Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(19)

Destacado(20)

Publicidad

หลักในการเลือกรับประทานอาหาร.pptx

 1. อาหารที่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ
 2. น้ำอัดลม เป็ นเครื่องดื่มที่มีสำรให้ควำม หวำนและน้ำตำล สำร ปรุงแต่งกลิ่นและสี และแก๊ส คำร ์บอนไดออกไซด์ไม่มีสำรอำหำรที่เป็ น ประโยชน์ต่อร่ำงกำย ดื่มในบริมำณมำก และรับประทำนอำหำรน้อยจะทำให้ขำด
 3. น้ำชำ กำแฟ เป็ นเครื่องดื่มที่มี กำเฟอีน ซึ่งสำรดังกล่ำวส่งผลต่อร่ำงกำย ไป กระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพำะอำหำรหลั่ง ออกมำ เกิดกำรแสบกระเพำะอำหำรและ เกิดกำรอักเสบ หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น คลื่นไส้ ท้องผูก นอน
 4. อำหำรรสจัด หวำนจัด ทำให้ฟันผุ เกิดจำก แบคทีเรียที่อยู่บนผิวเคลือบฟันจะย่อย น้ำตำลให้กลำยเป็ นกรดละลำยแร่ธำตุ ทำให้เป็ นโรคอ้วน เนื่องจำกกน้ำตำล ทำให้กำรเผำผลำญในร่ำงกำยช้ำลง เกิดภำวะน้ำหนักเกิน ส่งผลให้เกิดโรค ต่ำงๆ เช่น ไขมันในเลือดสูง เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง เปรี้ยวจัด ทำให้กระเพำะอักเสบ จุก เสียด แน่นท้อง เนื่องจำกกระเพำะ
 5. อำหำรที่ไขมันชนิดอิ่มตัวมำก เช่น น้ำมันปำล์ม กะทิ เนย นม เนื้อแดง ช็อกโกแลต ทำให้ไขมันใน เลือดสูง เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือด
 6. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรำ เบียร ์ หรือไวน์ มีฤทธิ์กดระบบประสำท ส่วนกลำง ทำให้เสียกำรทรงตัว พูดไม่ ชัด เชื่องช้ำ หูอื้อ ตำลำย ชำดสติยับยั้ง ชั่งใจ
 7. อำหำรขยะ (Junk Food) คืออำหำรที่มี คุณค่ำทำงโภชนำกำรน้อย มีแคลอรี่สูง โดยมักประกอบด้วยคำร ์โบไฮเดรต ไขมัน หรือโซเดียมในปริมำณมำก เช่น น้ำอัดลม ของหวำน อำหำรทอด ขนม ขบเคี้ยว ขนมปังกรอบ หำกรับประทำน บ่อยครั้งอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพและ
 8. 1. อาหารกับสุขภาพ หลักกำรรับประทำนอำหำรตำมโภชนบัญญ 8 1.5 หลักในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมโภชนบัญญัติ และธงโภชนำกำร โภชนบัญญัติ คือ ข้อปฏิบัติในกา ร รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ ดีของคนไทย
 9. 1. อาหารกับสุขภาพ 9 1.5 หลักในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมโภชนบัญญัติ และธงโภชนำกำร โภชนบัญญัติ 9 ประกำร สุขภำพที่ดีของ คนไทย 2. รับประทำนข้ำว เป็ นอำหำรหลัก 3. รับประทำนผัก ผลไม้เป็ นประจำ 4. รับประทำน ปลำ เนื้อสัตว์ไม่ ติดมัน ไข่ ถั่ว เมล็ดแห้งเป็ น ประจำ 5. ดื่มนมให้ 6. รับประทำน ไขมันแต่ พอควร 7. หลีกเลี่ยง อำหำรหวำนจัด 8. รับประทำน อำหำรสะอำด ปรำศจำกกำร ปนเปื้อน 9. งดหรือลด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 1. รับประทำนอำหำร ครบ 5 หมู่
 10. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมโภชนบัญญัติ และธงโภชนำกำร ชั้นที่ 1 กลุ่มข้ำว–แป้ ง กินปริมาณมากที่สุด ให้ สารอาหารหลักคือ คาร ์โบไฮเดรต เลือกชนิดที่ ขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ชั้นที่ 2 กลุ่มผักและกลุ่ม ผลไม้ กินปริมาณมากรองลงมา เพื่อให้ได้วิตามิน แร่ธาตุและใย อาหาร ชั้นที่ 3 กลุ่มเนื้อสัตว์ถั่ว ไข่ และกลุ่มนม กินปริมาณพอเหมาะ เพื่อให้ได้ โปรตีนคุณภาพดี เหล็กและ แคลเซียม ชั้นที่ 4 กลุ่มน้ำมัน น้ำตำล เกลือ 10
 11. กลุ่มอำหำร หน่วย ครัวเรือ น พลังงำน (กิโลแคลอรี) 1,60 0 2,000 2,400 ข้าว–แป้ง (สุก) ทัพพี 8 10 12 ผัก ทัพพี 4 (6) 5 6 ผลไม้ ส่วน 3 (4) 5 5 เนื้อสัตว์(สุก) ช้อนกิน ข้าว 6 9 12 นม แก้ว 2 (1) 1 1 น้ามัน น้าตาล ช้อนชา ใช้แต่น้อยเท่าที่จาเป็ น 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมโภชนบัญญัติ และธงโภชนำกำร 11 ตำรำงแสดงชนิดและปริมำณของอำหำรที่คนไทยควรได้รับ ใน 1 วัน ตำมระดับกำรใช้พลังงำน
 12. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมโภชนบัญญัติ และธงโภชนำกำร 12 ข้ำว– แป้ ง 8–12 ทัพพี ผัก 4–6 ทัพพี ผลไม้ 3–5 ส่วน นม 1–2 แก้ว เนื้อสัตว์ 6–12 ช้อน กินข้าว น้ำมัน น้ำตำล เกลือ
 13. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมโภชนบัญญัติ และธงโภชนำกำร 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 ทัพ พี 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 ช้อ น กิน ข้ำว ส่วน แก้ว ทัพพี

Notas del editor

 1. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในการเลือกรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ – ครูอธิบายเรื่อง ความหมายของโภชนบัญญัติ ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
 2. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในการเลือกรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ – ครูคลิกอธิบายเรื่อง โภชนบัญญัติ 9 ประการ ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
 3. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในการเลือกรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ – ครูคลิกอธิบายเรื่อง ธงโภชนาการ ชั้นที่ 1–ชั้นที่ 4 ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
 4. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในการเลือกรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ – ครูอธิบายเรื่อง ตารางแสดงชนิดและปริมาณของอาหารที่คนไทยควรได้รับใน 1 วัน ตามระดับการใช้พลังงาน ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
 5. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในการเลือกรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ – ครูคลิกอธิบายเรื่อง ภาพธงโภชนาการแสดงความต้องการอาหารแต่ละกลุ่มที่คนไทยควรได้รับใน 1 วัน ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
 6. 1. อาหารกับสุขภาพ 1.5 หลักในการเลือกรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ 1) ครูคลิกอธิบายเรื่อง การประเมินตนเองตามข้อแนะนำของธงโภชนาการ จากภาพครูอธิบายการประเมินตนเองของเด็กอายุ 6–13 ปี (1,600 กิโลแคลอรี) โดยอธิบายว่า นักเรียนสามารถทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมตามปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละครั้ง แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามตารางกลุ่มพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี ซึ่งจะทำให้ทราบว่านักเรียนได้บริโภคอาหารแต่ละกลุ่มมากน้อยเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 2) ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 22 ทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด จากแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
Publicidad