Publicidad

Site Design

19 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Site Design

 1. 1 1 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย „ เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหลานภาลัย ในฐานะทรงเปนบุคคลสําคัญ สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2511 เพื่อเปนที่ระลึก และเฉลิม พระเกียรติฉลองพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปโดยมีจุดประสงคใหเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม ไทยในรัชสมัยของพระองค และเพื่อใหเปนที่พักผอน หยอนใจของประชาชนในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง นั้นดวย
 2. 2 2 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย แผนผังอุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สถานที่ตั้งของอุทยานร.2 อยูติดกับวัดอัมพวันเจติยาราม ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม เชื่อกันวาเคยเปนที่ตั้งนิวาสถานดั้งเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เนื้อที่ 11 ไรของอุทยาน ร.2 แหงนี้ พระราชสมุทรเมธี อดีตเจาอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม เปนผูนอมเกลาฯ ถวายที่ดิน ของบริเวณพระอารามให ดานหนึ่งติดกับถนนแมกลอง-บางนกแขวก สวนอีกดานหนึ่งติดริมแมน้ําแมกลอง
 3. 3 3 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พื้นที่ทั้งหมดประกอบดวย สวนที่ 1 ลานจอดรถ เปนประการดานแรก เมื่อเลี้ยวรถผานรั้ว โปรงเขามา ตองนํารถจอดยังที่จัดไวให เพราะในสวนพื้นที่ อื่นๆ นั้นไมอนุญาตนํารถเขาไป ซึ่งในปจจุบันไดจัดใหมีราน จําหนายสินคาพื้นเมืองและผลไม สวนที่ 3 คือ อาคารทรงไทย สรางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะทางวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ไทยในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งมีทั้งหมด 4 หลัง เปนสวนพิพิธภัณฑ 3 หลัง และหอสมุดพระพุทธเลิศหลา นภาลัย 1 หลัง สวนที่ 2 โรงละครกลางแจง ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ ของ ทุกๆป อันเปนวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหลานภาลัย จะจัดใหมีการแสดงงานนาฏศิลปและ ดนตรียังบริเวณนี้
 4. 4 4 สวนที่ 4 สวนพันธุไมในวรรณคดี มีพันธุไมนานาชนิด ปลุกอยู 100 กวาชนิด เพื่อประโยชนแกการศึกษาและ อนุรักษพันธุไม โดยเลือกพันธุไมจากบทประพันธใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และบาง ชนิดก็เปนพันธุไมหายาก อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สวนสุดทาย ศาลาอเนกประสงค คือพื้นที่ติดริมแมน้ําแม กลอง ซึ่งในการจัดวางผังเริ่มแรกคิดกันวาจะจัดทําบริเวณนี้ ใหเปนแหลงชุมชนคาขายทํานองตลาดน้ํา มีรานอาหารและ แหลงชุมนุมจําหนายพืชผลเกษตรพื้นเมือง และงานศิลปหัต กรรมพื้นบาน
 5. 5 5 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย วิเคราะหทางภูมิสถาปตยกรรม มี open space ขนาดใหญเปนสนามหญาที่มีเนินโดยรอบ นอกจากจะทําหนาที่เปนลานแสดง โขนแลวยังทําหนาที่เปนลานอเนกประสงคที่สามารถรองรับกิจกรรมตางๆไดอีกดวย เนื่องจากในการจัด สวนนั้นมีการนําเสนอบทพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 4 โดยมีงานประติมากรรมเปนตัวเลาเรื่อง จึงมี การจัดสภาพตนไมโดยรอบใหเขากับเนื้อเรื่องนั้นๆ เชน บทพระราชนิพนธเรื่องไกรทองนั้นเปนเรื่องที่มี เหตุการณเกิดขึ้นในน้ํา จึงมีการใชน้ําและพืชพันธุที่ขึ้นริมน้ํามาเปนตัวสรางบรรยากาศ การจัดสวนเปนการจัดโดยเนนความเปนธรรมชาติ มีการนําไมในวรรคดีมาใชในการออกแบบ
 6. 6 6 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ลักษณะเฉพาะของ ลักษณะเฉพาะของสวนไทย สวนไทยที่มีมาแตอดีต ที่มีมาแตอดีต • • นอกจากไมดอก นอกจากไมดอก มักปลูกไมผล มักปลูกไมผล • • สวนขนาดใหญมักนิยมสรางอยูนอก สวนขนาดใหญมักนิยมสรางอยูนอก กําแพงวัง กําแพงวัง/ /เมืองและมักเปนสวนธรรมชาติ เมืองและมักเปนสวนธรรมชาติ • • สวนในบาน สวนในบาน มักจัดไวนอกชานบาน มักจัดไวนอกชานบาน • • สวนที่เปนสวนประกอบของ สวนที่เปนสวนประกอบของ สถาปตยกรรมถาวร สถาปตยกรรมถาวร มักจะเปน มักจะเปน สวนไมดัด สวนไมดัด และไมกระถาง และไมกระถาง • • เขามอ เขามอ- - สวนภูเขาจําลอง สวนภูเขาจําลอง- -มีอยูในวัด มีอยูในวัด วัง วัง และตามพระอารามตางๆ และตามพระอารามตางๆ • • สวนสมุนไพร สวนสมุนไพร มักปลูกตามวัด มักปลูกตามวัด เพื่อการรักษา เพื่อการรักษา • • ในอดีต ในอดีต ไมปรากฏสวนที่สรางขึ้นเพื่อใหเปนสวนสาธารณะอยางแทจริง ไมปรากฏสวนที่สรางขึ้นเพื่อใหเปนสวนสาธารณะอยางแทจริง
 7. 7 7 ลักษณะเดนของสวนไทยที่สําคัญคือสวนไมดัด เรื่องราวของสวนไมดัดและสวนไมญี่ปุน ก็มีความสําคัญอยูมิใชนอย กลาวกันวา คือไทยนิยมใชไมดัดกันมานานแลว นับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การเลนไมดัดซึ่งถือ วาเปนงานอดิเรกนั้น ไดเริ่มขึ้นมาจากพระภิกษุสงฆตามพระอารามกอน แลว แพรหลายเขาไปในรั้วในวังเจานาย และตามบานราษฎรทั่วไปที่มีฐานะดี ในรัชกาลที่ 2 การเลนไมดัดและไมญี่ปุนเปนไปอยางเฟองฟูมาก เรื่อยลงมาจนถึงขุนนางและ สามัญชนผูมีอันจะกิน จางพากันสนใจเลนไมดัดและไมญี่ปุนกันอยางกวางขวาง ความนิยมนี้ไดมีลวงเลยมาจนถึงรัชกาลที่ 3 ซึ่งปรากฏวา รัชกาลที่ 3 ทรงถือไมดัด เปนงานอดิเรกของพระองค อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 8. 8 8 สวนนอกชานเรือนบาน จะประดับตกแตงดวยไมพรรณตางๆ ซึ่งปลูกไวในกระถาง อันมีไมดอกชนิดตางๆ เชน แกว จําป จําปา สายหยุด ซอนกลิ่น ลําดวน มะลิซอน ยี่สุน กุหลาบ นมสวรรค ซึ่งมีดอกเปนชอสีแดง ไมเล็ก หรือไมยอมเหลานี้จะปลูกไวในกระถางขนาดเล็ก สวนไมใหญเชน เกด แทงทวย อิน พิกุล มะขาม ฯลฯ ก็จะนําตนที่ยังไมโต มาบังคับปลูกในกระถางที่มีขนาดเขื่องกวา สําหรับไมเถาที่มีดอกหอมก็จะ ลงกระถางปลูกไวดานหลังของหอนั่งหรือไมก็ริมชาน ใหมันเลื้อยขึ้นไปขางบนรั้ว ออกดอกสงกลิ่น หอมบางๆในตอนกลางคืน ไมผลก็จะมีปลูกบางเชน ทับทิม จะตั้งไวในทีที่รับแดดเสมอ นอกจากก็มี พวกไมดัด เชน ตะโก มะสัง ตะขบ ขอย ซึ่งดัดเปนแบบตางๆ อยางนาดู ปลูกกระถาง เชนกัน กระถางที่ใชปลูกของบาน คิดวาตองเปนกระถางเคลือบสีลายคราม และกระถางดินเผาเหลานี้ ไดรับ การเผาเคลือบอยางดี ทั้งนี้เพื่อแสดงฐานะอันมั่นคง สวนอางปลูกบัวหรือเลี้ยงปลา ก็จัดวาไดรับการ ตกแตงอยางดี ที่ชวยใหแสดงความนาชื่นชม มีทั้งอางกลมและอางรูปรีที่สั่งมาจากเมืองจีน ตั้งเรียงกัน เปนหมดหมูเปนพวก หรือไมก็สลับกันไป อยางเปนระเบียบรอบๆ ชานทั้งภายนอก และชายใต ชายคา อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 9. 9 9 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 10. 10 10 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 11. 11 11 ความเชื่อที่มีผลตอการเลือกใชพันธุไม คนไทยสมัยกอนจะถือเคล็ดการปลูกตนไมในบริเวณบานเปนอยางมาก ซึ่งเชื่อกันวา ทิศทั้ง 8 แตละ ทิศ ถาปลูกตนไมตามชนิดที่บรรพบุรุษไดกําหนดไว ก็จะนําความสุขความสมบูรณพูลสุขแกคนที่อาศัย อยูบนเรือนนั้น คนไทยโบราณไดกลาวไวดังนี้ อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ผิวจะกลาวภูมิหมูไม ปลูกไสวลอมเคหา ปลูกไดโดยทิศา เจริญชื่นทุกคืนวัน ไมกุมและสีสุก หมดสิ่งทุกขสําราญครัน อาจารยทานสารสรรค ใหปลูกไวในหนบูรพ กระทิงยอสารภี สามสิ่งนี้อยาใหสูญ ปลูกไวบริบูรณ พูนเพิ่มทิศอาคเนย ตะโกพลับมะมวง ลูกเปนพวงไมเกเร ปลูกไวอยางไขวเขว คะเนแนนแดนทักษิณ สะเดาและพิกุล อีกทั้งคูณเปนอาจิณ ราชพฤกษเรงถวิล หามาปลูหรดี พุทราอีกมะยม ลูกอุดมเปนสุขี มะขมชมไพรี ใหปลูกไวประจิมนา มะงั่วมะนาวพูด และมะกรูดกิ่งสาขา เปนเครื่องสระเกษา ใหปลูกไวหนพายัพ สมซาและสมปอย ปลูกไวหนอยจะมีทรัพย มะเดื่อปลูกสัมทับ ประจําทิศทางอุดร มะตูมและไมรวก สองสิ่งนี้สถาพร อาจารยทานสั่งสอน ใหปลูกไวทิศอีสาน
 12. 12 12 สวนตนไมที่คนโบราณหามปลูกไวใกลตัวเรือน สวนตนไมที่คนโบราณหามปลูกไวใกลตัวเรือน หรือแมแตมีไวมีบริเวณบานก็ หรือแมแตมีไวมีบริเวณบานก็ ไมสูดี ไมสูดี ทานแนะไวดังนี้ ทานแนะไวดังนี้ จะกลาวพันธุหมูไม จะกลาวพันธุหมูไม ไวใหไกลเคหะสถาน ไวใหไกลเคหะสถาน โพธิ์ไทรยูงยางตาล โพธิ์ไทรยูงยางตาล ทั้งมะกอกและหวาแค ทั้งมะกอกและหวาแค สําโรงสลัดได สําโรงสลัดได ไมงิ้วงาวอยาเหลียวแล ไมงิ้วงาวอยาเหลียวแล อยูใกลไมดีแน อยูใกลไมดีแน โบราณหามไวหนักหนา โบราณหามไวหนักหนา เหลานี้มีอยูใกล เหลานี้มีอยูใกล ถาเงาไมทับเคหา ถาเงาไมทับเคหา จะลําบากยากกายา จะลําบากยากกายา ลูกหนีหนาเมียจากไกล ลูกหนีหนาเมียจากไกล ขุดขึ้นเสียใหสิ้น ขุดขึ้นเสียใหสิ้น อยาดูหมิ่นจะมีภัย อยาดูหมิ่นจะมีภัย จึงจะสบายใจ จึงจะสบายใจ เปนสุขาทุกราตรี เปนสุขาทุกราตรี อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 13. 13 13 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 14. 14 14 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 15. 15 15 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
 16. 16 16 อุทยานพระบรมราชานุสรณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย แหลงที่มา แหลงที่มา http http:// ://www www. .land land. .arch arch. .chula chula. .ac ac. .th th/ /fieldtrip47 fieldtrip47/ /group7/11index group7/11index. .htm htm
Publicidad