แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านวัดหวยพระ
อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) พัฒนำเครื่องมือกำร
ประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำร
ดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Aesessment : ITA” )เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรฐำนป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผล
กำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้
อย่ำงเหมำะสม
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ได้ทำกำรศึกษำและวิเครำะห์
ข้อมูล เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์
“ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต”
พัทธกิจ
๑. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ยึดหลักธรรมำภิบำล
๒. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สถำนศึกษำ
๓. ส่งเสริมบทบำทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๔. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบต่อ
ประชำชน
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้ในกำรปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยมให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์
ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรณรงค์ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ
ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและดำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ
๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล
๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๓.๑ ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือ
เบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ โดยมีกำรเปิดช่องทำงกำรร้องเรียนร้องทุกข์
๒. เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมตื่นตัวต่อสภำพ
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ
๓. ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแก้นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต
๒. ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต
๓. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้เท่ำทัน ร่วมคิดป้องกันกำรทุจริต
มาตรการแนวทางดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ
๑. สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๑.๑ พัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษย์
๑.๒ พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่สร้ำงทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณผ่ำนกำร
กลั่นกรองทำงคุณธรรมอย่ำงเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง อันดำรงควำมสุข
บนควำมสุจริตได้อย่ำงมั่นคง
๑.๓ พัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง
๒. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและวิ
ชำกำรให้มีควำมสมดุล
๒.๒ ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.๓ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็น
วิถีชีวิต
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณธรรมคุณลักษณะ ๕ ประการแก่
นักเรียนในโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์)
๓.๑ ส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ โรงเรียนสุจริตต้าน
การทุจริต
กิจกรรม
- ประชุมปรับฐำนควำมคิด ให้ครู
และบุคลำกร นักเรียน และดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ประชุมเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของครูและบุคลำกร
- สร้ำงกำรรับรู้ ครู บุคลำกรและ
นักเรียน ปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และมีคุณธรรม
จริยธรรม
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ยกย่อง
เชิดชู ครู บุคลำกร และนักเรียน
และนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดี
ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ๔,๐๐๐
มาตรการแนวทางดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ
๓.๒ กำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตำมประมวลหลักธรรม
จริยธรรม
๓.๓ ให้กำรเสริมแรงแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เป็นที่ประจักษ์และได้รับกำร
ยอมรับอย่ำงมีเกียรติ
๔. กาหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
๔.๑ กำหนดให้มีเอกสำรแนวทำงกำรจัดกิจกรรมป้องกันกำรทุจริต
และกิจกรรมค่ำย “เยำวชนคนดีของแผ่นดิน”
๔.๒ พัฒนำครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
๔.๓ ติดตำมประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริตในระบบกำรศึกษำ
๔.๔ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
๕. ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และรังเกียจการ
ทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ
๕.๑ เสริมสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรกระทำควำมดี มีกรณีตัวอย่ำง
ในกำรเชิดชูอย่ำงสม่ำเสมอ
๕.๒ รณรงค์ประชำสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมทั้งแนวกว้ำงและ
แนวลึกอย่ำงทั่วถึง ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สพฐ. (หน่วยงำนส่วนกลำง) รวมพลัง ร่วมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข และ ป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต
๒. ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ของโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ร่วมพลัง ร่วมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
สร้ำงระบบและวิถีพอเพียงสุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข และ ป้องกันกำรทุจริต
มาตรการแนวทางดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ
๑. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ
ปลอดอบายมุขในโรงเรียน
๑.๑ จัดทำแผนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต
รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข ป้องกันกำรทุจริตในโรงเรียน
๑.๒ จัดสร้ำงองค์กรทำงกำยภำพและโครงสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรแบบพอเพียง
๑.๓ จัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๔ จัดกำรอบรมพัฒนำบุคลำกร
๑.๕ ดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบหน่วยงำนทุกหน่วยงำน
๑.๖ ประเมินและพัฒนำระหว่ำงและหลังดำเนินกำรในแต่ละปี อย่ำงมีพลวัตร
๒. ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
๒.๑ จัดทำแผนแม่บทด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ป้องกำรกำรทุจริต
๒.๒ รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร งำนวิจัยและงำนวิชำกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
๒.๓ จัดทำและเผยแพร่สื่อสร้ำงสรรค์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๓. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
๓.๑ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
๓.๒ พัฒนำช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสให้ง่ำย หลำกหลำย และปลอดภัย
๓.๓ กำหนดมำตรกำรจูงใจผู้แจ้งข้อมูล เบำะแส
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครือข่าย
๔.๑ สนับสนุนระบบกำรจัดกำรของเครือข่ำย
๔.๒ เสริมสร้ำงขวัญ กำลังใจแก้เครือข่ำยทุกภำคส่วน
๔.๓ กำกับ ติดตำม ประเมินผลและพัฒนำกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยอย่ำง
ต่อเนื่อง
๔.๔ พัฒนำเครือข่ำยภำยในประเทศสู่เครือข่ำยสำกล
โครงการ สร้างความเข้มแข็งการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม
- วำงระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
- วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
- กำรตรวจสอบถ่วงดุล กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
- จัดระบบควบคุมภำยใน
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ๔,๐๐๐ บำท
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Recomendados

สรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี por
สรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีสรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีWatcharasak Chantong
23 vistas2 diapositivas
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต por
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตWatcharasak Chantong
42 vistas6 diapositivas
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต por
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตWatcharasak Chantong
100 vistas18 diapositivas
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต por
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตWatcharasak Chantong
62 vistas9 diapositivas
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต por
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตWatcharasak Chantong
63 vistas23 diapositivas
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต por
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตWatcharasak Chantong
23 vistas1 diapositiva

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา por
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนพานพร้าว สพม
70 vistas25 diapositivas
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต por
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตรายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตWatcharasak Chantong
107 vistas7 diapositivas
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว por
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าวโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าวโรงเรียนพานพร้าว สพม
110 vistas2 diapositivas
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565 por
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565โรงเรียนพานพร้าว สพม
203 vistas128 diapositivas
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม por
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนพานพร้าว สพม
82 vistas35 diapositivas
O11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ por
O11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณO11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนพานพร้าว สพม
71 vistas2 diapositivas

La actualidad más candente(19)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต por Watcharasak Chantong
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตรายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559 por worapanthewaha
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
worapanthewaha1.4K vistas
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559 por นรินทร์ แสนแก้ว
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
กฏกระทรวงการดูแลนักเรียน por Alongkorn WP
กฏกระทรวงการดูแลนักเรียนกฏกระทรวงการดูแลนักเรียน
กฏกระทรวงการดูแลนักเรียน
Alongkorn WP423 vistas
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี por นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา por นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน por rbsupervision
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
rbsupervision23K vistas
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน por Katekyo Sama
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
Katekyo Sama6.2K vistas
เสริมสร้างคุณธรรม por chanhom357
เสริมสร้างคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
chanhom3571.2K vistas

Similar a แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี2559 por
อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี2559 อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี2559
อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี2559 ฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
2.3K vistas103 diapositivas
อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ... por
อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ...อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ...
อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ...chatkul chuensuwankul
615 vistas103 diapositivas
Sar2553 por
Sar2553Sar2553
Sar2553Komsun See
2.3K vistas79 diapositivas
25713 1 por
25713 125713 1
25713 1ยุพยง ใจกว้าง
1.1K vistas27 diapositivas
Ntu2554 por
Ntu2554Ntu2554
Ntu2554nighttime2me
573 vistas11 diapositivas
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ por
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือmahaoath พระมหาโอ๊ท
2.1K vistas78 diapositivas

Similar a แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(20)

อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ... por chatkul chuensuwankul
อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ...อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ...
อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2559 (ได้รับรางวัลอปท.ต้นแบบ ประจำปี ...
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ por mahaoath พระมหาโอ๊ท
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
จุดเน้นที่ 4 por Suwakhon Phus
จุดเน้นที่ 4จุดเน้นที่ 4
จุดเน้นที่ 4
Suwakhon Phus397 vistas
โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง por Taweesak Poochai
โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่งโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง
โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง
Taweesak Poochai619 vistas
แผน11เฉี่ยดเรื่องเสี่ยงแอมพันธ์ por Kruthai Kidsdee
แผน11เฉี่ยดเรื่องเสี่ยงแอมพันธ์แผน11เฉี่ยดเรื่องเสี่ยงแอมพันธ์
แผน11เฉี่ยดเรื่องเสี่ยงแอมพันธ์
Kruthai Kidsdee1.4K vistas
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน por Sweetsak Samnakwong
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Sweetsak Samnakwong534 vistas
แนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม por norrasweb
แนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมแนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
แนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
norrasweb8.8K vistas
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 por Nattapon
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
Nattapon935 vistas
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1 por Prapaporn Boonplord
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1
Prapaporn Boonplord2.8K vistas
รายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔.Docx por weskaew yodmongkol
รายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔.Docxรายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔.Docx
รายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔.Docx
weskaew yodmongkol59.8K vistas
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4 por krupornpana55
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
krupornpana551.4K vistas
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4 por krupornpana55
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
krupornpana5510.6K vistas

Más de Watcharasak Chantong

การบริหารงานวิชาการ por
การบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการWatcharasak Chantong
286 vistas17 diapositivas
O1โครงสร้างการบริหารงาน por
O1โครงสร้างการบริหารงานO1โครงสร้างการบริหารงาน
O1โครงสร้างการบริหารงานWatcharasak Chantong
64 vistas5 diapositivas
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ por
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุWatcharasak Chantong
40 vistas4 diapositivas
การขอใบแทนใบประกาศนียบัตร por
การขอใบแทนใบประกาศนียบัตรการขอใบแทนใบประกาศนียบัตร
การขอใบแทนใบประกาศนียบัตรWatcharasak Chantong
63 vistas2 diapositivas
คำปฏิญญาโรงเรียน por
คำปฏิญญาโรงเรียนคำปฏิญญาโรงเรียน
คำปฏิญญาโรงเรียนWatcharasak Chantong
38 vistas2 diapositivas
วัฒธนธรรมองค์กร por
วัฒธนธรรมองค์กรวัฒธนธรรมองค์กร
วัฒธนธรรมองค์กรWatcharasak Chantong
46 vistas3 diapositivas

Más de Watcharasak Chantong(20)

การบริหารงานวิชาการ por Watcharasak Chantong
การบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ
O1โครงสร้างการบริหารงาน por Watcharasak Chantong
O1โครงสร้างการบริหารงานO1โครงสร้างการบริหารงาน
O1โครงสร้างการบริหารงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ por Watcharasak Chantong
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การขอใบแทนใบประกาศนียบัตร por Watcharasak Chantong
การขอใบแทนใบประกาศนียบัตรการขอใบแทนใบประกาศนียบัตร
การขอใบแทนใบประกาศนียบัตร
O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่ por Watcharasak Chantong
O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่
O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร por Watcharasak Chantong
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
พันธสัญญาของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา por Watcharasak Chantong
พันธสัญญาของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาพันธสัญญาของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
พันธสัญญาของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป por Watcharasak Chantong
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
ประกาศโรงเรียนวัดห้วยพระ O26 por Watcharasak Chantong
ประกาศโรงเรียนวัดห้วยพระ O26ประกาศโรงเรียนวัดห้วยพระ O26
ประกาศโรงเรียนวัดห้วยพระ O26
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือกรกฎาคม 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือกรกฎาคม 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือกรกฎาคม 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือกรกฎาคม 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือกรกฎาคม 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือกรกฎาคม 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือกรกฎาคม 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือกรกฎาคม 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือกรกฎาคม 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือกรกฎาคม 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือกรกฎาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือมิถุนายน 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือมิถุนายน 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือมิถุนายน 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือมิถุนายน 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือมิถุนายน 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือมิถุนายน 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือมิถุนายน 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือมิถุนายน 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือมิถุนายน 2564 por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือมิถุนายน 2564จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือมิถุนายน 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือมิถุนายน 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือพฤษภาคม ๒๕๖๔ por Watcharasak Chantong
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือพฤษภาคม ๒๕๖๔จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือพฤษภาคม ๒๕๖๔
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดห้วยพระ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือพฤษภาคม ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • 2. หลักการและเหตุผล สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) พัฒนำเครื่องมือกำร ประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำร ดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Aesessment : ITA” )เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรฐำนป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผล กำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้ อย่ำงเหมำะสม ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ได้ทำกำรศึกษำและวิเครำะห์ ข้อมูล เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริตในสถำนศึกษำ วิสัยทัศน์ “ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” พัทธกิจ ๑. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ยึดหลักธรรมำภิบำล ๒. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน สถำนศึกษำ ๓. ส่งเสริมบทบำทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริต ๔. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมเข้มแข็งและ มีประสิทธิภำพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบต่อ ประชำชน ๓. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ ใช้ในกำรปฏิบัติ
  • 3. ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยมให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน ๑. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและดำเนินชีวิตตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๒ ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล ๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ จริยธรรม ๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม ๓. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ๓.๑ ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติ ปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ วัตถุประสงค์ มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร สถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือ เบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ โดยมีกำรเปิดช่องทำงกำรร้องเรียนร้องทุกข์ ๒. เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมตื่นตัวต่อสภำพ ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ ๓. ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
  • 4. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแก้นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต ๒. ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต ๓. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้เท่ำทัน ร่วมคิดป้องกันกำรทุจริต มาตรการแนวทางดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ ๑. สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๑.๑ พัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของสังคมและ พฤติกรรมของมนุษย์ ๑.๒ พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่สร้ำงทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณผ่ำนกำร กลั่นกรองทำงคุณธรรมอย่ำงเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง อันดำรงควำมสุข บนควำมสุจริตได้อย่ำงมั่นคง ๑.๓ พัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำทันต่อ กำรเปลี่ยนแปลง ๒. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๑ ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและวิ ชำกำรให้มีควำมสมดุล ๒.๒ ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียง ๒.๓ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็น วิถีชีวิต ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณธรรมคุณลักษณะ ๕ ประการแก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ๓.๑ ส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม โครงการ โรงเรียนสุจริตต้าน การทุจริต กิจกรรม - ประชุมปรับฐำนควำมคิด ให้ครู และบุคลำกร นักเรียน และดำเนิน ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง - ประชุมเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของครูและบุคลำกร - สร้ำงกำรรับรู้ ครู บุคลำกรและ นักเรียน ปฏิบัติงำนตำมหลัก ธรรมำภิบำล และมีคุณธรรม จริยธรรม - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ยกย่อง เชิดชู ครู บุคลำกร และนักเรียน และนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดี ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ๔,๐๐๐
  • 5. มาตรการแนวทางดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ ๓.๒ กำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตำมประมวลหลักธรรม จริยธรรม ๓.๓ ให้กำรเสริมแรงแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เป็นที่ประจักษ์และได้รับกำร ยอมรับอย่ำงมีเกียรติ ๔. กาหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต ๔.๑ กำหนดให้มีเอกสำรแนวทำงกำรจัดกิจกรรมป้องกันกำรทุจริต และกิจกรรมค่ำย “เยำวชนคนดีของแผ่นดิน” ๔.๒ พัฒนำครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ๔.๓ ติดตำมประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริตในระบบกำรศึกษำ ๔.๔ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ๕. ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และรังเกียจการ ทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ ๕.๑ เสริมสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรกระทำควำมดี มีกรณีตัวอย่ำง ในกำรเชิดชูอย่ำงสม่ำเสมอ ๕.๒ รณรงค์ประชำสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมทั้งแนวกว้ำงและ แนวลึกอย่ำงทั่วถึง ครบวงจร
  • 6. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สพฐ. (หน่วยงำนส่วนกลำง) รวมพลัง ร่วมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข และ ป้องกันการทุจริต วัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต ๒. ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ของโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว(นำถอำนวยวิทย์) ร่วมพลัง ร่วมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงระบบและวิถีพอเพียงสุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข และ ป้องกันกำรทุจริต มาตรการแนวทางดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ ๑. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขในโรงเรียน ๑.๑ จัดทำแผนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข ป้องกันกำรทุจริตในโรงเรียน ๑.๒ จัดสร้ำงองค์กรทำงกำยภำพและโครงสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรแบบพอเพียง ๑.๓ จัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร ๑.๔ จัดกำรอบรมพัฒนำบุคลำกร ๑.๕ ดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบหน่วยงำนทุกหน่วยงำน ๑.๖ ประเมินและพัฒนำระหว่ำงและหลังดำเนินกำรในแต่ละปี อย่ำงมีพลวัตร ๒. ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ๒.๑ จัดทำแผนแม่บทด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ป้องกำรกำรทุจริต ๒.๒ รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร งำนวิจัยและงำนวิชำกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ๒.๓ จัดทำและเผยแพร่สื่อสร้ำงสรรค์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ๓. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ๓.๑ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ๓.๒ พัฒนำช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสให้ง่ำย หลำกหลำย และปลอดภัย ๓.๓ กำหนดมำตรกำรจูงใจผู้แจ้งข้อมูล เบำะแส ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครือข่าย ๔.๑ สนับสนุนระบบกำรจัดกำรของเครือข่ำย ๔.๒ เสริมสร้ำงขวัญ กำลังใจแก้เครือข่ำยทุกภำคส่วน ๔.๓ กำกับ ติดตำม ประเมินผลและพัฒนำกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยอย่ำง ต่อเนื่อง ๔.๔ พัฒนำเครือข่ำยภำยในประเทศสู่เครือข่ำยสำกล โครงการ สร้างความเข้มแข็งการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรม - วำงระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน - วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ - ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย งบประมำณ - กำรตรวจสอบถ่วงดุล กำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต - จัดระบบควบคุมภำยใน - กำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ๔,๐๐๐ บำท