22/06/57 18 Copyright © 2002 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Clumped Dispersion
 19. 19. 22/06/57 19 - พบในบริเวณที่มีปัจจัยทางกายภาพบางประการที่จากัดในการเจริญเติบโต เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และลักษณะของดิน เป็นต้น - กระบองเพชรยักษ์ (saguaro) ที่ขึ้นในทะเลทรายของรัฐอริโซนา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ,การปลิวของผลยางไปตกห่างจากต้นแม่เพื่อเว้นระยะห่าง ของพื้นที่ในการเจริญเติบโต เพื่อหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งความชื้นและแสง หรือการที่ต้นไม้บางชนิดทีรากที่ผลิตสารพิษ ซึ่งสามารถป้ องกันการงอก ของต้นกล้าให้เป็นบริเวณห่างรอบๆ ลาต้น -บางครั้งการแพร่กระจายแบบนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมทางสังคมที่ กาหนดให้มีอาณาเขตรอบๆ เพื่อหากิน สืบพันธุ์และสร้างรัง
 20. 20. 22/06/57 20 Uniform Dispersion แบบสุ่ม แบบสม่าเสมอ แบบกลุ่ม
 21. 21. 22/06/57 21 ขนาดของประชากร(population size) ประชากรสิ่งมีชีวิตมีขนาดคงที่หรือไม่ และขนาดของ ประชากรสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง ?  ขึ้นกับ อัตราการเกิด(natality) อัตราการตาย(mortality) การอพยพเข้า (immigration) การอพยพออก (emigration) ขนาดของประชากร(population size) คิดเป็นเชิงประเมิน คือเทียบกับ 1,000
 22. 22. 22/06/57 22 ขนาดของประชากร(population size) Parameters that effect size or density of a population: Figure 1. The size of a population is determined by a balance between births, immigration, deaths and emigration Birth Death Emigration Immigration Population (N)
 23. 23. 22/06/57 23 เมื่อนาแมลงหวี่ 3 คู่มาเลี้ยงในขวดบรรจุอาหารเทียมจาการนับจานวนแมลง หวี่เป็นระยะๆ ตลอดเวลา 55 วัน ได้ขนาดประชากรแมลงหวี่ดังกราฟอัตรา การเกิดและอัตราการตายของแมลงหวี่น่าจะเท่ากันในช่วงวันที่เท่าไร 1. 1-7 2. 25-31 3. 43-49 4. 49-55 ตอบ 4. 49-55 เพราะกราฟเริ่มคงที่
 24. 24. 22/06/57 24 สัตว์แต่ละชนิดมีการเพิ่มจานวนประชากรอย่างไร ? รูปแบบการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มประชากร การสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิต (single reproduction) - เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะออกลูกจากนั้นก็ตาย - เช่น แมลงต่างๆ เช่น แมลงชีปะขาว ผีเสื้อและตัวไหม เป็นต้น หรือ ไม้ล้มลุกบางชนิด เช่น คะน้า กวางตุ้ง ข้าว และถั่วเขียว การสืบพันธุ์ได้หลายครั้งในช่วงชีวิต (multiple reproduction) - สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น สุนัข แมว มนุษย์ - ไม้พุ่ม เช่น ชบา แก้ว เข็ม และไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ขนุน ส้ม ลาไย
 25. 25. 22/06/57 25 รูปแบบการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มประชากร Single reproduction Vs Multiple reproduction Single reproduction ปลา,กบ Multiple reproduction หมีแพนด้า  มี 2 ชนิด การเพิ่มจานวนประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล Exponential growth การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก Logisticgrowth
 26. 26. 22/06/57 26 • กราฟรูป J แบ่งเป็น 2 ระยะคือ • lag phase (เพิ่มอย่างช้าๆ) • exponential growth phase (เพิ่มอย่างรวดเร็ว) ภาวะเหตุการณ์ทางอุดมคติ idealized circumstances ตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อม environmental resistance Example of Exponential Growth Kruger National Park, South Africa
 27. 27. 22/06/57 27 Figure 35.3A แนวคิดของ ทอมัส มัลทัส (Thomas Malthus) เมื่อระยะหนึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรจะลดลงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขึ้นลดลงสลับกัน (irruptive growth) ?
 28. 28. 22/06/57 28 การเพิ่มจานวนประชากรที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หรือมีตัวต้านทานใน สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างของการเพิ่มประชากรแบบนี้ดังภาพที่ 22-10 ซึ่งเป็นการศึกษาการเพิ่มจานวนของเซลล์ยีสต์ที่เพาะเลี้ยงใน ห้องปฏิบัติการ รูปตัวเอส (S- shape) หรือ กราฟแบบซิกมอยด์ (singmoidal curve)
 29. 29. 22/06/57 29 Carrying capacity (K) ประชากรมากที่สุดที่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่ง มีบทบาทจากัดได้
 30. 30. 22/06/57 30 • Declining birth rate or increasing death rate are caused by several factors including: – Limited food supply – The buildup of toxic wastes – Increased disease – Predation Factors Limiting Growth Rate “Booms” and “Busts”
 31. 31. 22/06/57 31 ทาไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงออกลูกหรือวางไข่คราวละมากๆ และบางชนิดก็ออกลูกหรือวางไข่คราวละ 1 หรือ 2 ตัว ? สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีแบบแผนการรอดชีวิตของประชากรซึ่งขึ้นอยู่กับ ช่วงอายุขัย (life span) ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น แมลงมีช่วงอายุขัยสั้น แต่ในสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้างและคนมีช่วง อายุขัยยาวนานเฉลี่ย 70-120 ปี
 32. 32. 22/06/57 32 รูปแบบที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีอัตราการรอดชีวิตสูงในวัยแรกเกิดและจะ คงที่เมื่อโตขึ้น หลังจากนั้นอัตราการรอดชีวิตจะต่าเมื่อสูงวัยขึ้น สิ่งมีชีวิตดังกล่าว เช่น มนุษย์ช้าง ม้า สุนัข เป็นต้น
 33. 33. 22/06/57 33 รูปแบบที่ 2 สิ่งมีชีวิตมีอัตราการรอดชีวิตที่เท่ากันในทุกวัย เช่น ไฮดรา นก เต่า เป็นต้น รูปแบบที่ 3 สิ่งมีชีวิตมีอัตราการรอดชีวิตต่าในระยะแรกของช่วง ชีวิต หลังจากนั้นเมื่ออายุมากขึ้นอัตราการรอดชีวิตจะสูง เช่น ปลา หอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ เป็นต้น
 34. 34. 22/06/57 34 นักเรียนคิดว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร มนุษย์ของโลกเป็นอย่างไร?
 35. 35. 22/06/57 35 อัตราการเกิดเชิงประเมินและอัตราการตายเชิงประเมินของประชากรมนุษย์ในทวีปต่างๆ อัตราการเกิดเชิงประเมิน หมายถึง จานวนสิ่งมีชีวิตที่เกิดต่อ จานวนสิ่งมีชีวิต 1,000 หน่วยในประชากรนั้นในรอบปี เขียน แทนสูตรได้เป็น
 36. 36. 22/06/57 36 อัตราการตายเชิงประเมิน หมายถึง จานวนสิ่งมีชีวิตที่ตายต่อ จานวนสิ่งมีชีวิต 1,000 หน่วยในประชากรนั้นในรอบปี เขียนแทน สูตรได้เป็น
 37. 37. 22/06/57 37 การเพิ่มจานวนประชากรมีผลต่อปริมาณความต้องการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร และมีผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมใดบ้าง นักเรียนจะมีวิธีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร ? ช่วงอายุประชากรมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่มคือ -วัยก่อนเจริญพันธุ์(per -reproductive) ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด- 14 ปี -วัยเจริญพันธุ์ (reproductive) ช่วงอายุตั้งแต่ 15-44 ปี -วัยหลังเจริญพันธุ์ (post- reproductive) ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
 38. 38. 22/06/57 38 แผนภาพโครงสร้างอายุของประชากร (age structure diagram) • ขนาดประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว มีเด็กมาก อัตราการเกิดสูงกว่าอัตรา การตาย การคุมกาเนิดและระบบสาธารณสุขมีประสิทธิภาพไม่ดี ประชากร อายุขัยสั้น
 39. 39. 22/06/57 39 • ขนาดประชากรเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ อัตราการตายและอายุขัยดีขึ้น (ไทย) • ขนาดประชากรคงที่ คนแก่มากขึ้น
 40. 40. 22/06/57 40 • อัตราการเกิดและอัตราการตายต่า ขนาดประชากรลดลง อายุขัยมาก
 41. 41. 22/06/57 41 แผนภาพโครงสร้างอายุของประชากร (age structure diagram) โครงสร้างอายุประชากรสามารถสะท้อนภาพของประชากรจากอดีต ถึงปัจจุบันได้ และยังสามารถใช้คาดคะเนขนาดของประชากรใน อนาคตได้อีกด้วย

×